Документ 364-95-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.03.2002, підстава - 302-2002-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 травня 1995 р. N 364
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 302 ( 302-2002-п ) від 13.03.2002 )

Про затвердження Положення про порядок
видачі дозволів на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами

Відповідно до статті 13 Закону України "Про охорону
атмосферного повітря" ( 2707-12 ) Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Положення про порядок видачі дозволів на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
(додається).

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Є. МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 травня 1995 р. N 364
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі дозволів на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами
1. Цим Положенням установлюється порядок видачі дозволів на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (далі - викиди)
стаціонарними джерелами підприємств, установ, організацій і
стаціонарними джерелами, що належать громадянам, які провадять
підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.
2. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
(далі - дозвіл) - це офіційний документ, який дає право
здійснювати викиди певної кількості забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами за одиницю часу
протягом визначеного в дозволі терміну (додаток N 1).
3. Дозвіл видається органами Мінекобезпеки на термін не
більше п'яти років на основі затверджених нормативів гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
4. Для одержання дозволу юридичні особи і громадяни,
зазначені у пункті 1 цього Положення (далі - заявники), подають
такі документи: клопотання про видачу дозволу; затверджений відповідно до статті 8 Закону України "Про
охорону атмосферного повітря" проект нормативів гранично
допустимих викидів; довідку про стан виконання заявником заходів щодо зниження
викидів до нормативного рівня.
5. Якщо на момент розгляду клопотання про видачу дозволу
викиди стаціонарних джерел заявника перевищують нормативи гранично
допустимих викидів, дозвіл може бути виданий на основі тимчасово
погоджених викидів, затверджених у порядку, передбаченому пунктом
4 цього Положення, з вимогою проведення у подальшому заходів для
їх зниження до нормативного рівня.
6. Клопотання про видачу дозволу розглядається і рішення по
ньому приймається у місячний термін. У разі відмови у видачі дозволу заявникові надсилається
відповідь з обгрунтуванням причин відмови.
7. На новостворені стаціонарні джерела дозвіл видається на
стадії введення їх в дію за наявності затверджених нормативів
гранично допустимих викидів.
8. В органах Мінекобезпеки, що видають дозволи, ведеться
журнал реєстрації видачі цих дозволів за встановленою формою
(додаток N 2).
9. Не пізніш як за місяць до закінчення дії дозволу заявник
подає документи на одержання нового дозволу в установленому цим
Положенням порядку.
10. У разі внесення змін до затверджених нормативів гранично
допустимих викидів раніше виданий дозвіл анулюється органом, який
його видав. При цьому заявник зобов'язаний у тримісячний термін
одержати новий дозвіл в установленому цим Положенням порядку.
11. Дія дозволу може бути тимчасово припинена органом, який
його видав, якщо виникне загроза надзвичайних екологічних
ситуацій. У цьому разі викиди можуть бути заборонені або обмежені
їх обсяги по всіх стаціонарних джерелах заявника або по окремих
його виробництвах і одиницях обладнання.
12. Спори, що виникають у зв'язку з видачею дозволу,
вирішуються відповідно до чинного законодавства.
Зразок
Додаток N 1
до Положення про порядок видачі
дозволів на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
ДОЗВІЛ N
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
Видано____________________________________________
(заявник та його адреса) ________________________________________________ _________________________________________________
(найменування органу, який видав дозвіл)
Термін дії __________________________________________
(число, місяць, рік)
Умови і вимоги щодо викидів____________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________
Дата видачі_________________________________________
(число, місяць, рік)
Дозволені обсяги викидів наведено у таблиці, яка складається
із __ сторінок і додається в одному примірнику. ____________________
(посада уповноваженої особи ____________________ _______ ____________
органу, який видав дозвіл) (підпис) (прізвище)

МП
Продовження додатка N 1
ТАБЛИЦЯ
(до дозволу N ---- від --------------199 )
ДОЗВОЛЕНІ ОБСЯГИ
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами ____________________________ на ________ роки
(заявник та його адреса)
(г/сек) ————————————————————————————————————————————————————————————————— NN | Назва |Номер |Обсяги викидів по роках| пп |речовини|джерела|(усіма стаціонарними | Гранично допустимі | |викидів|джерелами, у тому числі| викиди | | |кожним стаціонарним | | | |джерелом викидів) | ———+————————+———————+———————————————————————+———————————————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ————————————————————————————————————————————————————————————————— ________________
Примітка. Характеристика викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря наводиться у затвердженому проекті нормативів
гранично допустимих викидів заявника (реєстраційний номер
проекту_________, затвердженого _________).
(керівник підрозділу __________________ ________ ____________
органу, який видав дозвіл) (підпис) (прізвище)
Додаток N 2
до Положення про порядок видачі
дозволів на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
ЖУРНАЛ
реєстрації видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
______________________________________
(найменування органу, який видає дозволи) ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Заяв- |Реєст- |Дата |Термін |Реєст-|Дата |Прізвище |При- NN|ник та|ра |видачі|дії |рацій-|зат- |та іні- |міт- пп|його |ційний |дозво-|дозволу|ний |верд- |ціали |ка |адреса|номер |лу | |номер |ження |—————————————+———— | |дозволу| | |зат- |проек-|поса- |особи,| | | | | |верд- |ту |дової |яка | | | | | |женого|норма-|особи,|одер- | | | | | |проек-|тивів |яка |жала | | | | | |ту |гра- |підпи-|дозвіл| | | | | |норма-|нично |сала | | | | | | |тивів |допус-|дозвіл| | | | | | |гра- |тими | | | | | | | |нично |вики- | | | | | | | |допус-|дів | | | | | | | |тимих | | | | | | | | |вики- | | | | | | | | |дів | | | | ——+——————+———————+——————+———————+——————+——————+——————+——————+———— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 —————————————————————————————————————————————————————————————————вгору