Документ 380-2001-п, поточна редакція — Редакція від 08.11.2016, підстава - 774-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 квітня 2001 р. N 380
Київ
Про затвердження Положення про Державний реєстр
наукових установ, яким надається підтримка держави
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 376 ( 376-2010-п ) від 31.05.2010
N 675 ( 675-2010-п ) від 21.07.2010
N 1039 ( 1039-2011-п ) від 12.10.2011
N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013
N 508 ( 508-2015-п ) від 17.07.2015
N 774 ( 774-2016-п ) від 02.11.2016 }

Відповідно до статті 12 Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Державний реєстр наукових установ,
яким надається підтримка держави (додається).

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2001 р. N 380
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр наукових установ,
яким надається підтримка держави
{ У тексті Положення слово "МОН" замінено словом
"Держкомнауки" згідно з Постановою КМ N 376
( 376-2010-п ) від 31.05.2010 }
{ У тексті Положення слово "Держкомнауки" замінено словом
"Держкомінформнауки" згідно з Постановою КМ N 675
( 675-2010-п ) від 21.07.2010 }
{ У тексті Положення слово "Держкомінформнауки" замінено
словом "Держінформнауки" згідно з Постановою КМ N 1039
( 1039-2011-п ) від 12.10.2011 }
{ У тексті Положення слово "Держінформнауки" замінено
словом "МОН" згідно з Постановою КМ N 508 ( 508-2015-п )
від 17.07.2015 }

1. Державний реєстр наукових установ, яким надається
підтримка держави (далі - Реєстр), - це перелік науково-дослідних,
науково-технічних, науково-технологічних, науково-практичних
установ усіх форм власності (далі - наукові установи) та вищих
навчальних закладів усіх форм власності, діяльність яких має
важливе значення для розвитку науки, економіки і виробництва. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 508
( 508-2015-п ) від 17.07.2015, N 774 ( 774-2016-п ) від
02.11.2016 }
1-1. Терміни, що використовуються у цьому Положенні,
вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 848-19 ) та "Про вищу освіту"
( 1556-18 ). { Положення доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 774
( 774-2016-п ) від 02.11.2016 }
2. Із заявкою про включення до Реєстру до МОН звертаються
наукові установи, які пройшли державну атестацію, та вищі
навчальні заклади, що провадять освітню діяльність за третім
(освітньо-науковим) рівнем та (або) науковим рівнем вищої освіти,
та які пройшли державну атестацію в частині наукової та
науково-технічної діяльності. { Абзац перший пункту 2 в редакції
Постанови КМ N 508 ( 508-2015-п ) від 17.07.2015 }
До заявки додаються:
копії засновницьких документів;
копія ліцензії (ліцензій) на провадження освітньої
діяльності; { Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою
КМ N 508 ( 508-2015-п ) від 17.07.2015 }
результати державної атестації; { Абзац п'ятий пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 508 ( 508-2015-п ) від
17.07.2015 }
відомості про наукові та/або науково-педагогічні кадри,
наукову, науково-технічну (науково-педагогічну,
науково-організаційну) діяльність; { Абзац шостий пункту 2 в
редакції Постанови КМ N 774 ( 774-2016-п ) від 02.11.2016 }
довідка про стан розвитку матеріально-технічної бази для
провадження наукової і науково-технічної діяльності та
використання дослідницької інфраструктури, у тому числі державної;
{ Абзац сьомий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 774
( 774-2016-п ) від 02.11.2016 }
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань з відомостями про вид
(види) діяльності, актуальними на дату та час формування витягу;
{ Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013, N 508 ( 508-2015-п ) від
17.07.2015; в редакції Постанови КМ N 774 ( 774-2016-п ) від
02.11.2016 }
звіти (за встановленими формами) за останній звітний період
про: { Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ
N 774 ( 774-2016-п ) від 02.11.2016 }
- надходження і використання коштів, отриманих як плата за
послуги (у разі отримання протягом звітного періоду фінансування з
державного та/або місцевого бюджетів/бюджету); { Пункт 2 доповнено
новим абзацом згідно з Постановою КМ N 774 ( 774-2016-п ) від
02.11.2016 }
- фінансові результати (сукупний дохід); { Пункт 2 доповнено
новим абзацом згідно з Постановою КМ N 774 ( 774-2016-п ) від
02.11.2016 }
- виконання наукових та науково-технічних робіт; { Пункт 2
доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 774
( 774-2016-п ) від 02.11.2016 }
довідка з підписами керівника і головного бухгалтера,
засвідченими печаткою, з розкриттям з урахуванням доходу
(надходжень) з державного бюджету та інших джерел, не заборонених
законодавством, до загального та спеціального фондів за останній
та попередній звітні періоди: { Пункт 2 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 774 ( 774-2016-п ) від 02.11.2016 }
- відомостей про основний (розрахунковий) вид діяльності;
{ Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 774
( 774-2016-п ) від 02.11.2016 }
- відомостей про дохід (надходження) від основної діяльності
наукової установи відповідно до статті 1 Закону України "Про
наукову і науково-технічну діяльність" ( 848-19 ); { Пункт 2
доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 774
( 774-2016-п ) від 02.11.2016 }
- видатків на провадження наукової та (або) науково-технічної
діяльності; { Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою
КМ N 774 ( 774-2016-п ) від 02.11.2016 }
- видатків на розвиток матеріально-технічної бази, необхідної
для проведення наукових досліджень і науково-технічних
(експериментальних) розробок. { Пункт 2 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 774 ( 774-2016-п ) від 02.11.2016 }
3. Наукові установи, вищі навчальні заклади включаються до
Реєстру наказом МОН строком до п’яти років у межах строку,
визначеного за результатами державної атестації. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 774
( 774-2016-п ) від 02.11.2016 }
4. МОН:
1) затверджує:
порядок включення до Реєстру (виключення з Реєстру);
положення про комісію з питань Реєстру та її склад;
порядок прийому та розгляду заявок про включення до Реєстру
(виключення з Реєстру);
2) розглядає:
заявки про включення до Реєстру;
щороку довідку та витяг, звіти, визначені абзацами восьмим -
сімнадцятим пункту 2 цього Положення;
3) видає:
накази про включення до Реєстру (виключення з Реєстру);
свідоцтво про включення до Реєстру встановленого зразка;
4) розміщує на власному офіційному веб-сайті перелік наукових
установ, включених до Державного реєстру наукових установ, яким
надається підтримка держави, та надає безоплатний доступ до нього;
5) забезпечує:
організаційно-методичне ведення Реєстру;
у разі необхідності вибіркову перевірку достовірності
інформації, поданої відповідно до абзаців дев’ятого - сімнадцятого
пункту 2 цього Положення;
виключення з Реєстру в разі настання події (подій),
визначеної (визначених) частиною третьою статті 12 Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 848-19 ). { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 774 ( 774-2016-п ) від
02.11.2016 }
5. Наукові установи та вищі навчальні заклади, включені до
Реєстру:
користуються податковими пільгами відповідно до
законодавства України; { Абзац другий пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 774 ( 774-2016-п ) від
02.11.2016 }
не можуть змінювати наукову і науково-технічну діяльність на
інші види діяльності; { Абзац третій пункту 5 в редакції Постанови
КМ N 774 ( 774-2016-п ) від 02.11.2016 }
зобов’язані не менш як 50 відсотків доходу від своєї
діяльності спрямовувати на провадження наукової та (або)
науково-технічної діяльності та розвиток матеріально-технічної
бази, необхідної для проведення наукових досліджень і
науково-технічних (експериментальних) розробок; { Абзац четвертий
пункту 5 в редакції Постанови КМ N 774 ( 774-2016-п ) від
02.11.2016 }
щороку до 1 березня подають МОН за звітний період витяг,
звіти та довідку, визначені абзацами восьмим - сімнадцятим пункту
2 цього Положення. { Абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 508 ( 508-2015-п ) від 17.07.2015; в
редакції Постанови КМ N 774 ( 774-2016-п ) від 02.11.2016 }
6. Наукові установи, вищі навчальні заклади виключаються з
Реєстру у разі недодержання вимог, передбачених пунктами 2 і 3
частини другої статті 12 Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 848-19 ) та цього Положення. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 508
( 508-2015-п ) від 17.07.2015, N 774 ( 774-2016-п ) від
02.11.2016 }

{ Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 774
( 774-2016-п ) від 02.11.2016 }

{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 774
( 774-2016-п ) від 02.11.2016 }вгору