Документ 400_011, чинний, поточна редакція — Затвердження від 24.01.2007, підстава - 44-2007-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 16.04.2009, підстава - v1061321-09. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Йорданського Хашимітського
Королівства про співробітництво у сфері
стандартизації, метрології, оцінки
відповідності, якості та акредитації
{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 44 ( 44-2007-п ) від 24.01.2007 }

Дата підписання: 30.11.2005 Дата затвердження Україною: 24.01.2007 Дата набрання чинності для України: 16.04.2009
Кабінет Міністрів України та Уряд Йорданського Хашимітського
Королівства, далі - "Сторони",
маючи на меті усунення технічних бар'єрів у економічних і
торговельних відносинах,
висловлюючи прагнення розвивати тісне співробітництво у сфері
стандартизації, метрології, оцінки відповідності, якості й
акредитації, виходячи при цьому з принципів і норм, прийнятих
міжнародними організаціями та положень статті 6 Угоди про технічні
бар'єри в торгівлі ( 981_008 ) (ТВТ) Світової організації
торгівлі,
керуючись економічними інтересами обох Сторін,
домовилися про таке:
Стаття 1
Співробітництво між Сторонами у сфері стандартизації,
метрології, оцінки відповідності, якості й акредитації
здійснюється згідно з національним законодавством держав обох
Сторін.
Стаття 2
Сторони визначають уповноважені організації для реалізації
цієї Угоди:
в Україні - Державний комітет України з питань технічного
регулювання та споживчої політики й Національне агентство з
акредитації України відповідно до компетенції;
в Йорданському Хашимітському Королівстві - Йорданський
інститут стандартів і метрології.
Стаття 3
Сторони здійснюють співробітництво у сфері стандартизації,
метрології, оцінки відповідності, якості й акредитації на основі
додаткових угод, протоколів та програм, які передбачають таке:
прийняття міжнародних стандартів як національних стандартів
для усунення технічних бар'єрів у торгівлі та сприяння розвитку
науково-технічного співробітництва;
розвиток прямих зв'язків між науково-дослідними установами зі
стандартизації, метрології та якості, а також органами з оцінки
відповідності й акредитації обох Сторін;
проведення робіт з взаємного визнання результатів оцінки
відповідності продукції (протоколів випробувань, сертифікатів
відповідності, ліцензій), яка стосується експорту-імпорту;
проведення робіт з взаємного визнання атестатів акредитації,
виданих обома Сторонами.
Стаття 4
Сторони погодились обмінюватись:
інформацією, періодичними виданнями, які видані національними
органами зі стандартизації та акредитації;
каталогами, окремими національними стандартами, нормами,
правилами та положеннями;
переліками національних еталонів одиниць вимірювання;
інформацією про групи продукції, яка належить до законодавчо
регульованої сфери та підлягає обов'язковій оцінці відповідності;
інформацією та матеріалами відповідно до програм навчання і
програм підвищення кваліфікації спеціалістів та обміну
спеціалістами для вивчення досвіду у сфері стандартизації,
метрології, оцінки відповідності, якості й акредитації.
Стаття 5
Сторони забезпечують конфіденційність документації та іншої
інформації, отриманої в результаті виконання робіт у рамках цієї
Угоди, яка може поставити під загрозу інтереси Сторін.
Документація та інформація можуть бути передані третій стороні
лише на основі письмової домовленості Сторін.
Стаття 6
Спори, пов'язані з тлумаченням та застосуванням цієї Угоди,
вирішуються шляхом консультацій та переговорів.
Стаття 7
Фінансування співробітництва в рамках цієї Угоди здійснюється
на основі домовленості між уповноваженими організаціями,
визначеними в статті 2 цієї Угоди.
Стаття 8
Ця Угода укладається на невизначений строк і набуває чинності
з тридцятого дня після дати отримання дипломатичними каналами
письмового повідомлення, яким Договірні Сторони інформують одна
одну про те, що всі внутрішньодержавні процедури, необхідні для
набуття чинності цією Угодою, виконані.
За попередньою згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути
внесені зміни й доповнення шляхом підписання відповідного
протоколу, який є невід'ємною частиною цієї Угоди.
Кожна зі Сторін може припинити дію цієї Угоди, письмово
повідомивши іншій Стороні про такий намір. Дія Угоди припиняється
через 6 місяців з дня одержання іншою Стороною зазначеного вище
повідомлення.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, будучи належним
чином уповноваженими відповідними урядами, підписали цю Угоду.
Вчинено в м. Київ 30 листопада 2005 року в двох примірниках,
кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей стосовно тлумачення положень
цієї Угоди перевага віддається тексту англійською мовою.
За Кабінет За Уряд Йорданського
Міністрів України Хашимітського Королівства
(підпис) (підпис)
{ Угоду додано до Постанови КМ N 44 ( 44-2007-п ) від 24.01.2007 }вгору