Документ 378-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.12.2015, підстава - 1049-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 травня 2015 р. № 378
Київ

Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1049 від 16.12.2015}

Відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, що додається.

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1049 від 16.12.2015}

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 травня 2015 р. № 378

ПОРЯДОК
обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ (далі - кошти) в установах банків державного сектору (далі - банки), а також особливості ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів і складення звітності про виконання місцевих бюджетів щодо таких коштів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законі України “Про банки і банківську діяльність” та інших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетний процес і банківську діяльність. Для цілей цього Порядку термін “установа банку державного сектору” вживається як державний банк у значенні, наведеному в Законі України “Про банки і банківську діяльність”, або банк, у якому держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів.

3. Обслуговування коштів у банках здійснюється на підставі договору банківського рахунка, що укладається між банком та місцевим фінансовим органом або розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів за умови прийняття місцевою радою відповідного рішення під час затвердження місцевого бюджету. Таке рішення приймається до 25 грудня року, що передує плановому, і протягом такого періоду не змінюється.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1049 від 16.12.2015}

4. У разі обслуговування коштів у банках місцеві фінансові органи та розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів забезпечують виконання місцевих бюджетів за видатками згідно з порядком, передбаченим статтею 46 Бюджетного кодексу України та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.

5. Під час обслуговування коштів у банках розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів та банки забезпечують проведення процедур та здійснення повноважень, визначених Законом України “Про здійснення державних закупівель”.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1049 від 16.12.2015}

Банкам під час оплати за договорами про закупівлю разом із розрахунковим документом надаються документи щодо державних закупівель відповідно до Законів України “Про здійснення державних закупівель” та “Про банки і банківську діяльність”. У разі їх невідповідності вимогам зазначених Законів розрахунковий документ вважається оформленим неналежним чином.

6. У разі прийняття рішення відповідною місцевою радою про обслуговування коштів у банках місцеві фінансові органи та/або розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів відкривають у банках поточні рахунки для зарахування коштів та здійснення витрат згідно із законодавством (далі - банківські рахунки), а саме:

місцеві фінансові органи відкривають банківський рахунок для здійснення розподілу зарахованих відповідно до пункту 14 цього Порядку коштів бюджету розвитку між головними розпорядниками бюджетних коштів;

головні розпорядники бюджетних коштів відкривають банківські рахунки для розподілу коштів бюджету розвитку між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів відповідно до класифікації фінансування, тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

розпорядники бюджетних коштів відкривають банківські рахунки для зарахування надходжень та здійснення витрат за коштами бюджету розвитку і власними надходженнями відповідно до класифікації фінансування, тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

одержувачі бюджетних коштів відкривають банківські рахунки для зарахування надходжень та здійснення витрат за коштами бюджету розвитку відповідно до тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Видатки на оплату послуг з обслуговування власних надходжень бюджетних установ у банках здійснюються розпорядниками бюджетних коштів з відповідного банківського рахунка. Видатки на оплату послуг з обслуговування коштів бюджету розвитку в банках здійснюються місцевими фінансовими органами та розпорядниками бюджетних коштів за рахунок коштів загального фонду відповідного місцевого бюджету згідно з рішенням про місцевий бюджет.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 1049 від 16.12.2015}

7. У разі внесення змін до законодавства, згідно з якими змінюється перелік власних надходжень бюджетних установ або порядок їх зарахування/використання, розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів відкривають/закривають банківські рахунки згідно із внесеними змінами.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 1049 від 16.12.2015}

8. Включення банками до виписок з поточних рахунків клієнтів інших додаткових реквізитів, ніж тих, що визначені Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 р. № 254, повинно передбачатися договором між банком та місцевим фінансовим органом або розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів.

9. Інформація про відкриті/закриті банківські рахунки (найменування місцевого фінансового органу або розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, код згідно з ЄДРПОУ, номер рахунка, дата відкриття/закриття рахунка, найменування установи банку, МФО та місцезнаходження установи банку) в обов’язковому порядку в триденний строк доводиться місцевими фінансовими органами та/або розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів до органів Казначейства, розпорядниками бюджетних коштів - до місцевих фінансових органів.

10. Відкриття/закриття банківських рахунків здійснюється відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. № 492.

11. Оформлення розрахункових документів місцевих фінансових органів та розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів у банках здійснюється відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р. № 22.

За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної у розрахунковому документі, відповідає місцевий фінансовий орган або розпорядник (одержувач) бюджетних коштів.

Реквізит “Призначення платежу” розрахункового документа заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів, що регулюють бюджетний процес, та повинен містити повну інформацію про платіж і документи, на підставі яких здійснюється переказ бюджетних коштів, зокрема інформацію про коди тимчасової (програмної) класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, економічної класифікації видатків бюджету, а також економічну сутність платежу.

12. Залишки бюджетних коштів на рахунках місцевих бюджетів (у частині бюджету розвитку) та рахунках розпорядників бюджетних коштів (у частині власних надходжень бюджетних установ), які утворилися на кінець бюджетного періоду, що передує переходу на банківську форму обслуговування бюджетних коштів, залишаються на єдиному казначейському рахунку і за рішенням місцевої ради використовуються у наступному бюджетному періоді місцевими фінансовими органами (розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів) відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому законодавством порядку.

13. У разі відсутності відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період залишки коштів бюджету розвитку та/або власних надходжень бюджетних установ перераховуються місцевими фінансовими органами (розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів) з банківських рахунків на рахунки, відкриті в органах Казначейства, з урахуванням вимог статті 57 Бюджетного кодексу України. Після проведення зазначених операцій банківські рахунки закриваються в установленому законодавством порядку.

13-1. Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла під час виконання спеціального фонду кошторису за рахунок коштів бюджету розвитку та/або власних надходжень бюджетних установ у частині коштів, що обслуговуються на банківських рахунках, здійснюється виключно із зазначених рахунків.

Після закриття відповідних банківських рахунків погашення такої кредиторської заборгованості здійснюється в установленому порядку з рахунків розпорядників бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства.

{Порядок доповнено пунктом 13-1 згідно з Постановою КМ № 1049 від 16.12.2015}

Особливості обслуговування коштів бюджету розвитку в банках

14. Надходження бюджету розвитку, що зараховані на рахунки, відкриті в органах Казначейства відповідно до класифікації доходів та фінансування бюджету для зарахування надходжень до бюджету розвитку, переказуються наступного робочого дня на підставі платіжного доручення, поданого органам Казначейства відповідним місцевим фінансовим органом, органами Казначейства на банківський рахунок місцевого фінансового органу.

{Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 1049 від 16.12.2015}

15. Місцевий фінансовий орган здійснює контроль за зарахуванням до бюджету розвитку надходжень, визначених частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України.

16. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку надходжень до бюджету розвитку, відкриті в органах Казначейства, здійснюється у порядку, встановленому Мінфіном.

{Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 1049 від 16.12.2015}

17. Відповідно до помісячного розпису спеціального фонду та у межах фактичних надходжень на банківські рахунки місцеві фінансові органи здійснюють розподіл коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів шляхом надання банкам розрахункових документів за кожним головним розпорядником бюджетних коштів окремо.

Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють розподіл коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів шляхом подання банкам розрахункових документів для перерахування коштів розпорядникам нижчого рівня (одержувачам) бюджетних коштів.

{Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1049 від 16.12.2015}

У разі коли перерахування бюджетних коштів проводиться за цільовим спрямуванням, розрахункові документи в обов’язковому порядку повинні містити примітку щодо їх призначення.

{Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1049 від 16.12.2015}

18. Кошти трансфертів (субвенцій), що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, залишаються на єдиному казначейському рахунку та використовуються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого в установленому законодавством порядку.

19. Після завершення бюджетного періоду розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів зберігають невикористані залишки коштів бюджету розвитку для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

Залишки коштів капітальних трансфертів (субвенцій), отриманих з інших місцевих бюджетів, зберігаються розпорядником бюджетних коштів на відповідних рахунках, відкритих у банках, для покриття витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення за умови наявності відповідного положення у рішенні про місцевий бюджет, з якого вони надані. У разі відсутності такого положення розпорядник бюджетних коштів повертає невикористані залишки коштів бюджету, з якого вони надані, шляхом надання банку розрахункових документів із зазначенням у реквізиті “Призначення платежу” причин та підстав для повернення таких коштів.

19-1. Власні надходження бюджетних установ, що надійшли на відповідні рахунки, відкриті в органах Казначейства відповідно до класифікації власних надходжень, переказуються наступного робочого дня на підставі платіжного доручення, поданого органам Казначейства розпорядником бюджетних коштів, органами Казначейства на банківські рахунки розпорядників коштів.

Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ, здійснюється на підставі платіжного доручення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів з рахунків, відкритих в органах Казначейства. У разі недостатності або відсутності поточних надходжень на відповідних рахунках з обліку власних надходжень для повернення розпорядник (одержувач) бюджетних коштів перераховує платіжним дорученням необхідну для повернення суму з відповідного банківського рахунка на рахунок з обліку власних надходжень бюджетних установ, відкритий в органі Казначейства.

{Порядок доповнено пунктом 19-1 згідно з Постановою КМ № 1049 від 16.12.2015}

Особливості обслуговування власних надходжень бюджетних установ у банках

20. Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідок про надходження на відповідні реєстраційні рахунки, поданих в установленому порядку органами Казначейства, та довідки про зміни до кошторису без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету.

Розпорядники нижчого рівня подають розпорядникам вищого рівня копії затверджених довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та витрат у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням.

Органи Казначейства ведуть облік таких змін та відображають у звітності про виконання місцевого бюджету планові показники за спеціальним фондом бюджету з урахуванням внесених змін до кошторисів.

{Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1049 від 16.12.2015}

21. Обсяги власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій бюджетних установ розпорядники бюджетних коштів перераховують вищим та підвідомчим установам і організаціям у разі, коли їм такі повноваження надано відповідними нормативно-правовими актами. Переказ таких коштів здійснюється на підставі розрахункових документів лише в межах одного коду тимчасової (програмної) класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і однієї групи власних надходжень.

22. У разі проведення розпорядниками бюджетних коштів операцій у натуральній формі відповідно до законодавства зазначені операції проводяться в межах планових показників та відображаються у бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів на підставі довідки про надходження у натуральній формі, яка подається розпорядниками бюджетних коштів органам Казначейства на паперових та електронних носіях не пізніше останнього робочого дня місяця. Проведення та відображення операцій у натуральній формі здійснюється розпорядниками бюджетних коштів у встановленому законодавством порядку через відповідний спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в органі Казначейства.

{Пункт 22 в редакції Постанови КМ № 1049 від 16.12.2015}

23. Відповідальність за законність та достовірність проведених операцій із власними надходженнями бюджетних установ несуть розпорядники бюджетних коштів згідно із законом.

Особливості ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів і складення звітності про виконання місцевих бюджетів щодо коштів, що обслуговуються в банках

24. Місцеві фінансові органи протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, подають для відображення в бухгалтерському обліку операцій з виконання відповідного місцевого бюджету на паперових та електронних носіях органам Казначейства зведену за місяць інформацію щодо здійснення розподілу коштів бюджету розвитку між головними розпорядниками бюджетних коштів за формою розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, визначеною Мінфіном. Головні розпорядники коштів місцевого бюджету протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, подають на паперових та електронних носіях органам Казначейства зведену за місяць інформацію про виділені кошти бюджету розвитку розпорядникам нижчого рівня (одержувачам) бюджетних коштів за формою розподілу коштів бюджету розвитку, визначеною Мінфіном.

{Пункт 24 в редакції Постанови КМ № 1049 від 16.12.2015}

25. Складення та подання до органів Казначейства розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів місячної, квартальної і річної фінансової та бюджетної звітності в частині коштів, що обслуговуються в банках, здійснюється у визначеному законодавством порядку.

Інформація про операції з надходження та використання коштів бюджету розвитку та власних надходжень в іноземній валюті подається розпорядниками бюджетних коштів на паперових та електронних носіях протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, у порядку та за формами, затвердженими Мінфіном.

{Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1049 від 16.12.2015}

{Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1049 від 16.12.2015}

26. Органи Казначейства складають та подають відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів за встановленими формами після зведення та консолідації отриманої від місцевих фінансових органів та/або розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів звітності за коштами, що обслуговуються в банках. Зведені показники звітності про виконання бюджетів одночасно подаються органами Казначейства відповідно до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань фінансів, фінансових органів місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад.вгору