Документ 380_031, чинний, поточна редакція — Затвердження від 12.05.2004, підстава - 615-2004-п

              Меморандум 
про наміри між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Італійської Республіки про
співробітництво в сфері малих та
середніх підприємств
( Меморандум затверджено Постановою КМ
N 615 ( 615-2004-п ) від 12.05.2004 )

Дата підписання: 13.03.2003 Дата набуття чинності: 31.03.2004
Кабінет Міністрів України та Уряд Італійської Республіки,
далі "Сторони", бажаючи зміцнювати та розвивати економічне
співробітництво у сфері створення і розвитку малих та середніх
підприємств, надалі "МСП", та згідно з положеннями Угоди про
дружбу та співробітництво між Україною та Італійською Республікою,
підписаною 3 травня 1995 року ( 380_384 ), з метою сприяння співробітництву між двома країнами в галузі
створення та розвитку МСП, а також двосторонній співпраці
українських та італійських підприємств, з метою визначення спільних напрямків роботи в сфері розвитку
МСП, домовилися про таке:
Стаття 1
Компетентні органи
Компетентними органами Сторін, що підписали Меморандум
визначаються: від України: Державний комітет України з питань регуляторної
політики та підприємництва, від Італії: Міністерство виробничої діяльності.
Стаття 2
Робоча група
Сторони створюють змішану Українсько-Італійську Робочу групу
з питань співробітництва у сфері МСП, далі "Робоча група". Робочу групу будуть очолювати Співголови, призначені
Сторонами, які підписали цей Меморандум. У складі Робочої групи будуть представлені експерти у галузі
МСП від державних установ, приватних та спільних підприємств
кожної із Сторін. Персональний склад Робочої групи буде визначено
двома Співголовами у рівній кількості, виходячи з потреб, що
виникатимуть у процесі діяльності Робочої групи. Робоча група може
створювати підгрупи для опрацювання окремих питань
співробітництва. Робоча група буде збиратися двічі на рік, почергово в Україні
та в Італії. Під час таких засідань будуть визначатися напрямки
діяльності на наступний період, про які будуть інформуватися
Сторони у якомога стислий термін, які підписали даний Меморандум. Склад Робочої групи та початковий план діяльності (action
plan) мають бути представлені на затвердження Сторін.
Стаття 3
Діяльність Робочої групи
Відповідно до українського та італійського законодавства та
враховуючи можливості використання існуючих фондів, Робоча група
буде розвивати такі напрямки діяльності: - обмін досвідом у сфері створення та розвитку МСП; - вивчення та аналіз існуючої в Україні законодавчої бази в
сфері МСП та опрацювання відповідних законодавчих ініціатив; - обмін інформацією та результатами досліджень щодо шляхів
поліпшення співробітництва між МСП України та Італії; - допомога у створенні інфраструктури для розвитку МСП; - допомога у міжрегіональному співробітництві між двома
країнами в галузі МСП; - розвиток співпраці між регіональними Агенціями з розвитку
МСП; - підготовка пропозицій та рекомендацій щодо реалізації
програм, спрямованих на створення сприятливого клімату розвитку та
формування підприємницької культури МСП; - підготовка програм фінансової допомоги для сприяння
інвестиціям в МСП; - допомога МСП в отриманні доступу до фінансово-кредитних
ресурсів державних та комерційних банків, а також до фондів інших
кредитно-фінансових установ; - допомога МСП двох країн щодо участі в інвестиційних
програмах та програмах передання технологій, що буде
реалізовуватися між Україною та Італією; - допомога у створенні спільних підприємств між МСП України
та Італії; - реалізація програм обміну досвідом, підготовки, навчання та
підвищення кваліфікації для підприємців та державних службовців
України, що працюють в сфері розвитку МСП; - допомога в створенні електронної бази даних для
відповідного інформаційного обміну між державними, приватними та
громадськими структурами двох країн, які займаються підтримкою
МСП.
Стаття 4
Форми співробітництва
Співробітництво буде реалізовуватися у таких формах: - організація консультацій, семінарів та конференцій; - обмін досвідом, ноу-хау, методологією та методиками з
питань створення нових та розвитку існуючих МСП; - організація навчальних програм та стажувань для підприємців
та державних службовців України.
Стаття 5
Офіційні та робоча мови
Офіційними мовами цього Меморандуму є українська та
італійська. Робочою мовою Робочої групи є англійська.
Стаття 6
Внесення змін та вирішення спірних питань
За згодою Сторін, у цей Меморандум можуть вноситися зміни та
доповнення, які мають бути оформлені у вигляді окремого Протоколу,
який становитиме невід'ємну частину цього Меморандуму та
набиратиме чинності після його підписання Сторонами. Будь-які спірні питання, які виникатимуть між Сторонами під
час реалізації положень цього Меморандуму, будуть вирішуватися
дипломатичними каналами.
Стаття 7
Набуття чинності
Меморандум набуває чинності з дати отримання останнього
письмового повідомлення, яким Сторони повідомляють одна одну про
завершення відповідних внутрішньодержавних процедур, необхідних
для набуття чинності цим Меморандумом. Цей Меморандум укладається на два роки. Кожна із Сторін може
достроково припинити дію Меморандуму, письмово повідомивши про це
іншу Сторону, не менше ніж за шість місяців, дипломатичними
каналами.
На посвідчення чого, ті, хто нижче підписався, належним чином
уповноважені їхніми Урядами, підписали цей Меморандум.
Вчинено у м. Рим 13 березня 2003 року уповноваженими
представниками Урядів у двох оригінальних примірниках українською
та італійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.
За Уряд За Уряд
України Італійської Республіки
(підпис) (підпис)вгору