Про Державну програму демонополізації економіки і розвитку конкуренції
Постанова Верховної Ради України від 21.12.19933757-XII
Документ 3757-XII, поточна редакція — Прийняття від 21.12.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Державну програму демонополізації
економіки і розвитку конкуренції

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 9, ст.42 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Подану Кабінетом Міністрів України Державну програму
демонополізації економіки і розвитку конкуренції схвалити.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 21 грудня 1993 року
N 3757-XII

С Х В А Л Е Н А
Постановою Верховної Ради України
від 21 грудня 1993 року N 3757-XII

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ І РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Мета і завдання Програми
Державна програма демонополізації економіки і розвитку
конкуренції (надалі - Програма) спрямована на формування і
розвиток конкурентного середовища, яке забезпечувало б ефективне
використання суспільних ресурсів, вільний вступ на ринок для
підприємців, свободу споживачів у виборі товарів широкого
асортименту, кращої якості за більш низькими цінами. У Програмі визначено заходи щодо реалізації антимонопольної
політики за такими основними напрямами: демонополізація економіки; антимонопольне регулювання; застосування антимонопольного законодавства. Протягом 1993 - 1995 років Програма передбачає розв'язання
таких першочергових завдань: зниження рівня монополізації та розвиток конкуренції на
ринку; захист інтересів підприємців та споживачів від монопольної
діяльності, запобігання монопольній діяльності та обмеження її; створення структури горизонтальних ринкових зв'язків між
господарюючими суб'єктами для забезпечення саморегулюючих
механізмів розвитку економіки; зменшення залежності господарюючих суб'єктів від державних
управлінських структур; адаптація управлінських кадрів державних підприємств та
об'єднань до роботи в нових умовах.
2. Поняття і терміни
У Програмі вживаються такі поняття і терміни: антимонопольна політика (демонополізація економіки та
розвиток конкуренції) - економічна політика, спрямована на
запобігання монопольній діяльності, її обмеження та припинення, а
також на розвиток конкуренції; монополізований ринок - ринок у визначених територіальних
(від регіонального до загальнодержавного) і товарних межах, на
якому діє хоча б одне монопольне утворення або існують бар'єри
вступу господарюючих суб'єктів на нього; рівень монополізації ринку - сукупна частка монопольних
утворень на ринку; ефект масштабу виробництва - явище, при якому середня
вартість одиниці продукції знижується із збільшенням кількості
одиниць випуску продукції; природна монополія - господарюючий суб'єкт (галузь,
об'єднання господарюючих суб'єктів), який завдяки ефекту масштабу
виробництва може задовольнити весь попит на ринку з нижчими
затратами на одиницю продукції, ніж два чи більше господарюючих
суб'єктів; державні організаційні структури монопольного типу -
монопольні утворення у формі об'єднань державних підприємств,
створені, як правило, на основі колишніх міністерств і наділені
державою повноваженнями щодо здійснення окремих функцій органів
державної виконавчої влади (управління державним майном, доведення
державного замовлення до виконавців, централізований розподіл
ресурсів тощо); бар'єри вступу господарюючих суб'єктів на ринок -
природно-економічні або штучно створені діями державних органів чи
господарюючих суб'єктів фактори, що ускладнюють або віддаляють
вихід господарюючих суб'єктів на існуючий ринок у ситуації, коли
підприємці, які вже діють на цьому ринку, одержують прибутки, вищі
від їх можливого рівня, за умов вільної конкуренції (відсутності
бар'єрів); олігополістичний ринок - ринок, що характеризується невеликою
кількістю діючих на ньому господарюючих суб'єктів, кожен з яких є
достатньо незалежним у встановленні цін та обсягу виробництва і
має певний вплив на ринку; торговельно-промислові асоціації - об'єднання господарюючих
суб'єктів, які не втручаються в господарську діяльність своїх
членів і згідно з антимонопольним законодавством не розглядаються
як монопольні утворення.
Інші терміни вживаються відповідно до статті 1 Закону України
"Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ).
3. Принципи здійснення антимонопольної політики
Антимонопольна політика здійснюється на основі: комплексного запровадження заходів у взаємозв'язку з іншими
напрямами економічної реформи; диференційованого підходу до об'єктів демонополізації з
урахуванням їх економічного становища, ролі в народному
господарстві, національних інтересів України; виділення етапів, реалізації проміжних цілей і пріоритетних
завдань; координації з відповідними заходами у зовнішньоекономічній
сфері; додержання чинного законодавства України; забезпечення гласності.
4. Економічні умови та етапи реалізації
антимонопольної політики
Заходи щодо демонополізації економіки та розвитку конкуренції
повинні бути адекватними загальному стану економіки. Тому їх
доцільно здійснювати поетапно. Перший етап у часі збігається з періодом подолання
інфляційної кризи та початком стабілізації економіки. Особливість
цього етапу - необхідність поєднання заходів стабілізаційного
характеру, покликаних посилити державне управління в державному
секторі економіки, із заходами, спрямованими на здійснення
ринкових реформ. З цієї причини робота щодо демонополізації економіки на
першому етапі, особливо на його початку, має обмежений характер.
Відповідні заходи застосовуються переважно до окремих монопольних
утворень та ринків, на яких вони діють. Здійснюються заходи для
скорочення кількості державних організаційних структур
монопольного типу. Одночасно розробляється необхідна нормативна та
інституційна база, на основі якої поступово формується цілісна
система демонополізації економіки, антимонопольного регулювання та
застосування антимонопольного законодавства. Частина завдань щодо демонополізації економіки та розвитку
конкуренції на цьому етапі розв'язуватиметься в ході приватизації
майна державних підприємств, конверсії підприємств
військово-промислового комплексу, розвитку підприємництва та
залучення іноземних інвестицій. Другий етап розпочинається після початку стабілізації
економіки, коли набуває розвитку ринкова інфраструктура,
утворюється значна кількість малих і середніх підприємств,
збільшується на ринках України кількість іноземних підприємців. На цьому етапі з'являється можливість значно обмежити
втручання держави в господарську діяльність підприємців, завершити
ліквідацію або реорганізацію державних організаційних структур
монопольного типу, зменшити кількість галузевих міністерств і
відомств. Перелік об'єктів антимонопольного регулювання поступово
обмежується лише природними монополіями та ринками, на яких вони
діють. На цьому етапі у сферу демонополізації та розвитку
конкуренції включаються такі сектори економіки, як
фінансово-кредитний, науки і наукового обслуговування.
Здійснюються заходи щодо створення нових і демонополізації
існуючих банківських структур.
I. СУБ'ЄКТИ ТА ОБ'ЄКТИ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
1. Суб'єкти антимонопольної політики
Суб'єктами демонополізації, антимонопольного регулювання та
застосування антимонопольного законодавства є державні органи, які
забезпечують процес демонополізації економіки та розвитку
конкуренції: Верховна Рада України приймає законодавчі акти з питань
демонополізації економіки і розвитку конкуренції, в тому числі
антимонопольне законодавство; затверджує Державну програму
демонополізації економіки і розвитку конкуренції; Президент України приймає рішення з питань демонополізації
економіки і розвитку конкуренції у межах своїх повноважень; Кабінет Міністрів України забезпечує розроблення Державної
програми демонополізації економіки і розвитку конкуренції, приймає
рішення з питань забезпечення процесу демонополізації та
антимонопольного регулювання; делегує повноваження щодо
демонополізації та антимонопольного регулювання міністерствам,
відомствам, іншим центральним, а також місцевим органам державної
виконавчої влади; встановлює найважливіші показники і параметри
антимонопольного регулювання; Антимонопольний комітет України бере участь у розробленні
Програми і проведенні демонополізації окремих об'єктів; здійснює
державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства,
забезпечує захист інтересів підприємців від його порушень; приймає
розпорядження про примусовий поділ монопольних утворень у разі
зловживання їх монопольним становищем; вносить до відповідних
органів пропозиції щодо зміни сфери антимонопольного регулювання; Фонд державного майна України, місцеві органи приватизації
здійснюють приватизацію майна державних підприємств з урахуванням
вимог антимонопольного законодавства і цієї Програми; центральні та місцеві органи державної виконавчої влади
розробляють і реалізують заходи щодо демонополізації економіки та
розвитку конкуренції, які є складовою частиною галузевих і
регіональних програм ринкових перетворень; виходять з ініціативою
щодо демонополізації конкретних об'єктів; вживають заходів для
регулювання відповідних ринків і діяльності монопольних утворень.
Суб'єктами демонополізації можуть також виступати: керівництво і трудові колективи підприємств (об'єднань), які
виходять з ініціативою щодо розукрупнення підприємств (об'єднань)
з метою ліквідації їх монопольного становища, створення на основі
структурних підрозділів (одиниць) самостійних господарюючих
суб'єктів, виходу підприємств із складу об'єднань; покупці, які виявляють ініціативу щодо приватизації
структурних підрозділів підприємств, а також структурних одиниць
об'єднань, які не привели свій статус у відповідність з чинним
законодавством.
2. Об'єкти антимонопольної політики
Об'єктами демонополізації та антимонопольного регулювання є: монополізовані ринки у визначених територіальних і товарних
межах; господарюючі суб'єкти, що займають монопольне становище на
ринках. Крім того, для цілей демонополізації об'єктами можуть також
бути: державні організаційні структури монопольного типу; центральні органи державної виконавчої влади, рішення або дії
яких негативно впливають або можуть вплинути на конкуренцію.
3. Бар'єри вступу господарюючих суб'єктів на ринки
Монополізовані ринки як об'єкт демонополізації розглядаються
з точки зору наявності та розмірів штучно створених бар'єрів
вступу господарюючих суб'єктів на ці ринки, а також інших
факторів, що обмежують конкуренцію. Штучно створені бар'єри вступу господарюючих суб'єктів на
ринки виникають внаслідок дискримінації підприємців з боку органів
державної виконавчої влади, органів місцевого і регіонального
самоврядування та антиконкурентних дій господарюючих суб'єктів. Дискримінацією підприємців з боку органів державної
виконавчої влади, органів місцевого і регіонального самоврядування
вважається: заборона та обмеження створення нових підприємств чи інших
організаційних форм підприємництва у будь-якій сфері діяльності, а
також встановлення обмежень на провадження окремих видів
діяльності, на виробництво певних видів товарів з метою обмеження
конкуренції, у тому числі за рахунок запровадження ліцензування
підприємницької діяльності та встановлення державної монополії на
певні її види; примушування господарюючих суб'єктів до пріоритетного
укладання договорів, першочергового постачання товарів певному
колу споживачів; прийняття рішень про централізований розподіл товарів, який
забезпечує монопольне становище на ринку певним господарюючим
суб'єктам; встановлення заборони на реалізацію товарів вироблених в
одному регіоні країни, в інший регіон; надання окремим господарюючим суб'єктам податкових, кредитних
та інших пільг, бюджетних дотацій і субсидій, якщо це призводить
до монополізації ринку певного товару; обмеження прав господарюючих суб'єктів щодо придбанняя та
реалізації товарів, у тому числі шляхом встановлення квот,
ліцензій у зовнішньоекономічній діяльності, митних тарифів; запровадження обмежень на інвестиції, в тому числі іноземні,
спрямованих на монополізацію товарних ринків; встановлення інших заборон чи обмежень стосовно окремих
господарюючих суб'єктів або їх груп, що призводять до
монополізації ринку певного товару.
Крім того, конкуренцію стримують: державне регулювання цін, тарифів; несприятливі умови для підприємницької діяльності (великі
податки, неконвертованість національної валюти, складності в
реєстрації підприємств тощо); бюджетне фінансування монопольних утворень; обмежений доступ на валютний ринок; недостатньо розвинуті банківська система та ринкова
інфраструктура (транспортна й інформаційна мережа, складське
господарство, зв'язок, система товарного та фінансового
посередництва тощо). До бар'єрів, що виникають внаслідок антиконкурентних дій
господарюючих суб'єктів, належать: встановлення контролю над ринками сировини або збуту; утримання протягом тривалого часу монопольними утвореннями
цін на товари (послуги, роботи), нижчих від їх собівартості, з
метою усунення конкурентів, якщо це не зумовлено підвищенням
ефективності виробництва або зменшенням попиту на відповідний
товар; розподіл ринків за територіальним принципом, асортиментом
товарів, обсягом їх реалізації чи закупівлі або колом споживачів; неправомірні угоди між конкуруючими господарюючими
суб'єктами, спрямовані на встановлення (підтримання) монопольних
цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок; інші дії, що обмежують доступ на ринок продавців, покупців та
інших господарюючих суб'єктів. Природно-економічні бар'єри вступу господарюючих суб'єктів на
ринки визначаються незворотними витратами (придбання ліцензій,
реклама тощо) для вступу на ринки, обмеженими ресурсами та іншими
об'єктивними причинами.
II. ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ
1. Поняття, мета і завдання демонополізації
Демонополізація економіки - це здійснюваний державою комплекс
заходів, у тому числі примусових, спрямованих на зниження рівня
монополізації ринків. Метою демонополізації є створення та посилення конкуренції на
ринках. Реалізація цієї мети передбачає виконання таких завдань: збільшення кількості господарюючих суб'єктів, які конкурують
на ринках; обмеження або припинення монопольної діяльності господарюючих
суб'єктів.
2. Способи демонополізації та заходи щодо їх реалізації
Залежно від особливостей монополізованих ринків для цілей
демонополізації застосовуються такі способи: децентралізація управління; зниження або зняття бар'єрів, які обмежують вступ
господарюючих суб'єктів на існуючі ринки; стимулювання вступу на монополізовані ринки нових
господарюючих суб'єктів; поділ державних монопольних утворень; ліквідація державних організаційних структур монопольного
типу.
Відповідно до зазначених способів демонополізації Програмою
передбачається реалізувати такі заходи:
————————————————————————————————————————————————————————————————— Спосіб | З а х о д и —————————————+——————————————————————————————————————————————————— Децентраліза-| розмежування функцій між різними органами дер- ція управ- |жавної виконавчої влади; ління | обмеження і регламентування функцій централь- |них та місцевих органів державної виконавчої влади, |органів місцевого та регіонального самоврядування |стосовно господарюючих суб'єктів; позбавлення заз- |начених органів не властивих їм функцій, а також |права втручатися в господарську діяльність підпри- |ємств (крім випадків, передбачених законодавством |України); | зменшення кількості галузевих органів державної |виконавчої влади | Зниження або | скорочення переліків товарів, які у процесі зняття бар'є-|зовнішньоекономічної діяльності підлягають квоту- рів, які об- |ванню та ліцензуванню; межують вступ| скорочення переліку видів підприємницької господарюючих|діяльності, які ліцензуються або є державною моно- суб'єктів на |полією; існуючі ринки| зниження або скасування митних тарифів; | скасування або обмеження податкових, кредитних |та інших пільг, бюджетних дотацій і субсидій, які |надаються монопольним утворенням; | припинення шляхом застосування антимонопольного |законодавства антиконкурентних дій господарюючих |суб'єктів, внаслідок яких виникають бар'єри всту- |пу на ринки; | інші дії, що знімають обмеження вступу господа- |рюючих суб'єктів на існуючі ринки | | Стимулювання | надання за рішенням Кабінету Міністрів України вступу на мо-|господарюючим суб'єктам,що вступають на монополізо- нополізовані |вані ринки, податкових пільг, а також пільг в ринки нових |одержанні кредитів, державних замовлень, у забезпе- господарюючих|ченні ресурсами, які централізовано розподіляються суб'єктів |державою; | заохочення інвестицій, в тому числі іноземних, |спрямованих на зниження монополізації ринків; | створення в процесі конверсії нових підприємств, |здатних конкурувати з існуючими монопольними утво- |реннями; | інші заходи, передбачені відповідними державни- |ми програмами | Поділ держав-| розукрупнення з метою зниження рівня монополі- них монополь-|зації ринку державних монопольних утворень шляхом них утворень |створення самостійно діючих підприємств на базі |структурних підрозділів державних підприємств або |об'єднань, що не привели свій статус у відповід- |ність з чинним законодавством | Ліквідація | ліквідація державних організаційних структур мо- державних ор-|нопольного типу як юридичних осіб взагалі або з на- ганізаційних |ступним створенням на їх базі нових господарюючих структур мо- |суб'єктів (підприємств). При цьому господарюючі нопольного |суб'єкти - засновники структури зберігають статус типу |самостійних підприємств. |

3. Особливості демонополізації окремих об'єктів
Для запобігання появі монопольних утворень у приватному
секторі економіки, якщо цього вимагає структура ринку,
приватизація державних підприємств-монополістів за наявності
економічних, технологічних та інших умов повинна проводитися
одночасно з їх демонополізацією. У цій ситуації особливої ваги
набуває чітка взаємодія Фонду державного майна України,
Міністерства економіки та Антимонопольного комітету України між
собою та з іншими центральними й місцевими органами державної
виконавчої влади. Поділ і ліквідація монопольних утворень здійснюються, як
правило, у процесі приватизації майна державних підприємств. Якщо
майно підприємств залишається в державній власності, ці способи
застосовуються переважно в разі передачі майна у комунальну
власність або в управління місцевих органів державної виконавчої
влади, перетворення та перереєстрації існуючих об'єднань державних
підприємств у добровільні об'єднання (торговельно-промислові
асоціації), а також корпоратизації та комерціалізації. Заходи щодо стимулювання вступу нових господарюючих суб'єктів
на монополізовані ринки здійснюються протягом обмеженого періоду,
достатнього для закріплення нового господарюючого суб'єкта на
ринку. Ці заходи не повинні призводити до витіснення з ринку
діючих на ньому господарюючих суб'єктів. Як радикальний засіб поділ монопольних утворень потребує
виважених дій і може бути здійснений, якщо: зафіксовано зловживання монопольним становищем на ринку
відповідного товару; внаслідок монопольного становища певного господарюючого
суб'єкта виникають бар'єри вступу на ринок інших господарюючих
суб'єктів; відсутній тісний технологічний зв'язок між підприємствами,
структурними підрозділами (одиницями), які входять до складу
господарюючого суб'єкта; підприємства, структурні підрозділи (одиниці) самостійно
виробляють товари однакової споживчої вартості. Порядок поділу визначає Антимонопольний комітет України разом
з Міністерством економіки України. Демонополізація монопольних утворень, до яких входять
підприємства, що підлягають приватизації за погодженням з
Кабінетом Міністрів України, має проводитися переважно шляхом
відокремлення структурних підрозділів (одиниць) підприємств
(об'єднань), що не мають тісного технологічного зв'язку з іншими
підрозділами (одиницями), а також шляхом зниження або зняття
бар'єрів, які обмежують вступ господарюючих суб'єктів на ринки. Демонополізації, як правило, не підлягають підприємства
(об'єднання)-монополісти, які відповідно до чинного законодавства
не приватизуються (за винятком випадків, коли демонополізацію може
бути проведено шляхом відокремлення непрофільних структурних
підрозділів (одиниць) підприємств (об'єднань), а також зниження
або зняття бар'єрів, які обмежують вступ господарюючих суб'єктів
на існуючі ринки). У зовнішньоекономічній діяльності демонополізація полягатиме
у поетапному переході переважно до тарифного регулювання та
зниження митних тарифів на імпорт стосовно внутрішніх ринків, які
підлягатимуть демонополізації відповідно до рішень Кабінету
Міністрів України.

III. АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
1. Мета і завдання антимонопольного регулювання
Під антимонопольним регулюванням розуміється процес обмеження
монопольної діяльності, що передбачає безпосереднє державне
регулювання на конкретних монополізованих ринках, або діяльності
конкретних монопольних утворень шляхом централізованого
встановлення кількісних і якісних показників. Метою антимонопольного регулювання є захист інтересів
споживачів і суспільства в цілому від негативних наслідків
монопольної діяльності конкретних господарюючих суб'єктів. Для досягнення цієї мети слід: забезпечити оптимальний баланс інтересів монопольних утворень
і суспільства; запобігти одержанню господарюючими суб'єктами надприбутків
внаслідок використання монопольного становища; забезпечити нормативний рівень якості товарів, що
виробляються монопольними утвореннями; забезпечити необхідні обсяги товарного наповнення ринку та
доступ усіх членів суспільства до певних товарів, що постачаються
на ринок монопольними утвореннями; регулювати забезпечення товарами специфічних груп споживачів
і територій. Для цілей антимонопольного регулювання використовуються
кількісні та якісні показники стосовно цін, тарифів, обсягів ринку
(виробництва), нормативів якості, стандартів, структури розподілу
товарів на ринку, бар'єрів вступу на ринок тощо.
2. Способи антимонопольного регулювання
Антимонопольне регулювання здійснюється шляхом: установлення цін і тарифів (відпускних цін на продукцію
підприємства-виробника, граничних рівнів цін, торговельних,
постачально-збутових надбавок і націнок), граничних нормативів
рентабельності; декларування зміни цін; установлення стандартів і показників якості для товарів і
послуг; регулювання обсягів ринку (виробництва); установлення державного замовлення та державного контракту; розподілу ринків (визначення споживачів, постачальників
тощо); тарифного регулювання імпорту та експорту товарів.
3. Порядок здійснення антимонопольного регулювання
Міністерство економіки України, Міністерство статистики
України і Антимонопольний комітет України проводять за відповідною
методикою аналіз рівнів монополізації ринків. Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 21 січня
1993 року N 13-93 "Про тимчасовий порядок визначення переліку
підприємств, що займають монопольне становище на ринку"
визначається перелік підприємств, що займають монопольне становище
на ринках. У порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України,
визначаються об'єкти антимонопольного регулювання, а також
кількісні та якісні показники та параметри, що застосовуються для
регулювання. За результатами секторного аналізу уточнюються зазначені
перелік, показники і параметри.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
1. Мета і завдання застосування антимонопольного
законодавства
Застосування антимонопольного законодавства має на меті: підтримання досягнутого рівня конкуренції та її захист на
існуючих ринках; захист інтересів підприємців і споживачів від монопольної
діяльності та недобросовісної конкуренції. Реалізація цієї мети забезпечується виконанням таких завдань: запобіганням монополізації ринків; обмеженням і припиненням монопольної діяльності та
недобросовісної конкуренції.
2. Механізм застосування антимонопольного законодавства
Запобігання монополізації ринків шляхом застосування
антимонопольного законодавства передбачає роботу за такими
напрямами: встановлення контролю за діями органів державної виконавчої
влади, органів місцевого і регіонального самоврядування,
господарюючих суб'єктів, що можуть призвести до появи нових
монопольних утворень, збільшення частки та посилення впливу на
ринку існуючих монопольних утворень (надалі - контроль за
злиттям); здійснення заходів, спрямованих на запобігання монопольній
діяльності та недобросовісній конкуренції; встановлення контролю за діями органів державної виконавчої
влади, органів місцевого і регіонального самоврядування, які
можуть призвести до появи та підвищення бар'єрів вступу
господарюючих суб'єктів на ринки. Обмеження і припинення монопольної діяльності та
недобросовісної конкуренції здійснюються Антимонопольним комітетом
України у процесі реалізації відповідних повноважень, покладених
на нього законодавством. Механізм застосування антимонопольного законодавства
передбачає реалізацію таких заходів:
———————————————————————————————————————————————————————————————— Напрям | З а х о д и ———————————————+———————————————————————————————————————————————— Контроль за | надання Антимонопольним комітетом України злиттям |висновків на проекти рішень органів державної |виконавчої влади, органів місцевого і регіональ- |ного самоврядування з питань реорганізації |(злиття, приєднання) господарюючих суб'єктів, |створення концернів, асоціацій та інших |об'єднань, у тому числі в процесі приватизації; | погодження з Антимонопольним комітетом Укра- |їни реорганізації (злиття, приєднання) господарю- |ючих суб'єктів недержавної форми власності, ство- |рення їх об'єднань, придбання контрольних пакетів |акцій (паїв) господарських товариств, активів |господарюючих суб'єктів, отримання можливості |контролювати їх діяльність іншим способом; | отримання органами державної виконавчої влади, |органами місцевого і регіонального самоврядуван- |ня господарюючими суб'єктами згоди Антимонополь- |ного комітету України на злиття підприємств, |установ і організацій; | Запобігання мо-| запровадження навчальних програм з антимо- нопольній діяль-|нопольного законодавства у відповідних навчальних ності та недоб- |закладах і в закладах підвищення кваліфікації росовісній кон- |спеціалістів; куренції | підготовка та видання відповідних нормативно- |методичних довідників; | надання консультацій об'єднанням підприємців |і споживачів; | роз'яснення підприємцям і громадськості |мети, завдань, основних положень і механізму |застосування антимонопольного законодавства; | координація дій Антимонопольного комітету |України з іншими державними органами з питань |застосування антимонопольного законодавства | Установлення | надання Антимонопольним комітетом України контролю за дія-|висновків на проекти рішень органів державної ви- ми органів дер- |конавчої влади, органів місцевого і регіонального жавної виконав- |самоврядування з питань регулювання підприємниць- чої влади, орга-|кої діяльності; нів місцевого і | запровадження згідно з чинним законодавством регіонального |порядку погодження з Антимонопольним комітетом самоврядування, |України та його територіальними управліннями рі- спрямованими на |шень відповідно центральних і місцевих органів створення бар'є-|державної виконавчої влади, що стосуються демоно- рів вступу на |полізації економіки, розвитку конкуренції та ан- ринки |тимонопольного регулювання | Обмеження і | розгляд Антимонопольним комітетом України припинення моно-|справ про порушення антимонопольного законодавс- польної діяльно-|тва, у тому числі про: зловживання монопольним сті та недобро- |становищем, неправомірні угоди, недобросовісну совісної конку- |конкуренцію, дискримінацію підприємців з боку ренції |державних органів, примусовий поділ монопольних |утворень; | вжиття Антимонопольним комітетом України за- |ходів у межах чинного законодавства щодо накла- |дення на посадових осіб і підприємців штрафів; |вилучення незаконно одержаного в результаті пору- |шення антимонопольного законодавства прибутку та |компенсація збитків, заподіяних внаслідок такого |порушення
3. Особливості реалізації механізму застосування
антимонопольного законодавства
Примусовий поділ монопольних утворень незалежно від форми їх
власності як елемент застосування антимонопольного законодавства
здійснюється виключно на підставі рішень Антимонопольного комітету
України відповідно до статті 16 Закону України "Про обмеження
монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ). Враховуючи, що протягом 1993 - 1995 років більшість
монопольних утворень перебуватиме у державній власності, в цей
період примусовий поділ державних монопольних утворень
здійснюватиметься, як правило, у межах процедур, визначених
частиною другою цієї Програми. Примусовий поділ є невиправданим у разі, коли концентрація
виробництва спрямована на підвищення його ефективності, збереження
і розвиток експортного потенціалу держави і коли ефект масштабу
виробництва, незважаючи на збільшення ринкової влади
господарюючого суб'єкта, призводить до економії для споживачів і
підвищення якості продукції. Мінімальні розміри підприємств, установ і організацій, на
злиття яких потрібна згода Антимонопольного комітету України,
встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням
Антимонопольного комітету України.
V. ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАВДАННЯ ПЕРШОГО ЕТАПУ ЗДІЙСНЕННЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
1. Пріоритетні напрями демонополізації
та антимонопольного регулювання
На першому етапі у пріоритетному порядку підлягають: демонополізації - монополізовані загальнодержавні та
регіональні ринки, на яких діють монопольні утворення - об'єкти
першочергової приватизації, що найбільше впливають на стан
споживчої сфери і водночас гальмують економічний розвиток України
і формування її ринкової економіки; антимонопольному регулюванню - природні монополії, а також
монопольні утворення, що діють на ринках, де розвиток конкуренції
істотно гальмується об'єктивними причинами (необхідність захисту
національних інтересів України, нерозвинутість ринкової
інфраструктури тощо), а також відповідні ринки. Для заохочення демонополізації у пріоритетних сферах
підприємствам, що вступають на монополізовані ринки, а також
створеним у результаті поділу монопольних утворень або поділу
шляхом відокремлення структурних підрозділів (одиниць) підприємств
(об'єднань), за рішеннями Кабінету Міністрів України можуть
надаватися податкові пільги, кредитні квоти, пільгові кредити,
ресурси, які централізовано розподіляються державою, державні
замовлення (за умови їх застосування на відповідних ринках),
підтримка у проведенні конверсії, реконструкції, технічного та
технологічного переоснащення виробництва тощо.
2. Завдання першого етапу здійснення антимонопольної
політики ————————————————————————————————————————————————————————————————— Напрям | 1993 рік | 1994 рік | 1995 рік ————————————————+————————————————+—————————————————+————————————— Демонополізація | | | економіки: | | | децентраліза- |Позбавлення ор- |Недопущення збіль- ція управління|ганів державної |шення кількості | |виконавчої влади|галузевих мініс- | |функцій регулю- |терств і відомств| |вання і права | | |втручатися в |Поступове зменшення кількості |господарську |галузевих міністерств і |діяльність під- |відомств |приємств | | | | | зняття бар'є- |Поступове звуження сфери |Перехід до рів і стиму- |квотування і ліцензування |тарифного ре- лювання вступу| |гулювання нових господа-|Зменшення обсягів централізованого|зовнішньоеко- рюючих суб'єк-|розподілу товарів |номічної ді- тів на ринки | |яльності (за- |Скорочення державних субсидій і |соби нетариф- |дотацій монопольним утворенням |ного регулю- | |вання вико- |Скасування всіх пільг щодо продажу|ристовуються |іноземної валюти |у разі захис- | |ту національ- |Залучення іноземних інвестицій |них інтере- |на монополізовані ринки |сів) | | | |Зниження згідно із затверджени- | |ми графіками митних тарифів на | |товари монополізованих ринків | | | |Скасування державних субсидій і | |дотацій монопольним утворенням | | | | |Обмеження сфери | | |державного регу- | | |лювання цін | | | поділ моно- |Відпрацювання механізму поділу | польних утво- |у ході виконання пілотних проектів| рень |приватизації та демонополізації | | | | |Завершення ко- |Проведення кор- | |мерціалізації |поратизації | |торгівлі, гро- |державних під- | |мадського хар- |приємств | |чування і побу- | | |тового обслу- |Передача до комунальної влас- |говування |ності або до сфери управління | |місцевих держадміністрацій |Передача майна |об'єктів загальнодержавної |підприємств за- |власності, переліки яких виз- |гальнодержавної |начаються галузевими та регіо- |власності у ко- |нальними програмами ринкових |мунальну влас- |перетворень |ність згідно з | |раніше прийня- |Формування олігополістичних |тими рішеннями |ринків у машинобудівному і па- |Уряду |ливно-енергетичному комплексах | |шляхом створення паралельних | |виробництв на базі існуючих | |монопольних утворень | | | | | | ліквідація |Аналіз установ- |Поступова реорганізація (лікві- державних ор- |чих документів |дація) концернів, корпорацій ганізаційних |концернів, кор- |тощо або здійснення заходів що- структур моно-|порацій та ін- |до усунення елементів монополь- польного типу |ших об'єднань |ної концентрації функцій управ- |підприємств на |ління у діяльності цих структур |предмет відпо- |згідно з галузевими та регіо- |відності анти- |нальними програмами ринкових |монопольному |перетворень і з урахуванням |законодавству |темпів приватизації |та цій Програмі | | | | | | | | Антимонопольне |Складання пере- |Ведення переліку підприємств, регулювання |ліку підпри- |що займають монопольне стано- |ємств, що зай- |вище на ринках |мають монополь- | |не становище |Визначення об'єктів антимоно- |на ринках |польного регулювання та вста- | |новлення для кожного з них | |кількісних та якісних пара- | |метрів регулювання | | | | | |Скорочення | | |переліку | | |об'єктів | | |антимоно- | | |польного ре- | | |гулювання у | | |зв'язку з де- | | |монополізаці- | | |єю відповід- | | |них об'єктів | | | Застосування ан-|Створення нор- |Розвиток проце- |Завершення в тимонопольного |мативної бази |сів, розпочатих |основному законодавства | |у 1993 році |формування | | |антимонополь- |Реалізація за- | |ного законо- |ходів щодо за- |Застосування |давства |побігання моно- |антимонопольного |механізмів |полізації рин- |законодавства на |його реаліза- |ків (у частині |монополізованих |ції та |дискримінації |ринках |системи |підприємців) |органів Анти- | | |монопольного | |Утворення тери- |комітету |Відпрацювання |торіальних орга- | |критеріїв виз- |нів Антимоно- | |начення моно- |польного комітету| |польного ста- | | |новища |Укладення міжна- |Поглиблення | |родних договорів |міжнародного |Вироблення ме- |України у сфері співробітницт- |ханізмів спів- |антимонопольної |ва у сфері |робітництва з |політики та вра- |застосування |країнами-члена- |хування їх у |антимонополь- |ми СНД у сфері |процесі вдоско- |ного законо- |застосування |налення механіз- |давства |антимонопольно- |му застосування | |го законодавст- |антимонопольно- | |ва |го законодавст- | | |ва |

VI. ГАЛУЗЕВІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ І РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ
1. Галузеві та регіональні особливості демонополізації
економіки і розвитку конкуренції визначаються галузевими та
регіональними програмами ринкових перетворень, які розробляються
галузевими міністерствами і відомствами, Урядом Республіки Крим,
місцевими державними адміністраціями і погоджуються з
Антимонопольним комітетом України. Ці програми базуються на
результатах секторного аналізу економіки, який проводиться
міжгалузевими комісіями у порядку, що встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
2. Об'єктами демонополізації та антимонопольного регулювання
для цілей галузевих і регіональних програм відповідно є: загальнодержавні та регіональні монополізовані ринки; окремі монопольні утворення, що діють на цих ринках; загальнодержавні та місцеві організаційні структури
монопольного типу (концерни, корпорації, інші види об'єднань); органи управління економікою галузі або регіону.
3. Галузеві та регіональні програми ринкових перетворень у
частині демонополізації і розвитку конкуренції повинні
передбачати: основні результати секторного аналізу загальнодержавного та
регіональних товарних ринків; рекомендовані способи та особливості демонополізації,
антимонопольного регулювання окремих об'єктів на 1993 - 1995 роки; завдання щодо організації процесу демонополізації і розвитку
конкуренції стосовно відповідних ринків; завдання щодо реформування управління економікою галузі або
регіону з урахуванням потреби в його децентралізації і зменшенні
кількості суб'єктів управління; завдання щодо нормативного, інформаційного та фінансового
забезпечення; організаційні заходи для реалізації програм.
4. Зазначені програми повинні відповідати таким вимогам: не суперечити Державній програмі демонополізації економіки і
розвитку конкуренції, не запроваджувати додаткових обмежень щодо
демонополізації та приватизації; забезпечувати виконання завдань, передбачених цією Програмою.
VII. МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ
ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ
Міжнародне співробітництво у сфері антимонопольної політики
забезпечується укладенням дво- та багатосторонніх угод або
приєднанням України до них, членством у міжнародних організаціях
тощо і передбачає: застосування національного антимонопольного законодавства у
разі порушення його господарюючими суб'єктами інших країн -
торговельних партнерів України; додержання антимонопольного законодавства інших держав
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України; зняття бар'єрів, що стримують розвиток торгівлі України з
іншими державами; захист суверенних прав України в міжнародній торгівлі.
Міжнародне співробітництво у сфері антимонопольної політики
здійснюватиметься шляхом: обміну інформацією між антимонопольними органами в межах,
дозволених національним законодавством; повідомлення сторін, інтереси яких порушуються, про початок
розслідування, а також про свою позицію стосовно розпочатого іншою
стороною розслідування; проведення консультацій на будь-яких стадіях розслідування; створення спільних експертно-консультативних органів
(комісій, груп тощо). Протягом 1993 - 1994 років Антимонопольний комітет України,
Міністерство економіки України і Міністерство зовнішньоекономічних
зв'язків України з урахуванням принципів, визначених цією
Програмою, організують роботу щодо визначення правил та механізму
реалізації Угоди про узгодження антимонопольної політики,
підписаної Україною та дев'ятьма державами - членами СНД, і беруть
участь у підписанні відповідного документа.

VIII. ПЛАН ЗАХОДІВ
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ
ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ І РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ
НА 1993 - 1995 РОКИ
1. Організаційні заходи щодо демонополізації економіки
і розвитку конкуренції
————————————————————————————————————————————————————————————————— Зміст заходу | Відповідальні за виконання | Термін | |виконання ——————————————————————————+————————————————————————————+————————— Організація проведення | | секторного аналізу: | | | | утворення міжгалузевих |Мінекономіки, Мінстат, Фонд |липень комісій для проведення |державного майна, Антимоно- |1993 р. секторного аналізу |польний комітет, галузеві | |міністерства і відомства, | |місцеві органи державної | |виконавчої влади | | | визначення галузей, в | - " - |вересень- яких секторний аналіз | |жовтень здійснюватиметься пер- | |1993 р. шочергово, і проведення| | аналізу у цих галузях | | | | проведення секторного | - " - |листопад- аналізу в інших галузях| |грудень | |1993 р., | |надалі | |постійно | | Розроблення галузевих |галузеві міністерства і ві- |І квартал республіканської (Респуб- |домства, Рада Міністрів Рес-|1994 р. ліки Крим) і регіональ- |публіки Крим, місцеві органи| них програм ринкових пе- |державної виконавчої влади, | ретворень |Мінекономіки, Антимонополь- | |ний комітет, Фонд державного| |майна, Мінстат | | | Формування Антимоно- |Антимонопольний комітет, |1993 р. польного комітету та його |Мінфін | апарату | | | | Створення територіаль- |Антимонопольний комітет, |1994 р. них управлінь Антимоно- |Мінфін, відповідні місцеві | польного комітету в облас-|державні адміністрації | тях, містах Києві та Се- | | вастополі | | | | Аналіз положень про |Адміністрація Президента Ук-| 1993 р. центральні та місцеві ор- |раїни, Кабінет Міністрів Ук-| гани державної виконавчої |раїни, Антимонопольний комі-| влади і приведення їх у |тет, Мінекономіки, Мінфін, | відповідність з вимогами |Мінюст, відповідні централь-| цієї Програми та чинного |ні та місцеві органи держав-| законодавства |ної виконавчої влади | | | Аналіз установчих доку-|Мінекономіки, Антимонополь- |1993-1994 ментів концернів, корпо- |ний комітет, Держхарчопром, | рр. рацій та інших об'єднань |Мінмашпром, Мінпром, | підприємств у харчовій, |Мінсільгосппрод | переробній, місцевій, де- | | ревообробній галузях про- | | мисловості, у сфері обс- | | луговування сільськогос- | | подарського виробництва, а| | також вжиття заходів, спря- | мованих на усунення еле- | | ментів монопольної центра-| | лізації функцій управління| | в їх діяльності | | | | Проведення аналогічної |Мінекономіки, Антимонополь- |1994-1995 роботи в інших галузях |ний комітет, галузеві міні- | рр. промисловості |стерства і відомства | | | Складання і ведення пе-| | реліку підприємств, що | | займають монопольне стано-| | вище, та природних монопо-| | лій на: | | | | загальнодержавних рин- |Мінекономіки, Мінстат, | листопад ках |Антимонопольний комітет, | 1993 р. |центральні та місцеві органи| і надалі |державної виконавчої влади | постійно | | регіональних ринках |Антимонопольний комітет, | |місцеві державні адміністра-|I квартал |ції | 1994 р. | | Складання переліку об'-| | єктів, що підлягають анти-| | монопольному регулюванню, | | на: | | загальнодержавних рин- |Мінекономіки, Мінстат, | грудень ках |Антимонопольний комітет | 1993 р. | | регіональних ринках |Антимонопольний комітет, |IIквартал |місцеві державні адміністра-| 1994 р. |ції | | | Запровадження механізму|Антимонопольний комітет | січень запобігання монополізації | | 1994 р. ринків | | | | Запровадження механізму|Антимонопольний комітет, |з моменту контролю за додержанням |Мінекономіки, органи проку- |прийняття антимонопольного законо- |ратури, місцеві державні |Закону давства |адміністрації |України "Про Ан-
| |тимонопо- | |льний ко- | |мітет Ук- | |раїни" | | Запровадження механізму|Мінекономіки, Антимонополь- |відповід- антимонопольного регулю- |ний комітет, Мінфін, |но до вання |Національний банк, МЗЕЗ, |рішень |галузеві міністерства і |Кабінету |відомства, місцеві органи |Міністрів |державної виконавчої влади |України | | Погодження з Антимоно- |Антимонопольний комітет, |постійно польним комітетом України |центральні та місцеві органи| та його територіальними |державної виконавчої влади, | управліннями нормативних |органи місцевого та регіо- | актів і рішень центральних|нального самоврядування | та місцевих органів дер- | | жавної виконавчої влади, | | органів місцевого та ре- | | гіонального самоврядування| | з питань демонополізації | | економіки, розвитку конку-| | ренції, антимонопольного | | регулювання та ринкових | | перетворень | | Створення цільового по-|Антимонопольний комітет, |1994 р. забюджетного фонду розвит-|Мінфін, Мінекономіки | ку та захисту конкуренції | | | | Розроблення механізму |Антимонопольний комітет, |1993 р. реалізації Угоди країн СНД|Мінекономіки, МЗЕЗ | "Про узгодження антимоно- | | польної політики", укладе-| | ної 12 березня 1993 року | | | | Розроблення напрямів | - " - |1994 р. міжнародного співробітниц-| | тва у питаннях запровад- | | ження антимонопольного за-| | конодавства | | | | Розроблення (як пілот- |Міненерго, Мінекономіки, |1993-1994 ного проекту) механізмів |Антимонопольний комітет, | рр. реалізації Основної Угоди |МЗЕЗ, Мінфін | Європейської енергетичної | | хартії в частині демоно- | | полізації і розвитку | | конкуренції | | | | Здійснення моніторингу |Мінекономіки, |постійно процесу демонополізації. |Антимонопольний комітет, | Щорічний аналіз виконання |Мінстат, Фонд державного | Програми і визначення зав-|майна, галузеві міністерства| дань щодо демонополізації |і відомства | економіки та розвитку кон-| | куренції на наступний пе- | | ріод | | | |

2. Законодавче, нормативне та методичне забезпечення
———————————————————————————————————————————————————————————————— Перелік розроблюваних | Відповідальні | Термін| Термін актів | за розроблення |розроб-|затверд- | | лення | ження ————————————————————————————————————————————————————————————————— Законодавчі акти,
що приймаються Верховною Радою України
Закон України "Про Антимо- Комісія Верховної подано згідно з
нопольний комітет України" Ради України з пи- рішенням
тань економічної Верхов-
реформи і управ- ної Ради
ління народним України
господарством,
Антимонопольний
комітет, Мінеконо-
міки, Мінюст
Закон України "Про недобро- Антимонопольний вересень -'-
совісну конкуренцію" комітет, Мінеконо- 1994 р.
міки, Мінюст

Нормативні документи,
що приймаються Кабінетом Міністрів України
Постанова Кабінету Мініст- Мінекономіки, Мін- грудень січень
рів України "Про порядок   фін, Національний 1993 р. 1994 р.
здійснення антимонопольного   банк, Мінюст, Ан-
регулювання діяльності під-  тимонопольний ко-
приємств-монополістів" мітет, МЗЕЗ, Держ-
комресурсів

Нормативні документи,
що затверджуються Антимонопольним комітетом
Тимчасові правила розгляду Антимонопольний вересеньлистопад
заяв про порушення антимоно-  комітет, Мінюст 1993 р. 1993 р.
польного законодавства  

Методика визначення моно- Антимонопольний листопадгрудень
польного становища господа- комітет, Мінеконо-1993 р. 1993 р.
рюючих суб'єктів на ринку міки, Мінстат,
товарів Мінюст
Порядок розгляду заяв на Антимонопольний грудень січень
одержання згоди Антимонополь- комітет, 1993 р. 1994 р.
льного комітету України на Мінекономіки,
реорганізацію (злиття, приєд- Мінстат, Мінюст,
нання господарюючих суб'єктів,Фонд державного
створення та ліквідацію асо- майна
ціацій, концернів та інших
об'єднань, придбання часток
(акцій, паїв) у статутних
фондах господарських това-
риств
Порядок погодження з Антимо- Антимонопольний - " - - " -
нопольним комітетом України комітет, Мінюст
та його територіальними уп-
равліннями проектів рішень
центральних і місцевих орга-
нів державної виконавчої вла-
ди, органів місцевого та
регіонального самоврядування
з питань демонополізації еко-
номіки, розвитку конкуренції,
антимонопольного регулювання
та ринкових перетворень

Нормативні документи,
що затверджуються Мінекономіки та Антимонопольним
комітетом України разом з іншими міністерствами і
відомствами
Положення: про складання та ведення Мінекономіки, листопад грудень Переліку підприємств, що Антимонопольний 1993 р. 1993 р. займають монопольне стано- комітет, Мінстат вище на ринку
про порядок поділу та лік- - " - січень лютий відації монопольних утво- 1994 р. 1994 р. рень
про порядок відокремлення - " - - " - - " - структурних підрозділів (одиниць) підприємств (об'єднань)
Методика проведення сек- Мінекономіки, Мін- липень серпень
торного аналізу економіки стат,Антимонополь- 1993 р. 1993 р.
ний комітет, Фонд
державного майна
3. Інформаційне забезпечення ———————————————————————————————————————————————————————————————— Зміст заходу | Відповідальні | Термін | за виконання |виконання ——————————————————————————————+————————————————————————+————————— Аналіз системи показників |Мінстат, Мінекономіки, |1993 р. господарської діяльності під- |Антимонопольний комітет | приємств, що використову- | | ються в процесі антимоно- | | польного регулювання і засто- | | сування антимонопольного за- | | конодавства, внесення у разі | | потреби змін до форм існуючої | | статистичної звітності | | | | Створення спільного інфор- | | маційного середовища органів, | | що здійснюють антимонопольну | | політику: | | | | розроблення і наповнення |Антимонопольний комітет, |І квартал інформацією інтегрованого |Мінекономіки, Мінстат, |1994 р. банку даних |Держмитком, Мінюст, Фонд | |державного майна, Мінфін | | | розроблення прикладного |Антимонопольний комітет, |1994 р. програмного забезпечення |Мінфін | | | створення єдиної комп'ютер-| - " - |1994 - ної мережі | |1995 рр. | | Започаткування видання дер-|Антимонопольний комітет, |1994 р. жавного інформаційного бюлете-|Мінекономіки, Держком- | ня про антимонопольну політику|видав, Мінзв'язку | в Україні | |

4. Науково-дослідне забезпечення
Підготовка програми науко- |Антимонопольний комітет, |грудень вих досліджень з питань демо- |Мінекономіки, Мінстат, |1993 р. нополізації та запровадження |Академія наук | антимонопольного законодавст- | | ва, в якій, зокрема, передба- | | чити: | | | | вивчення соціальних, госпо-|Мінекономіки, Мінстат, |постійно дарських і політичних на- |Антимонопольний комітет, | слідків здійснення антимо- |ДКНТ, Мінпраці | нопольної політики | | | | організацію моніторингових |Антимонопольний комітет, |1994 - досліджень і прогнозування |Мінстат, Мінекономіки, |1995 рр. розвитку процесу демонопо- |Мінфін, Фонд державного | лізації економіки і розвит-|майна, галузеві міністер-| ку конкуренції в Україні |ства і відомства, Рада | |Міністрів Республіки | |Крим, місцеві органи дер-| |жавної виконавчої влади | | | Організація конференцій, |Антимонопольний комітет, |1993 - симпозіумів та постійно діючих|Мінекономіки, Мінстат, |1995 рр. семінарів з питань антимоно- |МЗЕЗ, Академія наук | польної політики | | | | Створення центру комплекс- |Антимонопольний комітет, |1994 р. них досліджень і розробок з |Мінекономіки, Мінфін, | питань антимонопольної політи-|Академія наук | ки | |

5. Кадрове забезпечення
Запровадження у відповідних|Міносвіти, Антимонополь- |1994 р. вищих навчальних закладах спе-|ний комітет, Мінекономіки| ціальних курсів з питань анти-| | монопольної політики | | | | Визначення базових навчаль-| - " - |1993 р. них закладів підготовки і пе- | | репідготовки кадрів для анти- | | монопольних органів | | | | Організація стажування за |Антимонопольний комітет, |1993 - кордоном спеціалістів анти- |Мінекономіки, Мінфін, |1995 рр. монопольних органів і цент- |Мінстат | ральних органів державної | | виконавчої влади | |

6. Фінансове забезпечення ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Джерело | Обсяг фінансування, Зміст заходу | фінан- | млн. крб. | сування |——————————————————————— | | 1994 рік | 1995 рік ———————————————————————————————+—————————+———————————+——————————— Створення законодавчої, нор-| бюджет | 41 | 43.5 мативної і методичної бази для| | | процесу демонополізації еконо- | | | міки і розвитку конкуренції | | | | | | Створення і утримання Анти- | - " - | відповідно монопольного комітету, | | до державного бюджету його територіальних управлінь | | | | | | Інформаційне забезпечення | - " - | 640 | 840 процесу демонополізації еконо- | | | міки | | | | | | Науково-дослідне забезпечен-| - " - | 107.1 | 126.2 ня і прогнозування процесу де- | | | монополізації економіки | | | | | | Видання інформаційного бюле-| - " - | 20 | 20 теня з питань реалізації анти- | | | монопольної політики | | | | | | Кадрове забезпечення | - " - | 121 | 131

Обсяги фінансування уточнюватимуться за поданням
Антимонопольного комітету України та Мінекономіки України під час
формування бюджету відповідно на 1994 та 1995 роки.вгору