Документ 3509-IV, перша редакція — Прийняття від 23.02.2006
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 33, ст. 283 )

У зв'язку з приєднанням України до Міжнародної конвенції щодо
співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "Євроконтроль"
( 994_373 ) та Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів
( 994_377 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Повітряному кодексі України ( 3167-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 25, ст. 274; 1998 р., N 2,
ст. 5; 2000 р., N 11, ст. 89; 2006 р., N 22, ст. 184):
1) статтю 11 викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Плата за аеронавігаційне обслуговування
повітряних суден
Аеронавігаційне обслуговування повітряних суден (організація
повітряного руху на маршруті, організація повітряного руху на
підході та в районі аеродрому) здійснюється на платній основі.
Аеронавігаційне обслуговування повітряних суден здійснюється
суб'єктами господарювання, які надають відповідні послуги, -
провайдерами аеронавігаційного обслуговування відповідно до вимог
Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO) та Європейської
організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль).
Розмір ставок плати за послуги з аеронавігаційного
обслуговування повітряних суден (плата за послуги з організації
повітряного руху на маршруті і плата за послуги з організації
повітряного руху на підході та в районі аеродрому) визначається
відповідно до законодавства, вимог IKAO та Євроконтролю.
Плата за послуги з організації повітряного руху на маршруті
справляється Євроконтролем відповідно до Багатосторонньої угоди
про сплату маршрутних зборів ( 994_377 ), вчиненої в м. Брюсселі
12 лютого 1981 року. Порядок розрахунку розміру зазначеної плати,
порядок її внесення та звільнення від неї визначаються відповідно
до законодавства, Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних
зборів ( 994_377 ) та вимог Євроконтролю.
За рахунок плати за послуги з організації повітряного руху на
маршруті компенсуються витрати Євроконтролю на експлуатацію
системи справляння цієї плати. Плата за послуги з організації
повітряного руху на маршруті використовується провайдерами
аеронавігаційного обслуговування для покриття їх витрат на
забезпечення цього обслуговування у порядку, визначеному
законодавством, документами IKAO та Євроконтролю, а також для
сплати щорічних членських внесків України до бюджету Євроконтролю.
Плата за послуги з організації повітряного руху на підході та
в районі аеродрому визначається за єдиною для всіх користувачів
повітряного простору України ставкою та справляється провайдерами
аеронавігаційного обслуговування у порядку, що визначається
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у
сфері використання повітряного простору України відповідно до
законодавства, вимог IKAO та Євроконтролю.
Якщо міжнародним договором України, укладеним в установленому
законом порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені
цією статтею, застосовуються правила міжнародного договору";
2) доповнити статтею 100-1 такого змісту:
"Стаття 100-1. Відповідальність за невнесення плати за
аеронавігаційне обслуговування повітряних
суден у повітряному просторі України
За невнесення в установленому порядку та розмірі плати за
аеронавігаційне обслуговування повітряних суден експлуатант, а
якщо його особа невідома, - власник повітряного судна несуть
відповідальність, передбачену законодавством.
У разі несплати належної суми до боржника вживаються заходи
щодо її примусового стягнення".
2. Підпункт "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів
України від 19 лютого 1993 року N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 17, ст. 184; 2002 р., N 7, ст. 50)
доповнити абзацом такого змісту:
"платежів у іноземній валюті за межі України у вигляді плати
за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, що
справляється Європейською організацією з безпеки аеронавігації
(Євроконтроль) відповідно до Багатосторонньої угоди про сплату
маршрутних зборів ( 994_377 ), вчиненої в м. Брюсселі
12 лютого 1981 року, та інших міжнародних договорів".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 лютого 2006 року
N 3509-IVвгору