Про Єдиний ліцензійний реєстр
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 27.03.1996364
Документ 364-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.11.2000, підстава - 1658-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 березня 1996 р. N 364
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1658 ( 1658-2000-п ) від 08.11.2000 )
Про Єдиний ліцензійний реєстр
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1257 ( 1257-97-п ) від 12.11.97
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98
N 501 ( 501-2000-п ) від 16.03.2000 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Єдиний ліцензійний реєстр
(додається). 2. Установити, що фінансування видатків на створення та
ведення Єдиного ліцензійного реєстру здійснюється за рахунок
асигнувань, передбачених на утримання Ліцензійної палати. ( Пункт
2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1257
( 1257-97-п ) від 12.11.97 )

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.25
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 березня 1996 р. N 364
ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний ліцензійний реєстр
1. Єдиний ліцензійний реєстр (далі - Реєстр) - це
автоматизована система збирання, накопичення та обліку даних,
пов'язаних із ліцензуванням підприємницької діяльності. Реєстр створюється на основі національної системи
класифікації та кодування техніко-економічної інформації. Реєстр веде Ліцензійна палата. ( Абзац третій пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1257 ( 1257-97-п )
від 12.11.97 ) 2. Реєстр створюється з метою забезпечення: повного обліку органів, що видають ліцензії (ліцензіарів),
суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали ліцензії
(ліцензіатів), та виданих ліцензій; державних органів інформацією щодо ліцензування
підприємницької діяльності; доступності, гласності та відкритості інформації у межах
законодавства щодо ліцензування підприємницької діяльності; взаємодії на єдиних методологічних засадах з базами даних
Мінстату, Державної податкової адміністрації, інших міністерств і
відомств; ( Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 ) переходу до міжнародної системи обміну інформацією щодо
ліцензування підприємницької діяльності; контролю на основі даних Реєстру за додержанням ліцензіарами
порядку видачі ліцензій, ліцензіатами - вимог нормативних актів
щодо здійснення видів підприємницької діяльності, які
ліцензуються; організації єдиної інформаційної системи ліцензування
підприємницької діяльності та її функціонування; організації методичної та консультаційної допомоги; проведення статистичних, аналітичних та наукових досліджень. 3. Реєстр формується за рахунок даних: ліцензіарів; Ліцензійної палати; Єдиного державного реєстру підприємств та організацій; Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та
інших обов'язкових платежів; іншої інформації. 4. До Реєстру включаються відомості про ліцензіарів,
ліцензіатів та видані ліцензії. Інформаційний фонд Реєстру складається з таких даних: ідентифікаційний код (номер) ліцензіата, найменування,
місцезнаходження, відомча підпорядкованість, телефон і факс
ліцензіарів та ліцензіатів; найменування форми власності та організаційної форми
ліцензіатів; номер, дата видачі, термін дії ліцензії та вид
підприємницької діяльності, на який видано ліцензію. 5. Реєстр ведеться на підставі відомостей, які подаються
ліцензіарами Ліцензійній палаті щомісяця (до 15 числа наступного
за звітним місяця) за формою, затвердженою Ліцензійною палатою. 6. У разі зміни даних, що становлять інформаційний фонд
Реєстру, ліцензіар повинен у місячний термін повідомити про це
Ліцензійну палату за затвердженою нею формою. 7. Ліцензіат виключається з Реєстру у разі скасування його
державної реєстрації або анулювання (закінчення терміну дії)
ліцензії. 8. Користування даними Реєстру є платним. Тарифи на оплату
послуг за користування даними Реєстру затверджує Ліцензійна
палата за погодженням з Мінфіном. Кошти, одержані від оплати
послуг за користування даними Реєстру, зараховуються до державного
бюджету. ( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесними згідно з
Постановами КМ N 1257 ( 1257-97-п ) від 12.11.97, N 501
( 501-2000-п ) від 16.03.2000 )
Верховна Рада України, Адміністрація Президента України,
Кабінет Міністрів України, Національний банк, Верховна Рада та
Уряд Автономної Республіки Крим, центральні та місцеві органи
державної виконавчої влади, інші органи, що фінансуються з
державного бюджету, а також органи місцевого самоврядування
користуються даними Реєстру безплатно. 9. Інформація з Реєстру може бути одержана користувачами на
паперових носіях, дискетах чи каналами зв'язку.вгору