Про затвердження Порядку та умов державного обов'язкового страхування службових осіб державних органів у справах захисту прав споживачів
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Умови, Форма типового документа від 11.06.1994385
Документ 385-94-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.02.2016, підстава - 87-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 червня 1994 р. N 385
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 87 ( 87-2016-п ) від 18.02.2016 }
Про затвердження Порядку та умов державного
обов'язкового страхування службових осіб
державних органів у справах захисту прав споживачів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1178 ( 1178-2002-п ) від 17.08.2002
N 871 ( 871-2003-п ) від 04.06.2003
N 1408 ( 1408-2011-п ) від 26.12.2011
N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }

Відповідно до статті 32 Закону України "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1408 ( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 }
Затвердити Порядок та умови державного обов'язкового
страхування службових осіб державних органів у справах захисту
прав споживачів, що додається.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.18
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 червня 1994 р. N 385
ПОРЯДОК ТА УМОВИ
державного обов'язкового страхування службових осіб
державних органів у справах захисту прав споживачів
1. Державне обов'язкове страхування (далі - обов'язкове
страхування) службових осіб державних органів у справах захисту
прав споживачів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
2. Державному обов'язковому страхуванню підлягають службові
особи Держспоживінспекції та її територіальних органів
(далі-застраховані). { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1178
( 1178-2002-п ) від 17.08.2002, N 1408 ( 1408-2011-п ) від
26.12.2011 }
3. Страхові платежі сплачуються Держспоживінспекцією
(далі-страхувальник) до 25 числа кожного місяця у розмірі 0,25
відсотка фонду оплати праці, включаючи встановлені чинним
законодавством доплати та надбавки застрахованих минулого місяця.
Облік надходжень страхових платежів і виплат страхових сум повинен
вестися окремо від надходжень і виплат за іншими видами
страхування. Витрати страховика на здійснення становлять не більше
6 відсотків страхових платежів. Максимальний обсяг відповідальності страховика встановлюється
у розмірі десятирічного грошового утримання службової особи за її
останньою посадою. Проведення обов'язкового страхування здійснюється
страховиком, який одержав відповідну ліцензію в Нацкомфінпослуг та
визначений за погодженням із страхувальником. { Абзац третій
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 871
( 871-2003-п ) від 04.06.2003, N 256 ( 256-2012-п ) від
28.03.2012 } { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1178
( 1178-2002-п ) від 17.08.2002, N 1408 ( 1408-2011-п ) від
26.12.2011 }
4. Страхові платежі, не використані в поточному році на
виплату страхових сум, зараховуються до чергових платежів, а
кошти, яких не вистачає на виплату страхових сум, доплачуються
страхувальником.
5. Страховик виплачує страхові суми:
а) у разі загибелі або смерті застрахованого під час
виконання службових обов'язків його спадкоємцям - у розмірі
десятирічного грошового утримання застрахованого за останньою
посадою, яку він займав; б) у разі втрати застрахованим працездатності в результаті
поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи
інвалідності, що сталися під час виконання службових обов'язків, -
у розмірі, що залежить від ступеня втрати працездатності, який
визначається у відсотковому відношенні до суми десятирічного
грошового утримання за останньою посадою, яку він займав до
встановлення втрати працездатності. Виплата страхових сум, зазначених у підпунктах "а" і "б"
цього пункту, в зв'язку з загибеллю (смертю) або втратою
працездатності (далі - страхова подія) провадиться з урахуванням
раніше виплачених страхових сум за цю страхову подію. При цьому
страхова сума виплачується незалежно від виплат за іншими видами
страхування і виплат у порядку відшкодування збитків.
6. З вимогою про виплату страхової суми застрахований або
його спадкоємці можуть звернутися до страховика протягом трьох
років з дня настання страхової події.
7. Виплата страхових сум провадиться в семиденний термін з
дня одержання страховиком всіх необхідних документів від
застрахованого або його спадкоємців. У разі відмови у виплаті страхової суми страховик у
семиденний термін письмово повідомляє про це застрахованого або
його спадкоємців і відповідний державний орган у справах захисту
прав споживачів із зазначенням причин відмови. Спори між застрахованим (його спадкоємцями) і страховиком
щодо виплати страхової суми вирішуються в установленому
законодавством порядку.
8. У разі настання страхових подій, передбачених пунктом 5
цього Порядку та умов, виплата страхових сум провадиться
страховиком за місцем постійного проживання застрахованого шляхом
їх перерахування на особистий рахунок одержувача в установі банку,
видачі чека або поштового переказу за рахунок страхувальника. Неповнолітньому спадкоємцю виплата страхової суми провадиться
шляхом перерахування на його особистий рахунок в установі банку за
місцем проживання з одночасним повідомленням про це відповідного
органу опіки і піклування.
9. Страхові суми не виплачуються, якщо страхова подія:
а) настала у зв'язку з вчиненням застрахованим навмисного
злочину або є наслідком вчинення застрахованим дій у стані
алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння; б) є наслідком навмисно вчинених собі застрахованим тілесних
ушкоджень.
10. У разі загибелі або смерті застрахованого державний орган
у справах захисту прав споживачів, де працював застрахований,
видає спадкоємцям довідку за встановленою формою (додаток N 1) для
одержання свідоцтва про право на спадщину.
11. Для вирішення питання про виплату страхової суми у
випадках, передбачених пунктом 5 цього Порядку та умов,
застрахований або його спадкоємець оформляють у відповідному
державному органі у справах захисту прав споживачів та подають
страховику заяву за встановленою формою (додаток N 2), а також
пред'являють документ, що засвідчує особу.
Крім цього подаються:
а) у разі загибелі або смерті застрахованого - копія
свідоцтва про смерть застрахованого, свідоцтво про право на
спадщину; б) у разі втрати застрахованим працездатності - копія довідки
медико-соціальної експертної комісії про ступінь втрати
працездатності, засвідчена в нотаріальному порядку.
12. Державні органи у справах захисту прав споживачів
зобов'язані надавати за запитами страховика документи про
обставини настання страхових подій, необхідні для вирішення
питання про виплату страхових сум.

Штамп Додаток N 1
державного органу у справах до Порядку та умов державного
захисту прав споживачів обов'язкового страхування
службових осіб державних органів
у справах захисту прав споживачів

ДОВІДКА
Видана про те, що _____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) був застрахований за державним обов'язковим страхуванням службових осіб державних органів у справах захисту прав споживачів.
Страхова сума підлягає виплаті спадкоємцям загиблого
(померлого) на підставі підпункту "а" пункту 5 Порядку та умов
державного обов'язкового страхування службових осіб державних
органів у справах захисту прав споживачів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 1994 р. N 385.
Довідка видана для подання нотаріусу.
М.П. державного органу у справах Керівник державного
захисту прав споживачів органу у справах захисту
прав споживачів
"___" _____________ 199 р. ________________________
(підпис)

Додаток N 2
до Порядку та умов державного обов'язкового
страхування службових осіб державних органів
у справах захисту прав споживачів
Керівнику страхової організації ______________________ _________________________________ (району, міста)
від __________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) ______________________________________________________
(місце проживання)
ЗАЯВА
на виплату страхової суми
Прошу Вас виплатити мені страхову суму у зв'язку з тим, що __________________________________________________________________
(вказується страхова подія) Раніше одержував (не одержував) страхову суму ____________________
___________________________________ у зв'язку з цією подією.
(розмір страхової суми)
До заяви додаю такі документи:
1. 2. 3. 4.
"___" _________ 199 р. ____________________
(підпис заявника)
Відмітка державного органу у справах захисту
прав споживачів ____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
працював з "___" ___________ 199 р. по
"___" ____________ 199 р. в державному
органі у справах захисту прав споживачів на
посаді _____________________________________
(вказується посада, яку він займав ____________________________________________
на день страхової події)
Страхова подія настала під час виконання
службових обов'язків.
М. П. державного Місячна заробітна плата застрахованого за
органу у справах останньою посадою, яку він займав, становила
захисту прав ____________________________________________
"___"______ 199 р. (сума вказується прописом)
Керівник державного органу у справах захисту
прав споживачів ____________________________
(підпис)вгору