Угода між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про принципи співробітництва в нафтогазових галузях
Угода Кабінету Міністрів України; Казахстан; Міжнародний документ від 09.07.1996
Документ 398_006, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 20.07.1999


Угода
між Урядом України
і Урядом Республіки Казахстан
про принципи співробітництва в нафтогазових галузях
( Угоду ратифіковано Законом N 668/97-ВР від 21.11.97 )

Уряд України і Уряд Республіки Казахстан, що далі іменуються
Сторонами, виходячи з доцільності збереження і розвитку на
довгостроковій основі спеціалізації, кооперації та технологічно
взаємозв'язаних виробництв, визнаючи необхідність спільної розробки і реалізації цільових
програм та проектів науково-технічного співробітництва в
нафтогазових галузях, враховуючи взаємну зацікавленість Сторін в ефективному
використанні сировинної бази, організації спільних підприємств і
міждержавних компаній в нафтогазових галузях, створенні
сприятливих умов для удосконалення ринкових відносин між
господарчими суб'єктами, погодилися про наступне:
Стаття 1
Сторони на основі взаємної вигоди, взаємодопомоги і
недопущення дій, які спричиняли б економічні збитки один одному,
будуть всебічно розвивати співробітництво в нафтогазових галузях.
Стаття 2
Сторони доручать Державному комітетові нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості України та Міністерству нафтової і
газової промисловості Республіки Казахстан забезпечити координацію
діяльності господарчих суб'єктів різних форм власності, пов'язаної
із здійсненням взаємоузгоджених поставок паливно-енергетичних
ресурсів та інших товарів, а також із виконанням робіт і наданням
послуг в нафтогазових галузях.
Стаття 3
Сторони погодилися, що регіони спільної діяльності, обсяги
робіт з розвідки, облаштування та розробки нафтових і газових
родовищ, ремонту та будівництва об'єктів нафтогазових галузей і їх
інфраструктури на територіях України та Республіки Казахстан,
обсяги переробки паливно-енергетичних ресурсів і
нафтозабезпечення, а також, у разі потреби, обсяги взаємопоставок
паливно-енергетичних ресурсів та інших товарів визначаються
щорічними окремими протоколами між Державним комітетом нафтової,
газової та нафтопереробної промисловості України та Міністерством
нафтової і газової промисловості Республіки Казахстан. Зазначені
протоколи є невід'ємною частиною цієї Угоди. Відповідальність за реалізацію взаємозв'язаних поставок і
борги несуть господарчі суб'єкти, що уклали зовнішньоекономічні
договори (контракти).
Стаття 4
Взаємозв'язані поставки продукції, а також поставки
продукції, що здійснюються в рахунок плати за роботи і послуги,
які виконуються за договорами в рамках цієї Угоди, звільняються
від збору ввізного та вивізного мита з обох сторін.
Стаття 5
Розрахунки за поставки продукції між підприємствами та
організаціями Сторін, а також за виконання робіт і надання послуг
будуть здійснюватися за договірними цінами у вільно конвертованій
валюті або в національній валюті Сторін.
Стаття 6
Сторони будуть сприяти створенню спільних підприємств різних
форм власності згідно з чинним законодавством Сторін.
Стаття 7
Сторони погодилися під час розробки національних енергетичних
програм проводити взаємні консультації з метою подальшого
поглиблення інтеграційних зв'язків, розвитку науково-технічного
співробітництва і запровадження нових технологій в нафтогазових
галузях.
Стаття 8
Сторони вживають заходів для розробки і реалізації
екологічних програм в нафтогазових галузях на основі єдиних
методологічних підходів, здатних забезпечити якнайшвидше
досягнення міжнародних екологічних стандартів.
Стаття 9
Сторони будуть взаємодіяти під час ліквідації наслідків
стихійного лиха і аварій, а також фінансувати окремі спільні
роботи для підвищення надійності і стійкого функціонування
об'єктів нафтогазових галузей.
Стаття 10
Сторони вживуть належних заходів для забезпечення стійкої
роботи магістральних нафто-, газо- і нафтопродуктопроводів, що
проходять їх територіями, та будуть здійснювати безперешкодний
транзит вуглеводневої сировини і нафтопродуктів. У разі потреби Українська Сторона забезпечить зберігання в
своїх підземних сховищах газу Казахстанської Сторони. Обсяги і умови транзиту енергоресурсів Сторін на експорт
визначаються протоколами між Державним комітетом нафтової, газової
та нафтопереробної промисловості України та Міністерством нафтової
і газової промисловості Республіки Казахстан. Зазначені протоколи
є невід'ємною частиною цієї Угоди.
Стаття 11
Сторони будуть взаємно сприяти вирішенню необхідних
соціальних питань шляхом поширення на спеціалістів, що залучаються
для виконання робіт на об'єктах нафтогазових галузей Сторін,
національних режимів в сфері надання їм соціальних прав і гарантій
згідно із чинним законодавством Сторін.
Стаття 12
Питання, що виникають у зв'язку з тлумаченням або
застосуванням положень цієї Угоди, будуть вирішуватися шляхом
переговорів і консультацій або іншим прийнятним для Сторін
способом.
Стаття 13
Сторони доручать Державному комітетові нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості, Державному митному комітетові
України та Міністерству нафтової і газової промисловості, Митному
комітетові Республіки Казахстан організувати щоквартальний обмін
інформацією про хід виконання цієї Угоди.
Стаття 14
Сторони за взаємною згодою можуть вносити в цю Угоду
доповнення і зміни, які оформляються відповідними протоколами.
Стаття 15
Ця Угода набуває чинності після взаємного обміну
повідомленнями, що підтверджують виконання необхідних
внутрішньодержавних процедур, і буде мати чинність до закінчення
шести місяців з дня, коли одна із Сторін повідомить в письмовій
формі іншу Сторону про свій намір припинити її дію.
Вчинено в м.Києві 9 липня 1996 р. в двох дійсних примірниках,
кожен українською, казахською та російською мовами, причому всі
три тексти мають однакову юридичну силу. Для цілей тлумачення положень цієї Угоди Сторони будуть
використовувати текст російською мовою.
За Уряд України За Уряд Республіки Казахстанвгору