Документ 406-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - 2473-VIII

пункт 4 виключити;

у частині дванадцятій:

в абзаці першому слова "Органи Пенсійного фонду" замінити словами "Органи доходів і зборів";

у пункті 1 слова "органів Пенсійного фонду" замінити словами "органів доходів і зборів";

в абзаці другому частини тринадцятої слова "територіального органу Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

у частині чотирнадцятій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"14. Про нарахування пені та застосування штрафів, передбачених цим Законом, посадова особа органу доходів і зборів у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом, приймає рішення, яке протягом трьох робочих днів надсилається платнику єдиного внеску";

в абзаці другому слова "органів Пенсійного фонду" та "органу Пенсійного фонду" замінити відповідно словами "органів доходів і зборів" та "органу доходів і зборів";

перше речення абзацу третього викласти в такій редакції:

"Оскарження рішення органу доходів і зборів про застосування фінансових санкцій зупиняє перебіг строку їх сплати до винесення органом доходів і зборів вищого рівня та/або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, або судом рішення у справі";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Порядок, строки та процедура оскарження вимоги про сплату єдиного внеску поширюються на оскарження рішень органу доходів і зборів щодо нарахування пені та застосування штрафів";

у частині п’ятнадцятій:

в абзаці першому слова "територіального органу Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

в абзаці другому слова "територіальний орган Пенсійного фонду" замінити словами "орган доходів і зборів";

частини вісімнадцяту та дев’ятнадцяту виключити;

26) у частині третій статті 26:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійний фонд, його органи та посадові особи за розголошення інформації про застрахованих осіб, невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, визначених цим Законом, несуть відповідальність згідно із законом";

в абзаці другому слова "органами Пенсійного фонду", "Пенсійного фонду" та "органом Пенсійного фонду" замінити відповідно словами "органами доходів і зборів" та "органом доходів і зборів";

27) в абзаці другому пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

103. У Законі України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 21, ст. 144):

1) частину другу статті 13 викласти в такій редакції:

"2. Розподіл повноважень, передбачених частиною першою цієї статті, між органами доходів і зборів визначається законодавством";

2) частину другу статті 38 викласти в такій редакції:

"2. Рішення про призупинення митного оформлення продукції приймає орган доходів і зборів";

3) у тексті Закону слова "митний орган" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

104. У частині п’ятій статті 13 Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 22, ст. 145; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VI) слова "митних органів" замінити словами "органів доходів і зборів".

{Пункт 105 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1700-VII від 14.10.2014}

106. У пункті 21 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87, № 21, ст. 204) слова "Державна податкова служба України, Державна митна служба України" замінити словами "органи доходів і зборів".

107. В абзаці шостому частини першої статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179) слово "митних" замінити словами "органів доходів і зборів".

108. У тексті Закону України "Про Фонд державного майна України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 28, ст. 311) слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

109. У частині третій статті 23 Закону України "Про громадські об’єднання" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1) слова "органах державної податкової служби" замінити словами "органах доходів і зборів".

110. У Законі України "Про морські порти України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 7, ст. 65):

1) у частині другій статті 11 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

2) у тексті Закону слова "митний орган" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

111. В абзаці сімнадцятому частини другої статті 9 Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 8, ст. 66) слова "органу державної податкової служби" замінити словами "органу доходів і зборів".

{Пункт 112 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1700-VII від 14.10.2014}

113. У тексті статті 8 Закону України "Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 19-20, ст. 187) слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "митні органи України" та "митні органи" в усіх відмінках замінити словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку.

114. У тексті Закону України "Про індустріальні парки" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 22, ст. 212) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

115. Пункт 18 частини другої статті 22 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243) викласти в такій редакції:

"18) проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом України. Таке розслідування здійснюється шляхом звіряння даних, зазначених у документах страхувальника, з базою даних центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійного фонду України, а у разі потреби - шляхом проведення виїзних планових та позапланових перевірок страхувальників".

116. В абзаці другому частини другої статті 14 Закону України "Про державні лотереї в Україні" слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".

117. У пункті 8 частини другої статті 4 і пункті 8 частини першої статті 6 Закону України "Про аграрні розписки" слова "органи державної податкової служби" замінити словами "органи доходів і зборів".

118. У Законі України від 6 грудня 2012 року № 5518-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів":

1) в абзаці п’ятому підпункту 6 пункту 5 розділу I та абзаці другому пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" цифри "2014" замінити цифрами "2015";

2) в абзаці третьому пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" цифри та слово "1 липня 2014" замінити цифрами та словом "1 січня 2015".

119. Абзац третій пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 21, ст. 208) виключити.

120. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113):

1) у назві і тексті статті 5 слова "Міністерство фінансів України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної бюджетної політики" у відповідному відмінку;

2) у частині четвертій статті 7 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

3) у статті 10 слова "Головна державна податкова інспекція України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "Міністерство фінансів України" та "місцеві фінансові органи" виключити.

{Пункт 121 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2473-VIII від 21.06.2018}

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи".

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про Дисциплінарний статут митної служби України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 42, ст. 467; 2013 р., № 14, ст. 89; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5316-VI).

3. Процедури адміністрування, які здійснюють органи доходів і зборів, встановлені цим Законом, поширюються на періоди до набрання чинності цим Законом.

Заходи адміністрування органами доходів і зборів здійснюються не раніше дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи".

Органи Пенсійного фонду України продовжують адмініструвати єдиний внесок у частині завершення процедур такого адміністрування.

Договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, укладені з органами Пенсійного фонду України до дня набрання чинності цим Законом, діють до закінчення строку дії таких договорів.

4. Пенсійний фонд України протягом десяти днів з дня набрання чинності цим Законом передає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, реєстр страхувальників станом на дату набрання чинності цим Законом.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, формує новий реєстр страхувальників на підставі даних, отриманих із Пенсійного фонду України, відомостей, отриманих із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також інформаційного фонду єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

5. Встановити, що суми єдиного внеску, які надійшли на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду України, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та його територіальних органах для зарахування таких сум, підлягають перерахуванню на відповідні рахунки органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та його територіальних органах.

Копії виписок про надходження таких коштів, надані органами Пенсійного фонду України відповідним органам доходів і зборів, є підставою для здійснення ними обліку в картках особових рахунків платників єдиного внеску.

6. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2013 року
№ 406-VII
вгору