Документ 360_005, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 17.12.2009, підстава - 1768-VI
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.03.2011, підстава - v1231321-11. Подивитися в історії? )

             Рамкова угода 
між Кабінетом Міністрів України
і Урядом Республіки Індонезія про співробітництво
у сфері дослідження та використання космічного
простору в мирних цілях
{ Угоду ратифіковано Законом
N 1768-VI ( 1768-17 ) від 17.12.2009 }

Дата підписання: 06.11.2008 Дата ратифікації Україною: 17.12.2009 Дата набрання чинності для України: 15.03.2011

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Індонезія (далі -
Сторони),
бажаючи сприяти зміцненню традиційних доброзичливих відносин
дружби та співробітництва між двома державами,
враховуючи взаємну заінтересованість у розширенні
використання космічного простору в мирних цілях,
прагнучи зберегти космічний простір відкритим для широкого
міжнародного співробітництва виключно в мирних цілях,
беручи до уваги умови Договору про принципи діяльності держав
з дослідження та використання космічного простору, включаючи
Місяць та інші небесні тіла ( 995_480 ), від 27 січня 1967 року,
інших багатосторонніх угод та договорів про дослідження і
використання космічного простору, учасницями яких є обидві
Сторони,
прагнучи встановити ефективні форми двостороннього
співробітництва у сфері космічної діяльності, яке б сприяло
соціальному, економічному та культурному розвитку на благо народів
обох держав,
з метою підтримки комерційного та промислового
співробітництва між приватними секторами обох держав у космічній
галузі,
спираючись на відповідні національні законодавства обох
держав,
домовилися про таке:
Стаття 1
Мета
Метою цієї Угоди є розвиток співробітництва між двома
державами у сфері дослідження та використання космічного простору
в мирних цілях відповідно до чинного законодавства обох держав, а
також міжнародного космічного права.
Стаття 2
Законодавство
Співробітництво у рамках цієї Угоди здійснюватиметься
відповідно до законодавства держав Сторін, загальноприйнятих норм
і принципів міжнародного права, що не заважатиме Сторонам
виконувати зобов'язання та користуватися правами в рамках інших
міжнародних договорів, у яких вони беруть участь.
Стаття 3
Компетентні органи
1. Компетентними органами, відповідальними за розвиток та
координацію співробітництва, передбаченого цією Угодою, є:
з української Сторони - Національне космічне агентство
України,
з індонезійської Сторони - Національний інститут аеронавтики
і космосу.
У випадку призначення будь-якою зі Сторін іншого
Компетентного органа, така Сторона негайно повідомить про таке
призначення іншу Сторону дипломатичними каналами у письмовій
формі.
2. Згідно з національними законодавствами своїх держав,
Сторони або Компетентні органи можуть призначати інші
міністерства/агентства або організації, як державні, так і
приватні - для виконання спеціалізованих заходів у напрямах
співробітництва в рамках цієї Угоди (далі - Призначені
організації).
3. Для цілей цієї Угоди термін "учасники спільної діяльності"
означатиме Компетентні органи, Призначені організації та інші
юридичні особи, як державні, так і приватні - задіяні у спільній
діяльності в рамках цієї Угоди.
4. Учасники спільної діяльності дотримуватимуться
внутрішнього регламенту, встановленого Сторонами для реалізації
цієї Угоди.
Стаття 4
Напрями співробітництва
1. Співробітництво у рамках цієї Угоди може здійснюватися за
такими напрямами:
а) фундаментальна космічна наука, космічна метеорологія,
космічна геофізика, астрономія та астрофізика, космічні матеріали
та конструкції, біотехнології, іоносфера та космічна плазма;
б) космічні наукові та технічні прилади;
в) космічні транспортні системи;
г) розробка і виробництво супутників для наукових та
комерційних цілей;
д) створення систем дистанційного зондування;
є) космічні телекомунікаційні системи;
ж) спільні науково-дослідницькі роботи, конструювання,
виробництво, запуски, управління і використання ракет-носіїв,
супутників та інших космічних систем;
з) наземна інфраструктура космічних систем, в тому числі
пускові центри;
і) розробка, випробування, виробництво і постачання
різноманітних компонентів для ракет-носіїв, супутників та наземної
інфраструктури.
2. Інші напрями співробітництва визначатимуться за взаємною
домовленістю Сторін.
Стаття 5
Форми співробітництва
1. Співробітництво у рамках цієї Угоди може здійснюватись у
наступних формах:
а) планування та реалізація спільних космічних проектів;
б) навчальні програми для фахівців, сприяння участі наукових,
інженерних та технічних фахівців у спільних проектах;
в) обмін вченими і технічним персоналом;
г) обмін устаткуванням, документацією, даними, результатами
експериментів, науковою і технологічною інформацією;
д) спільна розробка та реалізація промислових і комерційних
програм;
є) спільне створення і використання ракет-носіїв та інших
космічних систем;
ж) організація симпозіумів та інших спільних наукових
заходів.
2. Будь-які додаткові форми співробітництва визначатимуться
за взаємною домовленістю Сторін.
Стаття 6
Додаткові угоди та угоди про спільні програми
1. Для виконання конкретних програм або проектів у рамках
цієї Угоди Сторони можуть укладати окремі виконавчі угоди.
2. Компетентні органи можуть згідно з нормами чинного
законодавства своїх держав укладати угоди про спільні програми, в
яких визначатимуться принципи, правила та порядок їх організації
та виконання, і, у разі необхідності, фінансування таких програм.
3. За взаємною згодою Сторін Компетентні органи можуть
залучати до участі у виконанні спільних програм у рамках цієї
Угоди юридичних та фізичних осіб з третіх країн.
Стаття 7
Робочі групи
З метою досягнення цілей цієї Угоди Компетентні органи з
дозволу Сторін можуть, у разі необхідності, створювати двосторонні
технічні робочі групи.
Стаття 8
Принципи фінансування
1. Фінансування спільних програм в рамках цієї Угоди, які є
частиною державної космічної політики Сторін, здійснюватиметься
Сторонами згідно з бюджетним розписом за наявності коштів у
державних бюджетах держав Сторін.
2. Відповідальність за фінансування спільних програм,
фінансування яких не передбачено бюджетом, і/або які не є частиною
державної космічної політики Сторін, покладатиметься на
Компетентні органи і/або організації, задіяні у таких програмах,
про що йтиметься в окремих угодах.
3. Сторони, якщо інше не передбачено національними
законодавствами держав Сторін, не відповідатимуть за фінансові
зобов'язання, що можуть виникати з окремих угод між Компетентними
органами або задіяними організаціями в рамках цієї Угоди.
Стаття 9
Інтелектуальна власність
Якщо Компетентні органи не домовилися про інше у виконавчих
угодах в рамках спільних програм, то розподіл прав на об'єкти
права інтелектуальної власності, що створені або передані у
процесі виконання спільних робіт у рамках цієї Угоди, здійснюється
відповідно до Додатку, який є невід'ємною частиною цієї Угоди.
Стаття 10
Обмін інформацією
1. Дотримуючись умов конфіденційності, передбачених Додатком
до цієї Угоди, Компетентні органи на взаємній основі протягом
визначеного часу забезпечуватимуть доступ до результатів наукових
досліджень та розробок, що спільно проводились у рамках цієї
Угоди. Після їх здійснення Компетентні органи будуть підтримувати
обмін відповідною науковою та технічною інформацією та даними, які
не можуть передаватися третій стороні без попередньої взаємної
згоди.
2. Компетентні органи, відповідно до національного
законодавства про інформацію обмеженого доступу, сприятимуть
взаємному обміну інформацією щодо основних напрямів національних
космічних програм.
Стаття 11
Митні процедури
Згідно з національним законодавством своїх держав, кожна
Сторона на основі повної взаємності вживатиме заходів для
спрощення процедури ввезення обладнання для виконання спільних
програм, що здійснюватимуться у рамках цієї Угоди
Стаття 12
Обмін персоналом
Кожна Сторона, згідно з національним законодавством своїх
держав, вживатиме необхідних заходів для спрощення процедури
документального оформлення в'їзду на національну територію,
перебування на території та виїзду з території держав фахівців для
їхньої участі у спільних програмах у рамках цієї Угоди.
Стаття 13
Відповідальність
1. Сторони укладуть окрему угоду щодо розподілу
відповідальності за витрати та збитки, понесені з їх вини та/або
вини їх Компетентних органів. Така угода буде застосовуватись до
кожної спільної програми.
2. Сторони погоджуються встановити взаємну відмову від
претензій між Сторонами, Компетентними органами та задіяними
організаціями з метою сприяння їхній участі у спільних програмах з
дослідження та використання відкритого космосу;
Сторони погоджуються із взаємною відмовою від претензій,
згідно з якою кожна з Сторін відмовляється від будь-яких претензій
до своїх Компетентних органів і/або задіяних організацій, в тому
числі підрядників та субпідрядників;
Принципи взаємної відмови від претензій застосовуватимуться
лише у випадку, коли фізична чи юридична особа або майно, що
спричинили збиток, є задіяними у спільних програмах у рамках цієї
Угоди, а також у випадку, коли фізичній чи юридичній особі або
майну завдано шкоди через їхню участь у спільних програмах;
3. У випадку наявності позовів за Конвенцію про міжнародну
відповідальність за збиток, заподіяний космічними об'єктами
( 995_126 ), від 29 березня 1972 року, Сторони проведуть негайні
консультації щодо застосування відповідних статей згаданої
Конвенції.
Стаття 14
Врегулювання спорів
Будь-які спори щодо тлумачення або застосування цієї Угоди
вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами або іншими
способами, погодженими Сторонами і визнаними міжнародним правом.
Стаття 15
Внесення змін та доповнень
За згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситись зміни та
доповнення, які оформляються окремими протоколами, що складають її
невід'ємну частину.
Стаття 16
Прикінцеві положення
1. Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього
письмового повідомлення про виконання сторонами
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності,
та тимчасово застосовується в частині, що не суперечить чинному
законодавству держав Сторін з дати її підписання допоки одна із
Сторін не виявить свій намір не бути зв'язаною цією Угодою.
2. Ця Угода діятиме протягом десяти (10) років і буде
автоматично подовжена на наступні десяти (10) річні періоди. Ця
Угода може бути припинена кожною зі Сторін шляхом направлення
дипломатичними каналами відповідного повідомлення. Дія Угоди
припиняється через шість (6) місяців з дати отримання
повідомлення.
3. Якщо інше не визначено Сторонами, то у випадку припинення
дії цієї Угоди, її положення зберігають силу для всіх незавершених
спільних програм. Припинення дії цієї Угоди не є підставою для
перегляду чи припинення чинних зобов'язань фінансового або
договірного характеру і не стосується прав та обов'язків юридичних
та фізичних осіб, набутих до припинення дії цієї Угоди.
На посвідчення цього, особи, які підписалися нижче, належним
чином уповноважені своїми відповідними Урядами, підписали цю
Угоду.
Вчинено в м. Джакарта 6 листопада 2008 року у двох
примірниках, українською, індонезійською та англійською мовами,
при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення
розбіжностей щодо тлумачення цієї Угоди переважну силу матиме
текст англійською мовою.
За Кабінет Міністрів України За Уряд Республіки Індонезія
(підпис) (підпис)

Додаток

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Для цілей цієї Угоди термін "Інтелектуальна власність" має
таке ж значення, що й у Статті 2 Конвенції ( 995_169 ), підписаної
у м. Стокгольмі 14 липня 1967 року, якою була заснована Всесвітня
організація інтелектуальної власності.
Для цілей цього Додатку термін "організації - учасниці
співробітництва" означає компетентні органи та інші призначені
організації.
Відповідно до національних законодавств своїх держав, Сторони
беруть на себе зобов'язання щодо ефективного захисту
інтелектуальної власності, яка створюється в процесі виконання
спільних програм у рамках цієї Угоди.
Організації - учасниці співробітництва погоджуються
повідомляти одна одну про будь-які об'єкти права інтелектуальної
власності, які створені у рамках цієї Угоди, а також здійснювати у
найкоротший термін дії, необхідні для набуття прав на ці об'єкти
права інтелектуальної власності.
I. Сфера дії
А. Цей Додаток застосовується до будь-якого співробітництва,
що здійснюється в рамках цієї Угоди, якщо інше не передбачено
Сторонами або організаціями - учасницями співробітництва в
додаткових угодах та угодах про спільні програми.
Б. Цей Додаток регулює розподіл, володіння та застосування
прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені у ході
співробітництва.
В. Цей Додаток не змінює взаємовідносин між організаціями -
учасницями співробітництва. Крім того, положення цього Додатку не
перешкоджатиме виконанню міжнародних зобов'язань Сторін.
Г. Всі права на об'єкти права інтелектуальної власності, які
отримані раніше або є результатами незалежних досліджень, не
регулюються положеннями цього Додатку.
II. Принципи
Стосовно розподілу, володіння та застосування прав на об'єкти
права інтелектуальної власності Сторони і призначені організації
застосовуватимуть наступні принципи:
А. принцип адекватного захисту результатів інтелектуальної
діяльності, які отримуються і/або використовуються у рамках цієї
Угоди;
Б. принцип належного врахування відповідних внесків Сторін та
призначених організацій у розподілі прав та інтересів на спільно
створені об'єкти права інтелектуальної власності;
В. Принцип ефективного використання інтелектуальної
власності;
Г. Принцип недискримінаційного поводження з учасниками
спільної діяльності;
Д. Принцип захисту конфіденційної ділової інформації;
Є. Принцип передачі та використання об'єктів права
інтелектуальної власності, що створені поза рамками цієї Угоди,
виключно після надання їм юридичного захисту на території держави
використання;
Ж. Принцип обов'язкового вжиття Сторонами заходів,
спрямованих на запобігання, ідентифікацію, розслідування,
перешкоджання і боротьбу з порушенням прав інтелектуальної
власності;
З. Принцип перешкоджання порушенням законних прав третіх
сторін на об'єкти права інтелектуальної власності, що отримується
і/або використовується в рамках цієї Угоди;
І. Принцип відхилення Сторонами за взаємною домовленістю
будь-яких претензій третіх сторін стосовно можливих порушень прав
власності або легітимності використання іншою Стороною або її
учасниками спільної діяльності прав інтелектуальної власності у
рамках цієї Угоди.
III. Розподіл прав
А. Якщо інше не визначено Сторонами та їх організаціями -
учасницями співробітництва в додаткових угодах та угодах про
спільні програми, майнові права інтелектуальної власності будуть
розподілятись відповідно до економічного, наукового та технічного
внеску кожної Сторони у створенні цієї інтелектуальної власності
згідно з національними законодавствами держав Сторін.
Б. публікації охороняються як об'єкти авторського права.
Використання цих об'єктів здійснюється на підставі договорів щодо
розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, які,
зокрема, стосуються прав на переклад, перевидання та публікацію
статей із науково-технічних журналів, доповідей, книг, що
з'явилися як безпосередній результат співробітництва у рамках цієї
Угоди. Усі опубліковані примірники таких творів мають містити ім'я
автору відповідного твору, якщо тільки він не вимагає, щоб його
ім'я не згадувалось у зв'язку з використанням відповідного твору.
В. Права на всі об'єкти інтелектуальної власності, крім
зазначених у розділі III-Б, мають розподілятися таким чином:
1. Майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності,
які створені в результаті діяльності фахівців у рамках цієї Угоди,
передаються та дають право на отримання відповідної винагороди, як
їх організаціям, так і їм самим, шляхом укладення договорів щодо
розпорядження майновими правами інтелектуальної власності стосовно
використання об'єктів права інтелектуальної власності відповідно
до національного законодавства держав Сторін.
2. Права на створені в ході співробітництва об'єкти права
інтелектуальної власності, які можуть набуватися в третіх країнах,
та прибутки від використання цих об'єктів будуть визначатися в
спеціальних додаткових угодах або угодах про спільні програми,
укладених згідно зі статтею 6 цієї Угоди.
3. У випадку, якщо у відповідних додаткових угодах або угодах
про спільні програми, укладених згідно з умовами Статті 6 цієї
Угоди, дослідження чи діяльність не визначені як "спільне
дослідження" чи "спільна робота", права на об'єкти права
інтелектуальної власності, що є результатом дослідження чи роботи,
є предметом домовленостей у процесі переговорів між Сторонами чи
їх організаціями - учасницями співробітництва.
4. У випадку, коли спільна науково-дослідницька діяльність
згідно з цією Угодою приводить до утворення та розповсюдження
об'єктів права інтелектуальної власності, які не підлягають
правовій охороні відповідно до законодавства однієї з держав
Сторін, Сторони повинні негайно провести обговорення з метою
досягнення взаємоприйнятного рішення.
IV. Програмне забезпечення
А. Майнові права інтелектуальної власності на програмне
забезпечення, яке спільно розроблялося та/або спільно
фінансувалося у рамках спільних робіт, розподіляються між
організаціями - учасницями співробітництва, враховуючи їх внески у
розробку та фінансування.
Б. Розподіл прибутків, отриманих внаслідок комерційного
використання програмного забезпечення, яке спільно розроблялося
та/або спільно фінансувалося, з комерційною метою, також може буде
визначено додатковими угодами або контрактами.
V. Конфіденційна інформація
А. Термін "конфіденційна інформація" означає будь-які
технічні дані чи інформацію фінансового характеру, незалежно від
форм та носія, яка передається для цілей здійснення діяльності у
рамках цієї Угоди та відповідає наступним умовам:
1. Володіння такою інформацією може забезпечити досягнення
здобутків, насамперед економічного, наукового чи технічного
характеру, які забезпечують конкурентну перевагу перед тими
особами, хто нею не володіє;
2. Ця інформація не є загальновідомою або загальнодоступною з
інших джерел;
3. Ця інформація раніше не була передана її користувачем
третім особам без попередніх зобов'язань зберігати її
конфіденційність;
4. Ця інформація вже не знаходиться у користувача без
попередніх зобов'язань зберігати її конфіденційність.
Б. Конфіденційна інформація повинна бути позначена у
відповідній формі. Відповідальність за таке позначення,
покладається на Сторони або їх організації - учасниці
співробітництва, які вимагають надання конфіденційності. Кожна із
Сторін або її організація - учасниця співробітництва повинна
захищати таку інформацію відповідно до національного законодавства
своєї держави.
В. Конфіденційна інформація може передаватися Сторонами або
їх організаціями - учасницями співробітництва власним службовцям,
якщо інше не передбачено додатковими угодами та угодами про
спільні програми, в яких передбачено умови та строки застосування
дії положень про конфіденційність.
Г. Сторони та організації - учасниці співробітництва
зобов'язуються приймати всі необхідні заходи по відношенню до
своїх службовців, основних виконавців робіт та субпідрядників для
дотримання зобов'язань щодо збереження конфіденційності, які
визначенні вище.
VI. Треті сторони
Передача майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності в
рамках спільних досліджень третім сторонам буде здійснюватися за
попередньою домовленістю між Сторонами або відповідними
організаціями - учасницями співробітництва.
VII. Розв'язання спорів
Спори стосовно інтелектуальної власності у рамках цієї Угоди
повинні вирішуватися шляхом обговорення між організаціями -
учасницями співробітництва або, при необхідності, Сторонами. Якщо
такий спір не може бути врегульований протягом шести місяців з
моменту порушення спірного питання, і в разі відсутності взаємної
згоди щодо інших способів врегулювання спору, будь-яка Сторона
подає для остаточного вирішення питання запит до арбітражу, одного
з членів якого призначає Сторона, що ініціює арбітражний розгляд,
другого члена призначає друга Сторона і третій член, який буде
головою, спільно обирається першим та другим членом арбітражу;
якщо будь-яка Сторона не зможе призначити члена арбітражу протягом
60 днів з моменту призначення арбітра другою Стороною або якщо ці
члени арбітражу не дійдуть згоди щодо призначення третього арбітра
протягом 60 днів з моменту їх призначення, Голова Міжнародного
Суду ООН може зробити необхідні призначення у відповідь на запит
будь-якої Сторони. Рішення арбітражу є остаточним і оскарженню не
підлягає. Кожна Сторона несе витрати свого арбітра та адвоката під
час арбітражного процесу. Витрати, пов'язані з роботою голови
арбітражу, та інші витрати обидві Сторони несуть нарівно.
VIII. Припинення або закінчення терміну дії Угоди
Припинення дії або закінчення терміну дії цієї Угоди не
впливатиме на права та обов'язки, набуті раніше у рамках положень
цього Додатку.вгору