Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного особистого страхування посадових осіб органів державної податкової служби
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Умови, Форма типового документа від 03.06.1994349
Документ 349-94-п, попередня редакція — Редакція від 06.04.2012, підстава - 256-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 червня 1994 р. N 349
Київ
Про затвердження Порядку та умов обов'язкового
державного особистого страхування посадових осіб
органів державної податкової служби
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98
N 871 ( 871-2003-п ) від 04.06.2003
N 492 ( 492-2011-п ) від 11.05.2011
N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }

Відповідно до статті 18 Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 3813-12 ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок та умови обов'язкового державного
особистого страхування посадових осіб органів державної
податкової служби, що додається. ( Абзац другий із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від
25.08.98 )

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 1994 р. N 349
ПОРЯДОК ТА УМОВИ
обов'язкового державного особистого страхування
посадових осіб органів державної податкової служби
1. Обов'язкове державне особисте страхування (далі -
обов'язкове страхування) посадових осіб органів державної
податкової служби здійснюється за рахунок коштів державного
бюджету. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98 }
2. Обов'язковому державному особистому страхуванню
підлягають посадові особи органів державної податкової служби
(далі - застраховані). { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від
25.08.98; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 492
( 492-2011-п ) від 11.05.2011 }
3. Страхові платежі сплачуються Державною податковою службою
(далі - страхувальник) до 25 числа кожного місяця у розмірі 0,25
відсотків фонду оплати праці, включаючи встановлені чинним
законодавством доплати та надбавки застрахованих минулого місяця.
Облік надходжень страхових платежів і виплат страхових сум повинен
вестися окремо від надходжень і виплат за іншими видами
страхування. Витрати страховика на здійснення страхування
становлять не більше 6 відсотків страхових платежів. { Абзац
перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 492
( 492-2011-п ) від 11.05.2011 }
Максимальний обсяг відповідальності страховика встановлюється
у розмірі десятирічної заробітної плати посадової особи за її
останньою посадою.
Проведення обов'язкого страхування здійснюється страховиком,
який одержав відповідну ліцензію в Нацкомфінпослуг і визначений за
погодженням з страхувальником. { Абзац третій пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 871 ( 871-2003-п ) від
04.06.2003, N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 } { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98 }
4. Страхові платежі, не використані в поточному році на
виплату страхових сум, зараховуються до чергових платежів, а
кошти, яких не вистачає на виплату страхових сум, доплачуються
страхувальником.
5. Страховик виплачує страхові суми:
а) у разі загибелі або смерті застрахованого під час
виконання службових обов'язків його спадкоємцям - у розмірі
десятирічної заробітної плати застрахованого за останньою посадою,
яку він займав; б) у разі втрати застрахованим працездатності в результаті
поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи
інвалідності, що сталися під час виконання службових обов'язків, -
у розмірі, що залежить від ступеня втрати працездатності, який
визначається у відсотковому відношенні до суми п'ятирічної
заробітної плати за останньою посадою, яку він займав до
встановлення втрати працездатності, але не може бути меншим
шестимісячної заробітної плати за зазначеною посадою.
Виплата страхових сум, зазначених у підпунктах "а" і "б"
цього пункту, в зв'язку з загибеллю (смертю) або втратою
працездатності (далі - страхова подія) провадиться з урахуванням
раніше виплачених страхових сум за цю страхову подію. При цьому
страхова сума виплачується незалежно від виплат за іншими видами
страхування і виплат у порядку відшкодування збитків.
6. З вимогою про виплату страхової суми застрахований або
його спадкоємці можуть звернутися до страховика протягом трьох
років з дня настання страхової події.
7. Виплата страхових сум провадиться у семиденний термін з
дня одержання страховиком всіх необхідних документів від
застрахованого або його спадкоємців.
У разі відмови у виплаті страхової суми страховик у
семиденний термін письмово повідомляє про це застрахованого або
його спадкоємців у відповідний орган державної податкової служби
із зазначенням причини відмови. { Абзац другий пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п )
від 25.08.98 }
Спори між застрахованим (його спадкоємцями) і страховиком
щодо виплати страхової суми вирішуються в установленому
законодавством порядку.
8. У разі настання страхових подій, передбачених пунктом 5
цього Порядку та умов, виплата страхових сум провадиться
страховиком за місцем постійного проживання застрахованого шляхом
їх перерахування на особистий рахунок одержувача в установі банку,
видачі чека або поштового переказу за рахунок страхувальника.
Неповнолітньому спадкоємцю виплата страхової суми провадиться
шляхом перерахування на його особистий рахунок в установі банку за
місцем проживання з одночасним повідомленням про це відповідний
орган опіки і піклування.
9. Страхові суми не виплачуються, якщо страхова подія: а) настала у зв'язку з вчиненням застрахованим навмисного
злочину або є наслідком вчинення застрахованим дій у стані
алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння; б) є наслідком навмисно вчинених особі застрахованим тілесних
ушкоджень.
10. У разі загибелі або смерті застрахованого орган
державної податкової служби, де працював застрахований, видає
спадкоємцям довідку за встановленою формою (додаток N 1) для
одержання свідоцтва про право на спадщину. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98 }
11. Для вирішення питання про виплату страхової суми у
випадках, передбачених пунктом 5 цього Порядку та умов,
застрахований або його спадкоємець оформляють у відповідному
органі державної податкової служби та подають страховику заяву за
встановленою формою (додаток N 2), а також пред'являють документ,
що засвідчує особу. { Абзац перший пункту 11 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від
25.08.98 }
Крім цього подаються: а) у разі загибелі або смерті застрахованого - копія
свідоцтва про смерть застрахованого, свідоцтво про право на
спадщину; б) у разі втрати застрахованим працездатності - копія довідки
медико-соціальної експертної комісії про ступінь втрати
працездатності, засвідчена в нотаріальному порядку.
12. Органи державної податкової служби зобов'язані надавати
за запитами страховика документи про обставини настання страхових
подій, необхідні для вирішення питання про виплату страхових сум.
{ Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98 }

Штамп Додаток N 1 органу державної до Порядку та умов обов'язкового
податкової служби державного особистого страхування
посадових осіб органів державної
податкової служби
ДОВІДКА
Видана про те, що ___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) був застрахований за обов'язковим державним особистим страхуванням
посадових осіб органів державної податкової служби.
Страхова сума підлягає виплаті спадкоємцям загиблого
(померлого) на підставі підпункту "а" пункту 5 Порядку та умов
обов'язкового державного особистого страхування посадових осіб
органів державної податкової служби, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 3 червня 1994 р. N 349.
Довідка видана для подання нотаріусу.

М.П.
органу державної податкової Керівник органу державної
служби податкової служби
"___" ________ 199__ р. _______________
(підпис)
{ Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98 }

Додаток N 2
до Порядку та умов обов'язкового
державного особистого страхування
посадових осіб органів державної
податкової служби
Начальнику відділення страхової організації ___________________________ (району, міста)
від _______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) ___________________________________________
(місце проживання)
ЗАЯВА
на виплату страхової суми
Прошу Вас виплатити мені страхову суму в зв'язку з тим, що __________________________________________________________________
(вказується страхова подія) Раніше одержував (не одержував) страхову суму ____________________
(розмір _____________________________ у зв'язку з цією подією.
страхової суми)
До заяви додаю такі документи:
1.
2.
3.
4.
"___" ___________ 199 __ р. Підпис заявника __________________________________________________________________
Відмітка органу державної
податкової служби: ________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
працював з "___" ______ 199__ р.
по "___" _______ 199__ р. в
органі державної податкової служби _________________________________
(вказується посада, яку він
займав на день страхової події)
М.П.
органу державної податкової Страхова подія настала під час
служби виконання службових обов'язків. "___" ________ 199__ р. Місячна заробітна плата
застрахованого за останньою
посадою, яку він займав,
становила _________________________ крб.
Керівник органу державної
податкової служби
(підпис)
{ Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98 }вгору