Про Державне агентство з інвестицій та розвитку
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Перелік від 17.05.2010356
Документ 356-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.09.2011, підстава - 937-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 травня 2010 р. N 356
Київ
Про Державне агентство
з інвестицій та розвитку
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 570 ( 570-2010-п ) від 30.06.2010
N 283 ( 283-2011-п ) від 21.03.2011
N 937 ( 937-2011-п ) від 07.09.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Перейменувати Державне агентство України з інвестицій та
інновацій на Державне агентство України з інвестицій та розвитку.
2. Реорганізувати Національне агентство України з іноземних
інвестицій та розвитку шляхом його приєднання до Державного
агентства України з інвестицій та розвитку.
3. Затвердити Положення про Державне агентство України з
інвестицій та розвитку, що додається.
4. Установити, що Державне агентство з інвестицій та розвитку
є правонаступником Національного агентства з іноземних інвестицій
та розвитку.
5. Державне агентство з інвестицій та розвитку розміщується
на умовах оренди у частині приміщень робочою площею 1011,38 кв.
метра на другому, п'ятому та шостому поверхах будинку по
вул. Великій Житомирській, 11, у м. Києві, а також у приміщеннях
на четвертому поверсі робочою площею 202,6 кв. метра та п'ятому
поверсі (праве крило) робочою площею 250 кв. метрів у будинку по
вул. Саксаганського, 1а, у м. Києві.
6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
7. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
8. Державному агентству з інвестицій та розвитку:
здійснити заходи, пов'язані з реорганізацією Національного
агентства з іноземних інвестицій та розвитку;
поінформувати до 1 липня 2010 р. Кабінет Міністрів України
про результати проведеної роботи.
9. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у
відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2010 р. N 356
ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство України
з інвестицій та розвитку

1. Державне агентство України з інвестицій та розвитку
(Держінвестицій) є центральним органом виконавчої влади у сфері
інвестиційної діяльності.
Діяльність Держінвестицій спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра
України.
Держінвестицій у своїй діяльності взаємодіє з Мінекономіки як
головним (провідним) органом у системі центральних органів
виконавчої влади із забезпечення реалізації державної
інвестиційної політики.
2. Держінвестицій у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, а також указами Президента
України і постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
Держінвестицій узагальнює практику застосування законодавства
з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції
щодо вдосконалення такого законодавства, організовує у межах своїх
повноважень виконання актів законодавства та здійснює контроль за
їх реалізацією.
3. Основними завданнями Держінвестицій є:
участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної
політики у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності;
сприяння залученню інвестицій, забезпечення підвищення
вітчизняного потенціалу з експорту продукції, що виробляється на
підприємствах галузей національної економіки, а також стимулювання
вітчизняного виробництва продукції, імпорт якої становить значну
частку на ринку України.
4. Держінвестицій відповідно до покладених на нього завдань:
1) готує пропозиції щодо:
забезпечення провадження інвестиційної діяльності, у тому
числі у реальному секторі економіки;
розроблення разом з місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування регіональних програм з питань
інвестицій та розвитку, їх виконання та фінансування за рахунок
коштів державного бюджету;
запровадження механізму стимулювання підвищення вітчизняного
потенціалу експорту продукції, що виробляється на підприємствах
галузей національної економіки, захисту прав та підтримки
національного товаровиробника;
визначення обсягу бюджетних коштів для надання фінансової
підтримки суб'єктам господарювання, які реалізують інноваційні та
інвестиційні проекти, виробляють експортоорієнтовану або
імпортозамінну продукцію;
надання державної підтримки в реалізації інвестиційних та
інноваційних проектів у реальному секторі економіки;
розвитку венчурного та проектного інвестування в Україні;
реалізації проектів, що передбачають залучення кредитів під
державні гарантії;
2) вживає заходів до залучення іноземних та внутрішніх
інвестицій в національну економіку;
3) вивчає світовий досвід залучення інвестицій та
запровадження механізму стимулювання розвитку економіки, подає
пропозиції щодо поширення його в Україні;
4) проводить аналіз інвестиційної діяльності суб'єктів
господарювання та впливу інвестиційних процесів на стан
національної економіки, за результатами якого готує відповідні
пропозиції;
5) вживає заходів до поліпшення інвестиційного клімату в
Україні та розвитку інвестиційного ринку;
6) розробляє у межах своїх повноважень проекти
нормативно-правових актів з питань провадження інвестиційної
діяльності і подає їх в установленому порядку Кабінетові Міністрів
України;
7) бере участь у:
розробленні проектів Державної програми економічного і
соціального розвитку, Державного бюджету України і Програми
діяльності Кабінету Міністрів України;
підготовці в межах своїх повноважень пропозицій щодо
вдосконалення бюджетного та податкового законодавства, проектів
нормативно-правових актів з питань формування і реалізації
державної регуляторної політики, політики у сфері ліцензування та
з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
підготовці пропозицій та реалізації проектів цільових
екологічних (зелених) інвестицій, залученні інвестицій за
економічним механізмом, визначеним Кіотським протоколом до
Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату
( 995_801 );
здійсненні моніторингу ефективності інноваційних та
інвестиційних проектів, які реалізуються із залученням державних
коштів;
8) сприяє співробітництву центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з установами та
організаціями інших країн, міжнародними фінансовими установами у
сфері інвестиційної діяльності;
9) подає в установленому порядку пропозиції щодо створення, у
тому числі за підтримки або участі держави, інвестиційної
інфраструктури в регіонах, яка активізує інвестування в реальний
сектор економіки, та забезпечення її розвитку;
10) сприяє залученню інвестицій в реальний сектор економіки,
у тому числі для забезпечення збільшення обсягу експорту
вітчизняних товарів і розвитку імпортозамінного виробництва;
11) визначає за погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром
України:
порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів;
разом з Державним комітетом з питань науково-технічного та
інноваційного розвитку порядок конкурсного відбору інноваційних
проектів;
12) проводить відповідно до законодавства конкурсний відбір і
експертну оцінку інвестиційних проектів, що потребують державної
підтримки;
13) формує базу даних інвестиційних проектів;
14) забезпечує на регіональному рівні вдосконалення
інформаційно-аналітичної, методичної, організаційної та іншої
підтримки суб'єктів господарювання у сфері інвестиційної
діяльності;
15) розробляє та запроваджує механізм залучення інвестицій в
економіку країни;
16) розробляє в межах своїх повноважень концепції та проекти
державних цільових програм, вживає заходів до їх реалізації;
17) вживає заходів до розвитку системи інформаційного
забезпечення суб'єктів інвестиційної діяльності;
18) укладає відповідно до законодавства міжнародні договори
про співробітництво у сфері інвестиційної діяльності;
19) затверджує порядок формування і використання коштів
державною інноваційною фінансово-кредитною установою, що належить
до сфери його управління, і здійснює контроль за її діяльністю;
20) сприяє реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;
21) забезпечує надання інвесторам комплексної безоплатної
допомоги під час оформлення та реалізації стратегічно важливих
інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна";
22) забезпечує разом з місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування розроблення проектів та цільових
планів інвестиційного розвитку територій;
23) організовує підвищення кваліфікації спеціалістів, бере
участь в організації навчання та подає пропозиції щодо
вдосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців у
сфері інвестиційної діяльності;
24) проводить у межах своїх повноважень
інформаційно-роз'яснювальну і консультаційну роботу, бере участь у
підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів,
виставок;
25) залучає в установленому порядку громадськість до
обговорення питань інвестиційної діяльності у реальному секторі
економіки;
26) виконує відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери його
управління;
27) організовує видання бюлетеня з питань, що належать до
його компетенції;
28) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її
збереженням;
29) виконує інші функції, передбачені законодавством.
5. Держінвестицій має право:
1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних
та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
2) одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
3) утворювати у разі потреби за погодженням з іншими
заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування комісії та експертні
групи і залучати фахівців для підготовки проектів актів
законодавства та надання консультацій.
6. Держінвестицій під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями
громадян, а також з відповідними органами інших держав і
міжнародними організаціями.
7. Держінвестицій видає у межах своїх повноважень на основі
та на виконання актів законодавства накази, організовує і
контролює їх виконання.
У разі потреби Держінвестицій видає разом з іншими
центральними органами виконавчої влади спільні акти.
Нормативно-правові акти Держінвестицій підлягають державній
реєстрації в установленому законодавством порядку.
8. Держінвестицій очолює Голова, який призначається на посаду
і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Прем'єр-міністра України.
Голова Держінвестицій має заступників, у тому числі одного
першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади в
установленому порядку.
9. Голова Держінвестицій:
1) здійснює керівництво діяльністю Агентства, несе
персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за
виконання покладених на Держінвестицій завдань;
2) визначає відповідно до законодавства напрями роботи та
шляхи виконання покладених на Держінвестицій завдань;
3) за дорученням Кабінету Міністрів України представляє його
у відносинах з іншими органами, організаціями на території України
та за її межами;
4) погоджує у межах своїх повноважень проекти актів
законодавства;
5) організовує роботу колегії Агентства і головує на її
засіданнях;
6) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;
7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників
Агентства;
8) укладає та розриває відповідно до законодавства контракти
з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Держінвестицій;
9) притягає в установленому законодавством порядку до
дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Держінвестицій;
10) видає накази;
11) затверджує положення про структурні підрозділи Агентства;
12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держінвестицій, обговорення найважливіших напрямів
його діяльності в Агентстві утворюється колегія.
До складу колегії входять Голова Держінвестицій (голова
колегії), заступники Голови, керівники структурних підрозділів
Агентства та представники Мінекономіки, визначені Міністром.
У разі потреби до складу колегії Держінвестицій можуть бути
включені в установленому порядку інші особи.
Членів колегії затверджує та увільняє Голова Держінвестицій.
Організаційною формою роботи колегії є засідання,
періодичність проведення яких визначає Голова Держінвестицій.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Держінвестицій.
11. Для розгляду пропозицій щодо виконання основних завдань,
вирішення інших питань у Держінвестицій можуть утворюватися
дорадчі та консультативні органи. Склад таких органів і положення
про них затверджує Голова Держінвестицій.
12. Граничну чисельність працівників Держінвестицій
затверджує Кабінет Міністрів України.
13. Структуру Держінвестицій затверджує його Голова за
погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром України.
14. Штатний розпис і кошторис Держінвестицій затверджує його
Голова за погодженням з Мінфіном.
15. Держінвестицій є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2010 р. N 356
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 570
( 570-2010-п ) від 30.06.2010 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 283
( 283-2011-п ) від 21.03.2011 }

3. Підпункт 63-1 пункту 4 Положення про Державний комітет
України з питань регуляторної політики та підприємництва,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2007 р. N 667 ( 667-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 32, ст. 1296; 2008 р., N 16, ст. 416, N 26, ст. 822; 2009 р.,
N 64, ст. 2251), виключити.

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 937
( 937-2011-п ) від 07.09.2011 }

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 липня
2009 р. N 888 ( 888-2009-п ) "Про заходи щодо реалізації
стратегічно важливих інвестиційних проектів за принципом "єдиного
вікна" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 64, ст. 2251):
у пункті 1 слова "Державного комітету з питань регуляторної
політики та підприємництва" замінити словами "Державного агентства
з інвестицій та розвитку";
пункти 2-4 виключити.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2010 р. N 356
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р.
N 749 ( 749-2007-п ) "Деякі питання Державного агентства України з
інвестицій та інновацій" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37,
ст. 1497).
2. Пункт 20 змін, що вносяться до положень про центральні
органи виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 27 лютого 2008 р. N 101 ( 101-2008-п )
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 16, ст. 416).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада
2008 р. N 1000 ( 1000-2008-п ) "Про доповнення пункту 1 переліку
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
відповідних міністрів" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 89,
ст. 2974).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р.
N 48 ( 48-2009-п ) "Про утворення Національного агентства України
з іноземних інвестицій та розвитку" (Офіційний вісник України,
2009 р., N 8, ст. 246).вгору