Документ 405-VII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.07.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.08.2013. Подивитися в історії? )

пункт 15 викласти у такій редакції:

"15) здійснення обміну документами та інформацією (у тому числі електронною) з іншими державними органами України, митними, правоохоронними та іншими органами іноземних держав";

пункт 16 доповнити словами "надання підприємствам послуг електронного цифрового підпису";

у пунктах 17 і 18 слова "митної служби України" замінити словами "органів доходів і зборів";

у пункті 19 слова "митної інфраструктури" замінити словами "інфраструктури органів доходів і зборів";

доповнити пунктом 20 такого змісту:

"20) здійснення інших визначених законом повноважень, покладених на органи доходів і зборів".

38. Статтю 545 викласти у такій редакції:

"Стаття 545. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, спрямовує, координує та контролює діяльність митниць, здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання".

39. У статті 546:

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Митниця є територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і підпорядковується йому. Не допускається втручання у діяльність митниць інших територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

частину сьому виключити.

40. У статті 547:

у частині першій слова "митним органом" замінити словами "органом доходів і зборів", а слова "на митну службу України" - словами "на органи доходів і зборів";

у частині третій слова "за поданням керівника відповідної митниці" замінити словами "в порядку, визначеному законом";

частину четверту виключити;

у частині п’ятій слово "положенням" замінити словом "положеннями".

41. Статті 548 та 549 виключити.

42. Статтю 550 викласти у такій редакції:

"Стаття 550. Спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа органів доходів і зборів

1. З метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з державної митної справи, а також проведення наукових досліджень у сфері забезпечення митних інтересів України в системі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, можуть створюватися спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа".

43. Статтю 551 викласти у такій редакції:

"Стаття 551. Емблеми та прапори органів доходів і зборів

1. Органи доходів і зборів мають емблему та прапор, опис та порядок використання яких встановлюються Президентом України.

2. Митниці, спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа органів доходів і зборів можуть мати свої емблеми та прапори".

44. Статтю 554 викласти у такій редакції:

"Стаття 554. Заохочувальні відзнаки органів доходів і зборів

1. Для заохочення за значні особисті досягнення у здійсненні державної митної справи, активність та ініціативність, виявлені під час виконання службових (трудових) обов’язків, установлюються заохочувальні відзнаки органів доходів і зборів у вигляді медалей, нагрудних знаків, значків, грамот.

2. Положення про заохочувальні відзнаки органів доходів і зборів затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

45. Перше речення частини першої статті 555 викласти у такій редакції:

"1. Майно органів доходів і зборів, а також спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи органів доходів і зборів є державною власністю".

46. У назві та частині першій статті 556 слова "митні органи, організації, навчальні заклади та науково-дослідна установа митної служби України" у всіх відмінках замінити словами "органи доходів і зборів, а також спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа органів доходів і зборів" у відповідному відмінку.

47. У частині першій статті 558 слова "Митні органи при виконанні завдань, покладених на митну службу України" замінити словами "Органи доходів і зборів при виконанні покладених на них завдань".

48. Статтю 559 викласти у такій редакції:

"Стаття 559. Взаємодія органів доходів і зборів з Національним банком України, Рахунковою палатою, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та у сфері фінансового контролю

1. Органи доходів і зборів взаємодіють із Національним банком України, Рахунковою палатою, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та у сфері фінансового контролю в порядку, визначеному законодавством України".

49. У частині першій статті 561 слова "Митні органи під час виконання завдань, покладених на митну службу України" замінити словами "Органи доходів і зборів під час виконання завдань, покладених на них".

50. У частині першій статті 565:

в абзаці першому слова "згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України" замінити словами "укладених відповідно до закону";

у пункті 4 слова "митних служб" замінити словами "органів доходів і зборів України та митних служб суміжних держав".

51. У назві глави 79 слова "митних органах та організаціях" замінити словами "органах доходів і зборів".

52. Статтю 568 виключити.

53. Статтю 569 викласти у такій редакції:

"Стаття 569. Посадові особи органів доходів і зборів

1. Працівники органів доходів і зборів, на яких покладено виконання завдань, зазначених у статті 544 цього Кодексу, здійснення організаційного, юридичного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності цих органів, є посадовими особами. Посадові особи органів доходів і зборів є державними службовцями.

2. Особи, вперше прийняті на службу до органів доходів і зборів на посади, які передбачають виконання завдань, зазначених у статті 544 цього Кодексу, здійснення організаційного, юридичного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності цих органів, приймають Присягу державних службовців, якщо раніше вони не приймали такої Присяги.

3. Правове становище посадових осіб органів доходів і зборів визначається цим Кодексом, а в частині, не врегульованій ним, - законодавством про державну службу та іншими актами законодавства України".

54. У статті 570:

у назві, частині першій, другому реченні частини другої та частині третій слова "митних органів, організацій", "митних органів та організацій" замінити словами "органів доходів і зборів";

у частині першій слова "митну службу України" замінити словами "ці органи", а слова "строком від двох до шести місяців" - словами "відповідно до Закону України "Про державну службу";

у частині третій слова "митного органу, організації" замінити словами "органу доходів і зборів".

55. Статтю 571 виключити.

56. У назві статті 572 слова "із службою в митних органах, організаціях" замінити словами "з проходженням державної служби посадовими особами органів доходів і зборів".

57. Статтю 573 викласти у такій редакції:

"Стаття 573. Спеціальні звання посадових осіб органів доходів і зборів

1. Посадовим особам органів доходів і зборів присвоюються такі спеціальні звання:

1) головний державний радник податкової та митної справи;

2) державний радник податкової та митної справи I рангу;

3) державний радник податкової та митної справи II рангу;

4) державний радник податкової та митної справи III рангу;

5) радник податкової та митної справи I рангу;

6) радник податкової та митної справи II рангу;

7) радник податкової та митної справи III рангу;

8) інспектор податкової та митної справи I рангу;

9) інспектор податкової та митної справи II рангу;

10) інспектор податкової та митної справи III рангу;

11) інспектор податкової та митної справи IV рангу;

12) молодший інспектор податкової та митної справи.

2. Положення про спеціальні звання посадових осіб органів доходів і зборів, порядок присвоєння цих звань та їх співвідношення з рангами державних службовців, а також розміри надбавок до посадового окладу за спеціальні звання затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3. Спеціальні звання податкової та митної справи присвоюються довічно. Позбавлення спеціальних звань здійснюється виключно за вироком суду у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України".

58. Частину другу статті 575 викласти у такій редакції:

"2. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників органів доходів і зборів здійснюються у спеціалізованих навчальних закладах органів доходів і зборів та у спеціалізованому органі з питань спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Підготовка фахівців з вищою освітою для органів доходів і зборів за окремими напрямами може здійснюватися також у вищих навчальних закладах іншого галузевого підпорядкування за державним замовленням".

59. Друге речення частини другої статті 577 виключити.

60. У частині першій статті 583:

у пункті 2 слова "митним органам, організаціям, спеціалізованим навчальним закладам митної служби України" замінити словами "органам доходів і зборів, спеціалізованим навчальним закладам та науково-дослідній установі органів доходів і зборів";

у пункті 3 слова "митного органу, організації" замінити словами "органу доходів і зборів".

61. У частині другій статті 584:

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2) відбиття групового чи збройного нападу на будівлі, склади, інші приміщення органів доходів і зборів, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи органів доходів і зборів";

у пункті 3 слова "митним органам, організаціям, навчальним закладам митної служби України" замінити словами "органам доходів і зборів, спеціалізованим навчальним закладам та науково-дослідній установі органів доходів і зборів".

62. У частині другій статті 585 слова "та премії" замінити словами "премії, доплат та інших виплат".

63. У другому реченні частини першої статті 586 та у другому реченні частини першої статті 587 слова "митних органів, організацій" замінити словами "органів доходів і зборів".

64. Статтю 588 викласти у такій редакції:

"Стаття 588. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів доходів і зборів

1. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів доходів і зборів здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про державну службу". При цьому період роботи (служби) зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоєні спеціальні звання) в органах доходів і зборів зараховується до стажу державної служби та до стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу", незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого зазначеним Законом.

Пенсійне забезпечення працівників органів доходів і зборів, які не є посадовими особами, здійснюється на підставах та у порядку, встановлених законом".

65. Статтю 590 викласти у такій редакції:

"Стаття 590. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовим особам органів доходів і зборів

1. Працівники органів доходів і зборів підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, у порядку, встановленому законом.

2. У разі загибелі посадової особи органів доходів і зборів у зв’язку з виконанням службових обов’язків сім’ї загиблого або особам, які перебували на його утриманні, виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за його останньою посадою, яку він обіймав, за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.

3. У разі заподіяння посадовій особі органів доходів і зборів тяжких тілесних ушкоджень під час виконання службових обов’язків, що перешкоджають зайняттю професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога у розмірі п’ятирічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.

4. У разі заподіяння посадовій особі органів доходів і зборів легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов’язків такій особі виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.

5. Рішення про виплату одноразової допомоги приймається комісією органу доходів і зборів за місцем роботи потерпілого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, на підставі обвинувального вироку суду або постанови слідчих органів чи прокурора про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами.

6. Шкода, завдана майну посадової особи органів доходів і зборів або членів її сім’ї у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.

7. Відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи органів доходів і зборів або членів її сім’ї, проводиться на підставі рішення суду.

8. Для обліку фактичних витрат, пов’язаних з виплатою сум одноразової допомоги та відшкодуванням шкоди, завданої майну посадових осіб органів доходів і зборів або членів їх сімей, для органів доходів і зборів в установах банків відкриваються спеціальні рахунки".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку із проведенням адміністративної реформи", крім абзацу шістнадцятого пункту 57 розділу I цього Закону в частині встановлення співвідношення спеціальних звань податкової та митної служби з рангами державних службовців, яка набирає чинності одночасно із Законом України від 17 листопада 2011 року "Про державну службу".

2. Митні органи та організації, які функціонують на момент прийняття цього Закону, продовжують виконувати повноваження щодо здійснення державної митної справи до завершення реорганізації таких органів.

3. Встановити, що спеціальні звання, встановлені цим Законом, присвоюються посадовим особам органів доходів і зборів, яким раніше було присвоєно спеціальні звання митної служби України, за таким співвідношенням незалежно від займаних посад:

Спеціальні звання митної служби України

Спеціальні звання посадових осіб органів доходів і зборів

дійсний державний радник митної служби

головний державний радник податкової та митної справи

державний радник митної служби 1 рангу

державний радник податкової та митної справи I рангу

державний радник митної служби 2 рангу

державний радник податкової та митної справи II рангу

державний радник митної служби 3 рангу

державний радник податкової та митної справи III рангу

радник митної служби 1 рангу

радник податкової та митної справи I рангу

радник митної служби 2 рангу

радник податкової та митної справи II рангу

радник митної служби 3 рангу

радник податкової та митної справи III рангу

інспектор митної служби 1 рангу

інспектор податкової та митної справи I рангу

інспектор митної служби 2 рангу

інспектор податкової та митної справи II рангу

інспектор митної служби 3 рангу,

інспектор митної служби 4 рангу,

інспектор митної служби,

молодший інспектор митної служби

інспектор податкової та митної справи III рангу

Період роботи (служби) зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоювалися спеціальні та/або персональні звання) у митних органах та організаціях зараховується до стажу державної служби та стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого Законом України "Про державну службу".

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2013 року
№ 405-VII
вгору