Документ 375-92-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.01.1999, основание - 1340-98-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 липня 1992 р. N 375
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1340 ( 1340-98-п ) від 25.08.98 )
Про затвердження Порядку обліку, оцінки й
реалізації конфіскованого, безхазяйного
майна, майна, що за правом успадкування
перейшло у власність держави, та скарбів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 259 ( 259-94-п ) від 27.04.94
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок обліку, оцінки й реалізації
конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що за правом
успадкування перейшло у власність держави, та скарбів, що
додається.
2. Підприємствам, установам, організаціям і службовим особам
сприяти державним податковим інспекціям у виконанні ними функцій
щодо забезпечення обліку, оцінки й реалізації конфіскованого,
безхазяйного майна, майна, що за правом успадкування перейшло у
власність держави, та скарбів.
Перший
віце-прем'єр-міністр України К. МАСИК
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА
Інд.18
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 липня 1992 р. N 375
П О Р Я Д О К
обліку, оцінки й реалізації конфіскованого,
безхазяйного майна, майна, що
за правом успадкування перейшло у
власність держави, та скарбів
I. Загальні положення
1. Цей Порядок поширюється:
на майно, конфісковане на підставі вироків, ухвал і постанов
судів або за рішеннями інших уповноважених на те державних органів
і передане державним податковим інспекціям для реалізації;
на майно, визнане у встановленому порядку безхазяйним;
на майно, що за правом успадкування перейшло у власність
держави;
на передані державним податковим інспекціям скарби.
2. Цей порядок не поширюється:
на незатребуване від органів зв'язку майно (в тому числі
коштовності), відправлене посилками, бандеролями, листами і
грошовими переказами, а також на конфісковані поштові
відправлення;
на бездокументні, незатребувані, реалізовані на шляху
слідування вантажі і незатребуваний багаж на залізничному,
водному, повітряному та автомобільному транспорті;
на інше майно, що перейшло у власність держави, відносно
якого законодавством України встановлено інший порядок обліку,
оцінки й реалізації.
II. Облік і оцінка майна
3. Облік, вжиття заходів щодо охорони й оцінки майна,
зазначеного в пункті 1 цього Порядку, покладається на державні
податкові інспекції.
4. Оцінка конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що за
правом успадкування перейшло у власність держави, та скарбів
провадиться комісією у складі представників державної податкової
інспекції та організації, якій передається це майно для реалізації
або вирористання, у 5-денний строк з дня взяття на облік
податковою інспекцією.
У необхідних випадках для оцінки окремих предметів комісією
запрошуються спеціалісти-експерти.
5. Оцінка майна, взятого на облік державними податковими
інспекціями, провадиться:
а) товарно-матеріальних цінностей (крім імпортних), на які
встановлено державні регульовані ціни, - за цими цінами з
урахуванням зносу;
б) товарно-матеріальних цінностей, на які не встановлено
державних регульованих цін, імпортних товарів, а також будівель і
споруд (у тому числі житлових будинків) - за цінами, визначеними
комісією за участю спеціалістів-експертів, з урахуванням діючих
ринкових цін на момент оцінки;
в) продуктивної і робочої худоби (крім племінної), птиці,
кролів, сімей бджіл, а також шкіряної і хутрової сировини, зерна,
фуражу, овочів та іншої сільськогосподарської продукції, на які
встанвлено державні закупівельні ціни, - за цими цінами, а
сільськогосподарської продукції, на яку не встановлено державних
закупівельних цін, - за цінами можливої реалізації;
г) валютних цінностей, а також іншого майна, не переліченого
у даному пункті, - у порядку, встановленому Міністерством фінансів
України.
III. Реалізація майна
6. Реалізація конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що
за правом успадкування перейшло у власність держави, та скарбів
провадиться державними податковими інспекціями з дотриманням
такого порядку:
а) будівлі і споруди (в тому чилі житлові будинки) та їх
частини безплатно передаються у комунальну власність, якщо інше не
передбачено законодаством;
б) предмети, що мають історичну, наукову, художню чи іншу
культурну цінність, після проведення спеціальної експертизи
безплатно передаються до державних музеїв, бібліотек наукових та
інших закладів або реалізуються за плату в порядку, що
визначається Міністерством фінансів за погодженням з Міністерством
культури України;
в) дорогоцінні метали в будь-якому вигляді і стані,
дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння в сирому чи обробленому
вигляді та вироби з цих металів і каміння передаються
Національному банку України для зарахування в доход державного
бюджету;
г) національна та іноземна валюта, платіжні документи і
фондові цінності в іноземній валюті, банківські платіжні документи
у національній валюті, що були придбані за іноземну валюту з
правом переведення їх в таку валюту, передаються установам
Національного банку України для зарахування в доход державного
бюджету; ( На часткову зміну підпункту "г" пункту 6 установити,
що 10 відсотків валютних коштів, конфіскованих згідно з
постановами органів внутрішніх справ у справах про
адміністративні правопорушення та за вироками судів у
кримінальних справах (за вирахуванням сум, що повертаються за
позовами на підставі рішень судів), спрямовуються на розвиток
матеріально-технічної бази органів внутрішніх справ і Служби
безпеки згідно з Постановою КМ N 259 ( 259-94-п ) від 27.04.94 )
д) облігації державної внутрішньої чи цільових позик,
лотерейні білети передаються установам Ощадного банку України для
зарахування їх у доход державного бюджету;
є) предмети релігійного культу (крім зазначених у підпунктах
"б" і "в") за висновком комісії передаються безплатно або
реалізуються за плату релігійним організаціям;
ж) майно, не перелічене у цьому пункті, реалізується через
торговельну мережу в порядку, що визначається Міністерством
фінансів України.
7. Витрати, пов'язані з обліком, оцінкою та реалізацією
конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що за правом
успадкування перейшло у власність держави, та скарбів,
компенсуються за рахунок надходжень від їх реалізації.
8. Особам, які виявили і здали державній податковій інспекції
скарб, належна винагорода виплачується фінансовими органами у
місячний строк з дня визначення в установленому порядку вартості
скарбу.
9. Кошти, виручені від реалізації майна, зазначеного в пункті
1 цього Порядку, зараховуються до державного бюджету.
IV. Оскарження рішень і дій органів державної податкової
служби та їх посадових осіб
10. Оскарження рішень і дій органів державної податкової
служби та їх посадових осіб провадиться у встановленому законом
порядку. ( Розділ IV в редакції Постанови КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від
25.08.98 )
V. Вимоги про повернення майна
11. Вимоги про повернення майна, зазначеного в пункті 1 цього
Порядку, або відшкодування його вартості можуть бути пред'явлені
фінансовому органу протягом шести місяців з дня повідомлення
заінтересованої особи про скасування відповідним державним органом
рішення, на підставі якого майно перейшло у власність держави.
12. Інстукція щодо застосування цього Порядку видається
Міністерством фінансів України.вверх