Документ 396-2015-п, перша редакція — Прийняття від 15.06.2015
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 червня 2015 р. № 396
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 і від 2 грудня 2009 р. № 1354

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 “Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2015 р., № 15, ст. 383) і від 2 грудня 2009 р. № 1354 “Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 97, ст. 3364; 2010 р., № 16, ст. 736) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2015 р. № 396

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 і від 2 грудня 2009 р. № 1354

1. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 пунктом 1-1 такого змісту:

“1-1. Установити, що затверджений цією постановою Порядок проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки не застосовується для відбору кандидатів (кандидатур) на посаду голови виконавчого органу (керівника) господарського товариства, більш як 50 відсотків корпоративних прав (акцій, часток) якого належить Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України”.”.

2. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1354 пунктом 2-2 такого змісту:

“2-2. Установити, що:

відбір кандидатів, які пропонуються Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” на посаду голови виконавчого органу (керівника) господарського товариства, єдиним акціонером (учасником) якого є Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, здійснюється за рішенням правління такої Компанії;

відбір кандидатів, які пропонуються Компанією на посаду голови виконавчого органу (керівника) господарського товариства, більш як 50 відсотків корпоративних прав (акцій, часток) якого належить зазначеній Компанії та в яких така Компанія не є єдиним акціонером, здійснюється комісією з проведення конкурсного відбору (далі - комісія);

склад комісії затверджується рішенням правління Компанії. Засідання комісії є правоможним, якщо в ньому беруть участь не менш як дві третини її складу;

рішення комісії приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні комісії, та оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні комісії є вирішальним;

строк проведення конкурсного відбору не може перевищувати 50 календарних днів;

умови конкурсного відбору та критерії визначення переможців затверджуються рішенням правління Компанії;

оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється на офіційному веб-сайті Компанії на підставі рішення її правління. В оголошенні зазначаються, зокрема, найменування та місцезнаходження господарського товариства, щодо посади голови виконавчого органу (керівника) якого оголошується конкурс, основні напрями діяльності господарського товариства (з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом), строк і місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі та номер телефону для довідок, перелік документів, що подаються особою, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, та вимоги щодо їх оформлення, дата і місце проведення конкурсного відбору, особливі вимоги до претендента (вимоги до конкурсної пропозиції тощо);

початком конкурсного відбору вважається дата оприлюднення оголошення про його проведення на офіційному веб-сайті Компанії;

заяви на участь у конкурсному відборі приймаються комісією у строк до 10 робочих днів після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору;

конкурсний відбір здійснюється двома етапами (попередній відбір претендентів та фінальний етап) та вважається таким, що завершився, з дня ухвалення комісією рішення про затвердження його результатів;

кандидати, допущені до участі у фінальному етапі конкурсного відбору, подають комісії додаткові документи, зокрема завірені копії сторінок паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) чи іншого документа, що посвідчує особу, документа (документів) про освіту відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за спеціальністю (додаткову освіту), копії реєстраційного номера облікової картки платника податку або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів); завірений витяг з трудової книжки (іншого документа), що підтверджує трудовий стаж, у разі, коли ведення трудової книжки не передбачене законодавством держави, в якій працював кандидат; довідку про відсутність судимості;

за результатами проведення конкурсного відбору комісія може прийняти рішення про визначення одного або кількох переможців та подає комітетові з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, утвореному згідно з Порядком проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266), кандидатуру на посаду голови виконавчого органу (керівника) господарського товариства для погодження;

результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті Компанії протягом п’яти робочих днів з дня ухвалення комісією рішення про визначення переможців;

переможці визнаються кандидатами на заміщення посади голови виконавчого органу (керівника) господарського товариства, більш як 50 відсотків корпоративних прав (акцій, часток) якого належить Компанії та в яких зазначена Компанія не є єдиним акціонером;

рішення комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств є підставою для внесення переможця як кандидата, який  пропонується Компанією, уповноваженому відповідно до статуту органу управління господарського товариства, більш як 50 відсотків корпоративних прав (акцій, часток) якого належить зазначеній Компанії та в яких така Компанія не є єдиним акціонером, з метою здійснення визначених законодавством процедур обрання (призначення) кандидата на посаду голови виконавчого органу (керівника) такого господарського товариства. Рішення зазначеного комітету подається Міністерством енергетики та вугільної промисловості Кабінетові Міністрів України разом із завданням на голосування.”.вгору