Документ 381-96-п, поточна редакція — Прийняття від 27.03.1996

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 березня 1996 р. N 381
Київ
Про Програму вивільнення жінок із виробництв,
пов'язаних з важкою працею та шкідливими умовами,
а також обмеження використання їх праці у нічний
час на 1996-1998 роки

На виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України
та Генеральної угоди, укладеної 4 серпня 1995 р. між Кабінетом
Міністрів України і профспілковими об'єднаннями ( v0125697-95 ),
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму вивільнення жінок із виробництв,
пов'язаних з важкою працею та шкідливими умовами, а також
обмеження використання їх праці у нічний час на 1996 - 1998 роки
(далі - Програма), що додається. 2. Міністерствам і відомствам, Уряду Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям: забезпечити поетапне обмеження використання праці жінок у
нічний час, а також вивільнення їх із виробництв, пов'язаних з
важкою працею та шкідливими умовами, відповідно до Програми.
Щорічно до 1 квітня подавати відповідну інформацію Державному
комітетові по нагляду за охороною праці; передбачити заходи щодо реалізації зазначеної Програми в
галузевих і регіональних програмах поліпшення стану безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища; забезпечити включення питання щодо вивільнення жінок з нічних
робіт і виробництв, пов'язаних з важкою працею та шкідливими
умовами, до колективних договорів підприємств, установ та
організацій; попередити керівників підприємств про їх відповідальність за
прийняття на роботу жінок за професіями, передбаченими Переліком
важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці,
на яких забороняється застосування праці жінок. 3. Державному комітетові по нагляду за охороною праці,
Міністерству охорони здоров'я, Міністерству праці, іншим
міністерствам і відомствам, Уряду Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям установити контроль за додержанням підприємствами,
установами та організаціями визначених Програмою термінів
поетапного вивільнення жінок та їх працевлаштування відповідно до
законодавства. 4. Міністерству праці, Міністерству охорони здоров'я,
Державному комітетові по нагляду за охороною праці за участю інших
міністерств і відомств, Уряду Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям розробити і до 1 листопада 1998 р. подати на
затвердження Кабінету Міністрів України заходи щодо подальшого
обмеження використання праці жінок у нічний час, а також
вивільнення їх із виробництв, пов'язаних з важкою працею та
шкідливими умовами, на період до 2000 року. 5. Припинити починаючи з 1996 року прийняття на навчання
жінок за професіями, передбаченими Переліком важких робіт та робіт
із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється
застосування праці жінок. 6. Державному комітетові по нагляду за охороною праці,
Міністерству праці, Міністерству охорони здоров'я щороку до 1
травня доповідати Кабінетові Міністрів України про хід виконання
Програми вивільнення жінок із виробництв, пов'язаних з важкою
працею та шкідливими умовами, а також обмеження використання їх
праці у нічний час на 1996 - 1998 роки.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.39
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 березня 1996 р. N 381
ПРОГРАМА
вивільнення жінок із виробництв,
пов'язаних з важкою працею та шкідливими
умовами, а також обмеження використання їх
праці у нічний час на 1996 - 1998 роки
Ця Програма розроблена на виконання Програми діяльності
Кабінету Міністрів України та Генеральної угоди, укладеної 4
серпня 1995 р. між Кабінетом Міністрів України та об'єднаннями
профспілок ( v0125697-95 ), на підставі даних разової державної
статистичної звітності за формою N 2УБ, затвердженою наказом
Мінстату України від 4 серпня 1994 р. N 183 і Переліку важких
робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких
забороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом МОЗ
України від 29 грудня 1993 р. N 256 ( z0051-94 ).
1. Нормативно-правове забезпечення
1. Розробити Положення про порядок використання жіночої праці
в нічний час.
Мінпраці, МОЗ, Держнаглядохоронпраці,
інші міністерства і відомства.
1996 рік.
2. Розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України
проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до Кодексу
законів про працю України" з метою створення умов для приєднання
України до конвенцій Міжнародної Організації Праці щодо праці
жінок.
Мінпраці, МОЗ, Держнаглядохоронпраці,
МЗС, інші міністерства і відомства.
1996 рік.

II. Поетапне обмеження праці жінок у нічний час, а також
вивільнення їх із виробництв, пов'язаних з важкою працею та
шкідливими умовами, відповідно до Переліку важких робіт та
робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких
забороняється застосування праці жінок
3. Графік контрольних цифр вивільнення жінок по народному
господарству: ————————————————————————————————————————————————————————————————— | |Код |Кіль- |Кількість жі- | |про- |кість |нок, які під- | |фе- |жінок,|лягають ви- | |сії |працю | вільненню | | по |ючих |————————————— | |ЗКППР|у |з ро-|з виро- | | |ніч- |біт |бництв, N | | |ний |у |пов'я- п/п| Види робіт, професія | |час |ніч- |заних | | |на |ний |з важ- | | |робо- |час |кою | | |тах, | |працею | | |перед | |та шкі- | | |баче- | |дливими | | |них | |умовами | | |Пере- |—————+——————— | | |ліком |1996 | 1997- | | | |р. | 1998 | | | | | рр. ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1) Металообробка х 3438 3438 301
з них: Ливарні роботи х 2502 2502 179 Землероб 12264 637 637 46
Машиніст крана мостового ливарного цеху на гарячих дільницях 13790 839 839 47
Наждачник 14862 63 63 7 Стерняр ручного формування 18867 498 498 52 Формувальник машинного формування 19411 327 327 12 Формувальник ручного формування 19430 138 138 15 Металопокриття і фарбування х 936 936 122 Гальванік ділянки нікелювання та хромування 11629 670 670 89 Коректувальник ванн 13131 75 75 9 Травильник 19182 191 191 24
2) Чорна металургія х 1008 1008 251
з них: Загальні професії х 954 954 244 Машиніст крана металургійного виробництва, зайнятий на гарячих дільницях робіт 13792 709 709 221 Оброблювач поверхневих дефектів металу, зайнятий на вогневій зачистці 15327 13 13 8 Шихтувальник 19614 138 138 3 Шлаківник 19622 13 13 - Шліфувальник, зайнятий на роботах по усуненню дефектів металу 17170 81 81 12 Доменне виробництво х 5 5 3 Бункеровник доменних печей 11290 5 5 3 Трубне виробництво х 49 49 4 Різальник труб і заготовок, зайнятий різанням холодних труб і балонів вручну 17968 49 49 4
3) Виробництво меблів х 1304 1304 601
з них: Облицювальник деталей меблів, який виконує роботу за допомогою механізованого інструменту та вручну 15212 988 988 455 Пересувальник виробів із деревини, який працює на гарячих пресах по виготовленню щитових елементів 17004 316 316 146
4) Сільське господарство х 3358 3358 849
з них: Водій автомобіля, який працює на автомобілях вантажопідйомністю понад I тонну на перевезеннях у сільській місцевості 11442 602 602 60 Працівники, зайняті на вирощуванні, збиранні, транспортуванні та первинній обробці тютюну 19077 1250 1250 526 Тракторист-машиніст сільськогос- подарського виробництва, який працює на тракторах, комбайнах та інших самохідних сільськогоспо- дарських машинах 19205 1506 1506 263
Всього 9108 9108 2002
В тому числі:
4. Графік контрольних цифр вивільнення жінок
по Міністерству промисловості України:
1) Металообробка х 594 594 36
з них: Ливарні роботи х 517 517 33 Землероб 12264 151 151 20 Машиніст крана мостового ливарного цеху на гарячих дільницях 13790 169 169 - Стерняр ручного формування 18867 90 90 4 Формувальник машинного формування 19411 54 54 - Формувальник ручного формування 19430 53 53 9 Металопокриття і фарбування х 77 77 3 Гальванік ділянки нікелювання та хромування 11629 47 47 - Коректувальник ванн 13131 7 7 - Травильник 19182 23 23 3
2) Чорна металургія 1008 1008 251
з них: Загальні професії х 954 954 244 Машиніст крана металургійного виробництва, зайнятий на гарячих дільницях робіт 13792 709 709 221 Оброблювач поверхневих дефектів металу, зайнятий на вогневій зачистці 15327 13 13 8 Шихтувальник 19614 138 138 3 Шлаківник 19622 13 13 - Шліфувальник, зайнятий на роботах по усуненню дефектів металу 17170 81 81 12 Доменне виробництво х 5 5 3 Бункеровник доменних печей 11290 5 5 3 Трубне виробництво х 49 49 4 Різальник труб і заготовок, зайнятий різанням холодних труб і балонів вручну 17968 49 49 4
3) Виробництво меблів х 1209 1209 571
з них: Облицювальник деталей меблів, який виконує роботу за допомогою механізованого інструменту та вручну 15212 902 902 429 Пресувальник виробів із деревини, який працює на гарячих пресах по виготовленню щитових елементів 17004 307 307 142
Всього 2811 2811 858
5. Графік контрольних цифр вивільнення жінок
по Міністерству транспорту України:
1) Металообробка х 268 268 39
з них: Ливарні роботи х 223 223 38 Землероб 12264 40 40 3 Машиніст крана мостового ливарного цеху на гарячих дільницях 13790 96 96 24 Наждачник 14862 2 2 - Стерняр ручного формування 18867 31 31 10 Формувальник машинного формування 19411 41 41 - Формувальник ручного формування 19430 13 13 1 Металопокриття і фарбування х 45 45 1 Гальванік ділянки нікелювання та хромування 11629 29 29 1 Травильник 19182 16 16 -
Всього 268 268 40
6. Графік контрольних цифр вивільнення жінок
по Міністерству машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії
України:
1) Металообробка х 763 763 37
з них: Ливарні роботи х 389 389 2 Землероб 12264 87 87 - Машиніст крана мостового ливарного цеху на гарячих дільницях 13790 157 157 - Наждачник 14862 20 20 1 Стерняр ручного формування 18867 84 84 - Формувальник машинного формування 19411 41 41 1 Металопокриття і фарбування х 374 374 35 Гальванік ділянки нікелювання та хромування 11629 282 282 31 Коректувальник ванн 13131 37 37 1 Травильник 19182 55 55 3
Всього 763 763 37
7. Графік контрольних цифр вивільнення жінок
по Міністерству вугільної промисловості України:
1) Металообробка х 201 201 64
з них: Ливарні роботи х 147 147 45 Землероб 12264 22 22 3 Машиніст крана мостового ливарного цеху на гарячих дільницях 13790 37 37 6 Наждачник 14862 2 2 2 Стерняр ручного формування 18867 23 23 22 Формувальник машинного формування 19411 15 15 10 Формувальник ручного формування 19430 48 48 2 Металопокриття і фарбування х 54 54 19 Гальванік ділянки нікелювання та хромування 11629 31 31 8 Коректувальник ванн 13131 10 10 4 Травильник 19182 13 13 7
Всього 201 201 64
8. Графік контрольних цифр вивільнення жінок
по Міністерству сільського господарства
і продовольства України:
1) Сільське господарство х 1661 1661 810
з них: Водій автомобіля, який працює на автомобілях вантажопідйомністю понад I тонну на перевезеннях у сільській місцевості 11442 125 125 60 Працівники, зайняті на вирощуванні, збиранні, транспортуванні та первинній обробці тютюну 19077 1011 1011 500 Тракторист-машиніст сільсько- господарського виробництва, який працює на тракторах, комбайнах та інших самохідних сільськогоспо- дарських машинах 19205 525 525 250
Всього 1661 1661 810
9. Графік контрольних цифр вивільнення жінок
по Міністерству енергетики і електрифікації України:
1) Металообробка х 74 74 25
з них: Ливарні роботи х 65 65 19 Землероб 12264 15 15 8 Машиніст крана мостового ливарного цеху на гарячих дільницях 13790 20 20 1 Стерняр ручного формування 18867 14 14 8 Формувальник ручного формування 19430 16 16 2 Металопокриття і фарбування х 9 9 6 Гальванік ділянки нікелювання та хромування 11629 8 8 5 Коректувальник ванн 13131 1 1 1
Всього 74 74 25
10. Графік контрольних цифр вивільнення жінок
по корпорації "Укрбудматеріали":
1) Металообробка х 241 241 11
з них: Ливарні роботи х 241 241 11 Землероб 12264 78 78 10 Машиніст крана мостового ливарного цеху на гарячих дільницях 13790 28 28 1 Наждачник 14862 1 1 - Стерняр ручного формування 18867 7 7 - Формувальник машинного формування 19411 125 125 - Формувальник ручного формування 19430 2 2 -
Всього 241 241 11
11. Графік контрольних цифр вивільнення жінок
по підприємствам, установам, організаціям
(по областях)
Харківська область
1) Металообробка х 1297 1297 89
з них: Ливарні роботи х 920 920 31 Землероб 12264 244 244 2 Машиніст крана мостового ливарного цеху на гарячих дільницях 13790 332 332 15 Наждачник 14862 38 38 4 Стерняр ручного формування 18867 249 249 8 Формувальник машинного формування 19411 51 51 1 Формувальник ручного формування 19430 6 6 1 Металопокриття і фарбування х 377 377 58 Гальванік ділянки нікелювання та хромування 11629 273 273 44 Коректувальник ванн 13131 20 20 3 Травильник 19182 84 84 11
2) Виробництво меблів х 48 48 9
з них: Облицювальник деталей меблів, який виконує роботу за допомогою механізованого інструменту та вручну 15212 42 42 7 Пресувальник виробів із деревини, який працює на гарячих пресах по виготовленню щитових елементів 17004 6 6 2
3) Сільське господарство х 69 69 11
Тракторист-машиніст сільсько- господарського виробництва, який працює на тракторах, комбайнах та інших самохідних сільськогосподар- ських машинах 19205 69 69 11
Всього 1414 1414 109
Чернівецька область
1) Виробництво меблів х 47 47 21
з них: Облицювальник деталей меблів, який виконує роботу за допомогою механізованого інструменту та вручну 15212 44 44 19 Пресувальник виробів із деревини, який працює на гарячих пресах по виготовленню щитових елементів 17004 3 3 2
2) Сільське господарство х 245 245 28
Працівники, зайняті на вирощуванні, збиранні, транспортуванні та первинній обробці тютюну 19077 239 239 26 Тракторист-машиніст сільсько- господарського виробництва, який працює на тракторах, комбайнах та інших сільськогос- подарських машинах 19205 6 6 2
Всього 293 293 49
Донецька область
1) Сільське господарство х 1383 1383 -
з них: Водій автомобіля, який працює на автомобілях вантажопідйомністю понад I тонну на перевезеннях у сільській місцевості 11442 477 477 - Тракторист-машиніст сільсько- господарського виробництва, який працює на тракторах, комбайнах та інших самохідних сільськогоспо- дарських машинах 19205 906 906 -
Всього 1383 1383 -вгору