Документ 364_036, чинний, поточна редакція — Підписання від 17.11.2007

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Державним комітетом
України з питань технічного регулювання та споживчої
політики та Інститутом стандартів і промислових
досліджень Ірану про співробітництво у сфері
стандартизації, метрології, оцінки
відповідності і управління якістю

Дата підписання: 17.11.2007 Дата набрання чинності для України: 17.11.2007
Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики (ДССУ) та Інститут стандартів і промислових
досліджень Ірану (ISIRI), надалі "Сторони",
прагнучи усунути технічні бар'єри в торговельних і
економічних відносинах, висловлюючи прагнення розвивати тісне
співробітництво у сфері стандартизації, метрології, оцінки
відповідності і управління якістю, виходячи із принципів та норм,
прийнятих міжнародними організаціями та положень Статті 6 Угоди
про технічні бар'єри в торгівлі (ТБТ) ( 981_008 ) Світової
Організації Торгівлі,
керуючись економічними інтересами обох Сторін,
домовились про таке:
Стаття 1
Співробітництво між Сторонами в сфері стандартизації,
метрології, оцінки відповідності і управління якістю здійснюється
згідно з національним законодавством держав кожної із Сторін.
Стаття 2
Сторони будуть здійснювати співробітництво за такими
напрямами:
1) Стандартизація
a. прийняття міжнародних стандартів як національних з метою
усунення технічних бар'єрів у торгівлі та сприяння розвитку
наукового та технічного співробітництва;
b. розвиток прямих зв'язків між науково-дослідними установами
з стандартизації, метрології і управління якістю, а також між
органами з оцінки відповідності обох Сторін.
2) Оцінка відповідності
a. визначення умов та методів визнання результатів оцінки
відповідності продукції;
b. проведення робіт з взаємного визнання результатів оцінки
відповідності (протоколів випробувань, сертифікатів відповідності)
на основі угод між уповноваженими органами з сертифікації окремих
видів продукції, яка відноситься до експорту/імпорту і яка була
виготовлена на території Ісламської Республіки Іран та України.
Перелік уповноважених органів з сертифікації узгоджується
Сторонами додатково.
3) Метрологія
a. організація робіт щодо забезпечення єдності вимірювань;
b. створення, застосування і звірення національних еталонів
одиниць фізичних величин;
c. створення і застосування стандартних зразків речовин та
матеріалів.
4) Управління якістю
a. впровадження та сертифікація систем управління якістю і
систем управління довкіллям у відповідності з міжнародними
стандартами серій ISO 9000 та ISO 14000.
Стаття 3
Сторони домовились обмінюватись:
- інформацією, періодикою, виданою національними органами з
стандартизації;
- каталогами, окремими національними стандартами, нормами,
правилами та регламентами;
- переліками національних еталонів одиниць вимірювань;
- інформацією щодо груп продукції, яка відноситься до
законодавчо регульованої сфери і підлягає обов'язковій оцінці
відповідності;
- інформацією і матеріалами щодо навчальних програм і програм
підвищення кваліфікації спеціалістів і обміну спеціалістами для
вивчення досвіду у сфері стандартизації, метрології, оцінки
відповідності і управління якістю.
Стаття 4
Сторони будуть забезпечувати конфіденційність документації та
іншої інформації, отриманої в результаті виконання робіт в рамках
цього Меморандуму, яка може створювати загрозу інтересам Сторін.
Ця документація та інформація можуть передаватись третій Стороні
виключно за письмовою домовленістю Сторін.
Стаття 5
Спори щодо тлумачення або застосування положень цього
Меморандуму вирішуються шляхом переговорів і консультацій між
Сторонами.
Стаття 6
Фінансування співробітництва в рамках цього Меморандуму
здійснюється за домовленістю між Сторонами.
Стаття 7
Припинення дії Меморандуму не впливає на виконання Сторонами
проектів та програм, узгоджених відповідно до його положень та
незавершених на момент його припинення, якщо Сторони письмово не
домовляться про інше.
Стаття 8
Цей Меморандум укладається на невизначений термін і набуває
чинності з дати його підписання.
До цього Меморандуму за взаємною письмовою згодою Сторін
можуть вноситися зміни і доповнення, що оформляються відповідними
протоколами, які становлять невід'ємну частину цього Меморандуму.
Кожна із Сторін може припинити дію цього Меморандуму,
письмово повідомивши іншу Сторону про свої наміри. Меморандум
втрачає силу через 6 місяців від дати отримання іншою Стороною
такого повідомлення.
Вчинено в м. Тегерані 17 листопада 2007 року у двох
примірниках, кожний, українською, фарсі і англійською мовами,
причому всі тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього
Меморандуму, переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Державний комітет України За Інститут стандартів
з питань технічного регулювання і промислових досліджень
та споживчої політики Ісламської Республіки
Іран
(підпис) (підпис)
Олександр Шнипко Мохаммад Наземі Ардеканівгору