Документ 361/2008, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.06.2014, підстава - 504/2014


 
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 504/2014 ( 504/2014 ) від 06.06.2014 }
 
Про Міжвідомчу комісію з питань подолання
демографічної кризи та розвитку трудоресурсного
потенціалу при Раді національної безпеки
і оборони України
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 839/2009 ( 839/2009 ) від 20.10.2009 }

 
     1. Призначити ІГНАТЕНКА Павла Миколайовича - заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України - головою Міжвідомчої комісії з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 839/2009 ( 839/2009 ) від 20.10.2009 }
 
     2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України та її персональний склад (додаються).

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 15 квітня 2008 року
N 361/2008

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 15 квітня 2008 року N 361/2008
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань подолання
демографічної кризи та розвитку трудоресурсного
потенціалу при Раді національної безпеки
і оборони України

 
     1. Міжвідомча комісія з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України (далі - Комісія) є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України.
 
     2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 
     3. Основними завданнями Комісії є:
 
     аналіз стану і можливих загроз національній безпеці України у питаннях подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу, а також стану виконання державних програм і заходів, пов'язаних із реалізацією центральними та місцевими органами виконавчої влади державної політики у відповідних питаннях;
 
     узагальнення міжнародного досвіду щодо формування та реалізації державної політики у питаннях подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу;
 
     розроблення і внесення Президентові України та Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо:
 
     - визначення національних інтересів України у питаннях подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу, здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення державної політики у цих питаннях;
 
     - удосконалення системи правового забезпечення питань поліпшення демографічної ситуації та розвитку трудоресурсного потенціалу;
 
     - організації та порядку взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у питаннях подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу;
 
     - удосконалення системи оперативного забезпечення Президента України інформаційно-аналітичними матеріалами з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу.
 
     4. Комісія для виконання покладених на неї завдань у встановленому порядку має право:
 
     одержувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій статистичні дані, інформацію, довідкові та інші матеріали, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;
 
     використовувати електронні бази даних, системи зв'язку і комунікацій органів виконавчої влади;
 
     здійснювати аналіз виконання програм і заходів, пов'язаних із реалізацією центральними та місцевими органами виконавчої влади державної політики у питаннях подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу;
 
     утворювати в разі потреби експертні групи, залучати в установленому порядку для розгляду питань, що належать до компетенції Комісії, представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ, а також незалежних експертів;
 
     організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад з питань, віднесених до її повноважень;
 
     брати участь у відповідних міжнародних заходах, у тому числі й за кордоном.
 
     5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря і членів Комісії та працює на громадських засадах.
 
     Комісію очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
 
     Персональний склад Комісії затверджує Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
 
     Секретар Ради національної безпеки і оборони України за пропозицією голови Комісії вносить подання Президентові України щодо змін персонального складу Комісії.
 
     Голова Комісії здійснює керівництво діяльністю Комісії, визначає порядок її роботи та головує на її засіданнях. У разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник.
 
     6. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. Голова Комісії в разі необхідності має право скликати позачергові засідання Комісії.
 
     Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів. Відсутній на засіданні член Комісії має право викласти свою думку з питання, що обговорюється, у письмовій формі.
 
     7. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Якщо член Комісії не згодний із прийнятим рішенням, він має право викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.
 
     Прийняті рішення оформляються протоколом і підписуються головою та секретарем Комісії.
 
     8. Рішення Комісії є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
 
     9. Інформаційне, організаційно-технічне та фінансове забезпечення діяльності Комісії здійснюється Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.
 
     10. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 
 Глава Секретаріату 
Президента України В.БАЛОГА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 15 квітня 2008 року N 361/2008
 
СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань подолання
демографічної кризи та розвитку
трудоресурсного потенціалу при Раді
національної безпеки і оборони України

 
ІГНАТЕНКО - заступник Секретаря Ради національної
Павло Миколайович    безпеки і оборони України, голова 
Міжвідомчої комісії
ГНИБІДЕНКО - керівник управління соціальної безпеки Іван Федорович Апарату Ради національної безпеки і
оборони України, заступник голови
Міжвідомчої комісії
БАХТЕЄВА - голова Комітету Верховної Ради України Тетяна Дмитрівна з питань охорони здоров'я (за згодою)
ВЛАСЕНКО - заступник Голови Державного комітету Наталія Степанівна статистики України
ГЕЄЦЬ - директор Інституту економіки та Валерій Михайлович прогнозування НАН України (за згодою)
ШМІДТ - заступник Міністра аграрної політики Роман Михайлович України
     ДВОРНИК - заступник керівника управління соціальної Олег Іванович безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України, секретар Міжвідомчої комісії
 
   ДУТЧАК      - заступник Міністра України у справах
Мирослав Васильович   сім'ї, молоді та спорту 
     ЖУКОВСЬКИЙ - Керівник Головної служби
Роман Сергійович     соціально-економічного розвитку 
Секретаріату Президента України
     ЗГУРОВСЬКИЙ - ректор Національного технічного
Михайло Захарович    університету України "Київський 
політехнічний інститут" (за згодою)
ІВАНКЕВИЧ - заступник Міністра праці та соціальної Віктор Вікторович політики України
ІШКОВ - заступник голови Донецької обласної Володимир Миколайович ради (за згодою)
     КРАСИЛЬЩИКОВ - начальник Управління стратегії
Анатолій Лаврентійович  реформування соціальних відносин 
Секретаріату Кабінету Міністрів України
(за згодою)
КРЕМЕНЬ - президент Академії педагогічних наук Василь Григорович України (за згодою)
КРЮЧКОВА - заступник Міністра економіки України Ірина Володимирівна
     ЛІБАНОВА - директор Інституту демографії та
Елла Марленівна     соціальних досліджень НАН України (за 
згодою)
МАТВІЙЧУК - заступник Міністра фінансів України Володимир Макарович (за згодою)
МЕЛЬНИК - директор Науково-дослідного інституту Сергій Вікторович соціально-трудових відносин Міністерства
праці та соціальної політики України
МИТНИК - заступник Міністра охорони здоров'я Зіновій Миколайович України
     МІРОШНИЧЕНКО - виконавчий віце-президент Всеукраїнського Олексій Валентинович об'єднання організацій роботодавців "Конфедерація роботодавців України" (за згодою)
 
     НОВІКОВА - завідувач сектору проблем соціальної
Ольга Федорівна     безпеки Інституту економіки промисловості 
НАН України (за згодою)
     ПАВЛЕНКО - ректор Київського національного
Анатолій Федорович    економічного університету 
імені Вадима Гетьмана (за згодою)
САЄНКО - завідувач відділу соціальної експертизи
Юрій Іванович Інституту соціології НАН України
(за згодою)
СЕРДЮК - директор Інституту гігієни та медичної Андрій Михайлович екології імені О.М. Марзеєва Академії
медичних наук України (за згодою)
УКРАЇНЕЦЬ - заступник Голови Федерації професійних Сергій Якович спілок України (за згодою)
ХВЕСИК - заступник голови Ради по вивченню Михайло Артемович продуктивних сил України НАН України
(за згодою)
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 839/2009 ( 839/2009 ) від 20.10.2009 }
 
 Глава Секретаріату 
Президента України В.БАЛОГАвгору