Документ 359-IV, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 15.01.2003

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про металобрухт"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 6, ст.52 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про металобрухт" ( 619-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 25, ст. 212;
2001 р., N 1, ст. 3) такі зміни:
1) у статті 1:
в абзаці другому слова "від виробництва та обробки"
виключити;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"операції з металобрухтом - заготівля, переробка,
металургійна переробка брухту чорних і кольорових металів";
в абзаці шостому слово "транспортуванням" виключити;
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"переробка металобрухту - діяльність, пов'язана із доведенням
металобрухту шляхом сортування або, в разі потреби, пресування,
пакетування, дрібнення, різання до стану, який відповідає
встановленим стандартам, нормам і правилам; вилучення металевої
складової із шлаків металургійної переробки чорних та кольорових
металів і їх сплавів";
абзац восьмий виключити;
абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
"купівля та/або реалізація металобрухту - діяльність,
пов'язана із передачею права власності на металобрухт іншому
власнику в обмін на еквівалентну суму коштів або боргових
зобов'язань";
абзац десятий виключити;
абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
"металургійна переробка металобрухту - переплавка
металобрухту в металургійних агрегатах з використанням додаткових
матеріалів та особливих технологічних режимів з метою зміни
структури металу, доведення його хімічного складу до параметрів,
які відповідають вимогам стандартів, та отримання легованої сталі,
відповідних марок кольорових металів і їх сплавів із визначеними
технологічними та експлуатаційними властивостями";
в абзаці дванадцятому слова "спеціальне технологічне",
"складські приміщення, кваліфікований персонал", "і контроль
якісного складу металобрухту" виключити, а слово "протипожежну"
замінити словом "пожежну";
в абзаці тринадцятому слова "вибухо-, пожежонебезпечність"
замінити словами "вибухову, пожежну";
абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
"експортний сертифікат якості - документ, що підтверджує
відповідність хімічного складу виробу маркам ливарних сплавів,
стандартам, міжнародним стандартам, визначає спосіб виробництва,
номер плавки та виданий власною акредитованою лабораторією,
занесеною до реєстру центрального органу виконавчої влади з питань
промислової політики";
в абзаці шістнадцятому слова "від виробництва" виключити;
абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
"спеціалізовані металургійні переробні підприємства -
підприємства, які відповідають вимогам, що ставляться цим Законом
до спеціалізованого підприємства, мають у власності виробниче
обладнання, яке забезпечує технологію металургійної переробки
металобрухту, пов'язану зі зміною структури металу, його хімічного
складу відповідно до стандартів, та пройшли атестацію в порядку,
встановленому центральним органом виконавчої влади з питань
промислової політики";
в абзаці вісімнадцятому слова "та переробці", "кваліфікований
персонал" виключити;
доповнити абзацом такого змісту:
"первинна металургійна переробка металобрухту - переплавка
металобрухту в металургійних агрегатах, виготовлення зливків,
чушок, пластин та інших напівфабрикатів з невизначеними
технологічними властивостями без використання додаткових
матеріалів, які застосовуються при виробництві ливарних сплавів
відповідно до стандартів";
2) у статті 4:
частину другу викласти в такій редакції:
"Ліцензії на заготівлю та переробку металобрухту кольорових
і/або чорних металів можуть видаватися лише спеціалізованим
підприємствам. Ліцензії на заготівлю, переробку та металургійну
переробку металобрухту кольорових і/або чорних металів можуть
видаватися лише спеціалізованим металургійним переробним
підприємствам";
частину третю після першого речення доповнити новим реченням
такого змісту: "Місцеві державні адміністрації можуть делегувати
відповідним сільським, селищним, міським радам повноваження щодо
обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних
переробних підприємств на їх відповідність вимогам цього Закону";
у частині дев'ятій слово "транспортування" виключити;
частину десяту викласти в такій редакції:
"Приймання промислового брухту від юридичних осіб
оформлюється актом приймання із зазначенням найменування юридичної
особи, кількості та джерел походження металобрухту. В акті
робиться відмітка про вибухову безпеку, а в разі потреби - про
дезактивацію і очищення металобрухту від шкідливих речовин та
зазначається рівень дози випромінювання. Порядок приймання,
зберігання і методи випробувань металобрухту чорних та кольорових
металів встановлюються відповідно до стандартів";
частину одинадцяту викласти в такій редакції:
"Оформлення документів, що засвідчують набуття права
власності на металобрухт, та актів приймання металобрухту є
обов'язковим. Ці документи повинні знаходитися у власника
металобрухту та зберігатися протягом одного року";
3) у статті 5:
у частині першій слова "збирання", "транспортування,
реалізацію" виключити;
у частині другій слова "вибухо-, пожежонебезпечністю"
замінити словами "вибуховою, пожежною";
частину третю викласти в такій редакції:
"Обов'язковою умовою для отримання ліцензії на здійснення
операцій з металобрухтом є наявність у заявника облаштованої
земельної ділянки для здійснення операцій з брухтом кольорових
металів та їх сплавів площею не менш як 500 кв. м, з брухтом
чорних металів та їх сплавів - не менш як 1000 кв. м, яка повинна
мати бетонне або тверде покриття, яке унеможливлює проникнення в
грунт шкідливих речовин. Кожна облаштована земельна ділянка може
використовуватися лише одним суб'єктом підприємницької діяльності,
який здійснює операції з металобрухтом. Забороняється здійснювати
заготівлю, переробку металобрухту на територіях портів,
залізничних станцій. Спеціалізовані, спеціалізовані металургійні
переробні підприємства мають право зберігати на територіях портів
та залізничних станцій власний металобрухт тільки з метою його
завантаження за наявності відповідної ліцензії, виданої
центральним органом виконавчої влади з питань промислової
політики";
4) частину другу статті 6 виключити;
5) статтю 8 виключити;
6) статтю 9 викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Експорт металобрухту
Контракти (договори, угоди) на експорт металобрухту
підлягають реєстрації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Експорт, а також вивезення за межі митної території України
як давальницької сировини брухту легованих чорних металів, брухту
кольорових металів, продуктів первинної металургійної переробки у
формі зливків, чушок, пластин та інших напівфабрикатів з
нерафінованої міді (в тому числі анодів) забороняються.
Експорт металобрухту, який утворився у військових частинах,
військових установах, військових навчальних закладах Збройних Сил
України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до
законів України, перелік якого затверджується Кабінетом Міністрів
України, забороняється. Експорт списаних на металобрухт агрегатів
машин, кораблів, плавзасобів, військової техніки, рухомого складу
залізничного транспорту в нерозібраному стані забороняється.
Експорт продуктів (напівфабрикатів) металургійної переробки
брухту кольорових металів та їх сплавів у формі зливків, чушок та
пластин здійснюється за наявності експортного сертифіката якості
виключно спеціалізованими металургійними переробними
підприємствами, на яких виготовлена ця продукція. Зазначені
підприємства повинні мати систему управління якістю, яка
відповідає вимогам стандартів ДСТУ ISO серії 9000, що підтверджено
сертифікатом відповідності, виданим органом сертифікації,
акредитованим в установленому законодавством порядку.
Експорт міді рафінованої (в тому числі катодів, ваєрбарсів,
білетів, інше) та мідних сплавів необроблених, які за способом
виробництва та будь-яким із показників хімічного складу не
відповідають вимогам стандартів для марок міді та мідних сплавів
(латуні, бронзи), забороняється";
7) друге речення частини другої статті 11 викласти в такій
редакції: "У разі повторного несвоєчасного надання інформації або
надання недостовірної інформації до органів державної статистики
ліцензія анулюється";
8) у частині третій статті 13 слова "організувати перевірку"
виключити;
9) в абзаці третьому частини першої статті 15 слова
"збирання" та "транспортування" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
3. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня
набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх
нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у
відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 грудня 2002 року
N 359-IV
вгору