Документ 364-IV, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 14.01.2003

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про обіг векселів в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 7, ст.63 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про обіг векселів в Україні"
( 2374-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24,
ст. 128) такі зміни:
1. Перше речення частини третьої статті 4 доповнити словами
"який укладається в письмовій формі".
2. Абзац третій частини третьої статті 5 викласти в такій
редакції:
"від імені фізичних осіб - власноручно зазначеною фізичною
особою або уповноваженою нею особою, із зазначенням
індивідуального ідентифікаційного номера з Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів,
наданого органом державної податкової служби (крім випадків
відсутності індивідуального ідентифікаційного номера в осіб, які
через свої релігійні або інші переконання відмовилися від
прийняття індивідуального ідентифікаційного номера та офіційно
повідомили про це відповідні державні органи), та паспортних даних
векселедавця-трасанта (серія та номер паспорта, найменування
органу, що видав паспорт, та дата його видачі, місце проживання).
Підпис скріплюється печаткою (у разі її наявності)".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 грудня 2002 року
N 364-IVвгору