Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Вимоги, Інформація від 24.05.2017360
Документ 360-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.03.2018, підстава - 143-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 травня 2017 р. № 360
Київ

Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 143 від 28.02.2018}

Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент енергетичного маркування кондиціонерів повітря, що додається.

2. Установити, що кондиціонери повітря, які були введені в обіг до набрання чинності цією постановою і не відповідають усім чи окремим вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, можуть бути надані на ринку протягом шести місяців з дати набрання чинності цією постановою.

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 143 від 28.02.2018}

4. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

5. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 360

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
енергетичного маркування кондиціонерів повітря

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги щодо подання кінцевим споживачам інформації про рівень ефективності споживання енергії та інших ресурсів кондиціонерами повітря, а також додаткової інформації.

Технічний регламент розроблено на основі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 626/2011 від 4 травня 2011 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради щодо енергетичного маркування повітряних кондиціонерів.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на електричні кондиціонери повітря вітчизняного та іноземного виробництва з номінальною потужністю, яка менше або дорівнює 12 кВт, які використовуються для охолодження та/або обігріву (включаючи реверсивні кондиціонери повітря з номінальною потужністю, яка менше або дорівнює 12 кВт під час використання функції охолодження).

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

кондиціонери повітря, які живляться від джерел інших, ніж електричні;

кондиціонери повітря, в яких сторона конденсатора або сторона випарника чи обидві сторони не використовують повітря для теплообмінного середовища.

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

активний режим - режим, який відповідає періоду навантаження під час охолодження або обігріву приміщення, за якого активується функція охолодження чи обігріву кондиціонера повітря. Зазначений стан може включати цикли вимкнення/ввімкнення кондиціонера повітря для досягнення або підтримання необхідної температури повітря всередині приміщення;

бівалентна температура - температура зовнішнього повітря, заявлена виробником для обігріву, за якої заявлена потужність дорівнює неповному навантаженню. Нижче цієї температури заявлена потужність має бути доповнена потужністю резервного електричного обігріву, що дозволяє досягнути відповідності неповному навантаженню обігріву;

бін (з індексом “j”) - комбінація температури зовнішнього повітря та тривалості біну в годинах згідно з таблицею 1 додатка 6;

відображення інформації або стану - постійна функція, що забезпечує відображення на дисплеї інформації або стану кондиціонера повітря, зокрема годинника;

гранична робоча температура - температура зовнішнього повітря, заявлена виробником для обігріву, нижче якої кондиціонер повітря не зможе забезпечити необхідну потужність для обігріву. Нижче цієї температури заявлена потужність дорівнюватиме нулю;

двоканальний кондиціонер повітря - кондиціонер повітря, в якому повітря, що надходить в конденсатор під час охолодження або у випарник під час обігріву, подається з навколишнього середовища через один канал і відводиться назовні через інший. Такий кондиціонер повністю розташовується всередині приміщення, що кондиціонується, біля стіни;

дилер - особа (імпортер або розповсюджувач), яка продає, здає в прокат, пропонує у лізинг або демонструє продукт для кінцевого споживача;

еквівалентна тривалість обігріву в активному режимі - передбачена річна кількість годин, протягом яких кондиціонер повітря має забезпечувати розрахункове навантаження обігріву для задоволення еталонної річної потреби обігріву;

еквівалентна тривалість охолодження в активному режимі - передбачена річна кількість годин, протягом яких кондиціонер повітря має забезпечувати розрахункове навантаження під час охолодження з метою забезпечення еталонної річної потреби охолодження;

еталонна річна потреба обігріву - еталонна потреба обігріву для визначеного сезону, що береться за основу для обчислення середнього за сезон коефіцієнта корисної дії і визначається за формулою 10 у додатку 6;

еталонна річна потреба охолодження - еталонна потреба охолодження, що береться за основу для обчислення середнього за сезон коефіцієнта енергоефективності і визначається за формулою 5 у додатку 6;

еталонна розрахункова температура - температура зовнішнього повітря як для охолодження, так і для обігріву, за якої коефіцієнт неповного навантаження дорівнюватиме 1 і яка варіює залежно від визначеного сезону охолодження або обігріву;

еталонні розрахункові умови - вимоги для визначення еталонної розрахункової температури, максимальної бівалентної температури та максимально допустимої робочої температури;

заявлена потужність - потужність парокомпресійного циклу кондиціонера повітря для охолодження або обігріву з урахуванням температури зовнішнього повітря і температури всередині приміщення, як заявлено виробником;

заявлений коефіцієнт енергоефективності - коефіцієнт енергоефективності з обмеженою кількістю встановлених бінів за температури зовнішнього повітря, заявленої виробником;

заявлений коефіцієнт корисної дії - коефіцієнт корисної дії з обмеженою кількістю встановлених бінів за температури зовнішнього повітря, заявленої виробником;

кінцевий споживач - особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника;

коефіцієнт корисної дії для певного біну - коефіцієнт корисної дії, визначений для кожного біну з температурою зовнішнього повітря протягом сезону, що визначається за величиною неповного навантаження, заявленої потужності та заявленого коефіцієнта корисної дії для певних бінів; для інших бінів визначається шляхом інтер-/екстраполяції, за необхідності коригується поправочним коефіцієнтом;

коефіцієнт неповного навантаження - величина, яка визначається за формулою 4 у додатку 6;

коефіцієнт потужності - відношення сумарної заявленої потужності під час охолодження або обігріву всіх працюючих кондиціонерів повітря, встановлених всередині приміщення, до заявленої потужності охолодження або обігріву кондиціонера повітря, встановленого зовні за стандартних розрахункових умов;

кондиціонер повітря - прилад, здатний охолоджувати та/або обігрівати повітря всередині приміщення за рахунок компресійного циклу для пари, що приводиться в дію електричним компресором. Це визначення включає кондиціонери повітря, які мають додаткові функції, наприклад, дегідратацію, очищення повітря, вентиляцію або додатковий обігрів повітря за допомогою електронагрівача, а також прилади, які можуть використовувати воду (як конденсовану, що утворюється на випарнику, так і воду, що подається ззовні) для випарювання конденсату за умови, що прилад також може функціонувати без додавання води, використовуючи лише повітря;

неповне навантаження - навантаження під час охолодження або обігріву за температури зовнішнього повітря, що визначається за формулою 8 у додатку 6; коефіцієнт енергоефективності для певного біну - коефіцієнт енергоефективності, встановлений для кожного біну з температурою зовнішнього повітря за сезон, що визначається за величиною неповного навантаження, заявленої потужності і заявленого коефіцієнта енергоефективності для певних бінів; для інших бінів визначається шляхом інтер-/екстраполяції, за необхідності коригується поправочним коефіцієнтом;

номінальна потужність Prated - потужність охолодження або обігріву компресійного циклу кондиціонера повітря за стандартних розрахункових умов;

номінальний коефіцієнт енергоефективності - величина, яка визначається за формулою 2 у додатку 6;

номінальний коефіцієнт корисної дії - величина, яка визначається за формулою 3 у додатку 6;

номінальні (стандартні) умови - комбінація температури всередині приміщення і температури зовнішнього повітря, що характеризують робочі параметри під час визначення рівня звукової потужності, номінальної потужності, номінального коефіцієнта потоку повітря, номінального коефіцієнта енергоефективності та/або номінального коефіцієнта корисної дії;

одноканальний кондиціонер повітря - кондиціонер повітря, в якому повітря, що надходить у конденсатор під час охолодження або у випарник під час обігріву, подається із системи і виводиться назовні цієї системи;

потенціал глобального потепління - коефіцієнт, що визначає ступінь впливу 1 кілограма охолоджуючої речовини, що застосовується в парокомпресійному циклі, на глобальне потепління протягом 100 років і виражається в кілограмах еквіваленту CO2. Значення потенціалу глобального потепління (GWP) слід визначати за таблицею 5 у додатку 6;

потужність резервного електричного нагрівача - потужність наявного або допустимого резервного електричного нагрівача з коефіцієнтом корисної дії на рівні 1, що доповнює заявлену потужність обігріву у випадку, якщо заявлена потужність обігріву менша, ніж неповне навантаження обігріву для температури зовнішнього повітря;

пункт продажу - місце, де кондиціонери повітря виставляються або пропонуються для продажу, у прокат або лізинг;

реверсивний кондиціонер - кондиціонер, придатний для охолодження та обігріву;

режим “вимкнено” - стан, в якому кондиціонер повітря або вентилятор підключений до мережі електроживлення, але не виконує жодних функцій;

режим вимкненого термостата; режим термостата “вимкнено” - режим, що відповідає періоду, протягом якого відсутнє навантаження під час охолодження або обігріву, при чому функція охолодження або обігріву кондиціонера повітря ввімкнена, але кондиціонер повітря її не здійснює. Так, зазначений стан відноситься до температур зовнішнього повітря, а не навантажень всередині приміщення. Цикл ввімкнення/вимкнення в активному режимі не вважається режимом вимкненого термостата;

режим “очікування” - стан, в якому кондиціонер повітря, підключений до мережі електроживлення, виконує лише функцію повторної активації або функцію повторної активації з індикатором, що лише вказує на можливість функції повторної активації, та/або відображення інформації або стану на інформаційному табло;

режим роботи картерного нагрівача - стан, за якого пристрій активує нагрівач для того, щоб уникнути перетікання охолоджуючої речовини до компресора і обмежити концентрацію охолоджуючої речовини в мастилі під час запуску компресора;

рівень звукової потужності - зважений за шкалою А рівень звукової потужності всередині приміщення та/або назовні, що вимірюється за номінальних (стандартних) умов для охолодження приміщення (або обігріву, якщо у кондиціонера повітря відсутня функція охолодження);

річне споживання електроенергії під час обігріву - споживання електроенергії, що необхідне для забезпечення встановленої еталонної річної потреби обігріву і застосовується для певного сезону обігріву, визначається за формулою 11 у додатку 6;

річне споживання електроенергії під час охолодження - споживання електроенергії, необхідне для задоволення еталонної річної потреби охолодження, що визначається за формулою 6 у додатку 6;

робочі години в режимі вимкненого термостата - річна кількість годин, протягом яких пристрій працює в режимі вимкненого термостата, що залежить від визначеного сезону та функції;

робочі години в режимі “вимкнено” - річна кількість годин, протягом яких пристрій перебуває у режимі “вимкнено”, що залежить від визначеного сезону та функції;

робочі години в режимі “очікування” - річна кількість годин, протягом яких пристрій працює в режимі “очікування”, що залежить від визначеного сезону та функції;

робочі години в режимі картерного нагрівача - річна кількість годин, протягом яких пристрій працює в режимі роботи картерного нагрівача, що залежить від визначеного сезону та функції;

розрахункове навантаження - заявлена потужність охолодження та/або обігріву за еталонної розрахункової температури:

- в режимі “охолодження” дорівнює заявленій потужності охолодження за температури зовнішнього повітря, що дорівнює еталонній розрахунковій температурі охолодження;

- в режимі “обігріву” дорівнює неповному навантаженню за температури зовнішнього повітря, що дорівнює еталонній розрахунковій температурі обігріву;

сезон - одна з трьох комбінацій робочих умов (один сезон охолодження, два сезони обігріву: прохолодніший/тепліший), що характеризує поєднання температур зовнішнього повітря для кожного біну та кількість годин, протягом яких ці температури мають місце в сезоні, для якого призначений кондиціонер повітря;

середній за сезон коефіцієнт енергоефективності - повний коефіцієнт енергоефективності кондиціонера повітря, типовий для всього сезону застосування системи охолодження, який визначається шляхом відношення еталонної річної потреби охолодження до річного споживання електроенергії під час охолодження;

середній за сезон коефіцієнт енергоефективності в активному режимі роботи - середній коефіцієнт енергоефективності кондиціонера повітря в активному режимі для забезпечення функції охолодження, що визначається за формулою 7 у додатку 6;

середній за сезон коефіцієнт корисної дії - повний коефіцієнт корисної дії кондиціонера повітря, типовий для всього певного сезону обігріву, що визначається за формулою 9 у додатку 6;

середній за сезон коефіцієнт корисної дії в активному режимі роботи - середній за сезон коефіцієнт корисної дії кондиціонера повітря в активному режимі роботи для певного сезону обігріву, що визначається за формулою 12 у додатку 6;

споживання електроенергії одноканальними та двоканальними кондиціонерами повітря - споживання електроенергії одноканальними та двоканальними кондиціонерами повітря під час охолодження та/або обігріву (залежно від того, який режим застосовується);

температура всередині приміщення - температура повітря, визначена всередині приміщення за допомогою сухого термометра;

температура зовнішнього повітря - температура зовнішнього повітря визначена за допомогою сухого термометра;

тривалість біну в годинах - кількість годин на сезон, протягом яких для кожного біну встановлена температура зовнішнього повітря;

функція - зазначення придатності кондиціонера повітря охолоджувати та/або обігрівати повітря всередині приміщення;

функція повторної активації - функція, що забезпечує активацію інших режимів, зокрема активний режим, шляхом перемикання за допомогою пульта дистанційного керування, вбудованого датчика і таймера в режим, що забезпечує роботу додаткових функцій, включно з основною функцією.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, “Про загальну безпечність нехарчової продукції”, Технічному регламенті енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 702 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2822).

Обов’язки постачальників

5. Постачальник забезпечує надання разом з кондиціонером повітря енергетичної етикетки, на якій, зокрема, зазначаються клас енергоефективності відповідно до додатка 1 та інша інформація відповідно до закону про порядок застосування мов.

Вимоги до енергетичної етикетки визначені у додатку 2.

Для всіх кондиціонерів повітря, крім одноканальних та двоканальних, повинна бути надана друкована енергетична етикетка, принаймні всередині пакування блоку, що встановлюється назовні, хоча б для однієї комбінації зовнішнього та внутрішнього блоків з коефіцієнтом використання потужності, що дорівнює 1. Для інших комбінацій інформацію допускається надавати дистанційним способом (в Інтернеті з вільним доступом).

Електронна енергетична етикетка надається дилерам для кожної моделі кондиціонера повітря.

6. Постачальник забезпечує надання разом з кондиціонером повітря вітчизняного та іноземного виробництва мікрофіші, інформація на якій зазначається відповідно до закону про порядок застосування мов.

Вимоги до мікрофіші визначені у додатку 3.

Всередині пакування кондиціонерів повітря, крім одноканальних та двоканальних, повинна бути наявна мікрофіша, принаймні в пакуванні блоку, що встановлюється назовні, хоча б для однієї комбінації зовнішнього та внутрішнього блоків з коефіцієнтом використання потужності, що дорівнює 1. Для інших комбінацій інформацію допускається розміщувати в Інтернеті з вільним доступом.

Електронна мікрофіша надається дилерам для кожної моделі кондиціонера повітря.

7. Постачальник забезпечує розроблення технічної документації, яка необхідна для проведення оцінки достовірності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці, вимогам цього Технічного регламенту та може надаватись в електронному вигляді на запит органів державного ринкового нагляду в межах сфер їх відповідальності та Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Технічна документація повинна відповідати вимогам, викладеним у додатку 4.

8. Постачальник забезпечує рекламу конкретного кондиціонера повітря, на який поширюється дія цього Технічного регламенту, що включає інформацію про клас енергоефективності у разі зазначення в рекламі інформації про споживання енергоресурсів та ціну. Якщо існує декілька класів енергоефективності, постачальник або виробник в разі необхідності заявляє клас енергоефективності для обігріву принаймні “холоднішого” сезону.

У випадках, коли кінцеві споживачі не мають можливості побачити кондиціонер повітря, інформація надається в порядку, встановленому в додатку 5.

У випадках, коли кондиціонер повітря реалізується дистанційним способом (через Інтернет) і надається електронна енергетична етикетка та мікрофіша, застосовуються вимоги додатка 8.

9. Постачальник повинен включати до технічних рекламних матеріалів, що містять технічні параметри конкретного кондиціонера повітря, інформацію про клас(и) енергоефективності.

10. Постачальник повинен забезпечити кожен кондиціонер повітря інструкцією користувача.

11. Постачальник забезпечує, щоб в упаковці, технічній документації та будь-яких рекламних матеріалах (в електронному чи паперовому вигляді) одноканальні кондиціонери повітря мали назву “місцеві кондиціонери повітря”.

12. Класи енергоефективності визначаються згідно з додатком 1.

13. Енергетична етикетка для кондиціонерів повітря, крім одноканальних та двоканальних, встановлена додатком 2, застосовується таким чином:

для кондиціонерів повітря, крім одноканальних та двоканальних, які введені в обіг з дня набрання чинності цим Технічним регламентом, енергетичні етикетки з класами енергоефективності A++, A+, A, B, C, D, E повинні відповідати вимогам пункту 1.1 додатка 2 (для реверсивних кондиціонерів), пункту 2.1 додатка 2 (для кондиціонерів, які охолоджують повітря) та пункту 3.1 додатка 2 (для кондиціонерів, які обігрівають повітря);

для кондиціонерів повітря, крім одноканальних та двоканальних, які введені в обіг з 1 січня 2019 р., енергетичні етикетки з класами енергоефективності A+++, A++, A+, A, B, C, D повинні відповідати вимогам пункту 1.2 додатка 2 (для реверсивних кондиціонерів), пункту 2.2 додатка 2 (для кондиціонерів, які охолоджують повітря) та пункту 3.2 додатка 2 (для кондиціонерів, які обігрівають повітря).

14. Енергетична етикетка для одноканальних та двоканальних кондиціонерів повітря, які введені в обіг з дати набрання чинності цим Технічним регламентом, з класами енергоефективності A+++, A++, A+, A, B, C, D повинна відповідати вимогам пункту 4.1 додатка 2 (для реверсивних одноканальних та двоканальних кондиціонерів), пункту 4.4 додатка 2 (для одноканальних та двоканальних кондиціонерів, які охолоджують повітря) та пункту 4.7 додатка 2 (для одноканальних та двоканальних кондиціонерів, які обігрівають повітря).

Обов’язки дилерів

15. У пунктах продажу кожен кондиціонер повітря повинен мати енергетичну етикетку, яка надається постачальником та прикріплюється (відображається) дилером на лицьовому боці або зверху кондиціонера повітря. Ніщо не повинно закривати або зменшувати її видимість.

16. У разі коли кондиціонер повітря пропонується для продажу, у прокат або лізинг, а кінцевий споживач не має змоги побачити кондиціонер повітря, дилер гарантовано забезпечує кінцевого споживача інформацією, наданою постачальником відповідно до додатків 4 та 5.

17. Дилер забезпечує рекламу конкретного кондиціонера повітря, на який поширюється дія цього Технічного регламенту, що включає інформацію про клас енергоефективності у разі зазначення в рекламі інформації про споживання енергоресурсів та ціну. Якщо існує декілька класів енергоефективності, постачальник або виробник заявляє клас енергоефективності для обігріву принаймні “холоднішого” сезону.

18. Дилер повинен включати до технічних рекламних матеріалів, що містять технічні параметри конкретного кондиціонера повітря, інформацію про клас(и) енергоефективності відповідної моделі та інструкції користувачів, надані постачальником. Якщо існує декілька класів енергоефективності, постачальник або виробник заявляє клас енергоефективності для обігріву принаймні “холоднішого” сезону.

19. Дилер забезпечує, щоб в упаковці та будь-яких рекламних матеріалах (в електронному чи паперовому вигляді) одноканальні кондиціонери повітря мали назву “місцеві кондиціонери повітря”.

Методи вимірювання

20. Інформація, яка зазначається на енергетичній етикетці та мікрофіші відповідно до цього Технічного регламенту, отримується за результатами вимірювань, виконаних згідно з національними стандартами, що відповідають європейським гармонізованим стандартам.

21. Вимірювання та розрахунки проводяться постачальником відповідно до додатка 6.

Державний ринковий нагляд

22. Державний ринковий нагляд за відповідністю кондиціонерів повітря вимогам цього Технічного регламенту здійснюється шляхом встановлення наявності енергетичної етикетки та мікрофіші, їх відповідності визначеним вимогам, а також проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик кондиціонера повітря відповідно до додатка 7.

До технічних характеристик кондиціонера повітря, які підлягають перевірці, належать:

фактичний клас енергоефективності кондиціонера повітря;

річний або погодинний обсяг енергоспоживання кондиціонером повітря;

поширення шуму під час роботи кондиціонера повітря.

Таблиця відповідності

23. Таблиця відповідності положень Делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 626/2011 від 4 травня 2011 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради щодо енергетичного маркування повітряних кондиціонерів, та цього Технічного регламенту наведено у додатку 9.Додаток 1
до Технічного регламенту

ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Клас енергоефективності кондиціонерів повітря, крім одноканальних та двоканальних, визначається відповідно до значень середнього за сезон коефіцієнта енергоефективності (СКЕЕ) та середнього за сезон коефіцієнта корисної дії (СККД) згідно з таблицею 1 цього додатка.

Клас енергоефективності для одноканальних та двоканальних кондиціонерів повітря визначається відповідно до значень номінального коефіцієнта енергоефективності (КЕЕном) і номінального коефіцієнта корисної дії (ККДном) згідно з таблицею 2 цього додатка.

Значення середнього за сезон коефіцієнта енергоефективності (СКЕЕ), середнього за сезон коефіцієнта корисної дії (СККД), номінального коефіцієнта енергоефективності (КЕЕном) і номінального коефіцієнта корисної дії (ККДном) мають бути отримані на основі вимірювань та розрахунків, наведених у додатку 6 до Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря.

Середній за сезон коефіцієнт енергоефективності (СКЕЕ) та середній за сезон коефіцієнт корисної дії (СККД) повинні враховувати вихідні розрахункові умови та години експлуатації для кожного відповідного функціонального режиму, середній за сезон коефіцієнт корисної дії (СККД) також повинен відноситися до “середнього” сезону обігріву, як зазначено в додатку 6 до Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря.

Номінальний коефіцієнт енергоефективності (КЕЕном) та номінальний коефіцієнт корисної дії (ККДном) повинні відноситися до стандартних розрахункових умов, як зазначено в додатку 6 до Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря.

Таблиця 1

Класи енергоефективності для кондиціонерів повітря, крім одноканальних та двоканальних

Клас енергоефективності

СКЕЕ

СККД

A+++

СКЕЕ 8,5

СККД 5,1

A++

6,1 СКЕЕ < 8,5

4,6 СККД < 5,1

A+

5,6 СКЕЕ < 6,1

4 СККД < 4,6

A

5,1 СКЕЕ < 5,6

3,4 СККД < 4

B

4,6 СКЕЕ < 5,1

3,1 СККД < 3,4

C

4,1 СКЕЕ < 4,6

2,8 СККД < 3,1

D

3,6 СКЕЕ < 4,1

2,5 СККД < 2,8

E

3,1 СКЕЕ < 3,6

2,2 СККД < 2,5

F

2,6 СКЕЕ < 3,1

1,9 СККД < 2,2

G

СКЕЕ < 2,6

СККД < 1,9

Таблиця 2

Класи енергоефективності для одноканальних та двоканальних кондиціонерів повітря

Клас енергоефективності

Одноканальні

Двоканальні


КЕЕном

ККДном

КЕЕном

ККДном

A+++

4,1

3,6

4,1

4,6

A++

3,6 КЕЕ < 4,1

3,1 ККД < 3,6

3,6 КЕЕ < 4,1

4,1 ККД < 4,6

A+

3,1 КЕЕ < 3,6

2,6 ККД < 3,1

3,1 КЕЕ < 3,6

3,6 ККД < 4,1

A

2,6 КЕЕ < 3,1

2,3 ККД < 2,6

2,6 КЕЕ < 3,1

3,1 ККД < 3,6

B

2,4 КЕЕ < 2,6

2 ККД < 2,3

2,4 КЕЕ < 2,6

2,6 ККД < 3,1

C

2,1 КЕЕ < 2,4

1,8 ККД < 2

2,1 КЕЕ < 2,4

2,4 ККД < 2,6

D

1,8 КЕЕ < 2,1

1,6 ККД < 1,8

1,8 КЕЕ < 2,1

2 ККД < 2,4

E

1,6 КЕЕ < 1,8

1,4 ККД < 1,6

1,6 КЕЕ < 1,8

1,8 ККД < 2

F

1,4 КЕЕ < 1,6

1,2 ККД < 1,4

1,4 КЕЕ < 1,6

1,6 ККД < 1,8

G

< 1,4

< 1,2

< 1,4

< 1,6


Додаток 2
до Технічного регламенту

ВИМОГИ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕТИКЕТКИ

1. Вигляд енергетичної етикетки для реверсивних кондиціонерів повітря з класами енергоефективності від A++ до Е (крім одноканальних та двоканальних кондиціонерів повітря).

2. Вигляд енергетичної етикетки для реверсивних кондиціонерів повітря з класами енергоефективності від A+++ до D (крім одноканальних та двоканальних кондиціонерів повітря).

3. На енергетичній етикетці зазначається інформація про:

найменування постачальника або торговельної марки;

ідентифікатор моделі, наданий постачальником;

текст “СКЕЕ” і “СККД” для охолодження та обігріву з позначенням блакитного вентилятора і повітряної хвилі для СКЕЕ та червоного вентилятора і повітряної хвилі для СККД;

клас енергоефективності. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщується на тому самому рівні, що і відповідна стрілка. Клас енергоефективності має позначатися як для охолодження, так і для обігріву. Для обігріву повинен обов’язково зазначатися клас енергоефективності теплішого та холоднішого сезонів;

для режиму “охолодження” - значення розрахункового навантаження, округлене до одного десяткового знака після коми;

для режиму “обігріву” - значення розрахункового навантаження (максимум для двох сезонів), округлене до одного десяткового знака після коми, кВт. У разі коли значення розрахункового навантаження не надається для сезонів обігріву, воно позначається як “X”, кВт;

для режиму “охолодження” - середній за сезон коефіцієнт енергоефективності (СКЕЕ), округлений до одного десяткового знака після коми;

для режиму “обігріву” - середній за сезон коефіцієнт корисної дії (СККД) (максимум для двох сезонів обігріву), округлений до одного десяткового знака після коми. У разі коли значення середнього за сезон коефіцієнта корисної дії не надається для сезонів обігріву, воно позначається як “X”;

річний обсяг енергоспоживання - значення для охолодження та обігріву, округлене до найближчого цілого числа. У разі коли значення річного обсягу енергоспоживання не надається для сезонів обігріву, воно позначається як “X”, кВт·г за рік;

рівні звукової потужності для установок всередині приміщення та назовні за базовим значенням 1 пВт, дБА, округленим до найближчого цілого числа;

схематичне позначення мапи України з відображенням двох орієнтовних сезонів обігріву та відповідними кольоровими квадратами.

Всі дані значення визначаються згідно з додатком 6 до Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря.

4. Енергетична етикетка для реверсивних кондиціонерів повітря оформляється за таким зразком (крім одноканальних та двоканальних кондиціонерів повітря).

Для виготовлення кольорової енергетичної етикетки використовуються блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори, фон - білий.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки складається сполученням зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки “00-70-X-00” вказує на те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Енергетична етикетка повинна бути розміром щонайменше 120 х 210 міліметрів. Якщо енергетична етикетка друкується в більшому форматі, її розмір та зміст повинен бути збільшений пропорційно.

Енергетична етикетка повинна відповідати таким вимогам:

границі:

лінії - завтовшки 5 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

круглі кути - 3,5 міліметра;

кольорова панель - кольори Х-51-00-27 і 00-16-Х-00;вгору