Про утворення Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 24.01.200737
Документ 37-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.06.2010, підстава - 397-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 січня 2007 р. N 37
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 397 ( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }
Про утворення Ради інвесторів
при Кабінеті Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 608 ( 608-2008-п ) від 09.07.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Раду інвесторів при Кабінеті Міністрів України.

{ Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 608 ( 608-2008-п ) від 09.07.2008 }

2. Затвердити Положення про Раду інвесторів при Кабінеті
Міністрів України, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2007 р. N 37
ПОЛОЖЕННЯ
про Раду інвесторів при Кабінеті Міністрів України

1. Рада інвесторів (далі - Рада) є постійно діючим
консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:
підготовка пропозицій щодо формування державної інвестиційної
політики, зокрема механізму державно-приватного партнерства з
метою приведення національної законодавчої бази у відповідність з
міжнародними правилами в інвестиційній сфері; { Абзац другий
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 608
( 608-2008-п ) від 09.07.2008 }
проведення аналізу та підготовка прогнозної економічної
оцінки впливу виконання рішень Кабінету Міністрів України на
розвиток інвестиційної діяльності; { Пункт 3 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 608 ( 608-2008-п ) від 09.07.2008 }
виявлення перешкод у діяльності інвесторів, підготовка
обґрунтованих пропозицій щодо їх подолання; { Пункт 3 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 608 ( 608-2008-п ) від
09.07.2008 }
участь у розробленні та проведенні експертизи проектів
окремих нормативно-правових актів, що стосуються інвестиційної
діяльності або впливають на інвестиційний клімат; { Абзац п'ятий
пункту 3 в редакції Постанови КМ N 608 ( 608-2008-п ) від
09.07.2008 }
надання обґрунтованих пропозицій щодо реалізації
інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток пріоритетних
галузей економіки, а також адміністративно-територіальних одиниць;
надання аналітичної, інформаційної допомоги державним
органам, установам та організаціям з питань, пов'язаних з її
діяльністю;
сприяння ефективній взаємодії органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування і суб'єктів господарської
діяльності у сфері інвестиційної діяльності.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:
залучати до розгляду питань, пов'язаних з її діяльністю,
спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади,
представників органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також
незалежних експертів;
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для
виконання покладених на неї завдань;
утворювати робочі групи та координаційну групу, діяльність
яких організовує співголова Ради від інвесторів із залученням
секретаріату Ради. { Абзац четвертий пункту 4 в редакції Постанови
КМ N 608 ( 608-2008-п ) від 09.07.2008 }
5. Рада утворюється у складі двох співголів, двох їх
заступників, керівника секретаріату та членів Ради.
Співголовами Ради є Прем'єр-міністр України та представник
Ради від інвесторів, який обирається членами Ради на її засіданні
більшістю голосів.
Співголови Ради затверджують персональний склад Ради та
вносять у разі потреби до нього зміни. Включення інвесторів до
складу Ради здійснюється на підставі рішення, яке приймається
Радою. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 608 ( 608-2008-п ) від
09.07.2008 }
6. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.
Рішення про проведення засідання приймає один із співголів Ради.
{ Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ N 608
( 608-2008-п ) від 09.07.2008 }
Засідання Ради проводять її співголови. { Абзац другий пункту
6 в редакції Постанови КМ N 608 ( 608-2008-п ) від 09.07.2008 }
Рада правоможна приймати рішення, якщо на засіданні присутні
не менш як половина її членів.
Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися посадові
особи органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм
власності, у тому числі іноземних, представники засобів масової
інформації, а також провідні вчені та незалежні експерти.
7. Рада визначає і затверджує регламент своєї роботи, приймає
у межах своїх повноважень рішення та організовує їх виконання.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало
більше половини присутніх на засіданні членів Ради. { Абзац другий
пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 608
( 608-2008-п ) від 09.07.2008 }
Рішення Ради оформляється протоколом, який підписується
співголовами Ради. Підписаний протокол надсилається усім членам
Ради. { Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 608 ( 608-2008-п ) від 09.07.2008 }
8. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і є
обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та
організаціями.
9. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Ради
здійснює її секретаріат, керівником якого є Міністр економіки.
Склад секретаріату Ради затверджує його керівник. { Абзац
другий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 608 ( 608-2008-п ) від
09.07.2008 }
10. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності
Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.вгору