Про внесення змін до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.200239
Документ 39-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.07.2007, підстава - 950-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 січня 2002 р. N 39
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }
Про внесення змін до Тимчасового регламенту
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
5 червня 2000 р. N 915 ( 915-2000-п ) (Офіційний вісник України,
2000 р., N 24, ст. 994; 2001 р., N 33, ст. 1551), зміни, що
додаються.
2. Міністерству юстиції разом з Міністерством фінансів
опрацювати питання щодо фінансування здійснення офіційного
перекладу актів законодавства Європейського Союзу центральними
органами виконавчої влади.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 січня 2002 р. N 39
ЗМІНИ,
що вносяться до Тимчасового регламенту
Кабінету Міністрів України ( 915-2000-п )

1. Підпункт "в" пункту 16 розділу VI доповнити словами:
"разом з довідкою про відповідність проекту постанови
основним положенням законодавства Європейського Союзу, яка
готується в порядку, передбаченому пунктом 29 цього розділу".
2. Абзац другий пункту 27 розділу VI викласти у такій
редакції:
"Опрацюванню з дотриманням цієї вимоги підлягають проекти
постанов з питань митного регулювання, боротьби з відмиванням
грошей, міграційної політики, регулювання підприємницької
діяльності, захисту конкуренції, державних закупівель, надання
фінансових послуг, банківської справи, бухгалтерського обліку,
податкової політики, захисту прав інтелектуальної власності,
захисту прав споживачів, захисту персональних даних, зайнятості та
охорони праці, охорони довкілля, стандартизації та сертифікації,
регулювання енергетики, включаючи ядерну, транспорту, зв'язку та
інформатизації, а також з питань, включених до планів роботи з
адаптації законодавства України до законодавства ЄС, які
відповідно до зазначеного Указу Президента України щороку
розробляються Мін'юстом".
3. Абзац перший пункту 29 викласти у такій редакції:
"29. Підготовлений проект постанови подається головним
розробником на експертизу до Мін'юсту разом з довідкою про
відповідність проекту основним положенням законодавства
Європейського Союзу (додаток 10), в якій зазначаються відомості
тощо".

Додаток 10
(до пункту 16 розділу VI)

ДОВІДКА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
ОСНОВНИМ ПОЛОЖЕННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

проекту _____________________________________________________
(назва акта)
Проект акта розроблено ______________________________________
(назва органу виконавчої влади)
1. Правові підстави прийняття акта
Зазначаються правові підстави прийняття акта, розробленого з
урахуванням основних положень законодавства Європейського Союзу
(ЄС). Вказується належність проекту за предметом правового
регулювання до пріоритетних сфер адаптації законодавства України
до законодавства ЄС, які визначаються відповідно до Концепції
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
16 серпня 1999 р. N 1496 ( 1496-99-п ), а також рішень і
рекомендацій Міжвідомчої координаційної ради з адаптації
законодавства України до законодавства ЄС. Робиться посилання на
відповідний пункт Плану роботи з адаптації законодавства України
до законодавства ЄС.
2. Порядок вирішення у законодавстві ЄС питань,
що належать до сфери правового регулювання проекту
Зазначається чи відповідає проект актам законодавства ЄС, які
мають такий самий предмет правового регулювання.
Якщо відповідні акти законодавства ЄС існують, наводиться їх
повний перелік із зазначенням обов'язкових реквізитів та джерела
офіційного опублікування. До проекту додаються тексти зазначених у
переліку актів законодавства ЄС англійською мовою та їх офіційний
переклад на українську мову, а також інші матеріали, які
використовувалися під час розроблення проекту.
Досліджується порядок вирішення у законодавстві ЄС питань, що
належать до сфери правового регулювання проекту. Зазначаються
переваги та недоліки такого регулювання.
3. Порівняльно-правова таблиця
Інформація про відповідність окремих положень проекту
основним положенням законодавства ЄС викладається у вигляді
порівняльної таблиці за такою формою:
------------------------------------------------------------------ N | Положення | Відповідні положення актів |Відповідність п/п| проекту | законодавства ЄС |законодавству ЄС ---+---------------+----------------------------+----------------- |(наводиться |(послідовно наводиться їх|(відповідає; |зміст окремих|текст українською мовою із|не відповідає; |пунктів або|зазначенням назви, номера|частково |статей проекту)|акта законодавства ЄС, його|відповідає; | |частини, статті і пункту) |законодавством ЄС | | |не врегульовано) ------------------------------------------------------------------
4. Прогноз очікуваних соціально-економічних
та інших результатів впровадження
Соціально-економічні та інші результати впровадження
нормативно-правового акта у разі його прийняття в редакції, що
відповідає (або не відповідає) положенням законодавства ЄС,
визначаються за результатами проведення фінансово-економічної
експертизи, які додаються до проекту.
5. Узагальнений висновок
Зазначається загальний висновок щодо відповідності положень
проекту законодавству ЄС. У разі коли проект не відповідає
правовим нормам ЄС або відповідає частково, обгрунтовується
необхідність його прийняття та зазначається можливий термін
досягнення відповідності.
Довідку про відповідність основним положенням законодавства ЄС підготовлено _________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу центрального органу _________________________________________________________________
виконавчої влади)
Представник центрального
органу виконавчої влади
у складі Міжвідомчої
координаційної ради з
адаптації законодавства
України до законодавства
Європейського Союзу
____________ _________________
(підпис) (розшифрування)вгору