Документ 406-VII, попередня редакція — Редакція від 06.02.2015, підстава - 1702-VII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

після абзацу четвертого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"Скарга на вимогу про сплату єдиного внеску подається до органу доходів і зборів вищого рівня у письмовій формі протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги про сплату єдиного внеску, з повідомленням про це органу доходів і зборів, який прийняв вимогу про сплату єдиного внеску.

Орган доходів і зборів, який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику єдиного внеску протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника єдиного внеску поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. Якщо протягом цього строку вмотивоване рішення органом доходів і зборів не надсилається платнику єдиного внеску, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника єдиного внеску.

Порядок узгодження сум недоїмки з єдиного внеску встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

абзаци восьмий та дев’ятий викласти в такій редакції:

"У разі якщо згоди з органом доходів і зборів не досягнуто, платник єдиного внеску зобов’язаний сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею протягом десяти календарних днів з дня надходження рішення відповідного органу доходів і зборів або оскаржити вимогу до органу доходів і зборів вищого рівня чи в судовому порядку.

У разі якщо платник єдиного внеску протягом десяти календарних днів з дня надходження вимоги не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з органом доходів і зборів, не оскаржив вимогу в судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти робочих днів з дня надходження узгодженої вимоги, орган доходів і зборів надсилає в порядку, встановленому законом, до підрозділу державної виконавчої служби вимогу про сплату недоїмки";

в абзаці десятому слова "в абзаці шостому" замінити словами "в абзаці дев’ятому", а слова "територіальний орган Пенсійного фонду" - словами "орган доходів і зборів";

у частині п’ятій слова "територіального органу Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

у частині одинадцятій:

в абзаці першому слова "Територіальний орган Пенсійного фонду" замінити словами "Орган доходів і зборів";

у пункті 3 слова "територіальним органом Пенсійного фонду" замінити словами "органом доходів і зборів";

пункт 4 виключити;

у частині дванадцятій:

в абзаці першому слова "Органи Пенсійного фонду" замінити словами "Органи доходів і зборів";

у пункті 1 слова "органів Пенсійного фонду" замінити словами "органів доходів і зборів";

в абзаці другому частини тринадцятої слова "територіального органу Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

у частині чотирнадцятій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"14. Про нарахування пені та застосування штрафів, передбачених цим Законом, посадова особа органу доходів і зборів у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом, приймає рішення, яке протягом трьох робочих днів надсилається платнику єдиного внеску";

в абзаці другому слова "органів Пенсійного фонду" та "органу Пенсійного фонду" замінити відповідно словами "органів доходів і зборів" та "органу доходів і зборів";

перше речення абзацу третього викласти в такій редакції:

"Оскарження рішення органу доходів і зборів про застосування фінансових санкцій зупиняє перебіг строку їх сплати до винесення органом доходів і зборів вищого рівня та/або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, або судом рішення у справі";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Порядок, строки та процедура оскарження вимоги про сплату єдиного внеску поширюються на оскарження рішень органу доходів і зборів щодо нарахування пені та застосування штрафів";

у частині п’ятнадцятій:

в абзаці першому слова "територіального органу Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

в абзаці другому слова "територіальний орган Пенсійного фонду" замінити словами "орган доходів і зборів";

частини вісімнадцяту та дев’ятнадцяту виключити;

26) у частині третій статті 26:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійний фонд, його органи та посадові особи за розголошення інформації про застрахованих осіб, невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, визначених цим Законом, несуть відповідальність згідно із законом";

в абзаці другому слова "органами Пенсійного фонду", "Пенсійного фонду" та "органом Пенсійного фонду" замінити відповідно словами "органами доходів і зборів" та "органом доходів і зборів";

27) в абзаці другому пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

103. У Законі України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 21, ст. 144):

1) частину другу статті 13 викласти в такій редакції:

"2. Розподіл повноважень, передбачених частиною першою цієї статті, між органами доходів і зборів визначається законодавством";

2) частину другу статті 38 викласти в такій редакції:

"2. Рішення про призупинення митного оформлення продукції приймає орган доходів і зборів";

3) у тексті Закону слова "митний орган" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

104. У частині п’ятій статті 13 Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 22, ст. 145; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VI) слова "митних органів" замінити словами "органів доходів і зборів".

105. У Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 40, ст. 404):

1) у підпункті "е" пункту 1 частини першої статті 4 слова "митної служби, державної податкової служби" замінити словами "доходів і зборів";

2) у частині третій статті 12 слова "орган державної податкової служби" замінити словами "орган доходів і зборів";

3) в абзаці другому пункту 3 примітки додатка слова "орган державної податкової служби" замінити словами "орган доходів і зборів".

106. У пункті 21 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87, № 21, ст. 204) слова "Державна податкова служба України, Державна митна служба України" замінити словами "органи доходів і зборів".

107. В абзаці шостому частини першої статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179) слово "митних" замінити словами "органів доходів і зборів".

108. У тексті Закону України "Про Фонд державного майна України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 28, ст. 311) слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

109. У частині третій статті 23 Закону України "Про громадські об’єднання" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1) слова "органах державної податкової служби" замінити словами "органах доходів і зборів".

110. У Законі України "Про морські порти України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 7, ст. 65):

1) у частині другій статті 11 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

2) у тексті Закону слова "митний орган" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

111. В абзаці сімнадцятому частини другої статті 9 Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 8, ст. 66) слова "органу державної податкової служби" замінити словами "органу доходів і зборів".

112. У пункті 7 частини першої статті 2 Закону України "Про правила етичної поведінки" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 14, ст. 94) слова "митної служби, державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".

113. У тексті статті 8 Закону України "Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 19-20, ст. 187) слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "митні органи України" та "митні органи" в усіх відмінках замінити словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку.

114. У тексті Закону України "Про індустріальні парки" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 22, ст. 212) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

115. Пункт 18 частини другої статті 22 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243) викласти в такій редакції:

"18) проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом України. Таке розслідування здійснюється шляхом звіряння даних, зазначених у документах страхувальника, з базою даних центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійного фонду України, а у разі потреби - шляхом проведення виїзних планових та позапланових перевірок страхувальників".

116. В абзаці другому частини другої статті 14 Закону України "Про державні лотереї в Україні" слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".

117. У пункті 8 частини другої статті 4 і пункті 8 частини першої статті 6 Закону України "Про аграрні розписки" слова "органи державної податкової служби" замінити словами "органи доходів і зборів".

118. У Законі України від 6 грудня 2012 року № 5518-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів":

1) в абзаці п’ятому підпункту 6 пункту 5 розділу I та абзаці другому пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" цифри "2014" замінити цифрами "2015";

2) в абзаці третьому пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" цифри та слово "1 липня 2014" замінити цифрами та словом "1 січня 2015".

119. Абзац третій пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 21, ст. 208) виключити.

120. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113):

1) у назві і тексті статті 5 слова "Міністерство фінансів України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної бюджетної політики" у відповідному відмінку;

2) у частині четвертій статті 7 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

3) у статті 10 слова "Головна державна податкова інспекція України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "Міністерство фінансів України" та "місцеві фінансові органи" виключити.

121. У частині третій статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" слова "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи".

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про Дисциплінарний статут митної служби України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 42, ст. 467; 2013 р., № 14, ст. 89; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5316-VI).

3. Процедури адміністрування, які здійснюють органи доходів і зборів, встановлені цим Законом, поширюються на періоди до набрання чинності цим Законом.

Заходи адміністрування органами доходів і зборів здійснюються не раніше дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи".

Органи Пенсійного фонду України продовжують адмініструвати єдиний внесок у частині завершення процедур такого адміністрування.

Договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, укладені з органами Пенсійного фонду України до дня набрання чинності цим Законом, діють до закінчення строку дії таких договорів.

4. Пенсійний фонд України протягом десяти днів з дня набрання чинності цим Законом передає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, реєстр страхувальників станом на дату набрання чинності цим Законом.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, формує новий реєстр страхувальників на підставі даних, отриманих із Пенсійного фонду України, відомостей, отриманих із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також інформаційного фонду єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

5. Встановити, що суми єдиного внеску, які надійшли на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду України, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та його територіальних органах для зарахування таких сум, підлягають перерахуванню на відповідні рахунки органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та його територіальних органах.

Копії виписок про надходження таких коштів, надані органами Пенсійного фонду України відповідним органам доходів і зборів, є підставою для здійснення ними обліку в картках особових рахунків платників єдиного внеску.

6. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2013 року
№ 406-VII
вгору