Документ 395-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.05.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 травня 2018 р. № 395
Київ

Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 13 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 4, ст. 109, № 63, ст. 2300), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2018 р. № 395

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг

1. Пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг (далі - Портал).

Портал ведеться з метою забезпечення надання адміністративних послуг в електронній формі, доступу суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги з використанням Інтернету і є офіційним джерелом інформації про їх надання.

Надання адміністративних послуг в електронній формі здійснюється відповідно до законодавства через Портал, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

Портал та інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування повинні бути адаптовані для осіб з порушенням зору.

Портал може використовуватися для забезпечення надання інших публічних послуг в електронній формі та для доступу до інформації про них.

2. Терміни в цьому Порядку вживаються у такому значенні:

користувач (суб’єкт звернення) - фізична, юридична особа, яка використовує Портал для замовлення та отримання адміністративних послуг в електронній формі, а також для доступу до інформації про адміністративні послуги та про суб’єктів їх надання;

персональний електронний кабінет - сукупність програмно-технічних засобів, які забезпечують обмін інформацією і документами в електронній формі, необхідними під час надання адміністративних послуг.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.”.

2. У пункті 4:

1) в абзаці першому слова “повинні забезпечувати” замінити словом “забезпечують”;

2) підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) можливість морфологічного пошуку, за частиною слова, без врахування регістру введення;”;

3) у підпункті 5 слова “, згідно з повноваженнями користувачів” виключити;

4) підпункт 8 після слова “ідентифікацію” доповнити словами “та автентифікацію”;

5) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Суб’єкти надання адміністративних послуг представлені на Порталі окремими уніфікованими сторінками.

Суб’єкти надання адміністративних послуг для надання послуг в електронній формі використовують єдині інформаційні довідники, реєстри та ідентифікатори.

Реєстрація користувачів на Порталі здійснюється за допомогою електронного цифрового підпису або іншими способами, які дають змогу належним чином ідентифікувати користувача.”.

3. Пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Держателем Порталу є Мінекономрозвитку.

Держатель Порталу:

забезпечує розроблення нормативно-правових актів щодо ведення, користування та інтеграції інформаційних систем до Порталу;

укладає угоди із суб’єктами надання адміністративних послуг з питань забезпечення функціонування Порталу;

забезпечує розвиток, ведення, належне функціонування Порталу, а також зберігання даних та захист інформації на Порталі;

здійснює аналіз та контроль якості функціонування Порталу.

Відповідальним за адміністрування Порталу (адміністратором Порталу) є юридична особа, визначена в установленому законодавством порядку.

Адміністратор Порталу здійснює:

технічне і технологічне супроводження та адміністрування Порталу;

моніторинг роботи Порталу, баз даних (довідників) та інформаційних ресурсів, підключених до нього;

надання/блокування доступу до Порталу суб’єктам надання адміністративних послуг за погодженням з держателем Порталу;

навчання щодо наповнення Порталу;

ведення довідників та класифікаторів;

за дорученням Мінекономрозвитку інші заходи щодо функціонування Порталу.

Портал розміщується на програмно-апаратному комплексі в Мінекономрозвитку.

Функціонування та розвиток Порталу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел, не заборонених законодавством.”.

4. У пункті 6:

1) перше речення абзацу першого виключити;

2) підпункти 4-10 замінити підпунктами 4-13 такого змісту:

“4) підсистема адміністрування, призначена для забезпечення функціонування та надання прав доступу суб’єктам надання адміністративних послуг до Порталу;

5) персональні електронні кабінети зареєстрованих користувачів та суб’єктів надання адміністративних послуг;

6) підсистема взаємодії з іншими інформаційними системами, реєстрами, класифікаторами;

7) підсистема взаємодії із системою електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

8) підсистема взаємодії із системою електронної взаємодії органів виконавчої влади;

9) підсистема захисту інформації Порталу;

10) модуль розсилки інформації;

11) модуль зворотного зв’язку;

12) модуль для користувачів з порушенням зору;

13) інші підсистеми та модулі, необхідні для функціонування Порталу.”;

3) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“До Порталу інтегруються інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування, через які надаються адміністративні послуги в електронній формі.

Портал інтегрується із системою електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та системою електронної взаємодії органів виконавчої влади.”.

5. Пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Наповнення Порталу здійснюється суб’єктами надання адміністративних послуг шляхом розміщення та оновлення інформації, визначеної в додатках 1 і 2.”.

6. Пункти 9 та 11 виключити.

7. Додатки 1 і 2 до Порядку викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2018 р. № 395)

ПЕРЕЛІК
інформації про суб’єктів надання адміністративних послуг та адміністративні послуги для розміщення її на Єдиному державному порталі адміністративних послуг

Вид суб’єкта надання адміністративних послуг (державний колегіальний орган, центральний орган виконавчої влади, його територіальний орган, місцева держадміністрація, орган місцевого самоврядування тощо)

Найменування суб’єкта надання адміністративних послуг

Місцезнаходження, номер контактного телефону, офіційний веб-сайт та адреса електронної пошти

Режим роботи

Перелік адміністративних послуг

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Електронні форми заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Строк надання адміністративної послуги

Плата (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги та порядок оскарження

Категорія суб’єкта звернення (фізична, юридична особа)

Результат надання адміністративної послуги та способи його отримання


Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2018 р. № 395)

ПЕРЕЛІК
інформації про центри надання адміністративних послуг для розміщення на Єдиному державному порталі адміністративних послуг

Найменування органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, при якому утворено центр надання адміністративних послуг

Найменування центру

Місцезнаходження, номер контактного телефону, офіційний веб-сайт, адреса електронної пошти центру

Режим роботи центру

Переліки адміністративних послуг, які можна отримати через центр та суб’єктів їх надання”.

8. Додаток 3 до Порядку виключити.вгору