Про заходи щодо реалізації Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу"
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Перелік, Форма типового документа від 30.06.1992360
Документ 360-92-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.11.1999, підстава - 2066-99-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 червня 1992 р. N 360
Київ
( Постанова втратила чинність на підстві Постанови КМ
N 2066 ( 2066-99-п ) від 10.11.99 )
Про заходи щодо реалізації Закону України
"Про альтернативну (невійськову) службу"

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 954-р ( 954-93-р ) від 12.11.93
N 356-р ( 356-95-р ) від 16.06.95
N 340-р ( 340-96-р ) від 13.05.96 )

На виконання Постанови Верховної Ради України від 12 грудня
1991 р. "Про порядок введення в дію Закону України "Про
альтернативну (невійськову) службу" ( 1976-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р. N 15, ст. 189) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити положення та переліки, що додаються, зокрема:
Положення про комісії у справах альтернативної служби;
Положення про порядок проходження альтернативної служби;
Перелік галузей господарства, підприємств, установ і
організацій, в які можуть направлятися громадяни України для
проходження альтернативної служби;
Перелік діючих в Україні релігійних організацій (конфесій),
віровчення яких не допускає користування зброєю та служби у
збройних силах.
2. Утворити Республіканську комісію у справах альтернативної
служби у складі згідно з додатком.
3. Міністерствам і відомствам України, місцевим державним
адміністраціям, виконкомам Рад народних депутатів забезпечувати
відповідною роботою громадян, які направлятимуться для проходження
альтернативної служби на підприємства, в установи й організації,
що перебувають у їхньому функціональному управлінні.

Перший
віце-прем'єр-міністр України К.МАСИК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 червня 1992 р. N 360
ПОЛОЖЕННЯ
про комісії у справах альтернативної служби

1. З метою вирішення питань проходження громадянами
альтернативної служби утворюються комісії у справах альтернативної
служби (надалі - комісії): республіканська, Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські, а в разі необхідності
- районні й міські.
Комісії у своїй діяльності керуються Конституцією ( 888-09 )
і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також рішеннями
відповідних місцевої державної адміністрації або виконавчого
комітету Ради народних депутатів. У межах своєї компетенції
комісії організують виконання актів законодавства України.
2. Комісія Республіки Крим, обласні, міські та районні
комісії:
а) розглядають заяви громадян про направлення їх на
альтернативну службу, зміну місця проходження служби або її
дострокове припинення;
б) визначають разом із службою зайнятості відповідно до
затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку підприємств,
установ і організацій (надалі - підприємства) кількість робочих
місць на них для проходження громадянами альтернативної служби;
в) видають громадянам направлення (додаток N 1) для
проходження альтернативної служби;
г) здійснюють облік громадян, які проходять або пройшли
альтернативну службу;
д) розглядають прохання власників підприємств або
уповноважених ними органів про дострокове розірвання трудового
договору з громадянином, який проходить альтернативну службу, в
разі порушення ним трудової дисципліни;
є) організують контроль за проходженням громадянами
альтернативної служби, ведуть облік строків її проходження;
ж) розглядають заяви та скарги громадян про порушення їх
соціально-економічних, політичних прав і свобод у зв'язку з
проходженням ними альтернативної служби;
з) складають у встановленому порядку статистичну звітність;
і) вирішують інші питання, пов'язані з проходженням
громадянами альтернативної служби.
Комісії приймають рішення:
про проходження громадянами альтернативної служби;
про відмову в розгляді заяви про направлення на альтернативну
службу;
про скасування рішення про направлення громадянина на
альтернативну службу у разі ухилення його від проходження цієї
служби;
про зміну місця проходження громадянами альтернативної
служби;
про звільнення громадянина від альтернативної служби;
про припинення (в тому числі дострокове), переривання і
поновлення альтернативної служби.
Рішення комісії можуть бути оскаржені у судовому порядку.
3. Республіканська комісія:
а) здійснює методичне керівництво та координацію діяльності
комісій на території України; у разі звернення комісії Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських комісій
повідомляє їх про наявність вільних місць для проходження
альтернативної служби;
б) забезпечує ведення статистики та аналізу статистичних
даних з питань альтернативної служби;
в) бере участь у реалізації заходів щодо вдосконалення
альтернативної служби.
Комісія Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські комісії у разі створення районних і міських комісій
виконують у межах своєї компетенції відносно останніх функції,
передбачені цим пунктом.
4. Комісії мають право:
а) одержувати від підприємств, на які можуть направлятися
громадяни для проходження альтернативної служби чи на яких вони її
проходять, відомості, необхідні для роботи комісій;
б) відвідувати в установленому порядку підприємства, де
громадяни можуть проходити або проходять альтернативну службу, для
вирішення питань, що належать до компетенції комісій;
в) подавати власникам підприємств або уповноваженим ними
органам матеріали для вжиття відповідних заходів щодо посадових
осіб підприємств, що порушують права громадян, які проходять
альтернативну службу.
5. Комісії діють у складі голови, заступника голови,
секретаря та членів комісії. Кількісний та персональний склад
комісій, а також чисельність їхніх штатних працівників
затверджуються: республіканської - Кабінетом Міністрів України;
Республіки Крим - Радою Міністрів Республіки Крим; обласних,
Київської та Севастопольської міських і районних - обласними,
Київською та Севастопольською міськими й районними державними
адміністраціями; міських (міст обласного та районного
підпорядкування) - виконкомами міських Рад народних депутатів.
До складу комісій можуть входити представники релігійних,
профспілкових, молодіжних та інших громадських об'єднань,
працівники військових комісаріатів, підприємств соціального
забезпечення, охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища,
житлово-комунального та сільського господарства.
6. Організацію роботи комісії забезпечує голова комісії.
Діловодство здійснює секретар комісії, який відповідає за
правильне ведення документації, підготовку необхідних матеріалів
до засідань комісії, їх зберігання та облік.
7. Засідання комісії проводяться в міру необхідності і є
правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин складу
комісії. Всі питання в комісії вирішуються більшістю голосів її
членів, присутніх на засіданні. У засіданні комісії беруть участь
особи, щодо яких вирішуються питання, віднесені до компетенції
комісії. При необхідності на засідання можуть запрошуватися
представники підприємств.
8. Рішення комісії підписує голова (у разі його відсутності -
заступник голови) і секретар комісії.
9. Документи з питань альтернативної служби, що надходять до
комісії, реєструються в спеціальному пронумерованому і
прошнурованому журналі обліку (додаток N 2).
На кожного громадянина, щодо якого комісією прийнято рішення
про проходження альтернативної служби, заводиться особова справа
(додаток N 3). Матеріали, які є в особовій справі, мають бути
прошиті, пронумеровані, а назви їх занесені в опис.
Особові справи та журнали обліку зберігаються згідно з
правилами зберігання бланків суворої звітності.
10. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності
комісій здійснює орган, що її утворив.
11. Комісія користується штампом і печаткою органу, який її
утворив.

Додаток N 1
до Положення про комісії у справах
альтернативної служби
НАПРАВЛЕННЯ N _______
для проходження альтернативної служби

Видано __________________________________ "___"___________ 19__ р.
(прізвище, ім'я та по батькові) народження, проживає _____________________________________________
Відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову)
службу" і на підставі ____________________________________________
(назва комісії, _______________________________________ від "___"_________ 19__ р.
рішення) N _____ він направлений в ________________________________________
(назва підприємства, __________________________________________________________________
установи, організації)
для проходження альтернативної служби згідно з Положенням про
порядок проходження альтернативної служби (затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 30 червня 1992 р. N 360)
строком на _______ місяців, починаючи з _________ 19__ р.
Відповідальна особа комісії
Дата видачі ________________ _________ (підпис)
Підпис про одержання _______ Місце печатки
КОРІНЕЦЬ
НАПРАВЛЕННЯ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ
СЛУЖБИ
___________________________________ прийнятий на
(прізвище, ім'я та по батькові)
роботу ____________ ___________________________
(професія) (спеціальність)
з "___"____________ 19__ р.
Безпосередній керівник роботи __________________
(посада, ________________________________________________
прізвище, ініціали)
тел. _________ Керівник підприємства,
установи, організації
Дата відправлення _________________ ______________________
(підпис) Місце
печатки
Підлягає поверненню в триденний строк

Додаток N 2
до Положення про комісії у
справах альтернативної служби
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
громадян, зобов'язаних проходити
альтернативну службу

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дата |Прізвище |Дата прийняття|Направлення комі- |Інші документи |Рішення |Повідомлення |Дата запи-|ім'я та |і номер рішен-|сії у справах аль-|(заяви, підтверд-|комісії |комісії |і під- су |по бать- |ня комісії |тернативної служби|ження, запрошен- |про від- |підприємству |става |кові гро-|у справах аль-|для проходження |ня, скарги), |строчку |про |зняття з |мадянина,|тернативної |служби |номер, дата їх |чи звіль- |припиненя |обліку |зобов'я- |служби. Номер |------------------|видачі |нення від |служби |громадя- |заного |особової спра-|номер на-|дата от-| |проходження|--------------|нина, |проходити|ви, в тому |правлен- |римання | |служби |направ-|отри- |зобов'я- |альтерна-|числі тієї, |ня, дата |корінця | |(номер, |лено |мано |заного |тивну |що надійшла |видачі, |направ- | |дата |(номер,|під- |прохо- |службу, |з іншого ра- |строк |лення | |рішення, |дата |тверд-|дити |місце |йону, міста |служби | | |підстава |пові- |ження |службу |проживан-| | | | |прийняття) |дом- |(номер| |ня чи | | | | | |лення) |і | |навчання | | | | | | |дата) | -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3
до Положення про комісії у справах
альтернативної служби
ОСОБИСТА СПРАВА
громадянина, зобов'язаного проходити альтернативну
службу

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
Рік народження _________________________
Рішення комісії у справах альтернативної
служби
N ________ від "___"____________ 19__ р.
Направлення N ____ від "__"_____ 19__ р.
Строк служби ___________________________
Місце проходження служби _______________ ________________________________________
Вид роботи _____________________________
Прийнято на облік "___"_________ 19__ р.
Знято з обліку "___"____________ 19__ р.
Підстава _______________________________ ________________________________________
Кількість сторінок у справі

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 червня 1992 р. N 360
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проходження альтернативної
служби

1. Це Положення відповідно до Закону України "Про
альтернативну (невійськову) службу" ( 1975-12 ) визначає порядок
направлення громадян і проходження ними альтернативної служби.
2. Для проходження альтернативної служби громадянин, який має
на це право, особисто подає до комісії у справах альтернативної
служби (надалі - комісія) за місцем проживання мотивовану письмову
заяву за довільною формою, починаючи з часу взяття на військовий
облік, але не пізніше шести місяців до початку встановленого
законодавством терміну призову на строкову військову службу, про
що обов'язково повідомляє військовий комісаріат.
Громадянин, який пройшов строкову військову службу, подає
таку заяву не пізніше дня призову на військові збори.
3. Комісія приймає та реєструє заяву про направлення на
альтернативну службу, з'ясовує у заявника необхідні дані, у тому
числі приналежність до конкретної релігійної організації, письмово
повідомляє заявника про обов'язковість і строк його явки на
засідання комісії.
У разі необхідності комісія в межах наданих їй повноважень
перевіряє повідомлені заявником дані.
4. Комісія у двомісячний строк розглядає заяву про
направлення на альтернативну службу в присутності заявника.
Для явки на засідання комісії громадянин звільняється від
навчання або роботи із збереженням середньомісячного заробітку.
У разі неявки громадянина на засідання комісії з причин, які
будуть визнані поважними, розгляд заяви переноситься на наступне
засідання комісії, про що своєчасно повідомляється заявникові.
Якщо громадянин не з'явиться на засідання без поважних
причин, комісія відмовляє у розгляді заяви і письмово повідомляє
про це заявника. Така відмова не позбавляє громадянина права
звернутися з повторною заявою до комісії у порядку, встановленому
пунктом 2 цього Положення.
5. Рішення про проходження громадянином альтернативної служби
приймається комісією при наявності у нього істинних релігійних
переконань і видається заявникові, про що комісія протягом трьох
днів повідомляє відповідний військовий комісаріат. Після
проходження громадянином призовної комісії та попереднього
уточнення наявності відповідного робочого місця на підприємстві
йому не менш як за десять днів до початку строку альтернативної
служби комісією видається направлення для проходження цієї служби.
Копія направлення одночасно надсилається відповідному власнику
підприємства або уповноваженому ним органу.
6. Якщо громадянину відмовлено у проходженні альтернативної
служби, йому, на його прохання, видається копія рішення комісії.
Повторна заява про направлення на альтернативну службу,
подана громадянином з тих же підстав, комісією не розглядається.
7. Строк проходження альтернативної служби перевищує термін
строкової військової служби в два рази і обчислюється календарно
(у місяцях і днях).
Громадянин не може ухилятися від проходження альтернативної
служби незалежно від її умов і характеру.
8. Альтернативну службу громадяни проходять на державних
підприємствах, в установах та організаціях соціального
забезпечення, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища
(надалі - підприємства), а також у сфері комунального, сільського
господарства тощо. Перелік галузей господарства, підприємств,
установ і організацій визначається Кабінетом Міністрів України.
Громадяни проходять цю службу, як правило, в межах населеного
пункту за місцем постійного проживання або в місцевості, звідки
вони мають можливість щоденно повертатися до місця постійного
проживання.
У разі проходження громадянином альтернативної служби не за
місцем проживання власник підприємства або уповноважений ним орган
зобов'язаний надати йому з дня початку роботи місце в гуртожитку
або інше впорядковане тимчасове житло.
9. Місце проходження альтернативної служби визначається
комісією.
Виходячи із суспільних потреб комісія може змінити місце
проходження альтернативної служби громадянина.
10. Громадянин зобов'язаний з'явитися для проходження
альтернативної служби у визначені в направленні місце і строк.
11. Власник підприємства або уповноважений ним орган, куди
направлено громадянина для проходження альтернативної служби, не
пізніше вказаного у направленні строку зобов'язаний укласти з ним
письмовий трудовий договір на строк альтернативної служби,
забезпечити його зазначеною в направленні роботою і в триденний
строк надіслати до відповідної комісії корінець направлення.
12. У разі несвоєчасної явки громадянина для проходження
альтернативної служби, що не перевищує семиденного строку з дня,
вказаного у направленні, з поважної причини (хвороба, перешкода
стихійного характеру, смерть або тяжка хвороба близького родича чи
інші обставини, що позбавили громадянина можливості особисто
прибути у вказані місце і строк) трудовий договір укладається з
ним з дня фактичної явки на підприємство.
Корінець направлення з відповідними даними та документом, що
підтверджує поважні причини несвоєчасної явки, надсилається до
комісії, що видала це направлення.
У разі неявки громадянина на підприємство в семиденний строк
власник підприємства або уповноважений ним орган негайно
повідомляє про це відповідну комісію.
Для громадянина, який з'явився на місце проходження
альтернативної служби після вказаного строку з поважних причин,
підставою для укладання з ним трудового договору є нове
направлення, яке видається комісією після з'ясування обставин
несвоєчасної явки.
13. При ухиленні громадянина від проходження альтернативної
служби комісія у десятиденний строк з дня встановлення цього факту
скасовує рішення про направлення на зазначену службу, про що
протягом трьох днів письмово повідомляє громадянина і військовий
комісаріат, у якому він перебуває на обліку.
14. Початком строку альтернативної служби вважається день,
указаний у направленні.
До строку альтернативної служби не зараховуються дні прогулу
без поважних причин, а також перебування під адміністративним
арештом. При цьому строк, на який укладено трудовий договір,
продовжується на кількість невідпрацьованих без поважних причин
днів.
15. Необхідна професійна підготовка та перепідготовка
громадян при проходженні альтернативної служби проводиться
індивідуально безпосередньо на виробництві.
Громадянин, який проходить альтернативну службу, не може
призначатися на посаду, пов'язану з виконанням
організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських
обов'язків, працювати за сумісництвом та займатися підприємницькою
діяльністю.
16. Трудовий договір, укладений між громадянином і власником
підприємства або уповноваженим ним органом, не може бути
достроково розірвано з ініціативи будь-якої сторони.
Власник підприємства або уповноважений ним орган у разі
порушень громадянином трудової дисципліни, що відповідно до
законодавства України про працю є підставою для розірвання
трудового договору з ініціативи власника підприємства або
уповноваженого ним органу, має право звернутися до комісії, яка
видала направлення для проходження альтернативної служби, з
мотивованим проханням про дострокове розірвання трудового
договору.
Комісія розглядає це прохання у десятиденний строк і при
наявності достатніх підстав приймає рішення про дострокове
припинення проходження громадянином альтернативної служби, про що
протягом трьох днів повідомляє військовий комісаріат за місцем
постійного проживання громадянина для призову його на строкову
військову службу або на військові збори на загальних підставах.
17. У разі ліквідації підприємства, де громадянин проходить
альтернативну службу, власник або уповноважений ним орган
зобов'язаний негайно повідомити про це комісію, що видала
направлення.
Комісія протягом місяця визначає нове місце проходження
альтернативної служби, приймає відповідне рішення і видає
громадянину нове направлення для подальшого проходження цієї
служби.
18. Під час проходження альтернативної служби громадянин має
право звернутися до комісії з мотивованою заявою щодо зміни місця
її подальшого проходження, а також дострокового звільнення від
цієї служби на законних підставах.
19. Альтернативна служба припиняється по закінченні строку
або достроково за рішенням комісії у випадках, передбачених
Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу"
( 1975-12 ).
Рішення комісії з цих питань приймаються в десятиденний
строк.
20. Рішення комісії про зміну місця проходження або
дострокове припинення альтернативної служби є обов'язковим як для
власника підприємства або уповноваженого ним органу, так і для
громадянина і є підставою для розірвання з громадянином строкового
трудового договору.
21. У разі призову громадянина на строкову військову службу
строк альтернативної служби не зараховується до строку військової
служби.
22. Громадяни, направлені для проходження альтернативної
служби, перебувають на одному із таких видів обліку:
а) оперативному - при проходженні альтернативної служби;
б) контрольному:
у разі неявки на місце проходження альтернативної служби;
у разі переривання або дострокового припинення альтернативної
служби.
Комісія веде окремий облік громадян, які пройшли
альтернативну службу і можуть бути призвані для ліквідації
наслідків катастрофи чи стихійного лиха до досягнення ними віку,
встановленого законодавством для проходження військової служби у
запасі.
23. Громадянин після звільнення з альтернативної служби
протягом трьох днів зобов'язаний стати на облік у військовому
комісаріаті та комісії за місцем постійного проживання.
Такий порядок діє також у разі зміни цим громадянином місця
проживання.
Про дату і підставу зняття громадянина з обліку робляться
відмітки у журналі обліку і в особистій справі.

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 червня 1992 р. N 360
ПЕРЕЛІК
галузей господарства, підприємств, установ
і організацій, в які можуть направлятися громадяни
України для проходження альтернативної служби

Соціальне забезпечення
Територіальні центри обслуговування пенсіонерів і одиноких
непрацездатних громадян
Відділення соціальної допомоги вдома
Будинки-інтернати (пансіонати) для престарілих та інвалідів
Охорона здоров'я
Госпіталі інвалідів Великої Вітчизняної війни
Республіканський госпіталь воїнів-інтернаціоналістів
Лікарні
Психоневрологічні диспансери
Станції та відділення швидкої медичної допомоги
Охорона навколишнього природного середовища
Державні управління охорони навколишнього природного
середовища по областях, містах Києву та Севастополю
Український науковий центр охорони води "УкрНЦОВ", м. Харків
Український науковий центр екології моря "УкрНЦЕМ", м. Одеса
Житлово-комунальне господарство
Підприємства та організації житлового, теплового,
водопровідно-каналізаційного, зеленого та шляхового господарств
Ремонтно-будівельні організації
Підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення
Підприємства санітарної очистки
Сільське господарство
Колективні сільськогосподарські підприємства
Радгоспи, інші державні та міжгосподарські
сільськогосподарські підприємства
Підприємства і організації державної ветеринарної служби
Підприємства по зберіганню та переробці сільськогосподарської
продукції
Ремонтно-транспортні підприємства та заводи по виготовленню
сільськогосподарських машин
Будівельно-монтажні управління
Підприємства, що входять до складу республіканської асоціації
по підвищенню родючості грунтів та захисту рослин
"Укргрунтозахист".

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 червня 1992 р. N 360
ПЕРЕЛІК
діючих в Україні релігійних організацій (конфесій),
віровчення яких не допускає користування зброєю
та служби у збройних силах

Адвентисти-реформісти
Адвентисти сьомого дня
Євангельські християни
Євангельські християни-баптисти
Покутники
Свідки Єгови
Харизматична християнська церква
Християни віри євангельської
Християни євангельської віри.

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 червня 1992 р. N 360
СКЛАД
республіканської комісії у справах
альтернативної служби

СОРОКІН А. П. -перший заступник Міністра праці
України (голова комісії)
МЕЛЬНИК Ю. В. -заступник начальника Головного
управління навчальних закладів,
кадрів і науки Міністерства охорони
здоров'я України (заступник голови
комісії)
СЕМИСТРОК М. Г. -начальник управління кадрів і під-
вищення кваліфікації Міністерства
охорони навколишнього природного
середовища України
РАДОВЕЦЬ А. А. -начальник Головного управління по
соціальному розвитку села Міністерс-
тва сільського господарства і про-
довольства України
ЛІСОГОР Ю. М. -головний спеціаліст Відділу наці-
ональної безпеки, оборони, право-
порядку і надзвичайних ситуацій
Кабінету Міністрів України
ТЕСЛЯ М. І. -старший офіцер відділу призову
управління призову і комплектування
Генерального штабу Збройних Сил
України БОНДАРЕНКО В. П. -головний спеціаліст управління у
справах релігійних організацій
Міннацміграції БЕРЕЗА А. В. -начальник управління з питань
соціального захисту
військовослужбовців СБУ,
прикордонних військ, Національної
гвардії та інших військових
формувань Комітету з питань
соціального захисту
військовослужбовців при Кабінеті
Міністрів України
КРАСИЛЬЩИКОВ А. Л. -головний спеціаліст Відділу з
питань соціально-трудових відносин
та зв'язків з профспілками Кабінету
Міністрів України
РУЛЬ М.В. - заступник голови
Держжитлокомунгоспу
РЯБОКІНЬ Г.Д. - заступник начальника управління
Мінюсту
ГАНСЬКА Н.І. - начальник відділу Головного
управління у справах молоді
Мінмолодьспорту
ГРИЦЕНКО М.О. - начальник управління соціального
обслуговування населення та
стаціонарних установ Мінсоцзахисту
ГОРШКОВСЬКИЙ Л.М. - головний консультант управління
законодавства про державне
будівництво Мінюсту
( Склад із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 954-р
( 954-93-р ) від 12.11.93, N 356-р ( 356-95-р ) від 16.06.95,
N 340-р ( 340-96-р ) від 13.05.96 )
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТАвгору