Document 361/2008, invalid, current version — Loss of force on June 30, 2014, on the basis - 504/2014

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 504/2014 ( 504/2014 ) від 06.06.2014 }
Про Міжвідомчу комісію з питань подолання
демографічної кризи та розвитку трудоресурсного
потенціалу при Раді національної безпеки
і оборони України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 839/2009 ( 839/2009 ) від 20.10.2009 }

1. Призначити ІГНАТЕНКА Павла Миколайовича - заступника
Секретаря Ради національної безпеки і оборони України - головою
Міжвідомчої комісії з питань подолання демографічної кризи та
розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки
і оборони України. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 839/2009 ( 839/2009 ) від 20.10.2009 }
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань
подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного
потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України та її
персональний склад (додаються).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 квітня 2008 року
N 361/2008

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 15 квітня 2008 року N 361/2008
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань подолання
демографічної кризи та розвитку трудоресурсного
потенціалу при Раді національної безпеки
і оборони України

1. Міжвідомча комісія з питань подолання демографічної кризи
та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної
безпеки і оборони України (далі - Комісія) є робочим органом Ради
національної безпеки і оборони України.
2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
аналіз стану і можливих загроз національній безпеці України у
питаннях подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного
потенціалу, а також стану виконання державних програм і заходів,
пов'язаних із реалізацією центральними та місцевими органами
виконавчої влади державної політики у відповідних питаннях;
узагальнення міжнародного досвіду щодо формування та
реалізації державної політики у питаннях подолання демографічної
кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу;
розроблення і внесення Президентові України та Раді
національної безпеки і оборони України пропозицій щодо:
- визначення національних інтересів України у питаннях
подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного
потенціалу, здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення
державної політики у цих питаннях;
- удосконалення системи правового забезпечення питань
поліпшення демографічної ситуації та розвитку трудоресурсного
потенціалу;
- організації та порядку взаємодії міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади у питаннях подолання
демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу;
- удосконалення системи оперативного забезпечення Президента
України інформаційно-аналітичними матеріалами з питань подолання
демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу.
4. Комісія для виконання покладених на неї завдань у
встановленому порядку має право:
одержувати від центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій статистичні дані, інформацію, довідкові та інші
матеріали, необхідні для вирішення питань, що належать до її
компетенції;
використовувати електронні бази даних, системи зв'язку і
комунікацій органів виконавчої влади;
здійснювати аналіз виконання програм і заходів, пов'язаних із
реалізацією центральними та місцевими органами виконавчої влади
державної політики у питаннях подолання демографічної кризи та
розвитку трудоресурсного потенціалу;
утворювати в разі потреби експертні групи, залучати в
установленому порядку для розгляду питань, що належать до
компетенції Комісії, представників органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, наукових установ, а також
незалежних експертів;
організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад з
питань, віднесених до її повноважень;
брати участь у відповідних міжнародних заходах, у тому числі
й за кордоном.
5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови,
секретаря і членів Комісії та працює на громадських засадах.
Комісію очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє
з посади Президент України за поданням Секретаря Ради національної
безпеки і оборони України.
Персональний склад Комісії затверджує Президент України за
поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України за
пропозицією голови Комісії вносить подання Президентові України
щодо змін персонального складу Комісії.
Голова Комісії здійснює керівництво діяльністю Комісії,
визначає порядок її роботи та головує на її засіданнях. У разі
відсутності голови його обов'язки виконує заступник.
6. Основною формою роботи Комісії є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.
Голова Комісії в разі необхідності має право скликати позачергові
засідання Комісії.
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні
більшість її членів. Відсутній на засіданні член Комісії має право
викласти свою думку з питання, що обговорюється, у письмовій
формі.
7. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування
простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У
разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є
вирішальним. Якщо член Комісії не згодний із прийнятим рішенням,
він має право викласти у письмовій формі окрему думку, що
додається до протоколу засідання.
Прийняті рішення оформляються протоколом і підписуються
головою та секретарем Комісії.
8. Рішення Комісії є обов'язковими для розгляду органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями.
9. Інформаційне, організаційно-технічне та фінансове
забезпечення діяльності Комісії здійснюється Апаратом Ради
національної безпеки і оборони України.
10. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм
найменуванням.

Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 15 квітня 2008 року N 361/2008
СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань подолання
демографічної кризи та розвитку
трудоресурсного потенціалу при Раді
національної безпеки і оборони України

ІГНАТЕНКО - заступник Секретаря Ради національної Павло Миколайович безпеки і оборони України, голова
Міжвідомчої комісії
ГНИБІДЕНКО - керівник управління соціальної безпеки Іван Федорович Апарату Ради національної безпеки і
оборони України, заступник голови
Міжвідомчої комісії
БАХТЕЄВА - голова Комітету Верховної Ради України Тетяна Дмитрівна з питань охорони здоров'я (за згодою)
ВЛАСЕНКО - заступник Голови Державного комітету Наталія Степанівна статистики України
ГЕЄЦЬ - директор Інституту економіки та Валерій Михайлович прогнозування НАН України (за згодою)
ШМІДТ - заступник Міністра аграрної політики Роман Михайлович України
ДВОРНИК - заступник керівника управління соціальної
Олег Іванович безпеки Апарату Ради національної безпеки
і оборони України, секретар Міжвідомчої
комісії
ДУТЧАК - заступник Міністра України у справах Мирослав Васильович сім'ї, молоді та спорту
ЖУКОВСЬКИЙ - Керівник Головної служби Роман Сергійович соціально-економічного розвитку
Секретаріату Президента України
ЗГУРОВСЬКИЙ - ректор Національного технічного Михайло Захарович університету України "Київський
політехнічний інститут" (за згодою)
ІВАНКЕВИЧ - заступник Міністра праці та соціальної Віктор Вікторович політики України
ІШКОВ - заступник голови Донецької обласної Володимир Миколайович ради (за згодою)
КРАСИЛЬЩИКОВ - начальник Управління стратегії Анатолій Лаврентійович реформування соціальних відносин
Секретаріату Кабінету Міністрів України
(за згодою)
КРЕМЕНЬ - президент Академії педагогічних наук Василь Григорович України (за згодою)
КРЮЧКОВА - заступник Міністра економіки України Ірина Володимирівна
ЛІБАНОВА - директор Інституту демографії та Елла Марленівна соціальних досліджень НАН України (за
згодою)
МАТВІЙЧУК - заступник Міністра фінансів України Володимир Макарович (за згодою)
МЕЛЬНИК - директор Науково-дослідного інституту Сергій Вікторович соціально-трудових відносин Міністерства
праці та соціальної політики України
МИТНИК - заступник Міністра охорони здоров'я Зіновій Миколайович України
МІРОШНИЧЕНКО - виконавчий віце-президент Всеукраїнського
Олексій Валентинович об'єднання організацій роботодавців
"Конфедерація роботодавців України" (за
згодою)
НОВІКОВА - завідувач сектору проблем соціальної Ольга Федорівна безпеки Інституту економіки промисловості
НАН України (за згодою)
ПАВЛЕНКО - ректор Київського національного Анатолій Федорович економічного університету
імені Вадима Гетьмана (за згодою)
САЄНКО - завідувач відділу соціальної експертизи
Юрій Іванович Інституту соціології НАН України
(за згодою)
СЕРДЮК - директор Інституту гігієни та медичної Андрій Михайлович екології імені О.М. Марзеєва Академії
медичних наук України (за згодою)
УКРАЇНЕЦЬ - заступник Голови Федерації професійних Сергій Якович спілок України (за згодою)
ХВЕСИК - заступник голови Ради по вивченню Михайло Артемович продуктивних сил України НАН України
(за згодою)
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 839/2009 ( 839/2009 ) від 20.10.2009 }
Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГАon top