Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017404
Документ 404-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.06.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.06.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 червня 2017 р. № 404
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 “Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1404; 2015 р., № 78, ст. 2595, № 89, ст. 2968; 2017 р., № 12, ст. 333) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України від 17 січня 2017 р. № 1817-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 червня 2017 р. № 404

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466

1. Абзац четвертий пункту 1 постанови викласти в такій редакції:

“перелік об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта.”.

2. У Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 2:

в абзаці другому слова “діючих підприємств” виключити;

абзац третій після слова “декларативних” доповнити словами “та дозвільних”;

абзац п’ятий виключити;

2) у пункті 3:

в абзаці першому слова “Надання (отримання, реєстрація), повернення (відмова у видачі) чи анулювання (скасування реєстрації)” замінити словами “Надання (отримання), відмова у видачі чи анулювання (скасування)”;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“У разі коли об’єктом будівництва є комплекс (будова), до складу якого входять об’єкти з різними класами наслідків (відповідальності), а також комплекс (будова), до складу якого входять об’єкти з одним класом наслідків (відповідальності), що за сукупними показниками перевищують рівень, встановлений для об’єктів з відповідним класом наслідків (відповідальності), право на виконання будівельних робіт виникає після отримання документа, що дає право на виконання будівельних робіт, згідно з цим Порядком як для об’єкта з вищим класом наслідків (відповідальності).”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

у другому реченні абзацу п’ятого слова “реєстрація (повернення, скасування реєстрації) декларацій щодо об’єктів” замінити словами і цифрою “отримання повідомлень про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)”;

3) пункти 4 і 5 викласти в такій редакції:

“4. Підготовчі роботи, визначені будівельними нормами, стандартами і правилами, можуть виконуватися замовником після набуття права на земельну ділянку відповідного цільового призначення та подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Виконання підготовчих робіт може здійснюватися на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (далі - дозвіл).

5. Будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:

подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) та об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта;

видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.”;

4) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Дані щодо надання (отримання), відмови у видачі чи анулювання (скасування), внесення змін до документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, вносяться Держархбудінспекцією до реєстру на підставі інформації, поданої відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю, протягом одного робочого дня з дня її надходження.”;

5) у пункті 10 слова “Реєстрація декларацій, видача дозволу, їх дублікатів” замінити словами “Видача дозволу”;

6) у пункті 11 слова “у поданих ним повідомленні, декларації, за виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації” замінити словами “у поданому ним повідомленні, за виконання будівельних робіт без подання повідомлення”;

7) у пункті 12 слова “Інформація про зареєстровану декларацію (реєстраційний номер, дата видачі, найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, який здійснював дії щодо реєстрації декларації і здійснює контроль за будівництвом об’єкта), виданий дозвіл (реєстраційний номер, дата видачі, найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, який видав дозвіл і здійснює контроль за будівництвом об’єкта), відомості про найменування об’єкта та його категорію складності” замінити словами “Інформація про документ, що дає право на виконання підготовчих та будівельних робіт (реєстраційний номер, дата видачі, найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, який здійснив дії щодо внесення даних до реєстру і здійснює контроль за будівництвом об’єкта), відомості про найменування, клас наслідків (відповідальності) об’єкта”;

8) пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, та повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) (далі - повідомлення), повідомлення про зміну даних у зазначених повідомленнях за формою згідно з додатками 1, 2 і 2-1 до цього Порядку подається замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об’єкта не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання підготовчих або будівельних робіт.”;

9) у пункті 14:

в абзаці першому:

слова “проведення авторського нагляду” замінити словами “проведення авторського і технічного нагляду”;

після слів “під час виконання будівельних робіт” доповнити словами “, а також у разі коригування проектної документації на виконання будівельних робіт в установленому законодавством порядку під час виконання будівельних робіт”;

цифри і слова “1 і 2” замінити цифрами “1, 2 і 2-1”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Продовження виконання підготовчих та будівельних робіт без подання такого повідомлення забороняється.”;

10) у пункті 15:

в абзаці першому слова “наведених у повідомленні недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації повідомлення інформація, яка зазначалася в ньому, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у повідомленні)” замінити словами “недостовірних даних, наведених у надісланому повідомленні”;

в абзаці другому після слів “з описом вкладення” доповнити словами “чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві”, а цифри “1 і 2” замінити цифрами “1, 2 і 2-1”;

абзаци шостий - десятий замінити абзацами такого змісту:

“У разі виявлення відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю факту подання наведених у надісланому повідомленні недостовірних даних, які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом, зокрема якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи без належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, а також у разі скасування містобудівних умов та обмежень, право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, підлягає скасуванню відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю.

Право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, також може бути скасовано відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю у разі:

подання замовником заяви про скасування повідомлення про початок виконання підготовчих та/або будівельних робіт;

отримання відомостей про ліквідацію юридичної особи, що є замовником будівництва;

встановлення під час проведення перевірки порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, невідповідності об’єкта будівництва проектній документації на будівництво такого об’єкта, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, порушень містобудівного законодавства у разі невиконання вимог приписів посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю скасовує право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, шляхом видачі відповідного розпорядчого акта. Держархбудінспекція виключає з реєстру запис про реєстрацію повідомлення не пізніше наступного робочого дня з дня повідомлення органом державного архітектурно-будівельного контролю про таке скасування.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю також скасовує право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, за рішенням суду, що набрало законної сили.

Про скасування права на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набутого на підставі поданого повідомлення, відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю письмово повідомляє замовнику протягом трьох робочих днів з дня скасування.

Замовник будівництва після скасування права на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набутого на підставі поданого повідомлення, може повторно надіслати повідомлення згідно з вимогами, встановленими пунктом 13 цього Порядку.”;

11) доповнити Порядок пунктом 15-1 такого змісту:

“15-1. Внесення змін, визначених пунктами 14 і 15 цього Порядку, до зареєстрованої в установленому порядку декларації про початок виконання підготовчих та/або будівельних робіт здійснюється шляхом заповнення повідомлення за формою згідно з додатком 3-1 до цього Порядку.

Повідомлення подається замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю. Подане (надіслане) до зазначеного органу повідомлення є невід’ємною частиною зареєстрованої декларації.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує внесення інформації, зазначеної у повідомленні, до реєстру згідно з цим Порядком. Відомості щодо внесених даних, зазначених у декларації, підлягають виключенню з реєстру в установленому порядку.

Виконання підготовчих або будівельних робіт без подання такого повідомлення забороняється.

У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі або будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) замовник (його уповноважена особа) повідомляє органу державного архітектурно-будівельного контролю про такі зміни листом.”;

12) розділ “Декларація про початок виконання підготовчих або будівельних робіт” виключити;

13) у пункті 28:

абзац перший після слів “з описом вкладення” доповнити словами “чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві”;

в абзаці шостому слова “діючих підприємств” виключити;

14) пункт 29 доповнити абзацами такого змісту:

“Під час розгляду заяви орган державного архітектурно-будівельного контролю перевіряє наявність відомостей про:

відповідний кваліфікаційний сертифікат відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 “Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1668) у реєстрі атестованих осіб;

ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції.”;

15) пункт 33 викласти в такій редакції:

“33. У разі коли право на будівництво об’єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), чи змінено осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт, а також у разі коригування проектної документації замовник (його уповноважена особа) протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку з поданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни.

Продовження виконання будівельних робіт без повідомлення про внесення змін забороняється.”;

16) пункти 34 і 35 виключити;

17) у додатку 1 до Порядку:

{Зміни у додаток 1}

18) у додатку 2 до Порядку:

{Зміни у додаток 2}

19) доповнити Порядок додатком 2-1 такого змісту:


“Додаток 2-1
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)”;

20) у додатку 3 до Порядку:

{Зміни у додаток 3}

21) доповнити Порядок додатком 3-1 такого змісту:


“Додаток 3-1
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт”;

22) додатки 4, 5, 7 і 8 до Порядку виключити;

23) у додатку 9 до Порядку:

{Зміни у додаток 9}

24) у додатку 10 до Порядку:

{Зміни у додаток 10}

25) у додатку 11 до Порядку:

слова “діючих підприємств” виключити;

слова “категорія складності” замінити словами “клас наслідків (відповідальності)”.

3. Назву переліку об’єктів, будівництво яких здійснюється після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ПЕРЕЛІК
об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта”.вгору