Документ 380_002-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 05.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 31.10.2017, підстава - v0044321-18. Подивитися в історії? )

ТЕХНІЧНА ДОМОВЛЕНІСТЬ
між Міністерством оборони Італійської Республіки та Міністерством оборони України щодо надання послуг з передачі інформації та кодифікації, що відносяться до постачання предметів оборони


Дата підписання:

05.07.2017
31.10.2017


Дата набрання чинності для України:

31.10.2017

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Міністерство оборони Італійської Республіки та Міністерство оборони України (далі - Сторони або Сторона),

підтверджуючи свої зобов'язання відповідно до Статуту ООН,

враховуючи бажання Української Сторони перейти на 2 рівень Системи кодифікації НАТО (NCS),

беручи до уваги можливість розвитку співробітництва в логістичній сфері,

враховуючи Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про військово-технічне співробітництво, підписану 24 липня 2007 року,

домовились про таке:

Стаття 1
Мета

Ця Технічна Домовленість (далі - ТД) та будь-які її подальші виправлення, зміни та/чи доповнення до неї регулюватимуть взаємний обмін інформацією та послугами з кодифікації, що відносяться до постачання предметів оборони між Сторонами, через національні відомства з кодифікації відповідно до наявності та майбутньої оперативної необхідності компетентних органів Сторін, врегульовані положеннями, викладеними в наступних статтях цієї ТД.

Стаття 2
Визначення

У цій ТД використовуються такі визначення:

система кодифікації НАТО (NCS) - система кодифікації, що визначає стандарти ідентифікації продукції для всього альянсу НАТО з єдиною класифікацією та нумерацією предметів постачання.

об'єднаний комітет 135 (АС/135) - група національних директорів НАТО з кодифікації, які працюють та підпорядковуються Конференції національних директорів з озброєння НАТО (CNAD).

національне відомство з кодифікації (NCB) - центральне національне відомство з обміну інформацією та кодифікації.

номенклатурний номер НАТО (NSN) - номер, що визначає кожний предмет постачання, складається з 13 символів.

керівництво НАТО з кодифікації (ACodP-1) - публікація НАТО, що складається з основних положень Системи кодифікації НАТО.

агенція НАТО з підтримки та постачання (NSPA) - агенція НАТО, що здійснює контроль за всіма обмінами через Систему Mailbox та зберігає дані в конкретних електронних базах для відтворення.

третя сторона - будь-який уряд, корпорація, урядове відомство, організація чи фізична особа, що не є Сторонами.

положення договору з кодифікації - пункт (умова), що включена до договорів із закупівель обладнання та запасних частин, що зобов'язує сторону, яка домовляється надавати технічні данні, необхідні для ідентифікації продуктів (креслення, специфікації та супутню документацію), та в разі необхідності, підготовки Переліку запасних частин для кодифікації запасних частин (SPLC, проект ідентифікації виробів).

Стаття 3
Сфера застосування

Сторони домовились, виходячи з наявності власних фондів та відповідно до їхнього національного законодавства, норм, процедур, вимог безпеки та в інтересах відповідної Сторони, надавати в разі надходження запиту в найкоротший строк інформацію та послуги кодифікації.

Стаття 4
Безпека інформації

1. Сторони відповідно до цієї ТД не обмінюються інформацією та матеріалами, які мають будь-який гриф секретності.

2. Сторони не передають, не продають та не пересилають третій стороні будь-яких матеріалів чи інформації, що були отримані відповідно до цієї ТД, без попередньої згоди іншої Сторони шляхом письмового дозволу.

3. У разі розповсюдження будь-якої запатентованої чи незапатентованої інформації відповідно до цієї ТД гарантуватиметься максимальний захист належних прав власності та запобігання будь-яких порушень як таких.

Стаття 5
Оповіщення

1. Запити щодо надання інформації та послуг кодифікації, надані італійською стороною, надсилаються на адресу:

Міністерство оборони України
Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації
Проспект Перемоги 55/2,
Київ, Україна
03113

У разі якщо зазначена адреса змінюється, нова адреса повідомляється додатково відповідно до статті 6 (шостої) цієї ТД.

2. Запити щодо надання інформації та послуг кодифікації, надані українською стороною, надсилаються на адресу:

Міністерство оборони Італійської Республіки
Генеральний секретаріат з питань оборони / Національний директорат з озброєння (DNA)
V Управління - Інноваційні технології
3 відділ (Кодифікація, страхування якості, технічна стандартизація та стандартизація)
вулиця Ченточелле 301
місто Рим, Італійська Республіка
00175

У разі якщо зазначена адреса змінюється, нова адреса повідомляється додатково відповідно до статті 6 (шостої) цієї ТД.

Стаття 6
Норми та обов'язки

Будь-який запит щодо надання інформації та послуг з кодифікації, що надсилається Сторонами, готується та надсилається згідно з правилами, встановленими Керівництвом НАТО з кодифікації (ACodP-1), та змінами і поправками до нього, опублікованими агенцією НАТО з підтримки та постачання (NSPA) на основі рішення групи національних директорів НАТО з кодифікації (АС/135).

Стаття 7
Фінансові питання

За надання послуг з кодифікації відповідно до положень цієї ТД виплати не передбачені. Вартість проекту ідентифікації предметів постачання, підготовленого відповідно до Положення договору з кодифікації, передбаченого Керівництвом НАТО з кодифікації (ACodP-1), визначається виробником кінцевої продукції і повинна бути включена в договірну ціну або зазначена органом, що здійснює закупівлю.

Стаття 8
Набрання чинності та припинення дії

1. Ця ТД набирає чинності з дати її підписання та зберігає свою чинність доки одна із Сторін шляхом письмового повідомлення не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї ТД.

2. Ця ТД може бути змінена в будь-який час за взаємною письмовою згодою Сторін.

3. Дія цієї ТД припиняється через 180 днів (шість місяців) після отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цієї ТД.

4. Припинення дії цієї ТД не впливає на будь-яку іншу кодифікаційну діяльність, якщо інше не вирішено Сторонами.

5. Будь-які зобов'язання Сторін щодо використання, зберігання та передачі інформації та матеріалів будь-якій третій стороні, що відбулися в рамках цієї ТД, залишатимуться чинними навіть після її припинення.

Стаття 9
Вирішення спорів

Будь-який спір стосовно тлумачення або застосування цієї ТД вирішується шляхом проведення консультацій між Сторонами.

Стаття 10
Мова

1. Будь-яке оповіщення або інше повідомлення, надання якого дозволено чи вимагається, в рамках цієї ТД буде надсилатися письмово англійською мовою.

2. Ця ТД буде підписана в двох примірниках українською та англійською мовами уповноваженими представниками Сторін, всі тексти матимуть однакову силу. У разі виникнення розбіжностей переважну силу матиме текст англійською мовою.

Вищевикладене є домовленостями, досягнутими між Міністерством оборони Італійської Республіки та Міністерством оборони України з питань, що містяться в цьому документі.


За Міністерство оборони
Італійської республіки

За Міністерство оборони України


Підпис

Підпис


Доктор Луїза РІККАРДІ

Полковник Олександр КУМЕДА


Директор 5 департаменту
Генерального секретаріату
з питань оборони/
Національного директорату
з озброєння
Міністерства оборони
Італійської Республіки

Начальник Управління
стандартизації, кодифікації
та каталогізації


Дата: 31.10.2017

Дата: 05.07.2017


Місце: Rome

Місце: Київ
вгору