Документ 4094-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про судоустрій і статус суддів"
щодо удосконалення положень про статус членів
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.286 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
( 2453-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41-45,
ст. 529; 2011 р., N 18, ст. 124, N 23, ст. 160, N 29, ст. 272,
N 33, ст. 333; із змінами, внесеними законами України від 8 липня
2011 року N 3668-VI ( 3668-17 ) та від 20 жовтня 2011 року
N 3932-VI) ( 3932-17 ) такі зміни:
1) у частині другій статті 92:
слова "три роки з дня призначення" замінити словами "шість
років з дня набуття повноважень";
друге речення виключити;
2) доповнити статтею 93-1 такого змісту:
"Стаття 93-1. Припинення повноважень члена Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України
1. Повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України припиняються у разі:
1) закінчення строку, на який його призначено;
2) подання ним заяви про припинення повноважень за власним
бажанням;
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом
здоров'я;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
5) припинення його громадянства;
6) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
7) його смерті.
2. Рішення про припинення повноважень члена Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України приймає Вища кваліфікаційна
комісія суддів України";
3) друге речення частини п'ятої статті 98 доповнити словами
"а у разі припинення повноважень на цій посаді - виходячи з окладу
за посадою, з якої вони були відряджені".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4094-VIвгору