Угода між Урядом України та Урядом Італійської Республіки про взаємну охорону секретної інформації
Угода Кабінету Міністрів України; Італія; Міжнародний документ від 06.06.2001
Документ 380_021, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 10.01.2002, підстава - 2941-III

               Угода 
між Урядом України та Урядом Італійської Республіки
про взаємну охорону секретної інформації

( Угоду ратифіковано Законом
N 2941-III ( 2941-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 23, ст.161 )

Уряд (Кабінет Міністрів) України та Уряд Італійської
Республіки, в подальшому іменовані Договірними Сторонами, керуючись прагненням забезпечити охорону секретної
інформації, обмін якою здійснюється у ході політичного,
економічного, науково-технічного, військового або іншого
співробітництва між Україною і Італійською Республікою, враховуючи взаємні інтереси Договірних Сторін по забезпеченню
охорони цих відомостей відповідно до законодавчих та інших
нормативно-правових актів, що діють в Україні та Італійській
Республіці, погодилися про наступне:
Стаття 1
Визначення термінів
1. Основні поняття, що використані в цій Угоді: а) "секретна інформація" - інформація, відображена в
будь-якій формі, що охороняється відповідно до вимог чинного
законодавства та інших нормативно-правових актів держав Договірних
Сторін та передана в порядку, встановленому кожною із Договірних
Сторін і цією Угодою, несанкціоноване поширення якої може завдати
шкоди безпеці та інтересам України і Італійської Республіки; б) "режим секретності" - сукупність норм та правил чинних в
Україні та Італійській Республіці, а також сукупність заходів і
дій по їхньому застосуванню, що носять обов'язковий характер,
регулюючих доступ до секретної інформації і спрямованих на
виключення несанкціонованого доступу до них; в) "ступінь секретності" - категорія, яка характеризує
важливість секретної інформації, на підставі якої надається гриф
секретності; г) "гриф секретності" - реквізити, що наносяться на носій
інформації або що вказуються в супровідній документації до нього,
які свідчать про ступінь секретності інформації, що міститься в
носії; д) "допуск до секретної інформації" - процедура оформлення
права фізичних і юридичних осіб на ознайомлення з секретною
інформацією; е) "доступ до секретної інформації" - дозвіл фізичній або
юридичній особі знайомитися з секретною інформацією; ж) "носії секретної інформації" - будь-які матеріальні
об'єкти, в яких секретна інформація знаходить своє відображення у
вигляді символів, образів, сигналів, технічних рішень і
технологічних процесів; з) "секретне замовлення" - контракт, виконання якого
пов'язане з використанням або створенням секретної інформації; і) "третя сторона" - держави або міжнародні організації, не
пов'язані з цією Угодою.
Стаття 2
Порівняння грифів секретності
1. Договірні Сторони, керуючись чинними в їх державах
законодавчими та іншими нормативно-правовими актами по визначенню
оцінки ступеню секретності відомостей, погоджуються про те, що
переданій секретній інформації надаються грифи секретності
порівняні наступним чином: ------------------------------------------------------------------ УКРАЇНА | ІТАЛІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА -------------------------------------+---------------------------- Особливої важливості | Segretissimo -------------------------------------+---------------------------- Цілком таємно | Segreto -------------------------------------+---------------------------- Таємно | Riservatissimo -------------------------------------+---------------------------- Підлягає поводженню, як з | Riservato інформацією з грифом | секретності "Таємно" | ------------------------------------------------------------------
Стаття 3
Заходи з охорони секретної інформації
1. Відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових
актів, що діють в Україні і Італійській Республіці, Договірні
Сторони зобов'язуються: а) охороняти секретну інформацію, яка передана іншою
Договірною Стороною або створена у результаті спільної діяльності; б) не змінювати гриф секретності інформації без письмової
згоди Договірної Сторони, що її передала; в) гарантувати в поводженні з секретною інформацією
забезпечення таких самих заходів охорони, що передбачені стосовно
власної секретної інформації порівняного грифу секретності,
відповідно до статті 2 цієї Угоди; г) користуватися секретною інформацією, отриманою від іншої
Договірної Сторони, виключно в обумовлених при передачі цілях; д) не надавати третій стороні доступ до секретної інформації,
отриманої від іншої Договірної Сторони, без її попереднього
письмового дозволу.
Стаття 4
Допуск до секретної інформації
1. Будь-яка фізична або юридична особа, яка у зв'язку з її
функціональними обов'язками або виконуваною роботою має
необхідність у доступі, тобто ознайомленні та поводженні з
секретною інформацією, повинна мати відповідний допуск, виданий
компетентним органом. 2. Перевірки у зв'язку з допуском повинні визначати, чи може
фізична або юридична особа мати доступ до секретної інформації
згідно з законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що
діють відповідно в Україні і Італійській Республіці. 3. Договірні Сторони відповідно до законодавчих та інших
нормативно-правових актів, чинних в Україні і Італійській
Республіці, за письмовим запитом будуть надавати одна одній
взаємну допомогу в оформленні допуску фізичним і юридичним особам
до секретної інформації при реалізації конкретних програм та/або
договорів про співробітництво, пов'язаних з ознайомленням з такою
інформацією і її використанням.
Стаття 5
Передача секретної інформації
1. Якщо одна з Договірних Сторін має намір передати секретну
інформацію іншій Договірній Стороні або віддати секретне
замовлення виконавцю (юридичній особі) на території України або
Італійської Республіки, то вона повинна перед тим отримати від
відповідального відомства одержуючої Договірної Сторони письмове
підтвердження про те, що ймовірний виконавець (юридична особа) має
спеціальний дозвіл. 2. Рішення про передачу конкретної секретної інформації
приймається Договірними Сторонами окремо в кожному конкретному
випадку відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових
актів України або Італійської Республіки. 3. Передача (доставка) секретної інформації і її носіїв
здійснюється по дипломатичних каналах або спеціальною службою
зв'язку відповідно до вимог режиму секретності за погодженням
Договірних Сторін. 4. Під час перевезення великогабаритних носіїв секретної
інформації виконавці (юридичні особи) за узгодженням із
відповідальними відомствами Договірних Сторін, у кожному
конкретному випадку розробляють заходи безпеки і зберігання
вантажу. Відповідальні відомства Договірних Сторін обмінюються
відповідною інформацією про кожний випадок таких перевезень.
Стаття 6
Поводження з секретною інформацією
1. Відомство (організація), що укладає договір або надає
замовлення, відповідно до законодавчих та інших
нормативно-правових актів, що діють у державах Договірних Сторін,
здійснюють контроль за тим, щоб будь-яка секретна інформація і її
носії, які одержуватимуться або створюватимуться в рамках даного
договору, замовлення, мали відповідні грифи секретності,
встановлені в Україні, Італійській Республіці. 2. Відомство (організація), що одержує секретну інформацію,
забезпечує поводження з цією інформацією згідно з встановленими
Україною і Італійською Республікою вимогами по забезпеченню
охорони і зберігання відомостей відповідного грифу секретності. 3. Всі права ексклюзивної власності, патенти, комерційні і
промислові секрети, авторські і суміжні права, пов'язані з
секретною інформацією, що передані іншій Договірній Стороні або
розроблені авторами однієї з Договірних Сторін, у тому числі за
замовленням іншої Договірної Сторони, будуть дотримуватися і
захищатися відповідно до чинних законодавчих і інших
нормативно-правових актів Договірної Сторони - власника.
Стаття 7
Контракти, що містять секретну інформацію
1. Для контрактів, що передбачають створення, обмін або
використання секретної інформації, відповідальні відомства
Договірних Сторін погоджують заходи безпеки, необхідні в кожному
конкретному випадку.
Стаття 8
Відповідальні відомства
1. Відомства, відповідальні за реалізацію положень цієї
Угоди: ------------------------------------------------------------------ В Україні | В Італійській Республіці -------------------------------+---------------------------------- Служба безпеки України | Секретаріат Ради Міністрів Вул. Володимирська, 33 | Національний Орган Безпеки 01034, Київ | Виконавчий Комітет Служби Україна | Інформації та безпеки | III Відділ - Головне бюро з | питань безпеки | Вул. Пінета Саккетті, 216 | 00168, Рим | Італія ------------------------------------------------------------------ 2. Відомства, вказані у пункті 1 цієї статті, визначають у
межах своєї компетенції підрозділи, відповідальні за реалізацію
положень цієї Угоди. 3. В залежності від характеру співробітництва Договірні
Сторони можуть призначати інші відомства, відповідальні за
реалізацію цієї Угоди. У такому випадку вони письмово повідомляють
одна одній по дипломатичних каналах.
Стаття 9
Консультації
1. Відповідальні відомства, вказані у пункті 1 статті 8 цієї
Угоди можуть обмінюватися відповідними національними законодавчими
і іншими нормативно-правовими актами у галузі охорони секретної
інформації в обсязі, необхідному для виконання цієї Угоди. 2. Відповідальні відомства, з метою забезпечення тісного
співробітництва при виконанні цієї Угоди проводять спільні
консультації за запитом одного з них.
Стаття 10
Візити
1. Особам з території держави однієї Договірної Сторони, які
здійснюють візит на територію держави іншої Договірної Сторони,
надається доступ до секретної інформації та на об'єкти, на яких
обробляється секретна інформація, тільки за наявності попереднього
письмового дозволу відповідального відомства приймаючої Договірної
Сторони. Дозвіл надається тільки особам, яким після необхідної
перевірки в їх державі оформлено відповідний допуск до секретної
інформації. 2. Щодо здійснення візиту надсилається письмовий запит до
відповідального відомства Договірної Сторони, на території держави
якої, цей візит повинен мати місце, згідно з правилами чинними на
цій території. 3. Запит на візит повинен містити такі відомості: а) ім'я, прізвище, дату і місце народження, номер паспорта
відвідувача; б) громадянство відвідувача; в) посаду відвідувача і назву організації, представником якої
він є; г) форму допуску відвідувача до секретної інформації; д) мету поїздки та її передбачувана дата; е) назву організацій та об'єктів, щодо відвідання яких
робиться запит; ж) імена, прізвища і посади осіб, з якими передбачаються
зустрічі. 4. Відповідальні відомства обох Договірних Сторін
забезпечують дотримання режиму охорони особистих даних
відвідувачів.
Стаття 11
Порушення вимог режиму секретності
1. У випадку порушення вимог режиму секретності, що призвели
до розголошення секретної інформації, отриманої від іншої
Договірної Сторони, або припускається її розголошення, відповідна
Договірна Сторона негайно сповіщає іншу Договірну Сторону,
проводить необхідне розслідування і інформує Договірну Сторону, що
надала інформацію, про результати розслідування і про заходи,
розпочаті відповідно до законодавства держави Договірної Сторони,
на території якого відбулися порушення. 2. Питання, пов'язані з відшкодуванням збитків, заподіяних
відомствам, підприємствам, організаціям Договірних Сторін в
результаті несанкціонованого поширення секретної інформації,
будуть визначені у відповідних договорах згідно з законодавчими та
іншими нормативно-правовими актами України, Італійської Республіки
і нормами міжнародного права, в частині що стосується.
Стаття 12
Вирішення спірних питань
Усі спірні питання щодо тлумачення або застосування положень
цієї Угоди вирішуються шляхом проведення дружніх переговорів між
Договірними Сторонами. Під час проведення цих переговорів Договірні Сторони
продовжуватимуть виконувати свої зобов'язання згідно з цією
Угодою.
Стаття 13
Прикінцеві положення
1. Дана Угода має необмежений термін дії і набуває чинності
наступного дня після отримання останнього письмового повідомлення
про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набуття нею чинності. 2. Кожна Договірна Сторона може у будь-який час внести
пропозицію в письмовій формі про зміни та доповнення до цієї
Угоди. При внесенні однією з Договірних Сторін відповідної
пропозиції Договірними Сторонами будуть проведені переговори про
зміни та доповнення до Угоди. Зміни або доповнення до цієї Угоди
оформляються у вигляді протоколів, які стають невід'ємною частиною
Угоди після набуття ними чинності відповідно до процедури,
передбаченої для цієї Угоди пунктом 1 даної статті. 3. Кожна Договірна Сторона може припинити дію цієї Угоди,
надіславши про це попередньо за 6 місяців письмове повідомлення по
дипломатичних каналах. У разі припинення дії цієї Угоди зберігають
чинність положення статті 3 по відношенню до інформації, яка була
передана або створена на підставі даної Угоди, так довго скільки
цього потребує порядок її засекречування у державах Договірних
Сторін.
В силу чого, нижчепідписані представники, належним чином
уповноважені відповідними Урядами, підписали цю Угоду.
Вчинено у м. Києві 6 червня 2001 року у двох примірниках,
кожний українською та італійською мовами, причому всі тексти є
автентичними.
За Уряд України За Уряд Італійської Республікивгору