Документ 357-V, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.05.2008, підстава - 1110-V, 251-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до
Закону України "Про страхування"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 2, ст.14 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1110-V ( 1110-16 ) від 31.05.2007, ВВР, 2007, N 44, ст.511 N 251-VI ( 251-17 ) від 10.04.2008, ВВР, 2008, N 23, ст.214 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2005 р., N 37, ст. 447) такі зміни:
 
     1. У статті 2:
 
     1) останнє речення частини першої виключити;
 
     2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
     "Забороняється здійснювати страхову діяльність на території України страховиками-нерезидентами, крім таких видів страхової діяльності:
 
     виключно із страхування ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники), у разі, якщо об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що виникає у зв'язку з таким транспортуванням товарів;
 
     перестрахування;
 
     страхове посередництво, таке як брокерські та агентські операції стосовно: перестрахування, виключно із страхуванням ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники), у разі, якщо об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що виникає у зв'язку з таким транспортуванням товарів;
 
     допоміжні послуги із страхування, такі як консультаційні послуги, оцінка актуарного ризику та задоволення претензій".
 
     У зв'язку з цим частини другу - тринадцяту вважати відповідно частинами третьою - чотирнадцятою;
{ Підпункт 2 пункту 1 в редакції Закону N 1110-V ( 1110-16 ) від 31.05.2007 }
 
     3) після частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
     "Страховик-нерезидент має право здійснювати страхову діяльність в Україні за таких умов:
 
     1) держава, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, належить до держав - членів Світової організації торгівлі, не належить до держав, які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, а також співпрацює із Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);
 
     2) між уповноваженим органом із здійснення нагляду за страховими компаніями країни, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, та Уповноваженим органом підписано меморандум (укладено угоду) про обмін інформацією;
 
     3) за страховою діяльністю відповідно до законодавства країни реєстрації страховика-нерезидента здійснюється державний нагляд;
 
     4) між Україною та країною, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, укладено міжнародний договір про запобігання податковим ухиленням та уникнення подвійного оподаткування;
 
     5) страховик-нерезидент розташований на території країн або окремих територій, які згідно з рішенням Організації економічного співробітництва та розвитку ООН не мають офшорного статусу, або на території інших країн, якщо неофшорний статус такого страховика підтверджений висновком відповідної торгово-економічної місії;
 
     6) страховик-нерезидент має відповідну ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до законодавства держави, в якій він зареєстрований;
 
     7) рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента відповідає вимогам, установленим Уповноваженим органом".
 
     У зв'язку з цим частини дванадцяту - чотирнадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою - п'ятнадцятою.

 
{ Пункт 2 виключено на підставі Закону N 1110-V ( 1110-16 ) від 31.05.2007 }

 
     3. У статті 15:
 
     1) частину шосту після слів "перестрахових брокерів" доповнити словами "(за винятком страхових та перестрахових брокерів-нерезидентів)";
 
     2) частини восьму і дев'яту замінити трьома частинами такого змісту:
 
     "Посередницька діяльність на території України з укладання договорів страхування з іноземними страховиками не допускається, крім:
 
     договорів страхування ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники), в разі коли об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що виникає у зв'язку з таким транспортуванням товарів;
 
     договорів перестрахування з додержанням вимог цього Закону.
 
     Посередницька діяльність на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами може здійснюватися відповідно до порядку та вимог, установлених Уповноваженим органом з урахуванням вимог частини дванадцятої статті 2 цього Закону.
 
     Страхові та/або перестрахові брокери-нерезиденти зобов'язані письмово повідомити Уповноваженому органу за встановленою ним формою про намір здійснювати діяльність на території України. Уповноважений орган оприлюднює в триденний термін зазначену інформацію на своїй офіційній веб-сторінці в Інтернеті та в друкованих засобах масової інформації.
{ Пункт 3 розділу I в редакції Закону N 251-VI ( 251-17 ) від 10.04.2008 }
 
     4. Статтю 16 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
     "Уповноважений орган встановлює вимоги до порядку укладання договорів із страховиками-нерезидентами".
 
     У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня вступу України до Світової організації торгівлі.
 
     2. Восьма частина статті 15 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) втрачає чинність через п'ять років з дня вступу України до Світової організації торгівлі.
 
     3. Уповноваженому органу у п'ятимісячний термін з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 16 листопада 2006 року
N 357-Vвгору