Документ 348_073, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 06.03.2008, підстава - 131-VI

               Угода 
між Україною та Угорською Республікою
про взаємну охорону інформації
з обмеженим доступом
{ Угоду ратифіковано Законом
N 131-VI ( 131-17 ) від 06.03.2008 }

Україна та Угорська Республіка (далі - Договірні сторони),
з метою взаємної охорони всієї інформації, доступ до якої
обмежено будь-якою з Договірних сторін відповідно до свого
національного законодавства та якою Договірні сторони обмінюються
через свої державні органи або договірних осіб,
домовилися про таке:
Стаття 1
Застосування
Дія цієї Угоди поширюється на всю діяльність, за якою між
Договірними сторонами, державними органами або договірними
особами, що знаходяться під їхньою юрисдикцією, здійснюється обмін
інформацією з обмеженим доступом чи її спільне створення.
Стаття 2
Визначення термінів
Для цілей цієї Угоди:
1. "Інформація з обмеженим доступом" означає будь-які дані
незалежно від їхньої форми представлення, виду та умов
відтворення, що потребують охорони від несанкціонованого доступу
та доступ до яких обмежено будь-якою з Договірних сторін
відповідно до свого національного законодавства.
2. "Секретний контракт" означає контракт, виконання якого
пов'язано з передачею та використанням інформації з обмеженим
доступом або в рамках якого створюється інформація з обмеженим
доступом.
3. "Договірна особа" означає будь-яку юридичну чи фізичну
особу, уповноважену укладати й виконувати секретні контракти.
4. "Допуск" означає документальне посвідчення, видане за
результатами процедури перевірки, здійсненої відповідно до
національного законодавства одної з Договірних сторін, на підставі
якого особі надається дозвіл на доступ до інформації з обмеженим
доступом та поводження з нею на рівні, визначеному в допуску.
5. "Дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з
інформацією з обмеженим доступом" означає документальне
посвідчення, видане за результатами процедури перевірки,
здійсненої відповідно до національного законодавства однієї з
Договірних сторін, яке підтверджує, що договірна особа, яка є
юридичною особою, уповноважена отримувати інформацію з обмеженим
доступом, поводитися з нею та обробляти її згідно зі своїм
національним законодавством.
6. "Сторона-джерело" означає Договірну сторону, яка передає
інформацію з обмеженим доступом.
7. "Сторона-одержувач" означає Договірну сторону, якій
передається інформація з обмеженим доступом.
8. "Третя сторона" означає будь-яку державу або міжнародну
організацію, яка не є стороною цієї Угоди.
9. "Принцип необхідного знання" означає принцип, за яким
особі надається доступ до інформації з обмеженим доступом лише
настільки, наскільки це необхідно для виконання її службових
обов'язків та завдань і лише в межах, обумовлених для
Сторони-одержувача.
10. "Компетентний орган безпеки" означає державний орган,
визначений Договірною стороною відповідальним за виконання та
контроль цієї Угоди відповідно до свого національного
законодавства та з урахуванням положень статті 5 цієї Угоди.
Стаття 3
Грифи обмеження доступу
1) Грифи обмеження доступу інформації з обмеженим доступом за
цією Угодою прирівнюються таким чином:
------------------------------------------------------------------ | В Україні | В Угорській | Англійський | | | Республіці | еквівалент | |---------------------+---------------------+--------------------| | | "Szigoruan | | |Особливої важливості | titkos!" | TOP SECRET | |---------------------+---------------------+--------------------| | Цілком таємно | "Titkos!" | SECRET | |---------------------+---------------------+--------------------| | Таємно | "Bizalmas!" | CONFIDENTIAL | |---------------------+---------------------+--------------------| | Для службового | " Korlatozott | RESTRICTED | | користування | terjesztesu!" | | ------------------------------------------------------------------
2) Договірні сторони, ознайомившися з національним
законодавством одна одної, що регулює процедурні правила охорони
інформації з обмеженим доступом, визнають це законодавство як
таке, що забезпечує еквівалентну охорону їхньої інформації,
позначеної грифами обмеження доступу, установленими в пункті 1
цієї статті.
Стаття 4
Принципи охорони інформації з обмеженим доступом
1) Договірні сторони відповідно до свого національного
законодавства та згідно із цією Угодою здійснюють усі необхідні
заходи з метою охорони всієї інформації з обмеженим доступом,
переданої, одержаної або створеної в ході їхньої спільної
діяльності, здійснюваної в рамках цієї Угоди.
2) Договірні сторони відповідно до статті 3 цієї Угоди
забезпечують стосовно інформації з обмеженим доступом, визначеної
в пункті 1 цієї статті, рівень охорони, еквівалентний тому, що
передбачається для власної інформації з обмеженим доступом того
самого ступеня обмеження доступу.
3) Гриф обмеження доступу одержаної інформації з обмеженим
доступом може бути змінено лише після отримання попередньої
письмової згоди особи, яка обмежила доступ до такої інформації,
Сторони-джерела.
4) Компетентні органи безпеки Договірних сторін негайно
інформують один одного в письмовій формі про будь-які зміни грифів
обмеження доступу переданої інформації з обмеженим доступом.
5) На інформації з обмеженим доступом, що передається, або на
супровідному документі чітко проставляються відповідно до
національного законодавства грифи обмеження доступу. Крім того,
також можуть зазначатися будь-які спеціальні вказівки особи, яка
обмежила доступ до такої інформації, Сторони-джерела, що обмежують
використання переданої інформації.
6) Гриф обмеження доступу та вказівки викладаються
Стороною-одержувачем також її офіційною мовою.
7) Договірні сторони інформують одна одну через свої
компетентні органи безпеки про будь-які додаткові вказівки,
зазначені в пункті 5 цієї статті, й про зміни до них та
дотримуються їхніх вимог.
8) Доступ до інформації з обмеженим доступом з грифом,
еквівалентним CONFIDENTIAL і вище, а також до місць й об'єктів, де
така інформація створюється, обробляється або зберігається,
дозволяється лише особам, яким надано відповідний допуск та до
яких застосовується принцип необхідного знання.
9) Доступ до інформації з обмеженим доступом з грифом,
еквівалентним RESTRICTED, дозволяється лише особам, до яких
застосовується принцип необхідного знання.
10) З метою виконання службових обов'язків доступ до
інформації з обмеженим доступом з грифом, еквівалентним
CONFIDENTIAL і вище, дозволяється лише юридичним особам, які мають
дійсні та відповідні дозволи.
11) Договірні сторони визнають чинність допусків та дозволів
на провадження діяльності, пов'язаної з інформацією з обмеженим
доступом, наданих відповідно до свого національного законодавства.
Еквівалентність рівнів допусків та дозволів на провадження
діяльності, пов'язаної з інформацією з обмеженим доступом,
визначається згідно зі статтею 3 цієї Угоди.
12) Інформація з обмеженим доступом, отримана в рамках цієї
Угоди чи спільно створена, може використовуватися лише з метою,
для якої вона була передана, або як основа спільної діяльності.
13) Договірні сторони можуть передавати отриману чи спільно
створену інформацію з обмеженим доступом третій стороні лише за
попередньою письмовою згодою іншої Договірної сторони. Прохання
дати таку згоду надсилається через компетентні органи безпеки.
Стаття 5
Компетентні органи безпеки
1) Договірні сторони інформують одна одну про компетентні
органи безпеки та будь-які зміни стосовно них дипломатичними
каналами.
2) Компетентні органи безпеки інформують один одного про
будь-які зміни стосовно їхніх контактних даних письмово.
3) Компетентні органи безпеки на відповідне прохання надають
сприяння в проведенні спільних перевірок, мета яких -
переконатися, що передана інформація з обмеженим доступом
охороняється відповідним чином Стороною-одержувачем.
4) Про будь-які зміни у національному законодавстві, що
стосуються охорони інформації з обмеженим доступом, компетентні
органи безпеки інформують один одного негайно в письмовій формі.
5) У випадку необхідності компетентні органи безпеки
консультують один одного з технічних питань імплементації цієї
Угоди та стосовно цих питань, ґрунтуючися на взаємних
домовленостях, можуть складати протоколи.
6) Компетентні органи безпеки мають право обробляти
персональні дані осіб, які містяться в допусках, в обсязі,
необхідному для імплементації цієї Угоди. Персональні дані осіб
захищаються відповідно до національного законодавства Договірних
сторін.
Стаття 6
Копії та переклади інформації з обмеженим доступом
1) Копії та переклади інформації з обмеженим доступом з
грифом, еквівалентним TOP SECRET, можуть виготовлятися лише за
попередньою письмовою згодою особи, яка обмежила доступ до такої
інформації, Сторони-джерела, із зазначенням максимальної кількості
примірників.
2) За винятком інформації з обмеженим доступом, зазначеної у
пункті 1 цієї статті, копії інформації з іншими грифами обмеження
доступу виготовляються лише в кількості, необхідній для службових
цілей, якщо особа, яка обмежила доступ до такої інформації,
Сторони-джерела не обмежила їхньої кількості.
3) Копії та переклади інформації з обмеженим доступом
охороняються як оригінали.
4) Усі переклади інформації з обмеженим доступом здійснюються
особами, які мають відповідний допуск. На перекладеній інформації
з обмеженим доступом проставляються відповідний гриф обмеження
доступу та позначка мовою перекладу, яка свідчить, що документ
містить інформацію з обмеженим доступом, отриману від іншої
Договірної сторони.
Стаття 7
Знищення інформації з обмеженим доступом
1) Інформація з обмеженим доступом знищується в такий спосіб,
який унеможливлює її відновлення в цілому або частково.
2) Інформація з обмеженим доступом з грифом, еквівалентним
TOP SECRET, не знищується. Вона повертається Стороні-джерелу, коли
більше немає необхідності в її використанні або коли закінчився
строк її дії.
3) Якщо інше не погоджено компетентними органами безпеки,
Сторона-одержувач може знищити інформацію з обмеженим доступом з
грифами, еквівалентними SECRET, CONFIDENTIAL чи RESTRICTED, після
закінчення строку обмеження доступу. Про це необхідно повідомити
компетентному органові безпеки Сторони-джерела.
Стаття 8
Візити
1) Візити представників однієї Договірної сторони на
територію іншої Договірної сторони до місць, де обробляється
інформація з обмеженим доступом або виконуються секретні програми
чи контракти, дозволяються після отримання письмового дозволу,
наданого відповідно до національного законодавства Договірної
сторони, що приймає відвідувачів. Такий дозвіл може надаватися
лише особам, які відповідають критеріям, визначеним у пунктах 8 та
9 статті 4 цієї Угоди.
2) Процедури, пов'язані з візитами, зазначеними в пункті 1,
визначаються та погоджуються компетентними органами безпеки
відповідно до національного законодавства Договірних сторін.
3) Письмове прохання стосовно візиту повинно містити такі
дані:
a) повне ім'я відвідувача, його місце та дату народження,
номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
b) громадянство відвідувача;
c) посаду та звання відвідувача й назву організації, яку він
представляє;
d) дату, мету й місце візиту;
e) інформацію компетентного органу безпеки про те, що
відвідувачу надано допуск рівня, який відповідає рівню допуску,
необхідного для досягнення цілей візиту;
f) назви організацій та об'єктів, які планується відвідати.
4) Договірні сторони зобов'язуються забезпечувати охорону
персональних даних відвідувачів відповідно до свого національного
законодавства.
Стаття 9
Секретні контракти та договірні особи
1) Якщо будь-яка з Договірних сторін, державні органи чи
договірні особи виконують секретний контракт на території іншої
Договірної сторони, ця Договірна сторона бере на себе
відповідальність за охорону інформації з обмеженим доступом,
одержану за цим контрактом.
2) Перед передачею будь-якою з Договірних сторін інформації з
обмеженим доступом, одержаної від іншої Договірної сторони,
договірній особі компетентний орган безпеки Сторони-одержувача
повинен упевнитися в тому, що:
a) договірна особа спроможна охороняти інформацію з обмеженим
доступом відповідно до національного законодавства;
b) договірна особа, яка є юридичною особою, має дозвіл на
провадження діяльності, пов'язаної з інформацією з обмеженим
доступом;
c) усі особи, які за своїми службовими обов'язками, що
випливають із секретного контракту, потребують доступу до
одержаної інформації з обмеженим доступом, мають відповідний
допуск та були належним чином проінструктовані стосовно їхньої
відповідальності й обов'язків, пов'язаних з охороною інформації з
обмеженим доступом.
3) Усі секретні контракти повинні містити перелік інформації
з обмеженим доступом з даними, що є підхожими для однозначної
ідентифікації всієї інформації з обмеженим доступом, переданої у
зв'язку з виконанням контракту.
4) Перспективний співвиконавець, що залучатиметься до
виконання секретного контракту, повинен відповідати тим самим
вимогам, що й договірна особа. Компетентний орган безпеки держави
договірної особи повинен заздалегідь упевнитися в тому, що
співвиконавець відповідає зазначеним вимогам відповідно до
положень пункту 2.
5) Компетентні органи безпеки інформують один одного про всіх
договірних осіб або співвиконавців, що беруть участь у виконанні
секретних контрактів.
6) Секретний контракт повинен містити розділ з питань
безпеки, в якому визначаються заходи з охорони інформації з
обмеженим доступом, зобов'язання стосовно інформування у випадку
порушення правил безпеки та (або) розголошення інформації з
обмеженим доступом, а також заходи з компенсації шкоди, заподіяної
внаслідок таких випадків.
7) Договірні сторони забезпечують охорону авторських прав та
прав промислової власності на результати інтелектуальної
діяльності, які пов'язані з інформацією з обмеженим доступом, що
передається між ними, відповідно до свого національного
законодавства.
Стаття 10
Передача інформації з обмеженим доступом
1) Інформація з обмеженим доступом, обмін якою між
Договірними сторонами здійснюється в рамках цієї Угоди,
передається зазвичай дипломатичними каналами. Інформація з
обмеженим доступом також може передаватися в зашифрованому вигляді
через провідні або безпровідні системи передачі даних.
2) Інші засоби передачі інформації з обмеженим доступом також
можуть використовуватись, якщо вони взаємно погоджені
компетентними органами безпеки.
Стаття 11
Порушення правил безпеки інформації з обмеженим доступом
1) У випадку порушення правил безпеки інформації з обмеженим
доступом, що призвело або може призвести до розголошення
інформації з обмеженим доступом, одержаної від іншої Договірної
сторони, компетентний орган безпеки Сторони-одержувача без
зволікання повідомляє про це компетентному органові безпеки іншої
Договірної сторони та забезпечує проведення відповідного
розслідування. Договірні сторони здійснюють співробітництво в ході
проведення розслідування.
2) У будь-якому випадку компетентний орган безпеки іншої
Договірної сторони інформують про заходи, ужиті для обмеження
шкоди, заподіяної внаслідок розголошення інформації з обмеженим
доступом, результати розслідування, причини події та розмір
завданої шкоди.
Стаття 12
Витрати
Кожна Договірна сторона самостійно несе витрати, що виникають
у ході виконання цієї Угоди.
Стаття 13
Вирішення спорів
Договірні сторони вирішують будь-які спори, що виникають
унаслідок тлумачення або застосування цієї Угоди, шляхом
консультацій між компетентними органами безпеки, а якщо не
досягнуто згоди, - дипломатичними каналами.
Стаття 14
Прикінцеві положення
1) Ця Угода набирає чинності на 90-й (дев'яностий) день з
дати отримання останньої з дипломатичних нот, в яких Договірні
сторони повідомляють одна одній про виконання їхніх
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею
чинності.
2) Ця Угода укладається на невизначений строк, та будь-коли
Договірні сторони можуть уносити до неї у письмовій формі зміни та
доповнення.
3) Будь-яка з Договірних сторін може припинити дію цієї Угоди
в письмовій формі дипломатичними каналами. У такому випадку дія
цієї Угоди закінчується через шість місяців з дати одержання
письмового повідомлення про припинення її дії.
4) Незважаючи на припинення дії цієї Угоди поводження з усією
інформацією з обмеженим доступом, переданою в рамках цієї Угоди,
та її охорона здійснюються відповідно до цієї Угоди або вона
повертається Стороні-джерелу.
5) Після припинення дії цієї Угоди, інформація з обмеженим
доступом, яку Договірні сторони отримали на підставі попередніх
домовленостей із зобов'язанням стосовно її повернення,
повертається Стороні-джерелу.
Учинено в м. Будапешт 15.11.2006, у двох примірниках,
що мають однакову юридичну силу, кожний українською, угорською та
англійською мовами, причому всі тексти є однаково автентичними. У
випадку виникнення розбіжностей стосовно тлумачення, текст,
викладений англійською мовою, має переважну силу.
За Україну За Угорську Республіку
( підпис ) ( підпис )вгору