Документ 398_001-19, чинний, поточна редакція — Підписання від 18.04.2019

УГОДА
між Державною фіскальною службою України і Міністерством фінансів Республіки Казахстан про організацію обміну попередньою інформацією про товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон


Дата вчинення:

18.04.2019


Дата набрання чинності для України:

18.04.2019

Державна фіскальна служба України і Міністерство фінансів Республіки Казахстан (далі - Сторони),

керуючись Угодою між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Казахстан про співробітництво у митних справах від 17 вересня 1999 року,

прагнучи забезпечити взаємодію між митними органами держав Сторін з метою захисту економічних інтересів своїх держав,

визнаючи необхідність підвищення ефективності митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через державні кордони держав Сторін (далі - кордони), з метою забезпечення умов для сприяння торгівлі між Україною і Республікою Казахстан,

керуючись нормами, стандартами і рекомендаціями Організації Об’єднаних Націй, Всесвітньої митної організації, а також міжнародною практикою інформаційного обміну,

прагнучи створити умови для інформаційного забезпечення митного контролю на кордоні,

з метою прискорення процедур митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через кордон, як в місцях їх ввезення, так і в митних органах призначення на територіях держав Сторін,

маючи на увазі відпрацювання підходів до реалізації Рамкових Стандартів забезпечення безпеки і спрощення процедур міжнародної торгівлі, схвалених Всесвітньою митною організацією в червні 2005 року,

домовилися про таке:

Стаття 1

Попередня інформація - інформація про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон після здійснення митних операцій і процедур, яка передається уповноваженими органами Сторін в електронному вигляді.

Сторони здійснюють обмін попередньою інформацією для досягнення таких цілей:

- прискорення здійснення митних формальностей, пов’язаних з поміщенням товарів у відповідний митний режим у митних органах держав Сторін;

- скорочення кількості документів, необхідних для здійснення митних формальностей і митних процедур;

- мінімізації застосування форм і методів митного контролю товарів на основі аналізу інформації про товари із застосуванням системи управління ризиками.

Технічні умови інформаційного обміну - документ, що визначає структуру, формат електронних повідомлень і склад відомостей, якими обмінюються уповноважені органи Сторін з використанням інформаційних систем, регламент обміну, спосіб обміну, вимоги до програмних і технічних засобів інформаційних систем.

Стаття 2

Уповноваженими органами з реалізації положень цієї Угоди є:

- з української сторони - Державна фіскальна служба України;

- з казахстанської сторони - Комітет державних доходів Міністерства фінансів Республіки Казахстан.

У разі зміни найменування або функцій вказаних вище уповноважених органів, Сторони своєчасно повідомляють одна одну дипломатичними каналами.

Стаття 3

Уповноважені органи організовують і здійснюють обмін інформацією, отриманою ними при митному оформленні товарів і транспортних засобів, що вивозяться з території держави однієї Сторони, якщо пункт призначення знаходиться на території держави іншої Сторони.

Попередня інформація направляється до перетину товарами і транспортними засобами митного кордону держави Сторони призначення негайно після випуску товарів у відповідний митний режим (експорт, транзит тощо).

Обмін попередньою інформацією здійснюється безпосередньо між уповноваженими органами в межах їх компетенції та відповідно до законодавства своїх держав.

Стаття 4

Інформація, отримана в рамках цієї Угоди, є конфіденційною і може бути використана тільки для митних цілей. Для інших цілей вона може бути використана тільки з письмової згоди Сторони, яка її надала.

Сторони забезпечують конфіденційність отриманої в рамках цієї Угоди інформації відповідно до законодавства держав Сторін і міжнародних договорів, учасниками яких є держави Сторін.

Стаття 5

Для реалізації положень статті 3 цієї Угоди уповноважені органи Сторін розробляють Технічні умови, які затверджуються керівниками уповноважених органів держав Сторін.

Уповноважені органи держав Сторін надають попередню інформацію щодо товарів і транспортних засобів в обсязі відомостей відповідно до Технічних умов.

Стаття 6

Уповноважені органи інформують один одного про будь-які випадки виявлення недостовірності інформації, отриманої в результаті обміну попередньою інформацією.

Стаття 7

Сторони інформують одна одну про свої компетентні структурні підрозділи, які:

- здійснюють розробку та узгодження технічних умов інформаційного обміну та засобів комунікації, технологій обробки і передачі даних, а також вимог щодо захисту інформації;

- узгоджують способи прив’язки попередньої інформації до конкретної партії товарів і (або) до конкретних транспортних засобів;

- є відповідальними за обмін попередньою інформацією.

Стаття 8

Уповноважені органи з метою реалізації цієї Угоди для відпрацювання технології електронного обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються між державами Сторін, здійснюють тестові випробування.

Уповноважені органи узгоджують порядок передачі, структуру і формат даних, вимоги щодо захисту попередньої інформації шляхом обміну листами, основні технологічні принципи попередньої інформації, порядок ідентифікації попередньої інформації з конкретними товарами та транспортними засобами, види транспорту, щодо яких буде здійснюватись обмін попередньою інформацією, перелік територіальних підрозділів уповноважених органів держав Сторін, в яких будуть здійснюватися тестові випробування, а також терміни їх реалізації.

Після узгодження питань, зазначених у цій статті, Сторони здійснюють необхідні організаційні та технічні заходи і письмово повідомляють одна одну про готовність до початку здійснення тестових випробувань.

Термін здійснення тестових випробувань з обміну попередньою інформацією становить шість місяців. Цей термін за необхідності може бути продовжено за взаємною згодою Сторін.

Стаття 9

Після завершення тестових випробувань уповноважені органи приймають рішення про початок обміну попередньою інформацією на регулярній основі.

Уповноважені органи письмово повідомляють один одного про готовність почати обмін попередньою інформацією на регулярній основі.

Стаття 10

З метою реалізації цієї Угоди уповноважені органи проводять консультації, надають один одному інформаційно-довідкові матеріали, необхідні для обміну попередньою інформацією.

Стаття 11

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення, які оформляються окремими протоколами, які є невід’ємними частинами цієї Угоди і набувають чинності в порядку, встановленому статтею 13.

Стаття 12

Спори між Сторонами щодо тлумачення та застосування положень цієї Угоди вирішуються шляхом консультацій і переговорів між ними.

Стаття 13

Ця Угода набирає чинності з її дати підписання та діє необмежений період часу.

Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Угоди шляхом направлення іншій Стороні письмового повідомлення про такий свій намір.

У цьому випадку дія цієї Угоди припиняється через 30 днів з дати отримання зазначеного повідомлення.

Вчинено в м. Вучжен 18 квітня 2019 року в двох примірниках, кожний українською, казахською та російською мовами, причому всі тексти мають однакову юридичну силу.

У разі розбіжностей між текстами Сторони звертаються до тексту російською мовою.


За Державну фіскальну службу
України

За Міністерство фінансів
Республіки Казахстан


(підпис)

(підпис)вгору