Документ 4053-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.11.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про угоди
про розподіл продукції" щодо вдосконалення механізму
укладення угод про розподіл продукції
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.275 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про угоди про розподіл
продукції" ( 1039-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 44, ст. 391; 2011 р., N 6, ст. 47; із змінами, внесеними Законом
України від 17 червня 2011 року N 3553-VI) ( 3553-17 ) такі зміни:
1) статтю 1 після абзацу першого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"інвестор - громадянин України, іноземець, особа без
громадянства, юридична особа України або іншої держави, об'єднання
юридичних осіб, створене в Україні чи за межами України, що має
відповідні фінансово-економічні та технічні можливості або
відповідну кваліфікацію для користування надрами та визначений
переможцем конкурсу; особа, визначена абзацом п'ятнадцятим частини
першої статті 7 цього Закону, у разі укладення угоди за участю
такої особи; особа, яка набула прав та обов'язків, визначених
угодою про розподіл продукції, в результаті передачі прав та
обов'язків відповідно до статті 26 цього Закону".
У зв'язку з цим абзаци другий-восьмий вважати відповідно
абзацами третім-дев'ятим;
2) частину другу статті 5 виключити;
3) у статті 6:
у частині четвертій:
абзац перший викласти у такій редакції:
"4. Угода про розподіл продукції укладається з переможцем
конкурсу з урахуванням умов конкурсу та конкурсної заявки
переможця, а у випадках, передбачених абзацом п'ятнадцятим
частини першої статті 7 цього Закону, - з переможцем конкурсу та
особою, визначеною абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 7
цього Закону";
в абзаці другому слово "інвестор" замінити словом "учасник";
в абзаці другому частини п'ятої слова "інвестор" та
"ліцензію" замінити відповідно словами "надрокористувач" та
"спеціальний дозвіл";
4) у статті 7:
абзац чотирнадцятий частини першої замінити трьома абзацами
такого змісту:
"В окремих випадках умови конкурсу можуть передбачати вимоги:
щодо укладення угоди про розподіл продукції з переможцем
конкурсу та визначеним згідно з умовами конкурсу господарським
товариством, 100 відсотків статутного капіталу якого належать
державі, або господарським товариством, створеним за його участі,
із зазначенням частки участі такого товариства в угоді про
розподіл продукції;
щодо реалізації виключно на території України виробленої і
набутої у власність інвестором продукції".
У зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий вважати абзацом
сімнадцятим;
в абзаці четвертому частини другої, в абзаці другому частини
сьомої та в абзаці сьомому частини десятої слово "інвестор" в усіх
відмінках і числах замінити словом "учасник" у відповідному
відмінку і числі;
у частині п'ятій, в абзаці першому частини сьомої та в
частині восьмій слово "інвестор" в усіх відмінках та числах
виключити;
в абзаці другому частини десятої слова "інвестору, який
виконав умови конкурсу" виключити;
у першому реченні частини дванадцятої слова "З переможцем
конкурсу не пізніше" замінити словами "Не пізніше";
5) частину другу статті 9 після абзацу другого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"У разі укладення угоди про розподіл продукції з переможцем
конкурсу та особою, визначеною абзацом п'ятнадцятим частини першої
статті 7 цього Закону, оператором угоди призначається переважно
переможець конкурсу (один із переможців)".
У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим та п'ятим.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 листопада 2011 року
N 4053-VIвгору