Документ 400_019, чинний, поточна редакція — Підписання від 16.04.2012

МЕМОРАНДУМ
між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством сільського господарства Йорданського Хашимітського Королівства про економічну, наукову і технічну співпрацю у сфері сільського господарства

Дата підписання:

16.04.2012

Дата набрання чинності для України:

16.04.2012

Міністерство аграрної політики та продовольства України і Міністерство сільського господарства Йорданського Хашимітського Королівства (далі - Сторони),

прагнучи розширити взаємовигідне співробітництво в галузі сільського господарства в умовах ринкових відносин,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони в межах своєї компетенції та відповідно до законодавства держав-Сторін сприятимуть розвитку економічного та науково-технічного співробітництва у галузі сільського господарства та харчової промисловості.

Стаття 2

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься в таких галузях:

1. Рослинництво, насінництво.

2. Співробітництво в галузі переробки сільськогосподарських продуктів.

3. Співробітництво з питань фітосанітарних заходів, обмін інструкціями з карантину рослин і списками підкарантинних шкідників держав-Сторін.

4. Тваринництво, покращення племінного поголів'я тварин та здоров'я тварин, ветеринарні питання.

5. Обмін інформацією щодо реєстрації сільськогосподарської сировини, яка експортується чи імпортується до держав-Сторін відносно підкарантинних шкідників.

6. Створення ефективних ринкових структур.

7. Торгівля сільськогосподарською та харчовою продукцією на взаємовигідній основі.

8. Сільськогосподарські дослідження, освіта, навчання і підвищення кваліфікації профільних спеціалістів та обмін досвідом в наступних сферах:

- меліорація землі;

- географічна інформаційна система, сучасне дистанційне зондування, використання очищених стічних вод, технології заощадження водних ресурсів;

- біологічна варіативність;

- генні банки;

- боротьба з бур'янами щодо лікарських і сільськогосподарських рослин.

9. Інші можливі напрямки співробітництва можуть бути визначені за згодою Сторін.

Стаття 3

Сторони домовились постійно обмінюватись інформацією з питань торгівлі сільськогосподарською продукцією, технікою, сільськогосподарськими механізмами, технологічним обладнанням для переробки сільськогосподарської продукції і сировини, а також сприяти та брати участь у симпозіумах, конференціях тощо.

Стаття 4

Забезпечення виконання цього Меморандуму покладається на відповідні підрозділи Сторін, які здійснюють зовнішньоекономічне співробітництво, розробку проектів, програм спільної діяльності і виконання спільних заходів з питань співробітництва відповідно до положень цього Меморандуму.

Стаття 5

Положення цього Меморандуму можуть бути змінені або доповнені лише за взаємної згоди Сторін, обмін яких відбуватиметься дипломатичними каналами.

Стаття 6

Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені лише за взаємною згодою Сторін та оформлюватися у вигляді протоколів, які є його невід'ємною частиною.

Стаття 7

Цей Меморандум укладається терміном на два роки та набирає чинності з дати його підписання. Дія його автоматично продовжуватиметься на наступний дворічний період, якщо жодна зі Сторін не пізніше ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду письмово не повідомить про свій намір припинити дію цього Меморандуму іншу Сторону.

Вчинено в м. Амман 16 квітня 2012 року в двох примірниках українською, арабською та англійською мовами. У разі розбіжностей в тлумаченні переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Міністерство
аграрної політики та продовольства
України

За Міністерство
сільського господарства
Йорданського Хашимітського Королівства

(підпис)

(підпис)вгору