Документ 409-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.06.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.06.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 червня 2017 р. № 409
Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів і Порядку внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, та її розмір, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2013 р., № 100, ст. 3667; 2015 р., № 78, ст. 2599, № 89, ст. 2969; 2017 р., № 12, ст. 333), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України від 17 січня 2017 р. № 1817-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 червня 2017 р. № 409

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461

1. У Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів:

1) абзац другий пункту 2 після слова “декларативних” доповнити словами “та дозвільних”;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації (далі - декларація).

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, а також комплексів (будов), до складу яких входять об’єкти з різними класами наслідків (відповідальності), здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката.”;

3) абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:

“У разі потреби замовник може до прийняття об’єкта в експлуатацію вносити до проекту будівництва погоджені з автором такого проекту зміни щодо черги та/або пускового комплексу в межах затверджених проектних рішень.”;

4) абзац четвертий пункту 9 викласти в такій редакції:

“багатоквартирні житлові будинки приймаються в експлуатацію за умови дотримання вимог державних будівельних норм щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;”;

5) в абзаці четвертому пункту 10 слова “визначення категорії складності об’єкта” замінити словами “визначення класу наслідків (відповідальності) об’єкта”;

6) пункт 14 виключити;

7) в абзаці другому пункту 15 слова “чи їх дублікатів” виключити;

8) у пункті 17:

в абзаці першому після слів “здійснення декларативних” доповнити словами “та дозвільних”, а слова “два примірники” замінити словами “один примірник”;

в абзаці третьому слова і цифри “які належать до I-III категорії складності” замінити словами і цифрою “що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)”;

9) абзац другий пункту 18 виключити;

10) пункт 19 доповнити абзацом такого змісту:

“Копія декларації зберігається в органі державного архітектурно-будівельного контролю.”;

11) у пункті 22:

в абзаці другому слова і цифри “з описом вкладення заяви за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку, декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику та декларації, в якій враховано зміни, у двох примірниках за формою згідно з додатками 2, 3, 4, 5 до цього Порядку” замінити словами і цифрами “з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві заяви за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку, декларації, в якій враховано зміни, за формою згідно з додатками 2, 3 і 5 до цього Порядку”;

абзаци четвертий - сьомий замінити абзацами такого змісту:

“У разі наявності підстав, зазначених в абзацах першому і другому цього пункту, для внесення змін у зареєстровану в установленому порядку декларацію щодо об’єкта, який належить до III категорії складності (клас наслідків (відповідальності) СС2), замовник подає особисто або надсилає відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві заяву в довільній формі, до якої додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують зміни.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю розглядає подані документи протягом десяти робочих днів з дня їх надходження та вносить відповідну інформацію до реєстру.

Відомості щодо внесення даних, зазначених у декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, підлягають виключенню з реєстру в установленому порядку.

До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і в порядку, передбаченому цим пунктом, подав відповідну заяву, штрафні санкції за раніше подану з помилками декларацію або виявлені в ній недостовірні дані не застосовуються.

У разі виявлення відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю наведених у зареєстрованій декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи без затвердженого в установленому порядку проекту або будівельного паспорта, а також у разі скасування містобудівних умов та обмежень, реєстрація такої декларації підлягає скасуванню органом державного архітектурно-будівельного контролю.”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - дванадцятим;

12) пункт 24 після слів “з описом вкладення” доповнити словами “чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві”;

13) абзац другий пункту 25 викласти в такій редакції:

“Під час розгляду питання прийняття в експлуатацію об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, орган державного архітектурно-будівельного контролю має право оглядати об’єкт із здійсненням фото- та відеофіксації, відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати проектну та виконавчу документацію, визначені будівельними нормами, стандартами і правилами, отримувати матеріали, відомості, довідки, пояснення з питань, що виникають під час огляду об’єкта, та залучати в разі потреби установи, організації, у тому числі громадські об’єднання осіб з інвалідністю, державні органи (їх консультативно-дорадчі органи).”;

14) абзац шостий пункту 27 викласти в такій редакції:

“невідповідність об’єкта проектній документації на будівництво такого об’єкта та/або вимогам будівельних норм, стандартів і правил.”;

15) у тексті Порядку слова “державні стандарти” в усіх відмінках замінити словом “стандарти” у відповідному відмінку;

{Зміни у додатки до Порядку}

2. У Порядку внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, та її розмірі:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Розмір плати за видачу сертифіката становить для закінчених будівництвом об’єктів:

із середніми (СС2) наслідками - 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

із значними (СС3) наслідками - 5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.”;

2) у пункті 7 слова “державного бюджету” замінити словами “місцевого бюджету”.вгору