Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Лист від 02.04.2009401
Документ 401-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.02.2019, підстава - 45-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 квітня 2009 р. N 401
Київ
Про затвердження Порядку розроблення
регіональних програм модернізації
систем теплопостачання
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011
N 45 ( 45-2019-п ) від 23.01.2019 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок розроблення регіональних програм
модернізації систем теплопостачання, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2009 р. N 401
ПОРЯДОК
розроблення регіональних програм
модернізації систем теплопостачання

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення регіональних
програм модернізації систем теплопостачання (далі - регіональні
програми).
2. Метою регіональних програм є:
1) суттєве зменшення обсягів споживання природного газу та
заміщення його альтернативними видами палива, зниження
енергоємності виробництва, впровадження енергоефективних
технологій та обладнання;
2) запровадження використання місцевих видів палива (торфу,
деревини, відходів рослинного походження тощо, нетрадиційних
джерел та видів енергетичної сировини, відновлюваних джерел
енергії (енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та
припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних
відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів) і
вторинних енергетичних ресурсів (доменний та коксівний гази, газ
метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного
енергопотенціалу технологічних процесів), введення нових
виробничих потужностей;
3) підвищення ефективності і надійності функціонування
комунальної енергетики шляхом модернізації існуючого
теплогенеруючого обладнання;
4) впровадження сучасних енергозберігаючих технологій,
приладів обліку теплової енергії, індивідуальних теплових пунктів;
5) зменшення обсягу шкідливих викидів і парникових газів у
атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє
природне середовище.
3. Проекти регіональних програм розробляються Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими держадміністраціями з урахуванням
затверджених місцевими органами виконавчої влади схем
теплопостачання.
Проекти регіональних програм розробляються на підставі даних
опитних листів згідно з додатками 1-7.
4. Регіональна програма повинна містити такі розділи:
1) вступ (результати енергетичного аудиту, визначення проблем
теплозабезпечення, оцінка специфіки регіону);
2) мета і завдання програми;
3) шляхи розв'язання проблем;
4) строк дії програми;
5) механізм виконання програми (у тому числі правове,
фінансове та організаційне забезпечення);
6) очікувані результати виконання програми.
Регіональна програма включає план заходів щодо її виконання.
У плані заходів зазначаються:
найменування завдань і заходів;
строк здійснення заходів;
відповідальні за виконання заходів;
джерела та обсяги фінансування;
очікувані результати.
5. Проект регіональної програми повинен супроводжуватися
техніко-економічним обґрунтуванням щодо кожного заходу.
У випадках, визначених Законом України "Про стратегічну
екологічну оцінку" ( 2354-19 ), здійснюється стратегічна
екологічна оцінка проекту регіональної програми. { Пункт 5
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 45 ( 45-2019-п ) від
23.01.2019 }
6. Регіональні програми погоджуються Мінрегіоном та
затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
7. Фінансування витрат, пов'язаних з розробленням та
виконанням регіональних програм, провадиться відповідно до
законодавства.
8. Строк дії регіональної програми, як правило, не повинен
перевищувати п'ять років.

Додаток 1
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для оцінки потенціалу енергозбереження за
регіональною програмою технічної модернізації
систем теплопостачання регіону, міста, району

Найменування регіону, міста, району ______________________________
Відповідальна особа ______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
Контактні телефон, телефакс, адреса електронної пошти ____________ __________________________________________________________________
Повне і скорочене найменування підприємств теплопостачання,
адреса, контактні телефон, телефакс, адреса електронної
пошти ___________________________________________________________ _________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------- | Найменування показника | Одиниця |Величина|Примітка| | | виміру | | | |---------------------------------------+----------+--------+--------| |1. |Кількість абонентів підприємств | одиниць | | | | |теплопостачання | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |2. |Кількість джерел | -"- | | | | |теплопостачання: | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |ТЕЦ | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |котелень, теплопродуктивність | | | | | |яких становить менш як 3 Гкал/г | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |котелень, теплопродуктивність яких | | | | | |становить від 3 до 20 Гкал/г | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |котелень, теплопродуктивність | | | | | |яких становить більш як 20 Гкал/г | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |3. |Коефіцієнт корисної дії джерел |відсотків | | | | |теплопостачання: | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |ТЕЦ | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |котелень, теплопродуктивність | | | | | |яких становить менш як 3 Гкал/г | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |котелень, теплопродуктивність | | | | | |яких становить від 3 до 20 Гкал/г | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |котелень, теплопродуктивність | | | | | |яких становить більш як 20 Гкал/г | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |4. |Середній коефіцієнт корисної | -"- | | | | |дії котелень | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |5. |Загальна теплопродуктивність |тис. Гкал | | | | |котелень, ТЕЦ | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |6. |Середній коефіцієнт корисної |відсотків | | | | |дії котлів, що працюють: | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |на природному газі | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |на рідкому паливі | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |на вугіллі | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |7. |Кількість і тип котлів: | одиниць | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |із строком експлуатації | | | | | |понад 20 років | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |малоефективних з коефіцієнтом | | | | | |корисної дії до 80 відсотків | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |8. |Кількість і тип котлів на ТЕЦ: | -"- | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |із строком експлуатації | | | | | |понад 20 років | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |малоефективних з коефіцієнтом | | | | | |корисної дії до 85 відсотків | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |9. |Кількість і тип котлів, | | | | | |що працюють: | -"- | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |на природному газі | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |на рідкому паливі | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |на вугіллі | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |10.|Кількість палива, яке спожито за | | | | | |минулий рік: | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |природний газ | млн.куб. | | | | | | метрів | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |рідке паливо |тис. тонн | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |вугілля | -"- | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |у тому числі | | | | | |в житлово-комунальній сфері: | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |населення: | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |природний газ | млн.куб. | | | | | | метрів | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |рідке паливо |тис. тонн | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |вугілля | -"- | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |підприємства теплопостачання: | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |природний газ | млн.куб. | | | | | | метрів | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |рідке паливо |тис. тонн | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |вугілля | -"- | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |підприємства, що надають | | | | | |комунально-побутові послуги: | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |природний газ | млн.куб. | | | | | | метрів | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |рідке паливо |тис. тонн | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |вугілля | -"- | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |бюджетні підприємства | | | | | |та організації: | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |природний газ | млн.куб. | | | | | | метрів | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |рідке паливо |тис. тонн | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |вугілля | -"- | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |11.|Кількість житлових будинків | одиниць | | | | |та адміністративних будівель, | | | | | |що опалюються централізовано | | | | | |підприємствами теплопостачання | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |у тому числі: | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |одноповерхових | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |двоповерхових | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |багатоповерхових | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |12.|Загальна площа житлових будинків | тис.кв. | | | | |та адміністративних будівель, | метрів | | | | |що опалюються централізовано | | | | | |підприємствами теплопостачання | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |13.|Кількість теплової енергії, | Гкал на | | | | |відпущеної споживачам | рік | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |14.|Частка житлового фонду, |відсотків | | | | |який забезпечується централізовано | | | | | |гарячим водопостачанням | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |15.|Частка природного газу, | -"- | | | | |який використовується | | | | | |для виробництва теплової енергії, | | | | | |від загального використання | | | | | |всіма споживачами газу | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |16.|Втрати в теплових мережах | -"- | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |17.|Вартість палива на момент | | | | | |розроблення програми: | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |природний газ, 1 тис. куб. метрів | доларів | | | | | | США | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |рідке паливо, 1 тонна | -"- | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |вугілля, 1 тонна | -"- | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |18.|Кількість центральних | | | | | |теплових пунктів | одиниць | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |19.|Кількість житлових будинків | -"- | | | | |та адміністративних будівель, | | | | | |в яких доцільно встановити | | | | | |індивідуальні теплові пункти | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |20.|Протяжність теплових мереж |кілометрів| | | | |у двотрубному вимірі, всього | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |у тому числі: | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |діаметром до 200 міліметрів | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |діаметром від 200 до 400 міліметрів| | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |діаметром від 400 до 600 міліметрів| | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |діаметром від 600 міліметрів | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |аварійних мереж | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |ветхих мереж | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |21.|Кількість електроенергії, яку |млн. кВт·г| | | | |спожито минулого року | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |22.|Використання електричної енергії | | | | | |в нічний час у котельнях для | | | | | |опалення та гарячого | | | | | |водопостачання ____________ | | | | | | (так, ні) | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |23.|Джерела та найменування вторинних | Гкал на | | | | |теплових енергоресурсів, | рік | | | | |їх потенціал: | | | | | |_______________________________ | | | | | |_______________________________ | | | | | |_______________________________ | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |24.|Кількість відходів на рік: |тис. тонн | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |сільського господарства (солома) | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |лісового господарства | | | | | |(тирса, щепа, кора тощо) | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |25.|Необхідність та можливість | | | | | |встановлення когенераційних | | | | | |установок | | | | | |___________________________ | | | | | | (так, ні) | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |Оцінка потужності: | МВт | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |теплоенергія | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |електроенергія | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |Характеристики котелень | | | | | |для встановлення когенераційних | | | | | |установок | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |Теплові потужності теплопостачання | Гкал/г | | | | |у періоди: | | | | | |опалювальний | | | | | |неопалювальний | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |Електричні потужності, | МВт | | | | |що забезпечують технологічні | | | | | |потреби котелень | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |Наявність потенційних споживачів | | | | | |електричної енергії ______________ | | | | | | (так, ні) | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |Можливості та умови постачання | | | | | |електроенергії в зовнішні мережі | | | | | |__________________________________ | | | | | |__________________________________ | | | | | |__________________________________ | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |Наявність низькопотенційних джерел | | | | | |теплової енергії (каналізаційних | | | | | |стоків, річок), розташованих поряд | | | | | |з котельнями (когенераційними | | | | | |установками) _____________________ | | | | | | (так, ні) | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |Тарифи на: | | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |електроенергію, 1 кВт·г | гривень | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |теплову енергію, 1 Гкал | -"- | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| | |природний газ, 1 тис. куб. метрів | доларів | | | | | | США | | | |---+-----------------------------------+----------+--------+--------| |26.|Необхідність та можливість | | | | | |установлення теплових насосів | | | | | |____________________________ | МВт | | | | | (так, ні) | | | | | |Оцінка потужності | | | | ----------------------------------------------------------------------
Опитний лист заповнюється місцевими державними
адміністраціями.
Під кількістю абонентів підприємств теплопостачання слід
розуміти кількість персональних рахунків для сплати за спожиті
тепло та гарячу воду.
Під середнім коефіцієнтом корисної дії котелень слід розуміти
середнє арифметичне значення коефіцієнта корисної дії, що
визначається за формулою
ККД + ККД + ...ККД
1 2 n
---------------------. h
Аналогічно визначається середній коефіцієнт корисної дії
котлів.
Доцільність установлення в будинках індивідуальних теплових
пунктів визначається підприємствами теплопостачання на підставі
порівняння капіталовкладень в модернізацію центральних теплових
пунктів з капіталовкладеннями в будівництво індивідуальних
теплових пунктів, а також обстеження будівель з метою визначення
принципової можливості встановлення індивідуальних теплових
пунктів.
Основними джерелами вторинних теплових ресурсів можуть бути
технологічні установки підприємств, теплові відходи, які можуть
бути використані для отримання теплової енергії (теплоносія та
гарячої води).
Річний потенціал (E , Гкал ) вторинних енергоресурсів
п підприємства визначається за формулою
-6
E = V · c · t · 10 ,
п г г г
де V - об'єм газових теплових відходів підприємства,
г тис.куб. метрів на рік;
c - теплоємність газу при t , град.C; г г ккал/куб. метр · град.C;
t - середня температура газових теплових відходів, град.C. г
Річний потенціал каналізаційних стоків об'єкта (E , Гкал)
к визначається за формулою
-6
E = V · c · t · 10 ,
к к к к
де V - об'єм каналізаційних стоків об'єкта, тис.куб. метрів
к на рік;
c - теплоємність каналізаційних стоків при t , град.С; к к ккал/куб. метр·град.C.
t - середня температура каналізаційних стоків, град.C. к
Загальний річний потенціал регіону, міста, району
визначається за формулою
n n
(сума) E = (сума) E + (сума) E .
0 i n i k
Потенціал відходів сільського господарства (солома), лісового
господарства (тирса, щепа, кора тощо) визначається за офіційними
статистичними даними і в опитному листі зазначається загальна
кількість одного виду, наприклад солома, тонн на рік.

Додаток 2
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для оцінки стану модернізації котельного
та тепломережного обладнання підприємств теплопостачання

Найменування підприємства теплопостачання ___________________
Адреса ______________________________________________________
Контактні телефон, телефакс, адреса електронної пошти _______
Прізвище, ім'я та по батькові директора _____________________
1. Характеристика підприємства теплопостачання:
1) відомості про інвентарізацію об'єктів у сфері
теплопостачання (включаючи розподіл на системи централізованого,
помірно централізованого, децентралізованого, автономного,
індивідуального теплопостачання);
2) кількість котелень, у тому числі тих, що працюють на:
природному газі ____________________________________________,
вугіллі ____________________________________________________,
на рідкому паливі __________________________________________;
3) середня кількість відпущеної теплової енергії, Гкал на
рік:
стан обліку споживання теплової енергії на опалення, гаряче
водопостачання (кількість установлених приладів обліку та
регулювання теплової енергії, клас точності, частка об'єктів, які
не облаштовані приладами) ________________________________________ _________________________________________________________________,
протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні, у тому
числі мережі опалення та гарячого водопостачання, кілометрів _______________,
частка теплових мереж, відсотків:
у ветхому стані ________________________________________,
аварійному стані _______________________________________,
знос тепломереж, відсотків _________________________________,
кількість центральних теплових пунктів, одиниць ____________,
кількість установлених індивідуальних теплових пунктів,
одиниць ____,
середня потужність одного індивідуального теплового пункту,
МВт ______________,
кількість індивідуальних теплових пунктів, які доцільно
встановити в житлових будинках та адміністративних будівлях ______________________,
середня потужність зазначених індивідуальних теплових
пунктів, МВт __________________,
базове споживання природного газу в минулому році,
млн.куб. метрів _______________,
вартість 1 Гкал теплової енергії на поточний рік, гривень ___________,
опалювана площа, кв. метрів ________________________________,
кількість працівників ______________________________________,
кількість споживачів теплової енергії:
фізичних осіб ______________________________________________,
юридичних осіб _____________________________________________.
2. Котельне обладнання (заповнюється таблиця 2.1).
3. Тепломережне обладнання (заповнюється таблиця 2.2).
Опитний лист заповнюється підприємством теплопостачання.
Доцільність встановлення в житлових будинках та
адміністративних будівлях індивідуальних теплових пунктів
визначається підприємствами теплопостачання на підставі порівняння
капіталовкладень в модернізацію центральних теплових пунктів з
капіталовкладеннями в будівництво індивідуальних теплових пунктів,
а також обстеження зазначених будівель з метою визначення
можливості встановлення індивідуальних теплових пунктів.
Доцільність впровадження електрокотлів визначається
підприємством теплопостачання за наявності використання
електроенергії в нічний час (з 23 до 6 години) з урахуванням
нічного тарифу, а також можливістю їх розташування в котельнях або
в центральних теплових пунктах.
Під перспективою застосування труб з новітніми
теплоізоляційними матеріалами слід розуміти оцінку можливості
заміни підприємством теплопостачання аварійних і ветхих теплових
мереж на мережі з попередньо ізольованими трубами (з
пінополіуретановою ізоляцією, труби типу "Ізопрофлекс" тощо) у
відсотках загальної протяжності таких мереж протягом періоду
виконання програми.
Таблиця 2.1. Котельне обладнання
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Адреса | Тип |Кіль- |Кіль- | Вид |Коефіцієнт|Підключене|Підключене| Теплоносій |Максимальне|Мінімальне| Річне | Емісія |Можли- | Кількість котлів, | |котельні|котлів|кість |кість |палива| корисної |наван- |наван- | |споживання |споживання|споживання|діоксиду|вість | що підлягають | | | |встанов-|котлів | | дії |таження |таження у |-------------| палива, | палива, | палива, |вуглецю,|установ- |-----------------------| | | |лених |в | |котлів, |в опалю- |неопалю- | пара,|вода, | тис.куб. | тис.куб. | тис.куб. |тонн на |лення |заміні|модер- |рекон- | | | |котлів |експлу-| |відсотків |вальний |вальний | тонн |Гкал/г| метрів | метрів | метрів |рік, |електро- | |нізації|струкції| | | | |атації | | |період, |період, | на | |(тонн) на |(тонн) на | (тонн) |(базовий|котлів | | | | | | | | | | |Гкал/г |Гкал/г |годину| |годину |годину | |рівень) |(так, ні)| | | | |--------+------+--------+-------+------+----------+----------+----------+------+------+-----------+----------+----------+--------+---------+------+-------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2.2. Тепломережне обладнання
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Адреса | Діаметр 720 міліметрів | Діаметр 630 міліметрів | Діаметр 530 міліметрів | Діаметр 426 міліметрів | Діаметр 377 міліметрів | |котельні|----------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------| | |Протяж- |Протяж- |Вартість|Протяж-|Протяж- |Вартість|Протяж- |Протяж- |Вартість|Протяж- |Протяж- |Вартість|Протяж- |Протяж- |Вартість| | |ність |ність |попе- |ність |ність |попе- |ність |ність |попе- |ність |ність |попе- |ність |ність |попе- | | |мереж у |мереж у |редньо |мереж у|мереж у |редньо |мереж у |мереж у |редньо |мереж у |мереж у |редньо |мереж у |мереж у |редньо | | |двотруб-|двотруб- |ізо- |двотруб|двотруб- |ізо- |двотруб-|двотруб- |ізо- |двотруб-|двотруб- |ізо- |двотруб-|двотруб- |ізо- | | |ному |ному |льованої|ному |ному |льованої|ному |ному |льованої|ному |ному |льованої|ному |ному |льованої| | |обчис- |обчис- |труби, |обчис- |обчис- |труби, |обчис- |обчис- |труби, |обчис- |обчис- |труби, |обчис- |обчис- |труби, | | |ленні, |ленні, що |євро |ленні, |ленні, що |євро |ленні, |ленні, що |євро |ленні, |ленні, що |євро |ленні, |ленні, що |євро | | |метрів |реконстру-| |метрів |реконстру-| |метрів |реконстру-| |метрів |реконстру-| |метрів |реконстру-| | | | |юється, | | |юється, | | |юється, | | |юється, | | |юється, | | | | |метрів | | |метрів | | |метрів | | |метрів | | |метрів | | |--------+--------+----------+--------+-------+----------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Адреса | Діаметр 325 міліметрів | Діаметр 273 міліметри | Діаметр 219 міліметрів | Діаметр 139 міліметрів | Діаметр 133 міліметри | |котельні|----------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------| | |Протяж- |Протяж- |Вартість|Протяж-|Протяж- |Вартість|Протяж- |Протяж- |Вартість|Протяж- |Протяж- |Вартість|Протяж- |Протяж- |Вартість| | |ність |ність |попе- |ність |ність |попе- |ність |ність |попе- |ність |ність |попе- |ність |ність |попе- | | |мереж у |мереж у |редньо |мереж у|мереж у |редньо |мереж у |мереж у |редньо |мереж у |мереж у |редньо |мереж у |мереж у |редньо | | |двотруб-|двотруб- |ізо- |двотруб|двотруб- |ізо- |двотруб-|двотруб- |ізо- |двотруб-|двотруб- |ізо- |двотруб-|двотруб- |ізо- | | |ному |ному |льованої|ному |ному |льованої|ному |ному |льованої|ному |ному |льованої|ному |ному |льованої| | |обчис- |обчис- |труби, |обчис- |обчис- |труби, |обчис- |обчис- |труби, |обчис- |обчис- |труби, |обчис- |обчис- |труби, | | |ленні, |ленні, що |євро |ленні, |ленні, що |євро |ленні, |ленні, що |євро |ленні, |ленні, що |євро |ленні, |ленні, що |євро | | |метрів |реконстру-| |метрів |реконстру-| |метрів |реконстру-| |метрів |реконстру-| |метрів |реконстру-| | | | |юється, | | |юється, | | |юється, | | |юється, | | |юється, | | | | |метрів | | |метрів | | |метрів | | |метрів | | |метрів | | |--------+--------+----------+--------+-------+----------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Адреса | Діаметр 125 міліметрів | Діаметр 114 міліметрів | Діаметр 108 міліметрів | Діаметр 89 міліметрів | Діаметр 76 міліметрів | |котельні|----------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------| | |Протяж- |Протяж- |Вартість|Протяж-|Протяж- |Вартість|Протяж- |Протяж- |Вартість|Протяж- |Протяж- |Вартість|Протяж- |Протяж- |Вартість| | |ність |ність |попе- |ність |ність |попе- |ність |ність |попе- |ність |ність |попе- |ність |ність |попе- | | |мереж у |мереж у |редньо |мереж у|мереж у |редньо |мереж у |мереж у |редньо |мереж у |мереж у |редньо |мереж у |мереж у |редньо | | |двотруб-|двотруб- |ізо- |двотруб|двотруб- |ізо- |двотруб-|двотруб- |ізо- |двотруб-|двотруб- |ізо- |двотруб-|двотруб- |ізо- | | |ному |ному |льованої|ному |ному |льованої|ному |ному |льованої|ному |ному |льованої|ному |ному |льованої| | |обчис- |обчис- |труби, |обчис- |обчис- |труби, |обчис- |обчис- |труби, |обчис- |обчис- |труби, |обчис- |обчис- |труби, | | |ленні, |ленні, що |євро |ленні, |ленні, що |євро |ленні, |ленні, що |євро |ленні, |ленні, що |євро |ленні, |ленні, що |євро | | |метрів |реконстру-| |метрів |реконстру-| |метрів |реконстру-| |метрів |реконстру-| |метрів |реконстру-| | | | |юється, | | |юється, | | |юється, | | |юється, | | |юється, | | | | |метрів | | |метрів | | |метрів | | |метрів | | |метрів | | |--------+--------+----------+--------+-------+----------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Адреса | Діаметр 57 міліметрів | Діаметр 48 міліметрів | Діаметр 43 міліметри | Діаметр 32 міліметри | |котельні|----------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------| | |Протяж- |Протяж- |Вартість|Протяж-|Протяж- |Вартість|Протяж- |Протяж- |Вартість|Протяж- |Протяж- |Вартість| | |ність |ність |попе- |ність |ність |попе- |ність |ність |попе- |ність |ність |попе- | | |мереж у |мереж у |редньо |мереж у|мереж у |редньо |мереж у |мереж у |редньо |мереж у |мереж у |редньо | | |двотруб-|двотруб- |ізо- |двотруб|двотруб- |ізо- |двотруб-|двотруб- |ізо- |двотруб-|двотруб- |ізо- | | |ному |ному |льованої|ному |ному |льованої|ному |ному |льованої|ному |ному |льованої| | |обчис- |обчис- |труби, |обчис- |обчис- |труби, |обчис- |обчис- |труби, |обчис- |обчис- |труби, | | |ленні, |ленні, що |євро |ленні, |ленні, що |євро |ленні, |ленні, що |євро |ленні, |ленні, що |євро | | |метрів |реконстру-| |метрів |реконстру-| |метрів |реконстру-| |метрів |реконстру-| | | | |юється, | | |юється, | | |юється, | | |юється, | | | | |метрів | | |метрів | | |метрів | | |метрів | | |--------+--------+----------+--------+-------+----------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час
модернізації існуючих котелень, де планується
розміщення когенераційних установок

1. Найменування заводу - виготовлювача установленого
котельного обладнання, кількість та ресурси котлів ______________.
2. Параметри підведеного природного газу (розрахункові і
фактичні):
тиск, кПа ___________________________________________________
витрати, куб. метрів на годину _____________________________.
3. Електричні потужності котельні, де планується розміщення
когенераційної установки (далі - котельні), для технологічних
потреб, МВт _____________________________________________________.
4. Вид палива, що використовується _________________________.
5. Теплотворна здатність палива, ккал на куб. метр (ккал на
кілограм) _______________________________________________________.
6. Характеристика електрообладнання:
тип електродвигунів, розташованих у котельнях ____________________
електрична потужність технологічного обладнання котельні в
опалювальний сезон:
- максимальна (пускова), МВт ________________________________ - середня, МВт ______________________________________________ - мінімальна, МВт ___________________________________________ - добові витрати, кВт·г _____________________________________
електрична потужність технологічного обладнання котельні в
неопалювальний сезон:
- максимальна (пускова), МВт ________________________________ - середня, МВт ______________________________________________ - мінімальна, МВт ___________________________________________ - добові витрати, кВт·г _____________________________________
можливість приєднання когенераційної установки до існуючих
електричних мереж і розподільних пристроїв __________, напруга в
(так, ні) мережі, кВ _______.
7. Котельні:
місцезнаходження котельні ___________________________________
кількість котлів ____________________________________________
загальна площа котельні, кв. метрів _________________________
найменування та місцезнаходження потенційних споживачів
теплової та електричної енергії когенераційної установки, у тому
числі об'єктів з можливим розміщенням теплонасосних
установок ________________________________________________________ __________________________________________________________________
розташування котельні _______________________________________
(житлова, промислова зона тощо)
місце розміщення когенераційної установки, наявність
приміщень або площ, пристосованих для розміщення когенераційної
установки контейнерного типу _____________________________________ __________________________________________________________________
екологічні вимоги:
- максимально допустимі норми рівня шуму на території
котельні, дБ _____________________________________________________
- гранично допустимі норми концентрації оксидів азоту згідно
з ГОСТ 10617-83 і ГОСТ Р50591-93 ________________________________.
8. Кліматичні умови:
------------------------------------------------------------------ | Параметри | Найбільш холодний | Найбільш теплий | | | місяць | місяць | |---------------------+---------------------+--------------------| |температура, град.C: | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |мінімальна | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |максимальна | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |середньомісячна | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |відносна вологість, | | | |відсотків | | | ------------------------------------------------------------------
9. Вимоги сейсмостійкості (граничний показник за шкалою
Ріхтера) ________________________________________________________.
10. Технічні показники системи гарячого водопостачання:
температура холодної води на вході в систему, град.C ________
температура гарячої води на виході із системи, град.C _______
об'єм води, що витрачається, куб. метрів на годину _________.
11. Технічні показники системи опалення:
температура води прямого напрямку, град.C ___________________
температура води зворотного напрямку, град.C ________________
об'єм води, що витрачається, куб. метрів на годину _________.
12. Витрати теплової та електричної енергії і енергії холоду
(існуючі та очікувані):
витрати на місяць
-------------------------------------------------------------------------- |Місяць| Гаряча вода, МВт |Пара, тонн на годину | Холод, МВт | | |---------------------+---------------------+---------------------| | |максимальне|середньо-|максимальне|середньо-|максимальне|середньо-| | | значення | місячне | значення | місячне | значення | місячне | | | |значення | |значення | |значення | |------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
витрати на добу
--------------------------------------------------------------------------- |Година| Найбільш холодний день року | Найбільш теплий день року | | доби |--------------------------------+---------------------------------| | |електрич-|спожи-| гаряче |спожи-|електрич-|спожи-| гаряче |спожи- | | |на потуж-|вання |водопос-|вання |на потуж-|вання |водопос-| вання | | | ність, |пари, |тачання,| хо- | ність, |пари, |тачання,|холоду,| | | МВт | тонн | МВт |лоду, | МВт | тонн | МВт | МВт | | | | на | | МВт | | на | | | | | |годину| | | |годину| | | |------+---------+------+--------+------+---------+------+--------+-------| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
витрати електричної енергії на місяць
------------------------------------------------------------------ |Місяць |Середньомісячна потужність, |Максимальна потужність, МВт| | | МВт | | ------------------------------------------------------------------
13. Економічні показники (фактичні):
вартість тепла для опалення (з податком на додану вартість),
гривень за 1 Гкал ________________________________________________
вартість спожитої води (з податком на додану вартість),
гривень за 1 куб. метр ___________________________________________
вартість послуг з водовідведення (з податком на додану
вартість), гривень за 1 куб. метр ________________________________
вартість палива (з податком на додану вартість), гривень за 1
тис.куб. метрів __________________________________________________
вартість електричної енергії, що закуповується (з податком на
додану вартість), гривень за 1 кВт·г _____________________________
собівартість виробленої електричної енергії (з податком на
додану вартість), гривень за 1 кВт·г _____________________________
оціночна вартість виробленої електричної енергії для
постачання в зовнішню мережу (з податком на додану вартість),
гривень за 1 кВт·г _______________________________________________
витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів,
платою за забруднення джерелами теплоти навколишнього природного
середовища, гривень за рік _______________________________________
_______________
Примітка. До опитного листа додаються копії принципової теплової
схеми тепло- і газопостачання, плану розташування котлів
у котельнях, режимних карт водонагрівальних і парових
котлів у котельнях.

Додаток 4
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час
розроблення і створення теплонасосного
джерела теплохолодопостачання

1. Загальна інформація про підприємство-замовника:
найменування підприємства ___________________________________
місцезнаходження підприємства _______________________________
телефон, телефакс, адреса електронної пошти _________________
прізвище, ім'я та по батькові директора підприємства ________
прізвище, ім'я, по батькові та посада уповноваженої особи ___
основні види діяльності підприємства ________________________
форма власності _____________________________________________
джерела фінансування (державний, місцевий бюджет тощо) ______
2. Характеристика об'єкта:
місцезнаходження об'єкта ____________________________________
режим роботи теплового насоса _______________________________
(опалювання, гаряче водопостачання,
охолодження тощо)
опалювальний період, годин __________________________________
мінімальна температура зовнішнього повітря за опалювальний
період, град.C _________
період гарячого водопостачання, годин _______________________
3. Система опалювання:
вид системи опалювання ______________________________________
(відкрита, закрита)
теплове навантаження системи опалювання, Гкал/г _____________
об'єм води, що витрачається в системі опалювання, куб. метрів
на годину ________________________________________________________
температурний режим системи опалювання (прямий, зворотний
напрямок), град.C ________________________________________________
4. Гаряче водопостачання:
теплове навантаження системи гарячого водопостачання,
Гкал/г ________
температура холодної води, що подається в систему гарячого
водопостачання, град.C ___________________________________________
об'єм води, що витрачається для забезпечення гарячого
водопостачання, куб. метрів на годину:
середній розрахунковий ______________, фактичний ____________
5. Система вентиляції:
теплове навантаження системи вентиляції, Гкал/г _____________
температура води прямого напрямку системи вентиляції,
град.C _______________
температура води зворотного напрямку системи вентиляції,
град.C _______________
6. Система кондиціювання повітря:
теплове навантаження системи кондиціювання повітря,
Гкал/г _______________
температура охолодженої води системи кондиціювання повітря,
град.C _______________
температура води зворотного напрямку системи кондиціювання
повітря, град.C _______________
7. Джерело низькопотенційної теплоти:
тип джерела теплоти (свердловина, технічні викиди,
каналізаційні стоки, ґрунт, водоймище тощо) ______________________
об'єм води, повітря, що витрачається, куб. метрів на годину:
реальний _____________________, мінімальний ________________,
максимальний _____________________
температура джерела теплоти, град.C:
реальна _____________________, мінімальна___________________,
максимальна _____________________
наявність в джерелі теплоти хімічно агресивних речовин, а
також механічних включень ________________________________________
(так, ні)
8. Економічні показники:
вартість тепла для опалювання (з податком на додану
вартість), гривень за 1 Гкал ____________________________________
вартість спожитої води (з податком на додану вартість),
гривень за 1 куб. метр ___________________________________________
вартість послуг з водовідведення (з податком на додану
вартість), гривень за 1 куб. метр ________________________________
вартість палива (з податком на додану вартість), гривень за
1 тис.куб. метрів ________________________________________________
вартість електроенергії (з податком на додану вартість),
гривень за 1 кВт·г _______________________________________________
9. Екологічні показники:
максимально допустимий рівень шуму, дБ ______________________
місце вимірювання шуму ______________________________________
витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів,
платою за забруднення джерелом теплоти навколишнього природного
середовища, гривень за рік _______________________________________
10. Інженерне забезпечення:
резерв електричних потужностей для роботи теплових насосів,
кВт _______
потужність діючої трансформаторної підстанції, кВт __________
характеристика наявних котлів та можливість їх заміни на
теплові насоси ___________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Додаток 5
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час
встановлення теплоутилізаційного обладнання

1. Відомості про котельню:
найменування (місцезнаходження) котельні ____________________
теплота згоряння природного газу, Ккал на 1 куб. метр __________________________________________________________________
(тільки для котлів, які споживають природний газ)
сумарна номінальна теплопродуктивність встановлених котлів,
Гкал/г ___________________________________________________________
сумарна номінальна теплопродуктивність котлів, що
експлуатуються, Гкал/г ___________________________________________
підключене навантаження в опалювальний період, Гкал/г _______ __________________________________________________________________
підключене навантаження в неопалювальний період, Гкал/г _____ __________________________________________________________________
мінімальна температура зворотної мережної води перед
входженням у котел, град.C _______________________________________
опалювальний період, годин __________________________________
вартість теплової енергії (з податком на додану вартість),
гривень за 1 Гкал ________________________________________________
вартість природного газу (з податком на додану вартість),
гривень за 1000 куб. метрів ______________________________________
вартість електроенергії (з податком на додану вартість),
гривень за 1 кВт·г _______________________________________________
2. Відомості про котел:
стаціонарний номер котла ____________________________________
тип котла і його номінальна теплопродуктивність, Гкал/г __________________________________________________________________
температура відхідних газів усередині котла при його
номінальному навантаженні, град.C ________________________________
номінальний коефіцієнт корисної дії котла, відсотків ________
витрата мережної води через котел, тонн на годину ___________
аеродинамічний опір котла (визначається як розрідження
димових газів у газовому тракті перед димососом. Для котла, що
працює під наддуванням - як різниця між напором повітря перед
пальником і напором димових газів на виході з котла),
Па _______________________________________________________________
тип димососу ________________________________________________
максимальний напір, Па ______________________________________
тип вентилятора _____________________________________________
максимальний напір, Па ______________________________________

Додаток 6
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ*
оцінки потенціалу використання відходів
сільського та лісового господарств, звалищ
твердих побутових відходів з метою отримання
альтернативних видів палива для енергетичного споживання

I. Сільське господарство
1. Поголів'я худоби за категоріями господарств у регіоні
(тис. голів) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Категорія | Велика рогата худоба | у тому числі корови | Свині | Вівці та кози | |господарств |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------| | |2004|2005|2006|2007|2008|2004|2005|2006|2007|2008|2004|2005|2006|2007|2008|2004|2005|2006|2007|2008| |------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Сільсько- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |господарські| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підприємства| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |зокрема | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |фермерські | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |господарства| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Господарства| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |населення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Поголів'я худоби за категоріями господарств у районі
(тис. голів) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Категорія | Велика рогата худоба | у тому числі корови | Свині | Вівці та кози | |господарств |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------| | |2004|2005|2006|2007|2008|2004|2005|2006|2007|2008|2004|2005|2006|2007|2008|2004|2005|2006|2007|2008| |------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Сільсько- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |господарські| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підприємства| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |зокрема | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |фермерські | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |господарства| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Господарства| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |населення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Валовий збір основних зернових і технічних культур у
господарствах усіх категорій за районами регіону
(тис. тонн) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування| Пшениця | Жито | Ячмінь | Овес | Кукурудза на зерно | Соняшник | Ріпак | |------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------| | |2004|2005|2006|2007|2008|2004|2005|2006|2007|2008|2004|2005|2006|2007|2008|2004|2005|2006|2007|2008|2004|2005|2006|2007|2008|2004|2005|2006|2007|2008|2004|2005|2006|2007|2008| |------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Лісове господарство
Заготівля деревини, утворення, використання та постачання
вторинної сировини і відходів виробництва державних лісових
господарств регіону (заповнюється окремо за кожен рік за п'ять
останніх років)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найме- |Адреса|Загальна| Заготівля деревини, | Утворення, використання та постачання вторинної сировини | |нування| | площа, | щільних куб. метрів | і відходів виробництва, щільних куб. метрів | |держав-| |гектарів|---------------------------+-------------------------------------------------------------| |ного | | |усього|пило-|деревина|дрова|найме- |наяв- |одер-|викори-|викори- |про-|вида- |наяв- | |лісо- | | | |вник |для | |нування |ність |жано |стано, |стано |дано|лено, |ність | |вого | | | | |техно- | |вторинної|на |від- |усього |на | |знешко-|на | |госпо- | | | | |логічних| |сировини,|поча- |ходів| |забезпе-| |джено |кінець | |дарства| | | | |потреб | |відходів |ток |із | |чення | |та |звіт- | | | | | | | | |вироб- |звіт- |сто- | | потреб | |захоро-|ного | | | | | | | | |ництва |ного |рони | |у паливі| |нено |періоду| | | | | | | | | |періоду| | | | | | | |-------+------+--------+------+-----+--------+-----+---------+-------+-----+-------+--------+----+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Полігони твердих побутових відходів
1. Інформація, необхідна для запровадження системи збору та
утилізації біогазу на полігонах твердих побутових відходів
1) загальна інформація про підприємство:
власник полігона твердих побутових відходів ______________________
найменування підприємства, що експлуатує полігон твердих побутових
відходів _________________________________________________________ __________________________________________________________________
загальний опис підприємства ______________________________________
(основний вид діяльності, кількість працівників, __________________________________________________________________
форма власності) __________________________________________________________________
уповноважена особа _______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, __________________________________________________________________
адреса, телефон, телефакс, адреса електронної пошти)
2) загальна інформація про полігон:
відстань від полігона до найближчого населеного пункту, кілометрів __________________________________________________________________
назва населеного пункту __________________________________________ __________________________________________________________________
кількість жителів ________________________________________________
відстань до населеного пункту, що є основним джерелом твердих
побутових відходів, кілометрів ___________________________________ __________________________________________________________________
середня відстань перевезення, кілометрів _________________________
рік відкриття полігона твердих побутових відходів, наявність
проектної документації ___________________________________________
кількість твердих побутових відходів, що вивозиться щороку з дати
відкриття (за час існування) або у разі, коли даних недостатньо,
експертна оцінка за останніх десять років ________________________ __________________________________________________________________
назви населених пунктів, які обслуговує полігон, із зазначенням
кількості жителів ________________________________________________
наявність інших полігонів у місті (регіоні) ______________________
ступінь заповнення _______________________________________________
планований рік закінчення експлуатації полігона (якщо полігон
закритий, рік закінчення експлуатації) ___________________________
загальна площа полігона (землевідведення), гектарів ______________
площа полігона, зайнята під відходи, гектарів ____________________
середня, мінімальна та максимальна глибина полігона, метрів ______
форма полігона та навколишнього рельєфу __________________________
рельєф дна полігона ______________________________________________
крутість схилів, градусів ________________________________________
об'єм твердих побутових відходів, що накопичені на полігоні,
спосіб отримання даних, млн.куб. метрів __________________________
(шляхом зважування, _________________________________________________________________
реєстрації об'єму або кількості машин, вимірювання тіла полігона)
маса твердих побутових відходів, що накопичені на полігоні,
млн. тонн ________________________________________________________
наявність ущільнень та гідроізоляції дна і стінок котловану, тип
ґрунтів __________________________________________________________
рівень ґрунтових вод, метрів _____________________________________
рівень фільтрату в тілі полігона, метрів _________________________
кількість фільтрату, що утворюється протягом року, куб. метрів ______________, хімічний склад __________________________________,
морфологічний склад твердих побутових відходів, спосіб отримання
даних ____________________________________________________________
наявність будівельних відходів, відсотків ________________________
наявність промислових і токсичних відходів, відсотків ____________
3) експлуатаційна практика:
опис наявних технічних засобів, що використовуються для ущільнення
твердих побутових відходів, їх кількість _________________________ _________________________________________________________________
періодичність пересипання ґрунтом ________________________________
наявність верхнього шару ґрунту __________________________________
(так, ні)
наявність огорожі та охорони на полігоні _________________________
(так, ні)
присутність сторонніх осіб _______________________________________
(так, ні)
спосіб знешкодження фільтрату ____________________________________
(збір, очищення, рециркуляція, __________________________________________________________________
вивезення на очисні споруди тощо)
наявність контролю за газовими емісіями __________________________
(так, ні)
ступінь, частота, тривалість загорянь твердих побутових
відходів _________________________________________________________
4) додаткова інформація:
метеорологічні дані:
річна кількість опадів, міліметрів _______________________________
обсяг випаровування, куб. метрів _________________________________
середньомісячна температура влітку та взимку, град.C _____________
наявність карт полігона, даних топографічних зйомок, вертикальних
розрізів _________________________________________________________
(так, ні)
технологічна інфраструктура полігона _____________________________
(газо-, електро-, __________________________________________________________________
тепло-, водопостачання)
споживання на полігоні твердих побутових відходів: теплової
енергії, Гкал __________, електричної енергії, кВт·г _____________
наявність споживачів газу, теплової та електричної енергії,
електричної енергії в радіусі 3 кілометрів від полігона із
зазначенням встановленої потужності ______________________________ __________________________________________________________________
IV. Інформація про сільськогосподарські підприємства з
вирощування великої рогатої худоби, свиней та птиці
1. Загальна інформація про підприємство:
найменування _____________________________________________________
загальний опис підприємства ______________________________________
(основні види діяльності, __________________________________________________________________
кількість працівників, __________________________________________________________________
форма власності, фінансовий стан) __________________________________________________________________
види та об'єм продукції, що випускається _________________________
адреса, телефон, телефакс _______________________________________.
2. Інформація про види відходів, що утворюються на
підприємстві
1) відходи, що утворюються на підприємстві, де вирощується
велика рогата худоба
поголів'я худоби ________________ голів,
бики-запліднювачі ____________, корови ___________, ялівки ______,
молодняк відгодівельний ___________________, телята віком:
три місяці ______, шість місяців ___________, дванадцять місяців ________________________;
особливості утримання великої рогатої худоби:
вид застосовуваних кормів, тонн _________________________________,
спосіб утримання тварин _________________________________________,
(підстилковий, безпідстилковий)
вид застосовуваного підстилкового матеріалу, тонн _______________,
спосіб видалення гною ___________________________________________,
об'єм гнойових стоків, куб. метрів: _____________, ______________,
(на добу) (на сезон) ___________,
(на рік)
вологість гнойових стоків у збірному резервуарі, відсотків ______,
зольність сухого залишку, відсотків _____________________________,
спосіб утилізації (зберігання) гною _____________________________;
2) відходи, що утворюються на підприємстві з вирощування
свиней
поголів'я свиней ____________________ голів,
кабан-запліднювач ______________, свиноматки: холості ___________,
поросні свині __________________, підсисні ______________________,
поросята ________________, _________________, ___________________,
(26-42 дні) (43-60 днів) (61-106 днів)
свині на відгодівлі масою, кілограмів: до 70 ____, більше 70 ____;
особливості утримання свиней:
вид застосовуваних кормів, тонн _________________________________,
спосіб утримання тварин _________________________________________,
(підстилковий, безпідстилковий)
вид застосовуваного підстилкового матеріалу, тонн _______________,
спосіб видалення гною ___________________________________________,
об'єм гнойових стоків, куб. метрів: _____________, ______________,
(на добу) (на сезон) ______________________;
(на рік)
вологість гнойових стоків у збірному резервуарі, відсотків ______,
зольність сухого залишку, відсотків _____________________________,
спосіб утилізації (зберігання) гнойових стоків __________________;
3) відходи, що утворюються на птахофабриці
кількість птахів, у тому числі окремо за видами, одиниць ________,
особливості утримання птахів ____________________________________,
(вид підстилки, кормів,
використання антибіотиків тощо)
система видалення посліду _______________________________________,
(скребкове видалення, гідрозмив тощо)
кількість стоків посліду, тонн на добу __________________________,
вміст сухої речовини у стоках, відсотків ________________________,
вміст органіки в сухій речовині, відсотків ______________________,
вміст твердих неорганічних речовин у посліді, відсотків _________,
спосіб утилізації (зберігання) посліду __________________________;
4) інші відходи
об'єм відходів за видами, тонн на рік ____________________________
(бадилля рослин, _________________________________________________________________,
некондиційний урожай, силосні відходи тощо)
основні характеристики відходів, відсотків: вологість ___________,
зольність _______________________________________________________,
утворення відходів за сезонами (місяцями), тонн _________________;
5) використання відходів для потреб господарства, тонн на
рік ______,
спосіб утилізації надлишкового об'єму відходів __________________,
собівартість утилізації відходів ________________________________.
3. Споживання енергоносіїв тваринницьким підприємством
------------------------------------------------------------------ |Вид енергоносія|Одиниця виміру|Річне споживання| Сумарні | | | | |витрати на рік, | | | | | гривень | |---------------+--------------+----------------+----------------| |Природний газ | куб. метр | | | |---------------+--------------+----------------+----------------| |Мазут | тонн | | | |---------------+--------------+----------------+----------------| |Вугілля | -"- | | | |---------------+--------------+----------------+----------------| |Електроенергія | кВт·г | | | ------------------------------------------------------------------ _______________
* Опитний лист заповнюється місцевими державними
адміністраціями з використанням офіційної статистичної інформації.

Додаток 7
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних про
використання приладів автоматизації,
диспетчеризації, контролю, діагностики

1. Довжина і діаметр трубопроводів тепломереж з діаметром
труб більше ніж 100 міліметрів завдовжки більше ніж 50 метрів із
зазначенням способу їх прокладення та строку
експлуатації _____________________________________________________ _________________________________________________________________.
2. Кількість і довжина трубопроводів тепломереж з діаметром
труб більше ніж 100 міліметрів завдовжки більше ніж 50 метрів,
обладнаних гільзами для термометрів ______________________________ _________________________________________________________________.
3. Кількість попередньо ізольованих труб тепломереж та типи
застосованої ізоляції із зазначенням способу їх прокладення
(підземний або повітряний) і типів прокладок _____________________ _________________________________________________________________.
4. Дані про спеціалізовані лабораторії контролю якості
палива, теплоізоляції та загального стану тепломереж, обмурівки
котлів, про організацію пусконалагодження котлів та іншого
теплотехнічного обладнання _______________________________________ _________________________________________________________________.
5. Характеристика наявних приладів контролю загального стану
тепломереж, строк експлуатації на дату заповнення цього листа,
висновок про відповідність сучасним вимогам ______________________ _________________________________________________________________.
6. Дані про чисельність і кваліфікацію персоналу, що здійснює
контроль загального стану тепломереж _____________________________ _________________________________________________________________.
7. Контактна інформація про особу, що підготувала інформацію
(прізвище, ім'я та по батькові, телефон, телефакс, адреса
електронної пошти) ______________________________________________.вгору