Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 20.08.2014375
Документ 375-2014-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.07.2018, підстава - 562-2018-п

визначає порядок обміну інформацією між Мінфіном та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, періодичність її подання;

вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

4) визначає пріоритети роботи Мінфіну та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінфіну, звіти про їх виконання;

5) організовує та контролює виконання Мінфіном Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

{Підпункт 5 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016}

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінфін;

7) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Мінфін та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мінфіну, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

8) приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України;

9) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінфін, та бюджетних коштів, передбачених для утримання апарату Мінфіну;

10) затверджує розпис Державного бюджету України у місячний строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України;

11) вносить зміни до розпису Державного бюджету України за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат державного бюджету з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) державного бюджету;

12) здійснює за дорученням Кабінету Міністрів України державні внутрішні та зовнішні запозичення у межах, визначених законом про Державний бюджет України;

13) вчиняє за рішенням Кабінету Міністрів України правочини щодо надання гарантій для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України виключно у межах, визначених законом про Державний бюджет України;

14) має право за погодженням з Національним банком у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах та/або шляхом проведення аукціонів розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;

15) веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до наданих йому повноважень;

16) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства;

17) вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника Міністра та заступників Міністра;

{Підпункт 17 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016}

18) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінфіну;

{Підпункт 18 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 530 від 23.08.2016}

19) визначає персональний склад патронатної служби Міністра;

{Підпункт 19 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 530 від 23.08.2016}

20) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю Мінфіну;

{Підпункт 20 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016}

21) визначає обов’язки першого заступника Міністра, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

{Підпункт 21 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016}

22) дає обов’язкові до виконання працівниками апарату Мінфіну доручення;

23) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінфін;

24) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Мінфіні та бюджетних установах, що належать до сфери його управління;

25) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи і організації, що належать до сфери управління Мінфіну, затверджує їх положення (статути), здійснює інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Мінфіну;

{Підпункт 25 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016}

26) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

27) підписує накази Мінфіну;

{Підпункт 28 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 530 від 23.08.2016}

29) встановлює відомчі заохочувальні відзнаки та приймає рішення про нагородження ними;

30) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря Мінфіну;

{Підпункт 30 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016}

31) представляє Мінфін у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

32) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10-1. Повноваження керівника державної служби у Мінфіні здійснює державний секретар Мінфіну.

Державний секретар Мінфіну є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мінфіну. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Мінфіну призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.

{Положення доповнено пунктом 10-1 згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016}

10-2. Державний секретар Мінфіну відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мінфіну;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінфіном та подає їх на розгляд Міністру;

3) організовує та контролює виконання апаратом Мінфіну Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінфіну, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінфіну;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінфін завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінфіну, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінфіну, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;

10) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінфіну;

12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінфіну;

13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінфіну;

14) представляє Мінфін як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінфіну доручення;

16) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінфіну до відзначення державними нагородами України.

{Положення доповнено пунктом 10-2 згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016}

10-3. На час відсутності державного секретаря Мінфіну чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінфіну відповідно до наказу державного секретаря Мінфіну.

{Положення доповнено пунктом 10-3 згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016}

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінфіну, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінфіні може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінфіну.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінфіні можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

12. Гранична чисельність державних службовців та працівників Мінфіну затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Мінфіну затверджується Міністром фінансів.

Штатний розпис і кошторис Мінфіну затверджуються державним секретарем Мінфіну.

{Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016}

13. Мінфін є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства і банках.вгору