Документ 380_047, чинний, поточна редакція — Підписання від 13.11.2013

УГОДА
між Інститутом захисту навколишнього середовища та досліджень Італійської Республіки про обмін технічною інформацією і співробітництво у галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту та Державною інспекцією ядерного регулювання України

Дата підписання:

13.11.2013

Дата набрання чинності для України:

13.11.2013

Беручи до уваги, що Інститут захисту навколишнього середовища та досліджень Італійської Республіки (далі - ISPRA) та Державна інспекція ядерного регулювання України (далі - Держатомрегулювання України), далі - "Сторони" відповідно до їх юрисдикції є компетентними органами в сфері регулювання ядерної безпеки;

Усвідомлюючи взаємний інтерес Сторін до обміну технічною інформацією в сфері регуляторних питань безпеки ядерних установок, стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, що вимагаються або рекомендуються їх організаціями, впливу на довкілля діяльності існуючих та майбутніх ядерних установок, поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, включаючи їх зберігання та захоронення, а також радіаційної безпеки та медичного опромінення;

Враховуючи, що питання регулювання ядерної безпеки та ядерної захищеності, гарантованого радіаційного захисту, відповідності режиму нерозповсюдження ядерної зброї є головними в сфері безпечного використання ядерної енергії;

Будучи переконаними, що обмін інформацією та досвідом сприятиме підвищенню рівня ядерної та радіаційної безпеки, а також рівня захисту населення в державах Сторін;

Враховуючи Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про технічне співробітництво від 13 березня 2003 року та Протокол шостого спільного засідання Українсько-італійської Ради з питань торгівлі, промислового та фінансового співробітництва від 23-24 лютого 2006 року;

Зважаючи, що держави Сторін є учасниками Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, мають Угоди з МАГАТЕ про застосування гарантій та як країни-члени Агентства керуються принципами використання ядерної енергії виключно в мирних цілях,

домовилися про таке:

Розділ I
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Стаття 1. Сфера застосування

Відповідно до законодавства своїх держав Сторони здійснюють обмін технічною інформацією та співробітництво в сфері регулювання безпеки та захищеності, радіаційного та фізичного захисту, гарантій нерозповсюдження, поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, зняття з експлуатації ядерних установок, аварійного планування, впливу на довкілля ядерних установок, а також дослідницьких програм в сфері ядерної безпеки.

Стаття 2. Обмін технічною інформацією

Обмін технічною інформацією здійснюватиметься згідно наступних напрямків:

- законодавство в сфері ядерної та радіаційної безпеки, норми з безпеки та керівництва з якості, технічні критерії з регуляторних питань забезпечення ядерної безпеки щодо вибору майданчиків, проектування, спорудження, введення в експлуатацію, експлуатації, зняття з експлуатації ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, їх впливу на довкілля;

- регуляторні процедури та методології оцінки ядерної безпеки та захищеності, радіаційного та фізичного захисту, забезпечення якості, гарантій нерозповсюдження, поводження з радіоактивними відходами, перевезення радіоактивних матеріалів, аварійного планування, оцінки впливу ядерних установок на довкілля;

- регуляторні підходи та досвід ліцензування та інспектування нових ядерних установок;

- регуляторні підходи та досвід періодичної переоцінки безпеки для діючих ядерних установок, продовження терміну експлуатації;

- регуляторні підходи та досвід зняття з експлуатації ядерних установок, поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом;

- безпека та контроль за переміщенням джерел іонізуючого випромінювання;

- попередження незаконного переміщення через кордони ядерних матеріалів та радіоактивних відходів, в тому числі радіоактивно-забрудненої продукції, призначеної для продажу;

- обмін досвідом щодо діючих ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, обмін звітами про ядерні події, інциденти, аварії та заходи щодо ліквідації їх наслідків;

- раннє оповіщення щодо основних подій, що впливають на гарантування безпеки;

- обмін інформацією щодо науково-дослідних та дослідницько-конструкторських програм, як основи для взаємовигідної співпраці;

- навчання фахівців та персоналу, задіяного в сфері ядерного регулювання;

- інші питання взаємного інтересу Сторін.

Розділ II
УПРАВЛІННЯ ТА КООРДИНАЦІЯ

Стаття 3. Координатори

1. Кожна Сторона призначає одного координатора для сприяння реалізації цієї Угоди.

2. Координатори є відповідальними головним чином за:

a) обмін усією інформацією, що відносяться до сфери застосування цієї Угоди,

b) організацію взаємних технічних консультацій (координаційних зустрічей) згідно зі статтею 4 цією Угоди.

3. Сторони інформуватимуть одна одну про можливі зміни координаторів.

Стаття 4. Консультації

1. Сторони щорічно проводитимуть взаємні технічні консультації (координаційні зустрічі), з метою оцінки стану реалізації цієї Угоди.

2. У разі необхідності координатори, про яких йдеться в статті 3 цієї Угоди, можуть домовитися про проведення додаткових технічних консультацій.

Стаття 5. Співробітництво

Співробітництво може також включати:

- Виконання спільних проектів в рамках статті 2 цієї Угоди;

- Підготовку персоналу відповідно до програми, спільно узгодженої Сторонами;

- Проведення спільних робочих зустрічей, семінарів, круглих столів тощо.

Стаття 6. Витрати

Взаємний обмін інформацією згідно з цією Угодою є безкоштовним. Якщо передача додаткової інформації потребує витрат, вони здійснюються за рахунок Сторони, яка надіслала відповідний запит.

Розділ III
ОБМІН ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 7. Використання інформації

1. Сторони підтримують найширше можливе поширення інформації, наданої або отриманої в процесі обміну в рамках Угоди, враховуючи необхідність захисту інформації з обмеженим доступом, що може бути передана згідно з цією Угодою.

2. В цій Угоді використовуються наступні терміни:

a) "Інформація" - відомості в сфері регулювання ядерної енергії, ядерної та радіаційної безпеки, радіаційного захисту, аварійної готовності, поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, наукові або технічні дані, результати або методи досліджень та розробок, будь-які інші відомості які можуть бути надані або обміняні згідно з цією Угодою.

b) "Відкрита інформація" - інформація, що не вимагає будь-якого спеціального дозволу на її поширення Стороною, яка її надає, та може бути вільно розповсюдженні Стороною, що її отримує.

c) "Інформація з обмеженим доступом" - інформація, підготовлена однією або для однієї зі Сторін, яка містить комерційну таємницю або іншу конфіденційну інформацію організації або компанії, яка її надала. Така інформація повинна бути зазначена та відмічена Стороною, що її надає, як "конфіденційна інформація". Передача або розголошення таких відомостей може відбуватись лише після отримання на це дозволу органу або організації, якій вони належать.

3. Відповідальність за використання інформації, переданої Сторонами в рамках цієї Угоди, покладається на Сторону, яка її отримала.

Стаття 8. Інформування громадськості

Інформація, отримана однією Стороною згідно із Статтею 2, може бути використана для інформування громадськості кожною з Сторін, якщо Сторона, яка передає інформацію, не зазначила інше в момент її надання. В останньому випадку перед опублікуванням таких відомостей необхідно отримати дозвіл сторони, яка їх передає.

Розділ IV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 9. Вирішення спорів

Співробітництво в рамках цієї Угоди регулюється законодавством держав Сторін. Будь-які спірні питання між Сторонами відносно тлумачення або реалізації цієї Угоди будуть врегульовані за взаємною згодою Сторін.

Стаття 10. Застосування законодавства

Кожна Сторона виконуватиме заходи, передбачені цією Угодою, відповідно до законодавства, яке застосовується в цій сфері. До діяльності застосовуються законодавство держави, на території якої така діяльність здійснюється.

Стаття 11. Зв'язок з іншими міжнародними угодами

Ця Угода не впливатиме на взаємні права і обов'язки Сторін згідно з існуючими або майбутніми міжнародними договорами, які стосуються питань, зазначених у цій Угоді.

Стаття 12. Набрання чинності та термін дії

1. Ця Угода набирає чинності з дати підписання і залишитися чинною протягом п'яти років. Після закінчення цього терміну Угода вважається автоматично продовженою на аналогічний строк, якщо жодна з Сторін не проінформувала у письмовій формі іншу Сторону про свій намір припинити дію Угоди щонайменше за три місяці перед закінченням терміну.

2. Кожна з Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом письмового інформування іншої Сторони за 90 діб до запланованої дати припинення дії Угоди.

3. З моменту підписання даної Угоди, Угода про обмін технічною інформацією і співробітництво у галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту між Міністерством захисту навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Італійським національним агентством захисту навколишнього середовища від 23 березня 1998 року вважається недійсним.

Учинено в м. Київ 13 листопада 2013 року, в двох примірниках, кожний українською, італійською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні цієї Угоди перевага надається тексту, викладеному англійською мовою.

За Державну
інспекцію ядерного
регулювання України


(підпис)

Голова
Олена МИКОЛАЙЧУК


За Інститут захисту
навколишнього середовища
та досліджень Італійської
Республіки

(підпис)

Генеральний директор
Стефано ЛАПОРТАвгору