Документ 357-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.08.2016, підстава - 475-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 квітня 2012 р. № 357
Київ

Питання Української частини Змішаної міжурядової Українсько-Румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 10 від 13.01.2016
№ 475 від 27.07.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Українську частину Змішаної міжурядової Українсько-Румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин, що додається.

2. На часткову зміну абзацу першого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 168 - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 147 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 7, ст. 360), затвердити новий склад Української частини Змішаної міжурядової Українсько-Румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин згідно з додатком.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 21 квітня 1998 р. № 547 “Про затвердження Положення про Українську частину Змішаної міжурядової Українсько-Румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 16, ст. 602);

абзац п’ятий підпункту 32 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 147 “Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 7, ст. 360).

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2012 р. № 357

ПОЛОЖЕННЯ
про Українську частину Змішаної міжурядової Українсько-Румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин

1. Українська частина Змішаної міжурядової Українсько-Румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин, є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України (далі - Комісія).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення прав української меншини в Румунії та румунської меншини в Україні;

організація розроблення та здійснення заходів щодо співробітництва між Україною та Румунією з метою забезпечення прав національних меншин;

підготовка пропозицій щодо:

сприяння створенню необхідних соціально-економічних та інших умов для збереження і розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення прав української меншини в Румунії та румунської меншини в Україні.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану соціально-економічних, демографічних та інших процесів розвитку української меншини в Румунії та румунської меншини в Україні;

проводить моніторинг діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань забезпечення прав української меншини в Румунії та румунської меншини в Україні;

координує підготовку спільних засідань Змішаної міжурядової Українсько-Румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин, розроблення проектів рішень з обговорюваних питань і вжиття заходів з їх виконання;

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також від Посольства України в Румунії інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

скликати наради представників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Комісії;

звертатися в установленому порядку за допомогою Румунської частини Змішаної міжурядової Українсько-Румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин, до державних і недержавних організацій Румунії з питань двостороннього співробітництва.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

До складу Комісії входять голова, заступник голови, члени Кабінету Міністрів України, представники центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також за згодою представники інших державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ, громадських об’єднань, народні депутати України.

{Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 10 від 13.01.2016}

Головою Комісії є перший заступник Міністра культури.

{Абзац третій пункту 7 в редакції Постанов КМ № 10 від 13.01.2016, № 475 від 27.07.2016}

Голова Комісії затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 10 від 13.01.2016}

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації оформляються протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. Примірники протоколу надсилаються членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Комісія використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінкультури.Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2012 р. № 357

СКЛАД
Української частини Змішаної міжурядової Українсько-Румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин

Перший заступник Міністра культури, голова Комісії

Перший заступник голови Чернівецької облдержадміністрації, заступник голови Комісії

Начальник відділу Мінкультури, секретар Комісії

Представник Адміністрації Президента України (за згодою)

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Директор департаменту МЗС

Заступник начальника управління МВС

Начальник відділу МОНмолодьспорту

Директор департаменту Держкомтелерадіо

Директор департаменту ДМС

Перший заступник начальника департаменту СБУ

Начальник Головного управління Чернівецької облдержадміністрації

Начальник управління Чернівецької облдержадміністрації

Радник голови Чернівецької облдержадміністрації

Надзвичайний і Повноважний посол України в Румунії

Народні депутати України (за згодою)

Представники румунських громадських організацій в Україні (за згодою)

Представник товариства “Україна-Світ” (за згодою)вгору