Документ 38-93, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.12.2000, підстава - 2121-III

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
( Декрет втратив чинність на підставі Закону
N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )
Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про банки і банківську діяльність"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 24, ст.272 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N
25, ст.281; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст.
644) такі зміни і доповнення:
1) у статті 3:
перше речення частини першої викласти в такій редакції: "Банки можуть виконати лише такі операції";
у пункті 11 частини першої слово "дорогоцінних" замінити
словом "монетарних";
пункт 16 частини першої викласти в такій редакції: "здійснення інших операцій з дозволу Національного банку
України";
частину четверту викласти в такій редакції: "Комерційним банкам забороняється діяльність у сфері
матеріального виробництва, торгівлі, страхування. Загальна сума
внесків комерційного банку до статутних фондів інших підприємств і
організацій не може перевищувати 10 відсотків його власного
статутного фонду. При цьому частка комерційного банку в статутному
фонді одного підприємства (організації) не може перевищувати 15
відсотків статутного фонду цього підприємства (організації).
Комерційний банк вправі мати у власності нерухоме майно загальною
вартістю не більше 10 відсотків власного статутного фонду (це
обмеження не поширюється на приміщення, в яких розміщуються
підрозділи банку, що виконують операції, передбачені статтею 3
цього Закону)";
доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту: "Здійснення операцій, передбачених пунктами 1, 2, 3, 11 цієї
статті, крім банків, іншими юридичними особами забороняється, за
винятком випадків, визначених законодавчими актами України";
2) у статті 22 частину другу після слів "громадських фондів"
доповнити словами "комерційних банків".
2. Установити, що до банків та інших суб'єктів
підприємницької діяльності, які порушують вимоги частин четвертої
і п'ятої статті 3 Закону України "Про банки і банківську
діяльність", застосовуються фінансові санкції у вигляді стягнення
до державного бюджету суми прибутку, одержаного внаслідок цих
порушень, а також штрафу у п'ятикратному розмірі вказаної суми. Стягнення провадяться органами Головної державної податкової
інспекції України на підставі актів своїх перевірок, перевірок,
проведених Національним банком України, а також іншими
уповноваженими на це законом органами.
3. Зобов'язати банки протягом двох місяців, а інших
суб'єктів підприємницької діяльності - протягом одного місяця
з дня набуття чинності цим Декретом привести свою діяльність у
відповідність із статтею 3 Закону України "Про банки і банківську
діяльність".
4. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
м. Київ, 26 квітня 1993 року
N 38-93вгору