Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа від 10.05.2018357
Документ 357-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.05.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 травня 2018 р. № 357
Київ

Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. № 326 “Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 11, ст. 665; 2010 р., № 58, ст. 2025; 2016 р., № 18, ст. 742) і від 8 вересня 2016 р. № 606 “Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455; 2017 р., № 15, ст. 438) зміни, що додаються.

3. Державному агентству з питань електронного урядування:

у двомісячний строк розробити та затвердити формати електронних повідомлень та обміну даними, примірний договір про інформаційну взаємодію та примірну угоду про підключення до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

подати Кабінетові Міністрів України до 12 грудня 2018 р. звіт про виконання Порядку, затвердженого цією постановою, суб’єктами владних повноважень, визначеними у додатку 3 до зазначеного Порядку.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 357

ПОРЯДОК
організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

1. Цей Порядок визначає механізм організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) веб-клієнт - програмний комплекс, що інтегрується до програмного забезпечення державного електронного інформаційного ресурсу отримувача та забезпечує формування і передавання запитів та отримання відповідей за допомогою шлюзів безпечного обміну;

2) веб-сервіс - програмний комплекс, що інтегрується до програмного забезпечення державного електронного інформаційного ресурсу постачальника і забезпечує отримання запитів та формування і передавання відповідей за допомогою шлюзів безпечного обміну;

3) відповідь на запит щодо отримання інформації державного електронного інформаційного ресурсу (далі - відповідь) - електронне повідомлення, автоматично сформоване веб-сервісом постачальника та передане отримувачу за допомогою шлюзів безпечного обміну через веб-клієнт, що містить дані відповідного державного електронного інформаційного ресурсу або дані про їх відсутність;

4) запит щодо отримання інформації державного електронного інформаційного ресурсу (далі - запит) - електронне повідомлення, сформоване веб-клієнтом отримувача та передане постачальнику за допомогою шлюзів безпечного обміну через веб-сервіс з метою отримання даних відповідного державного електронного інформаційного ресурсу;

5) отримувач - суб’єкт владних повноважень, що має право на отримання даних державного електронного інформаційного ресурсу, держателем якого є інший суб’єкт владних повноважень, під час надання адміністративних послуг і здійснення інших повноважень відповідно до покладених на нього завдань;

6) постачальник - суб’єкт владних повноважень, що є держателем (розпорядником) державного електронного інформаційного ресурсу;

7) шлюз безпечного обміну - комплекс програмно-апаратних засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, що інтегрується до інформаційної системи державного електронного інформаційного ресурсу постачальника та отримувача і забезпечує здійснення електронної інформаційної взаємодії між ними за допомогою відповідним чином розроблених веб-клієнтів і веб-сервісів, у тому числі автоматичного накладення на запити та відповіді на них електронної печатки постачальника та отримувача або відповідного адміністратора державних електронних інформаційних ресурсів.

Терміни “електронний цифровий підпис”, “електронна печатка” вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про електронний цифровий підпис” та Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1452 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 44, ст. 2894).

Термін “Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів” вживається у значенні, наведеному в Положенні про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. № 326 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 11, ст. 665).

Терміни “електронне повідомлення”, “система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів” вживаються у значенні, наведеному в Положенні про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455).

3. Для організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів суб’єкти владних повноважень формують заяви про реєстрацію в Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів (далі - Національний реєстр) із використанням засобів програмного комплексу Національного реєстру.

4. Державне агентство з питань електронного урядування (далі -Агентство) створює за допомогою засобів програмного комплексу Національного реєстру особисті кабінети суб’єктів владних повноважень із розміщеними в них формами заявок постачальника і отримувача.

5. Постачальник заповнює заявку згідно з додатком 1 з використанням засобів програмного комплексу Національного реєстру.

6. Агентство перевіряє та підтверджує відповідність заповнених постачальниками заявок вимогам законодавства про відповідні державні електронні інформаційні ресурси.

7. На остаточну редакцію заявки постачальника накладаються електронні цифрові підписи керівників постачальника та Агентства, після чого автоматично:

1) заявка постачальника вважається прийнятою Агентством;

2) Агентство здійснює державну реєстрацію відповідного державного електронного інформаційного ресурсу в Національному реєстрі із присвоєнням йому реєстраційного номера та публічним відображенням у Національному реєстрі видів даних, які формує відповідний державний електронний інформаційний ресурс;

3) заявка отримувача відповідного державного електронного інформаційного ресурсу активується у програмному комплексі Національного реєстру.

8. Отримувач заповнює заявку за формою згідно з додатком 2 з використанням засобів програмного комплексу Національного реєстру шляхом вибору з Національного реєстру тих видів даних, на отримання яких він має право згідно із законодавством, і накладає на неї електронний цифровий підпис керівника або уповноваженої особи, на яку покладено функції з організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (далі - уповноважена особа), та надсилає заявку з використанням засобів програмного комплексу Національного реєстру до Агентства.

9. Агентство протягом десяти робочих днів опрацьовує подану отримувачем заявку, реєструє державний інформаційний ресурс отримувача в Національному реєстрі або надає обґрунтовану відмову в реєстрації.

На підставі поданої отримувачем заявки Агентство формує проект договору про інформаційну взаємодію згідно з визначеною Агентством формою та надсилає його з використанням засобів програмного комплексу Національного реєстру на узгодження відповідному постачальникові.

10. Постачальник протягом п’яти робочих днів розглядає отриманий проект договору про інформаційну взаємодію та погоджує його шляхом накладення електронного цифрового підпису керівника або уповноваженої особи або надає обґрунтовану відмову в погодженні. Погоджений постачальником проект договору або відмова в його погодженні автоматично надсилається до Агентства та отримувача з використанням засобів програмного комплексу Національного реєстру.

У разі відмови постачальника укласти договір про інформаційну взаємодію отримувач повинен вжити заходів до усунення перешкод для запровадження відповідної взаємодії та подати нову заявку.

11. Договір про інформаційну взаємодію вважається укладеним після накладення на нього електронних цифрових підписів керівників або уповноважених осіб Агентства, постачальника і отримувача.

12. Постачальник і отримувач для здійснення електронної інформаційної взаємодії забезпечують встановлення шлюзу безпечного обміну, розроблення веб-сервісу та веб-клієнта відповідно до регламенту роботи системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (далі - система).

13. Виправлення помилок, внесення уточнень та інших змін до договору про інформаційну взаємодію здійснюється шляхом його переукладення.

14. Електронна інформаційна взаємодія державних електронних інформаційних ресурсів здійснюється шляхом обміну між постачальником та отримувачем електронними повідомленнями з автоматичним накладенням на них системою електронної печатки постачальника та отримувача або відповідного адміністратора державного електронного інформаційного ресурсу, протоколюванням та зберіганням системою інформації про факти, дату і час надсилання та отримання електронних повідомлень.

Відомості про сертифікати електронних печаток, що використовуються для підписання електронних повідомлень за допомогою шлюзів безпечного обміну постачальника та отримувача, зберігаються у програмному комплексі Національного реєстру.

У разі коли законодавство вимагає ідентифікації уповноваженої особи отримувача, така ідентифікація здійснюється з використанням засобів державного електронного інформаційного ресурсу отримувача.

15. Під час здійснення електронної інформаційної взаємодії постачальники та отримувачі забезпечують безперервне функціонування належних їм державних електронних інформаційних ресурсів разом із відповідними шлюзами безпечного обміну, веб-сервісами та веб-клієнтами, відповідність сформованих ними електронних повідомлень визначеним Агентством форматам електронних повідомлень та обміну даними, а також змісту відповідних договорів про інформаційну взаємодію.

Дані, що містяться в електронних повідомленнях, повинні бути повними і достовірними та використовуватися отримувачем виключно для провадження дозвільної діяльності, надання адміністративних послуг, реалізації інших установлених законом владних повноважень.

16. У разі виявлення постачальником або отримувачем невідповідності електронних повідомлень та/або стану функціонування державних електронних інформаційних ресурсів вимогам пункту 14 цього Порядку відповідний постачальник або отримувач зобов’язаний негайно повідомити про це Агентство.

17. Агентство забезпечує:

організацію, координацію, моніторинг і надання консультативної підтримки діяльності постачальників та отримувачів у частині організації та здійснення визначеної цим Порядком електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

із залученням адміністратора системи сумісність форматів даних державних електронних інформаційних ресурсів між собою, із системою та Національним реєстром.

18. Реєстрація пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів у Національному реєстрі здійснюється згідно з додатком 3.Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВКА


Додаток 2
до Порядку

ЗАЯВКАДодаток 3
до Порядку

ГРАФІК
реєстрації пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів у Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів

Найменування державного електронного інформаційного ресурсу

Найменування державного органу - держателя (розпорядника) державного електронного інформаційного ресурсу

Строк реєстрації

1. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Мін’юст

1 червня 2018 р. - 13 липня 2018 р.

2. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно


8 червня 2018 р. - 20 липня 2018 р.

3. Державний реєстр актів цивільного стану громадян


18 червня 2018 р. - 3 серпня 2018 р.

4. Єдиний реєстр довіреностей


26 червня 2018 р. - 13 серпня 2018 р.

5. Державний реєстр обтяжень рухомого майна


6 серпня 2018 р. - 20 вересня 2018 р.

6. Державний земельний кадастр

Держгеокадастр

1 червня 2018 р. - 13 липня 2018 р.

7. Єдиний державний демографічний реєстр

ДМС

18 червня 2018 р. - 3 серпня 2018 р.

8. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків

ДФС

6 серпня 2018 р. - 20 вересня 2018 р.

9. Реєстр платників податку на додану вартість


14 серпня 2018 р. - 1 жовтня 2018 р.

10. Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги

Мінсоцполітики

15 листопада 2018 р. - 24 грудня 2018 р.

11. Єдина інформаційна система Міністерства внутрішніх справ

МВС

15 листопада 2018 р. - 24 грудня 2018 р.

12. Єдиний державний реєстр Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників


15 листопада 2018 р. - 24 грудня 2018 р.

13. Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування

Мінфін
Пенсійний фонд України

21 вересня 2018 р. - 9 листопада 2018 р.

14. Державний реєстр виборців

Центральна виборча комісія

21 вересня 2018 р. - 9 листопада 2018 р.

15. Єдиний державний реєстр судових рішень

ДСА

2 жовтня 2018 р. - 16 листопада 2018 р.

16. Єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

Держархбудінспекція

12 листопада 2018 р. - 21 грудня 2018 р.

17. Єдиний реєстр об’єктів державної власності

Фонд державного майна

12 листопада 2018 р. - 21 грудня 2018 р.

18. Електронна система охорони здоров’я

МОЗ

19 листопада 2018 р. - 28 грудня 2018 р.

19. Єдина державна електронна база з питань освіти

МОН

19 листопада 2018 р. - 28 грудня 2018 р.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 357

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. № 326 і від 8 вересня 2016 р. № 606

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. № 326:

1) пункт 3 постанови викласти в такій редакції:

“3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати реєстрацію державних електронних реєстрів, кадастрів, державних та інших обов’язкових класифікаторів, а також інформаційних систем, які забезпечують їх функціонування та використовують інформацію з них, згідно з Положенням, затвердженим цією постановою.”;

2) у Положенні про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

“До Національного реєстру включається інформація про державні електронні реєстри, кадастри, державні та інші обов’язкові класифікатори, а також інформаційні системи, які забезпечують їх функціонування та використовують інформацію з них (далі - е-ресурси).”;

2) абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

“7. До Національного реєстру включаються е-ресурси суб’єктів владних повноважень.”;

3) абзац третій пункту 8 виключити;

4) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Для реєстрації е-ресурсу в Національному реєстрі держатель (розпорядник) подає заяву на реєстрацію е-ресурсу з використанням засобів програмного комплексу Національного реєстру, в якій зазначає загальні відомості про відповідний е-ресурс та види даних, що він формує.

На заяву на реєстрацію е-ресурсу накладається електронний цифровий підпис керівника та електронна печатка держателя (розпорядника) е-ресурсу.”;

5) пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. Державне агентство з питань електронного урядування на підставі оформленої у належний спосіб держателем (розпорядником) заяви на реєстрацію е-ресурсу за умови дотримання вимог законодавства протягом десяти днів з дня її надходження здійснює державну реєстрацію е-ресурсу з використанням засобів програмного комплексу Національного реєстру або надає обґрунтовану відмову в реєстрації.”;

6) пункт 12 виключити;

7) абзац перший пункту 13 викласти в такій редакції:

“13. У разі припинення існування е-ресурсу, включеного до Національного реєстру, держатель (розпорядник) не пізніше ніж за 30 днів до такого припинення повідомляє про це з використанням засобів програмного комплексу Національного реєстру Державне агентство з питань електронного урядування.”;

8) пункт 14 викласти в такій редакції:

“14. Державна реєстрація е-ресурсу здійснюється на безоплатній основі.”;

9) у тексті Положення слово “власник” у всіх відмінках і формах числа замінити словами “держатель (розпорядник)” у відповідному відмінку і числі;

10) додаток до Положення виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606:

1) абзац перший пункту 7 Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

“7. Адміністратором системи є державне підприємство “Державний центр інформаційних ресурсів України”, що належить до сфери управління Державного агентства з питань електронного урядування (далі - адміністратор системи).”;

2) додаток до постанови викласти в такій редакції:


“Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2016 р. № 606
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 357)

ПЕРЕЛІК
пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів для запровадження електронної взаємодії

Державний земельний кадастр

Державний реєстр актів цивільного стану громадян

Державний реєстр виборців

Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування

Державний реєстр обтяжень рухомого майна

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Державний реєстр фізичних осіб - платників податків

Електронна система охорони здоров’я

Єдина державна електронна база з питань освіти

Єдина інформаційна система Міністерства внутрішніх справ

Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги

Єдиний державний демографічний реєстр

Єдиний державний реєстр Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників

Єдиний державний реєстр судових рішень

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Єдиний реєстр довіреностей

Єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

Єдиний реєстр об’єктів державної власності

Реєстр платників податку на додану вартість”.вгору