Документ 37-2003-п, поточна редакція — Редакція від 13.01.2010, підстава - 1413-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 січня 2003 р. N 37
Київ
Про затвердження Державної науково-технічної
програми розвитку топографо-геодезичної
діяльності та національного картографування
на 2003-2010 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004
N 754 ( 754-2006-п ) від 25.05.2006
N 1413 ( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }

{ У тексті Постанови слова "Міністерство екології та природних
ресурсів" в усіх відмінках та "Мінекоресурсів" замінено
відповідно словами "Державний комітет природних ресурсів" у
відповідному відмінку і "Держкомприродресурсів" згідно з
Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 }
{ У тексті Постанови слова "Державний комітет природних
ресурсів" у всіх відмінках замінено словами
"Міністерство охорони навколишнього природного
середовища" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 754 ( 754-2006-п ) від 25.05.2006 }
{ У тексті Постанови слова "Міністерство охорони навколишнього
природного середовища" у всіх відмінках замінено словами
"Державний комітет із земельних ресурсів" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 1413 ( 1413-2009-п ) від
23.12.2009 }

Відповідно до Указу Президента України від 1 серпня 2001 р.
N 575 ( 575/2001 ) "Про поліпшення картографічного забезпечення
державних та інших потреб в Україні" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну науково-технічну програму розвитку
топографо-геодезичної діяльності та національного картографування
на 2003-2010 роки (далі - Програма), що додається.
2. Визначити Державний комітет із земельних ресурсів
уповноваженим центральним органом виконавчої влади, відповідальним
за координацію завдань, визначених Програмою.
3. Державному комітету із земельних ресурсів, Міністерству
оборони, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Міністерству освіти і науки, Національному космічному агентству та
Національній академії наук передбачати щороку (включно до 2010
року) під час формування бюджетних запитів потребу в коштах на
виконання завдань, визначених Програмою.
4. Міністерству фінансів враховувати під час підготовки
пропозицій до проектів Державного бюджету України на підставі
аналізу бюджетних запитів, поданих центральними органами
виконавчої влади та Національною академією наук, видатки на
виконання завдань, визначених Програмою.
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям передбачати у проектах відповідних бюджетів на
наступні роки кошти, необхідні для виконання завдань, визначених
Програмою, та задоволення регіональних потреб у
топографо-геодезичній та картографічній продукції.
5. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
під час розроблення проекту Державної програми економічного і
соціального розвитку України (включно до 2010 року) включати до
них завдання Програми.
6. Державному комітету із земельних ресурсів інформувати
щороку у I кварталі Кабінет Міністрів України про хід виконання
Програми.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2003 р. N 37
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА
розвитку топографо-геодезичної діяльності
та національного картографування
на 2003-2010 роки
{ У тексті Програми та додатка до зазначеної Програми слова
"Міністерство екології та природних ресурсів" в усіх
відмінках та "Мінекоресурсів" замінено відповідно словами
"Державний комітет природних ресурсів" у відповідному
відмінку і "Держкомприродресурсів" згідно з Постановою
КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 }
{ У тексті Програми та додатку до неї слово
"Держкомприродресурсів" замінено словом
"Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 754
( 754-2006-п ) від 25.05.2006 }
{ У тексті Програми та додатку до неї слово "Мінприроди"
замінено словом "Держкомзему" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 1413 ( 1413-2009-п ) від
23.12.2009 }

1. Загальна частина
Ця Програма спрямована на вдосконалення системи задоволення
потреб економіки, науки, освіти та оборони країни у геопросторовій
інформації та картографічній продукції, активізацію
фундаментальних та прикладних наукових досліджень, впровадження
передових досягнень науки, техніки і технологій у цих сферах та
розвиток виробничої інфраструктури.
Програму розроблено на виконання Указу Президента України від
1 серпня 2001 р. N 575 ( 575/2001 ) "Про поліпшення
картографічного забезпечення державних та інших потреб в Україні"
з дотриманням вимог Закону України "Про топографо-геодезичну та
картографічну діяльність" ( 353-14 ), інших нормативно-правових
актів, а також нормативно-технічних документів, що регулюють
топографо-геодезичну та картографічну діяльності.
Поняття, що вживаються у цій Програмі, мають таке значення:
базовий набір геопросторових даних - стандартизована
сукупність загальногеографічних даних, покладених в основу
інтегрування і спільного використання у геоінформаційних системах
геопросторових даних різноманітного походження;
геоінформаційна система (ГІС) - інформаційна система, що
забезпечує збирання, оброблення, аналіз, моделювання та
розповсюдження геопросторових даних;
геоінформаційне картографування - автоматизоване створення
цифрових картографічних матеріалів на основі геоінформаційних
технологій та баз географічних даних і знань;
геопросторові дані - показники, що визначають просторове
місцеположення і характеристики природних і штучних об'єктів на
місцевості та меж на Землі;
геоінформаційні ресурси - сукупність інформаційних банків та
баз географічних даних і знань;
метадані - відомості, за допомогою яких описується структура,
якість та інші характеристики просторових даних;
Національна інфраструктура геопросторових даних - сукупність
нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів,
технологічних засобів та людських ресурсів, необхідних для
збирання, оброблення, зберігання, розповсюдження та використання
геопросторових даних на основі забезпечення широкого
регламентованого доступу до них державних і недержавних
організацій та громадськості;
СРНС-технології - технології, що базуються на застосуванні
супутникових радіонавігаційних систем.
2. Загальний стан, основні проблеми
і тенденції розвитку
В Україні використовується геодезична мережа, побудована
протягом 1950-1990 років. На всій території країни діє референцна
система координат 1942 року (СК-42) і Балтійська система висот
1977 року, що досі в основному задовольняло потреби країни. Однак
у сучасних умовах прискореного технологічного розвитку державна
геодезична мережа та система відліку за своєю густотою і точністю
пунктів уже не може на належному рівні забезпечити перехід до
інших систем координат та необхідної точності прив'язки до
геодезичних пунктів, а також задовольнити потреби економіки,
науки, оборони та безпеки держави.
Топографічними картами масштабу 1:10000 покрито на
96 відсотків територію України, а 1:25000, 1:50000, 1:100000,
1:200000, 1:500000, 1:1000000 - всю територію України, а
топографічними планами масштабу 1:2000 і 1:5000 - територію, що
охоплює 95 відсотків міст і селищ. Разом з цим близько
70 відсотків топографічних карт і планів усіх масштабів створено
понад 10 років тому і за своєю актуальністю та інформаційним
змістом вони не відповідають сучасним потребам. Це стосується і
тематичного та спеціального картографування. Указом Президента
України від 1 серпня 2001 р. N 574 ( 574/2001 ) прийнято рішення
про створення Національного атласу України як цілісної системи
тематично пов'язаних і взаємоузгоджених карт, що повинні
забезпечити інформаційну підтримку розвитку держави. Крім цього
потрібно створити систему атласів, у тому числі
загальногеографічного, довідкового та тематичних.
Впровадження в різних галузях економіки геоінформаційних
систем зумовлює необхідність забезпечення їх цифровою
картографічною інформацією. Вже створено цифрові карти масштабу
1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:50000 на всю територію України,
масштабу 1:10000 та більших масштабів на великі міста та окремі
ділянки місцевості на основі існуючих картографічних матеріалів.
Розпочато роботи із створення інформаційних банків та баз
геопросторових даних. У розробках геоінформаційних систем
використовуються в основному інструментальні програмні засоби
іноземного виробництва. Необхідно створити національну
інфраструктуру геопросторових даних, яка б забезпечувала
можливість взаємовигідного використання відповідних відомостей
аналогічних інфраструктур країн ЄС та інших зарубіжних країн.
Фундаментальні та прикладні наукові дослідження спрямовуються
на вивчення фігури Землі, її гравітаційного поля, вертикальних та
горизонтальних рухів земної поверхні, встановлення вихідних дат,
побудову опорних геодезичних мереж, розроблення методів і
технологій геоінформаційного картографування, концептуальних основ
еколого-географічного картографування, цифрових технологій та
засобів збирання і оброблення геопросторових даних,
автоматизованих засобів видання картографічної продукції,
математичних методів оброблення геодезичних даних, розроблення
програмно-технічних комплексів для цифрової обробки матеріалів
аеро- та космічної зйомки, відпрацювання СРНС-технологій створення
геодезичних мереж.
Завершено розробку і налагоджено серійний випуск вітчизняних
цифрових фотограмметричних станцій, програмно-технічного комплексу
цифрового картографування, впровадження яких створило передумови
для переходу топографо-геодезичного виробництва на якісно новий
рівень. Ця продукція експортується до розвинутих країн світу,
зокрема до США, Швеції, Китаю та інших.
Протягом останніх років виконано значні обсяги робіт з
геодезичного та картографічного забезпечення демаркації державного
кордону із Словацькою Республікою, Республікою Польща та
делімітації - з Республікою Білорусь, Республікою Молдова,
сухопутної ділянки державного кордону з Російською Федерацією.
Розпочато перевірку (редемаркацію) державного кордону з Угорщиною.
Після завершення облаштування державного кордону проводитиметься
комплекс топографо-геодезичних та картографічних робіт, пов'язаних
з демаркацією та редемаркацією всієї лінії державного кордону.
Міжнародні зв'язки України у сфері геодезії та картографії за
останні роки розширилися. Укладено міжнародні угоди про
співробітництво з більшістю країн СНД та рядом країн Європи.
Україна бере участь у роботі багатьох міжнародних професійних
організацій, а саме: Європейського комітету відповідальних за
офіційне картографування (EuroGeographics), Міжнародній
картографічній асоціації (ICA), Міждержавній раді з геодезії,
картографії та дистанційного зондування Землі країн СНД,
Міжнародній федерації геодезистів (FIG), Міжнародному товаристві
фотограмметрії та дистанційного зондування Землі (ISPRS), Комітеті
ООН із стандартизації географічних назв, Технічному комітеті по
стандартизації географічної інформації TC211/ISO. Виконано ряд
спільних проектів, у тому числі із створення умов для впровадження
національної інфраструктури геопросторових даних, MapBSR - із
створення цифрової карти для оцінки довкілля регіону Балтійського
моря, EuroGlobalMap (EGM) та Global Mapping (GM) - із створення
базових наборів цифрових геопросторових даних відповідно на
територію Європи та на всю земну кулю.
Основні тенденції розвитку топографо-геодезичної та
картографічної діяльності в Україні обумовлюються розвитком
інформаційних технологій, глобальних систем визначення
місцезнаходження об'єктів, аерокосмічних систем високої роздільної
здатності для отримання інформації про Землю, цифрових методів
обробки зображень та геопросторової інформації тощо. На стан справ
у цій сфері в подальшому здійснюватимуть вирішальний вплив такі
основні технологічні чинники, як розвиток глобальної та
національної інфраструктури геопросторових даних (збирання,
оброблення та розповсюдження), широке використання
геоінформаційних систем і телекомунікаційних технологій як
основного засобу забезпечення доступу суспільства до
геопросторових даних та інформації; розширення сфери використання
цифрових технологій, впровадження мультиспектральних систем
дистанційного зондування Землі високої роздільної здатності,
створення високопродуктивних засобів отримання просторової
інформації про Землю в режимі реального часу на основі систем
оптико-електронного сканування місцевості та цифрової
аерофотозйомки; створення Європейської супутникової
радіонавігаційної системи "Галілео", впровадження третьої
цивільної частоти в системі NAVSTAR та створення на цій базі
регіональних диференційних СРНС-мереж, які забезпечують виконання
більшості геодезичних робіт.
Крім цього, рішення про набуття асоційованого членства в
Європейському Союзі та підготовка до вступу в Північноатлантичний
союз зумовлюють необхідність гармонізації українського
законодавства у сфері топографо-геодезичної та картографічної
діяльності та інформації з європейським, адаптації до стандартів
ISO щодо якості та форматів обміну геопросторових даних,
модернізації державної геодезичної мережі та системи відліку
згідно з вимогами Європейського Союзу.
3. Мета, основні завдання і напрями
виконання Програми
Метою Програми є вдосконалення системи задоволення державних
та інших потреб в усіх видах топографо-геодезичної та
картографічної продукції на основі створення сучасної
інфраструктури виробництва та розповсюдження геопросторових даних,
національних системи відліку, розвитку відповідних виробничих
потужностей, активізації фундаментальних та прикладних наукових
досліджень.
Програма спрямовується на:
створення сучасної інфраструктури геопросторових даних та
виробництва картографічної продукції на основі всебічного
застосування цифрових методів і геоінформаційних технологій;
забезпечення відкритого доступу споживачів (громадян,
суб'єктів підприємницької діяльності та органів державної влади)
до геопросторової інформації на основі застосування
телекомунікаційних технологій;
подальше розширення ринкових відносин у сфері
топографо-геодезичної та картографічної діяльності;
інтеграцію України в міжнародні організації (підтримка
програм інтеграції);
підтримку та розвиток національних виробників геопросторових
даних та удосконалення засобів отримання і розповсюдження даних;
створення системи сертифікації картографічної інформації для
державних потреб.
Основними завданнями Програми є:
створення національної системи відліку, забезпечення
функціонування та розвитку державної геодезичної мережі -
створення національної геодезичної системи відліку, пов'язаної з
європейськими та світовими системами координат; модернізація і
розвиток державної геодезичної та гравіметричної мереж, згущення
та оновлення державної висотної мережі; розвиток мережі постійно
діючих станцій для супутникових радіонавігаційних спостережень;
моніторингові дослідження на геодинамічних полігонах і територіях
інтенсивного антропогенного навантаження для вдосконалення системи
попередження про сейсмічні та інші небезпечні процеси і явища;
топографічне картографування території та розвиток
національної системи картографування - розроблення наукових основ
системи комплексного картографування території; вдосконалення
інформаційного змісту і структури цифрових моделей місцевості та
топографічних карт; розвиток технологій проведення топографічних
зйомок на основі застосування аерокосмічних даних, цифрових
методів обробки даних та СРНС-технологій; створення та оновлення
топографічних, тематичних, спеціальних карт і планів із
застосуванням геоінформаційних технологій; удосконалення системи
доступу до топографічної інформації;
тематичне і спеціальне картографування - створення та видання
Національного атласу України; розроблення та видання серії
тематичних атласів (загальногеографічних, комплексних довідкових,
галузевих тощо); розроблення та видання серії тематичних карт для
підтримки навчального процесу у вищих і загальноосвітніх
навчальних закладах; розроблення та видання довідників, карт
автошляхів та туристичних карт і атласів; створення серії
політико-адміністративних карт та атласів;
топографо-геодезичне і картографічне забезпечення делімітації
та демаркації державного кордону - картографічне забезпечення
делімітації державного кордону; топографо-геодезичне забезпечення
демаркації державного кордону; топографо-геодезичне забезпечення
перевірки (редемаркації) державного кордону; топографо-геодезичне
забезпечення підтримання режиму державного кордону та створення
ГІС "Кордон";
створення нормативно-правової та нормативно-технічної бази
топографо-геодезичної та картографічної діяльності - розроблення
нормативно-правових актів з питань розвитку національної системи
картографування, національної системи відліку, створення
державного реєстру та стандартизації географічних назв, розширення
доступу до геопросторових даних, скасування необґрунтованих
обмежень у цій сфері, а також правових засад розвитку ринкових
відносин, охорони авторських прав; розроблення
нормативно-технічних документів стосовно побудови державної
геодезичної мережі, топографічного і тематичного картографування,
стандартизації геопросторових даних, встановлення та унормування
географічних назв; гармонізація нормативно-правових актів із
законодавством Європейського Союзу та системи державних стандартів
із стандартами ISO;
розвиток геоінформаційних ресурсів та створення
геоінформаційних систем - створення системи якості і сертифікації
картографічної продукції та геопросторових даних для державних
потреб; формування єдиного базового набору геопросторових даних,
інформаційних банків і баз геопросторових даних та забезпечення
доступу до них шляхом формування національної інфраструктури
геопросторових даних; формування мережі спеціалізованих
геоінформаційних центрів для збирання, ведення та інтегрування
геопросторових даних щодо стану довкілля, політичних, економічних
та господарських процесів і явищ, подій і ситуацій в економічній,
соціальній та інших сферах; створення національної і спеціальних
геоінформаційних систем для задоволення потреб органів державної
влади та органів місцевого самоврядування; участь у міжнародних
проектах глобального картографування та розвитку глобальної
інфраструктури геопросторових даних; розроблення інструментальних
програмних засобів вітчизняних геоінформаційних систем широкого
застосування; формування Державного картографо-геодезичного фонду;
створення системи доступу до геопросторових даних, розвиток мережі
спеціалізованих інформаційно-пошукових систем для підтримки
відкритого доступу до геопросторових даних та картографічної
інформації на основі Інтернет-технологій; удосконалення системи
фахової підготовки спеціалістів у сфері топографо-геодезичної та
картографічної діяльності та геоінформатики; розвиток
загальнодержавного картографування на основі створення і
використання баз геопросторових даних;
розвиток фундаментальних досліджень і прикладних наукових
розробок, геодезичне та фотограмметричне приладобудування -
дослідження планетарної еволюції Землі (рухи земної кори та
перемішення полюсів, варіації гравітаційного поля, швидкість
обертання тощо); розроблення методів створення національної
референцної системи відліку; теоретичне обґрунтування побудови та
функціонування мережі перманентних СРНС-станцій; розроблення схем
та методів побудови геодезичних мереж і геодинамічних полігонів із
застосуванням СРНС-технологій; розроблення методів математичної
обробки результатів геодезичних вимірів; розвиток фундаментальних
досліджень фігури Землі; розвиток перспективних методів
дистанційного зондування Землі; розроблення нових методів і
засобів аерокосмічної зйомки та цифрового фотограмметричного
оброблення даних; створення прикладних програмних комплексів та
геоінформаційних систем; розроблення Національного атласу України;
дослідження і розроблення методології проектування та укладання
науково-довідкових і навчальних картографічних творів; поглиблення
теорії, методології та методики картографії, вдосконалення методів
тематичного картографування; розвиток національної інфраструктури
геопросторових даних;
встановлення та унормування географічних назв - розроблення і
формування методологічних засад встановлення та унормування
географічних назв; розроблення нормативно-методичного забезпечення
створення та ведення Державного реєстру (банку даних) географічних
назв; дослідження у сфері стандартизації географічних назв;
ведення Державного реєстру та оновлення інформації про географічні
назви; розроблення програмного забезпечення ведення Державного
реєстру (банку даних) географічних назв; видання газетирів,
офіційних каталогів і довідників географічних назв;
міжнародне співробітництво у сфері топографо-геодезичної та
картографічної діяльності - розроблення спільних проектів з
навчання спеціалістів в іноземних вищих навчальних закладах; обмін
передовим досвідом з геодезичними службами інших країн; реалізація
спільних міжнародних проектів для створення умов впровадження
інфраструктури геопросторових даних; участь у роботі міжнародних
організацій та професійних виставок і ярмарків; проведення
заходів, передбачених міжнародними договорами про співробітництво
у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності;
технічне переоснащення системи геодезичного відліку та
топографічного картографування.
Виконання завдань Програми і задоволення потреб у
геопросторових даних та інформації повинно базуватися на
оптимальному співвідношенні таких двох основних підходів:
за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів -
задоволення загальнодержавних та регіональних потреб;
за рахунок коштів, одержаних від надання платних послуг,
- задоволення потреб окремих галузей, організацій та населення в
геопросторових даних, картографічній продукції.
4. Механізм виконання Програми
Нормативно-правове забезпечення
До першочергових заходів щодо вдосконалення правових норм
розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного
картографування належать:
прийняття у новій редакції Законів України "Про
топографо-геодезичну та картографічну діяльність" ( 353-14 ), "Про
географічні назви" та розроблення проектів інших законодавчих
актів з метою гармонізації законодавства, що регулює
топографо-геодезичну та картографічну діяльність, із
законодавством Європейського Союзу;
затвердження положень про національну інфраструктуру
геопросторових даних, національну систему відліку, національну
систему картографування, про порядок накопичення та використання
топографо-геодезичної та картографічної інформації, що є власністю
держави, формування та використання державних геоінформаційних
ресурсів та розширення доступу до них, експертизи якості
топографо-геодезичної та картографічної інформації, ведення
Державного реєстру географічних назв;
розроблення і затвердження нормативно-технічних документів,
спрямованих на створення національної інфраструктури
геопросторових даних, розширення застосування геоінформаційних
технологій в усіх галузях економіки, формування та використання
державних геодезичних і картографічних інформаційних ресурсів,
захист авторських прав та інтелектуальної власності в картографії,
підготовку та видання фундаментальних картографічних творів,
спрощення і розширення доступу громадськості до геодезичних і
картографічних матеріалів.
Фінансове забезпечення
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
державного бюджету, а також інших не заборонених законодавством
джерел, у тому числі грантів міжнародних проектів (додаток).
Загальний обсяг коштів на фінансування Програми орієнтовно
становить 451,048 млн. гривень (у цінах на 1 січня 2002 р.),
з них: кошти державного бюджету - 300,528 млн. гривень;
інші джерела - 150,520 млн. гривень.
Техніко-економічне обґрунтування та уточнення витрат на
виконання заходів, визначених Програмою, щороку здійснюються
державними замовниками для внесення пропозицій про включення цих
витрат до проекту Державного бюджету України.
Організаційне забезпечення
Організаційне забезпечення виконання Програми здійснюється
спеціально уповноваженим урядовим органом державного управління у
сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності разом із
заінтересованими центральними і місцевими органами виконавчої
влади.
Для координації діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади та інших виконавців Програми при Держкомземі
утворюється консультативно-дорадчий орган - координаційна рада, до
складу якої включаються посадові особи цих органів, а також
представники громадських організацій, провідні вчені. Положення
про координаційну раду та її функції затверджується Держкомземом.
З метою розширення доступу до геопросторової інформації
передбачається утворення в установленому порядку геоінформаційних
центрів на загальнодержавному та регіональному рівні.
Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми покладається на спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного
вивчення та забезпечення раціонального використання надр, а також
топографо-геодезичної та картографічної діяльності. ( Абзац
п'ятнадцятий розділу 4 в редакції Постанови КМ N 792
( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
Державні замовники Програми щороку подають спеціально
уповноваженому центральному органу виконавчої влади з геологічного
вивчення та забезпечення раціонального використання надр, а також
топографо-геодезичної та картографічної діяльності необхідну
інформацію про хід виконання завдань Програми. Кабінет Міністрів
України на підставі поданої йому інформації здійснює коригування
завдань, визначених Програмою, їх змісту та обсягів фінансування.
( Абзац шістнадцятий розділу 4 в редакції Постанови КМ N 792
( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
5. Етапи виконання Програми
Виконання Програми розраховане на період до 2010 року і
здійснюється у два етапи: 2003-2005 та 2006-2010 роки.
На першому етапі передбачається створити необхідні умови для
сталого розвитку топографо-геодезичної діяльності, поліпшення
картографічного задоволення державних та інших потреб,
вдосконалення національної системи картографування, зокрема:
завершити формування національної нормативно-правової і
нормативно-технічної бази топографо-геодезичної та картографічної
діяльності, орієнтованої на використання новітніх методів і
технологій; створити національну систему відліку, яка б
відповідала міжнародним системам координат і висот;
забезпечити впорядкування та розвиток державних геодезичної
та гравіметричної мережі;
розробити Державний реєстр географічних назв України;
підготувати та видати Національний атлас України;
створити базові системи геопросторових даних
загальнодержавного та регіонального рівня;
сформувати мережу геоінформаційних центрів для забезпечення
оперативного поновлення та широкого доступу до геоіформаційних
ресурсів.
На другому етапі планується довести ефективність
топографо-геодезичної діяльності, національного картографування та
створення геоінформаційних ресурсів до рівня, необхідного для
ефективного задоволення потреб державного управління, економіки,
оборони, науки, освіти та культури в геопросторових даних та
картографічній продукції.
6. Очікувані результати виконання Програми
Виконання завдань, визначених Програмою, сприятиме підвищенню
рівня задоволення потреб органів державного управління та органів
місцевого самоврядування, економіки, науки, освіти, культури та
суспільства в цілому в геопросторових даних, інформації та
геодезичній і картографічній продукції на основі створення
принципово нової інфраструктури, інформаційних технологій та
геоінформаційних ресурсів, яка охоплюватиме як їх виробників, так
і користувачів, та забезпеченню:
створення постійно діючої системи формування і оперативного
оновлення усіх видів топографо-геодезичної та картографічної
інформації;
геоінформаційної підтримки систем прийняття рішень та
проведення моніторингу стану довкілля, використання природних
ресурсів та розвитку економіки;
підвищення продуктивності праці, здешевлення картографічної
продукції та послуг із створення, оновлення і доведення до
користувачів топографо-геодезичної та картографічної продукції;
створення умов для інтегрування України в європейську та
глобальну інфраструктури геопросторових даних і в міжнародні
організації.

Додаток
до Програми
ФІНАНСУВАННЯ
Державної науково-технічної програми
розвитку топографо-геодезичної діяльності
та національного картографування
на 2003-2010 роки

----------------------------------------------------------------------- | | |Прогнозна сума фінан- | | Обсяг |сування, тис. гривень Замовник | Завдання | робіт |--------------------------- | | | усього | у тому числі | | | на |------------------ | | | 2003- |державний|інші | | | 2010 |бюджет |джерела | | | роки | | --------------+------------------+---------+--------+---------+-------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ----------------------------------------------------------------------- Створення національної системи відліку,
забезпечення функціонування та розвитку
державної геодезичної мережі
Держкомзем створення 3110 3110
національної
системи відліку
Держкомзем розвиток мережі 20 3900 3900
НКАУ постійно діючих
супутникових
радіонавігаційних
спостережень,
пунктів
Держкомзем розвиток і 10500 19355 19355
Міноборони підтримання на
сучасному рівні
(обстеження,
оновлення та
згущення)
державної
геодезичної
мережі, пунктів
Держкомзем розвиток і 14800 4760 4760
Міноборони підтримання на
сучасному рівні
державної висотної
(нівелірної)
мережі, погонних
кілометрів
Держкомзем розвиток і 3000 5578 5578
Міноборони підтримання на
сучасному рівні
(обстеження,
оновлення та
згущення)
державної
гравіметричної
мережі, пунктів
Держкомзем розвиток і 5000 3545 3545
Міноборони підтримання на
сучасному рівні
(обстеження,
оновлення та
згущення)
спеціальних
геодезичних мереж
(міста,
геодинамічні та
техногенні
полігони), пунктів
Держкомзем інженерно- 2,19 4200 4200
МНС геодезичний
моніторинг
територій, на яких
можлива
активізація
небезпечних
геологічних
процесів, та
територій
інтенсивного
антропогенного
навантаження, тис.
кв. кілометрів
Держкомзем каталогізація, 21720 3000 3000
Міноборони створення і
ведення банку
даних державної
геодезичної та
гравіметричної
мереж, пунктів
---------------------------------------------------------------------- Усього 47448 47448
Топографічне картографування території та
розвиток національної системи картографування
Держкомзем отримання та 603 5500 5500
Міноборони оброблення даних
НКАУ дистанційного
зондування Землі,
тис. кв.
кілометрів
Держкомзем аерофотозйомка 603 23600 23600
Міноборони території для
створення та
оновлення
топографічних
карт, тис. кв.
кілометрів
Органи аерофотозйомка 40 9800 5000 4800 державної території для
влади та створення та
органи оновлення
місцевого топографічних
самоврядування планів населених
пунктів, тис. кв.
кілометрів
Держкомзем створення та 603 77500 77500
Міноборони оновлення
загальнодержавних
топографічних
карт, тис. кв.
кілометрів
Держкомзем, картографування 68 4000 2500 1500 територій, що органи можуть бути
державної затоплені
влади та внаслідок повеней
органи і паводків, та
місцевого територій, на яких
самоврядування можлива
активізація
небезпечних
геологічних
процесів, тис. кв.
кілометрів
Держкомзем, побудова 20 60000 15000 45000 геодезичних мереж, органи топографічна
державної зйомка та
влади та оновлення
органи топографічних
місцевого планів населених
самоврядування пунктів, тис. кв.
кілометрів
---------------------------------------------------------------------- Усього 180400 129100 51300
Тематичне та спеціальне картографування
Національна підготовка і
академія видання
наук, Національного
Держкомзем, атласу України (за
Міносвіти, окремою програмою)
НКАУ
Держкомзем, створення і 30 7940 3900 4040 видання Національна науково-довідкових,
академія довідкових,
наук комплексних,
галузевих атласів,
одиниць
Держкомзем, створення і 56 4360 2200 2160 видання серії Міносвіти, науково-довідкових
Національна тематичних карт
академія України, одиниць
наук,
НКАУ
Держкомзем, створення і 60 3770 2770 1000 видання Міносвіти, науково-довідкових
Національна карт для вищих та
академія загальноосвітніх
наук навчальних
закладів, одиниць
Держкомзем, створення і 120 8000 7000 1000 видання навчальних Міносвіти, карт для
Національна загальноосвітніх
академія навчальних
наук закладів, одиниць
Держкомзем створення 240 9800 4000 5800 тематичних та
спеціальних карт
для потреб
міністерств,
органів державної
влади та органів
місцевого
самоврядування,
одиниць
Держкомзем, створення і 30 750 150 600 видання Міносвіти, політико-
органи адміністративних
державної та адміністратив-
влади та них карт, одиниць
органи
місцевого
самоврядування
Держкомзем видання довідників 8 550 280 270 з питань
адміністративно-
територіального
устрою, одиниць
Держкомзем, створення і 120 3650 750 2900 видання карт Держтур- автошляхів та
адміністра- туристичних карт і
ція, органи атласів, одиниць
державної
влади та
органи
місцевого
самоврядування
---------------------------------------------------------------------- Усього 38820* 21050 17770
Топографо-геодезичне і картографічне забезпечення
делімітації та демаркації державного кордону
Держкомзем, делімітація 1955 400 400
українсько- Міноборони, російської
МЗС ділянки державного
кордону,
кілометрів

Держкомзем, топографо-
геодезичне Міноборони забезпечення
демаркації ділянок
державного
кордону,
кілометрів:
українсько- 1222 10000 10000
молдовської
українсько- 1084 8000 8000
білоруської
українсько- 1955 19800 19800
російської
Держкомзем, перевірка ділянок
державного Міноборони кордону,
кілометрів:
українсько- 135 535 535
угорської
українсько- 608 2500 2500
румунської
Держкомзем, забезпечення 8094 2600 2600
підтримання режиму Міноборони державного
кордону, створення
ПС "Кордон",
кілометрів
---------------------------------------------------------------------- Усього 43835 43835
Створення національної нормативно-правової
і нормативно-технічної бази
топографо-геодезичної та картографічної
діяльності
Держкомзем, гармонізація 28 480 480
нормативно- Міноборони правових
актів у галузі
топографо-
геодезичної
діяльності із
законодавством ЄС
та галузевих
стандартів із
стандартами ISO,
одиниць
Держкомзем, розроблення 40 2425 2425
нормативно- Міноборони технічних
документів
стосовно побудови
державної
геодезичної
мережі,
топографічного і
тематичного
картографування,
унормування
географічних назв,
створення
нормативно-
правової бази
топографо-
геодезичної
та картографічної
діяльності,
одиниць
Держкомзем створення системи 700 700
якості і
сертифікації
картографічної
продукції та
геопросторових
даних для
державних потреб
---------------------------------------------------------------------- Усього 3605 3605
Розвиток геоінформаційних ресурсів
та створення геоінформаційних систем
Держкомзем, створення і 52 69800 7800 62000 ведення Рада державного,
міністрів регіонального та
Автономної місцевих баз і
Республіки банків
Крим, геопросторових
обласні, даних, одиниць
Київська і
Севастополь-
ська міські,
районні держ-
адміністрації
та органи
місцевого
самоврядування
Центральні розроблення і 27 13500 6500 7000 органи введення в дію ГІС
виконавчої органів державного
влади та управління, систем
органи
місцевого
самоврядування
Держкомзем формування 5800 5800
Державного
картографо-
геодезичного
фонду
---------------------------------------------------------------------- Усього 89100 20100 69000
Розвиток фундаментальних досліджень
і прикладних наукових розробок.
Геодезичне та фотограмметричне
приладобудування
Держкомзем, розвиток 2700 2700
фундаментальних Національна досліджень фігури
академія Землі та
наук, визначення форми
Міносвіти, геоїда і
Міноборони референц-
еліпсоїда
для території
України
Держкомзем, розроблення 100 100
науково- Національна методичних основ
академія наук національної
інфраструктури
геопросторових
даних
Держкомзем, розроблення 200 200
наукових основ Національна національного
академія наук, картографування
Міносвіти,
Міноборони,
НКАУ
Держкомзем, розроблення 2800 1600 1200 методів і засобів Національна аерокосмічної
академія наук, зйомки та
Міносвіти, цифрового і
Міноборони фотограмметричного
оброблення даних
Держкомзем, дослідження і 600 600
розроблення Національна теорії,
академія наук, методології та
Міносвіти, методики
Міноборони картографічного
моделювання
Держкомзем, розроблення 5 1700 700 1000 інструментальних Національна програмних засобів
академія наук вітчизняних
геоінформаційних
систем, програмних
комплексів
Держкомзем, проведення 400 400
досліджень у сфері Національна стандартизації
академія наук, географічних назв
Міносвіти
Держкомзем, розроблення 300 300
програмно- Національна методичного
академія наук забезпечення
ведення Державного
реєстру
географічних назв
Держкомзем розроблення 1500 1500
програмного
комплексу для
формування та
ведення банків
геопросторових
даних та доступу
до них органів
державної влади
Держкомзем, розроблення нових 4800 1800 3000 методів, приладів Міноборони, і систем
Національна геодезичної і
академія наук, аерокосмічної
НКАУ зйомки та
фотограмметричної
обробки даних
Держкомзем, розроблення 2000 2000
прикладних Міноборони, програмно-
Національна методичних
академія наук комплексів
---------------------------------------------------------------------- Усього 17100 11900 5200
Встановлення та унормування географічних назв
Держкомзем, розроблення 300 300
нормативно- Національна методичного
академія забезпечення
наук, створення та
Міносвіти ведення Державного
реєстру
географічних назв
Держкомзем, створення та 2400 2400
ведення Державного Національна реєстру
академія наук географічних назв
Держкомзем, видання довідкових 600 600
матеріалів, Національна газетирів
академія наук
---------------------------------------------------------------------- Усього 3300 3300 -
Міжнародне співробітництво
в галузі геодезії та картографії
Держкомзем участь у роботі 560 560 - міжнародних
організацій
Держкомзем проведення 480 480 - спільних заходів,
передбачених
міжнародними
договорами про
співробітництво в
галузі
топографо-
геодезичної
та картографічної
діяльності
Держкомзем створення базових 5 1200 600 600 наборів
геопросторових
даних для участі в
міжнародних
проектах
(EuroGlobalMap,
GlobalMap,
INSPIRE, SABE,
GINIE,
EuroRegioMap,
DataRoadMap та
інші), проектів
---------------------------------------------------------------------- Усього 2240 1640 600
Технічне переоснащення
національної системи геодезичного
відліку та топографічного
картографування
Держкомзем, придбання приладів 6320 2120 4200 супутникових Міноборони методів визначення
координат
Держкомзем придбання 7000 5000 2000 аерознімального
обладнання та
приладів
фотограмметричної
обробки знімків
Держкомзем, придбання 900 450 450 тахеометричних Міноборони станцій
Держкомзем придбання
картографічних 5000 5000
видавничих систем
Держкомзем, придбання 4910 4910
поліграфічного Міноборони обладнання
глибокого друку
топографічних карт
Держкомзем, придбання 1070 1070
системного та Міноборони, програмно-
Національна технологічного
академія забезпечення
наук
---------------------------------------------------------------------- Усього 25200 18550 6650
Разом 451048* 300528 150520
у тому числі
за роками:
2003 30000 20528 9472 2004 40048 30000 10048 2005 51000 35000 16000 2006 60000 40000 20000 2007 60000 40000 20000 2008 65000 45000 20000 2009 70000 45000 25000 2010 75000 45000 30000
_______________
* Без урахування витрат на підготовку та видання
Національного атласу України, що передбачаються за окремою
програмою.вгору