Документ 379-2007-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.05.2008, підстава - 778-2008-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 6 червня 2007 р. N 379-р
Київ
Про схвалення Концепції Державної цільової
програми формування позитивного міжнародного
іміджу України на 2008-2011 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 778-р ( 778-2008-р ) від 28.05.2008 }

1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми формування
позитивного міжнародного іміджу України на 2008-2011 роки, що
додається.
Визначити МЗС державним замовником Програми. { Абзац другий
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 778-р
( 778-2008-р ) від 28.05.2008 } { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 778-р
( 778-2008-р ) від 28.05.2008 }
2. МЗС разом з іншими заінтересованими центральними та
місцевими органами виконавчої влади розробити і подати до 1 червня
2008 р. Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової
програми формування позитивного міжнародного іміджу України на
2008-2011 роки. { Пункт 2 в редакції Розпорядження КМ N 778-р ( 778-2008-р ) від
28.05.2008 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 51

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2007 р. N 379-р

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової програми формування позитивного
міжнародного іміджу України на 2008-2011 роки
{ У назві і тексті Концепції цифри "2007-2010" замінено
цифрами "2008-2011" та доповнено після слова "Державна"
в усіх відмінках словом "цільова" у відповідному
відмінку згідно з Розпорядженням КМ N 778-р
( 778-2008-р ) від 28.05.2008 }

Визначення проблеми, на розв'язання
якої спрямована Програма
Позитивне сприйняття України міжнародними організаціями,
іноземними державами та громадянами, зокрема інвесторами, є
фактором, який безпосередньо впливає на розвиток нашої держави і
сприяє задоволенню її зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних
потреб, розв'язанню внутрішніх соціально-економічних проблем,
зокрема шляхом активізації роботи з інформування міжнародного
співтовариства про національний економічний потенціал та позитивну
динаміку обсягів надходження іноземних інвестицій, а також на
інтенсифікацію інноваційного процесу, збільшення експорту
продукції, зростання обсягу отриманих від діяльності туристичної
галузі коштів, зміцнення гуманітарних контактів.
Таким чином, формування позитивного міжнародного іміджу
України є необхідним для забезпечення захисту її національних
інтересів, дотримання стратегічного курсу на європейську
інтеграцію, успішної конкурентної боротьби на міжнародному ринку
збуту та інвестицій.
Для подальшого посилення роботи органів виконавчої влади,
пов'язаної з формуванням позитивного іміджу України в світі,
розроблятиметься цільова програма формування позитивного
міжнародного іміджу України на 2008-2011 роки (далі - Програма).
Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування
необхідності її розв'язання програмним методом
Недостатня представленість України в інформаційному просторі
інших держав, а також поширення серед іноземних громадян різного
роду хибних та упереджених уявлень про неї є наслідком впливу ряду
факторів, зокрема низького рівня інтегрованості у світовий
інформаційний простір внаслідок слабкого розвитку необхідної для
цього матеріально-технічної бази.
Для підвищення рівня поінформованості громадян іноземних
держав про Україну необхідно забезпечити, зокрема, налагодження
функціонування культурно-інформаційних центрів, здійснення
супутникового мовлення в інформаційному просторі іноземних держав
українською та іноземними мовами, включення вітчизняних
телепередач до пакетів програм, що транслюються за кордоном
кабельними мережами. Ураховуючи, що для розв'язання зазначеної
проблеми необхідні значні за обсягом бюджетні кошти, такий процес
є довготривалий.
Першим кроком на загальнодержавному рівні, спрямованим на
організацію скоординованої та комплексної роботи органів
виконавчої влади щодо забезпечення формування позитивного
міжнародного іміджу України, стало виконання відповідної державної
програми у 2003-2006 роках ( 1609-2003-п ), що дало можливість
коригувати ситуацію з представленням нашої держави у світовому
інформаційному просторі.
Разом з тим досвід виконання зазначеної програми засвідчив
необхідність приділення у подальшому цій проблемі адекватної її
складності уваги.
Мета Програми
Програма спрямована на організацію органами виконавчої влади
протягом 2008-2011 років інформаційної кампанії з підвищення
міжнародного авторитету України у сфері політики, економіки та
культури.
Виконання Програми повинно забезпечити створення у світі
інформаційного простору, сприятливого для політичного та
соціально-економічного розвитку України, її сприйняття міжнародним
співтовариством як надійного, передбачуваного партнера, що
неухильно дотримується принципів зміцнення демократичних засад
суспільного життя і подальшої лібералізації економіки, має
розвинуту індустріальну базу, висококваліфіковані трудові ресурси,
значний інноваційний, науково-технічний, промисловий,
сільськогосподарський і туристичний потенціал, культурні та
історичні традиції.
Визначення оптимального варіанта розв'язання
проблеми на основі порівняльного аналізу
можливих варіантів
Згідно із світовою практикою формування позитивного
міжнародного іміджу здійснюється іноземними державами в основному
за двома варіантами:
перший - утворення спеціалізованого державного органу, на
який покладаються функції із забезпечення на міжвідомчому рівні
постійної, оперативної та скоординованої підготовки і
розповсюдження у міжнародному інформаційному просторі позитивних
відомостей про державу;
другий - розроблення з цією метою державної цільової
програми, до виконання якої залучається переважна більшість
органів державної влади. { Абзац третій розділу із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 778-р ( 778-2008-р ) від
28.05.2008 }
З урахуванням того, що утворення спеціалізованого державного
органу потребує значних видатків державного бюджету, саме другий
варіант є більш прийнятним для України.
Шляхи і способи розв'язання проблеми,
строк виконання Програми
Виконання Програми здійснюватиметься шляхом:
розроблення стратегії інформаційної діяльності, що передбачає
чітке визначення специфіки іноземних держав та їх населення;
здійснення комплексу заходів на основі впровадження
ефективних форм інформаційно-роз'яснювальної роботи з урахуванням
особливостей сприйняття України певними категоріями громадян
іноземних держав;
розширеного відображення позитивних відомостей про Україну в
інформаційному просторі інших держав, створення необхідної для
цього інфраструктури;
налагодження співпраці з неурядовими міжнародними та
громадськими організаціями, заінтересованими у формуванні
позитивного міжнародного іміджу України;
активізації інформаційно-роз'яснювальної роботи на території
України, спрямованої на покращення розуміння громадянами її
стратегічних зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних напрямів
діяльності.
Виконання Програми розраховано на середньострокову
перспективу, а саме на строк 4 роки, що є достатнім для отримання
конкретних позитивних результатів у сфері зміцнення міжнародного
іміджу України і дає можливість коригувати зміст та форми роботи
органів виконавчої влади на наступних етапах діяльності у цьому
напрямі.
Очікувані результати виконання програми,
визначення її ефективності
Виконання Програми дасть змогу підвищити рівень
поінформованості міжнародного співтовариства та забезпечити
формування позитивного міжнародного іміджу України, що сприятиме
її політичному та соціально-економічному розвиткові, активізації
співробітництва з міжнародними організаціями, зокрема
регіональними, входженню до європейських та світових економічних і
політичних структур, прискоренню євроінтеграційних процесів, а
також залученню іноземних інвестицій, зростанню довіри до
вітчизняних підприємств з боку потенційних партнерів, активізації
бізнесових контактів, збільшенню обсягів експорту, активізації
діяльності з міжнародного туризму, підвищенню рівня зайнятості та
добробуту українських громадян.
Оцінка фінансових, матеріально-технічних,
трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми
Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, які
передбачаються у Державному бюджеті України МЗС, іншим
відповідальним за виконання Програми органам виконавчої влади, а
також за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших джерел. { Розділ із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 778-р
( 778-2008-р ) від 28.05.2008 }вгору