Документ 360_001-16, чинний, поточна редакція — Підписання від 04.11.2016

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Національною агенцією з контролю якості лікарських засобів та продуктів харчування Республіки Індонезія у фармацевтичній сфері


Дата підписання:

04.11.2016


Дата набрання чинності для України:

04.11.2016

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Національна агенція з контролю якості лікарських засобів та продуктів харчування Республіки Індонезії, далі - Сторони,

висловлюючи прагнення зміцнювати дружбу і співробітництво між обома державами,

маючи намір сприяти розвиткові взаємовигідних інтересів у фармацевтичній сфері,

відповідно до національного законодавства держав,

домовилися про таке:

Стаття 1
Напрями співробітництва

Сторони домовилися здійснювати наступне співробітництво:

a. Обмін інформацією щодо стандартів та національного законодавства держав Сторін стосовно якості лікарських засобів;

b. Діяльність щодо зміцнення кадрового потенціалу включаючи семінари, тренінги та дослідження, включаючи підвищення кваліфікації кадрів у визначених сферах;

c. Обмін експертами, методичними рекомендаціями та методологіями за визначенням Сторін;

d. Обмін візитами з метою удосконалення досвіду щодо підвищення якості лабораторних досліджень;

e. Інші види співпраці за взаємним письмовим погодженням Сторін.

Стаття 2
Реалізація

Сторони погодилися підписати дворічний План дій. Цим Планом дій визначатимуться конкретні напрями співпраці. Моніторинг та оцінка реалізації Плану дій здійснюватиметься Сторонами періодично.

Стаття 3
Фінансування та кадровий потенціал

1. Реалізація цього Меморандуму про взаєморозуміння здійснюється згідно із фінансовими можливостями та наявністю відповідних фахівців кожної із Сторін.

2. Кожна Сторона покриває свої власні витрати, що пов'язані зі спільною діяльністю в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння, якщо інше не буде взаємно погоджено Сторонами в письмовій формі.

Стаття 4
Права інтелектуальної власності

Сторони погодились, що будь-яка інтелектуальна власність, пов'язана із реалізацією цього Меморандуму про взаєморозуміння стане предметом окремої домовленості між Сторонами.

Стаття 5
Конфіденційність

Кожна зі Сторін повинна зберігати конфіденційність стосовно документів, інформації чи інших матеріалів, безпосередньо пов'язаних з реалізацією цього Меморандуму про взаєморозуміння або будь-яких інших домовленостей, досягнутих в рамках цього Меморандуму, що визначені сторонами як конфіденційні, якщо інше не погоджено Сторонами в письмовій формі.

У разі виявлення бажання однією із Сторін розкрити конфіденційні дані і/або інформацію в рамках цього Меморандуму будь-якій третій стороні, Сторона, яка має такий намір повинна отримати попередню згоду в письмовій формі від іншої Сторони, перш ніж передавати третій стороні такі дані і/або інформацію.

Ці положення залишаються обов'язковими для виконання Сторонами, незважаючи на припинення дії цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 6
Вирішення спорів

Будь-які спори, що виникають у зв'язку з тлумаченням і/або реалізацією цього Меморандуму про взаєморозуміння, вирішуються шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.

Стаття 7
Доповнення та зміни

Зміни та доповнення до цього Меморандуму про взаєморозуміння вносяться в будь-який час за взаємною письмовою згодою Сторін. Такі зміни та доповнення набувають чинності в термін, що визначається Сторонами, та становлять невід'ємну частину цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 8
Набрання чинності та припинення дії

1. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.

2. Цей Меморандум про взаєморозуміння діє протягом 3 (трьох) років та його дія автоматично подовжується на наступні 3 (три) роки.

3. Дія цього Меморандуму про взаєморозуміння може бути припинена будь якою із Сторін. Про намір припинити його дію необхідно повідомити не менш ніж за 60 (шістдесят) днів до дати його припинення.

4. Припинення дії цього Меморандуму про взаєморозуміння не впливає на чинність або тривалість будь-яких узгоджених Сторонами проектів, програм та діяльності, що перебувають у процесі реалізації на момент припинення дії цього Меморандуму про взаєморозуміння, до їхнього завершення, якщо Сторони не домовились про інше.

На підтвердження своїх намірів ті, що підписались нижче уклали цей Меморандум про взаєморозуміння.

Вчинено у двох примірниках м. Київ, 04 листопада 2016 року, кожен українською, індонезійською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі розбіжностей при тлумаченні положень статей цього Меморандуму про взаєморозуміння перевага надаватиметься тексту англійською мовою.


За Державну службу України
з лікарських засобів
та контролю за наркотиками

За Національну агенцію
з контролю якості лікарських засобів
та продуктів харчування
Республіки Індонезія


(підпис)

(підпис)


Ірина СУВОРОВА
В. о. Голови

Пенні Кусумастуті ЛУКІТО
Голова
вгору