Документ 348_004-16, чинний, поточна редакція — Підписання від 30.11.2016
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 30.12.2016, підстава - v3048321-16. Подивитися в історії? )

ПРОТОКОЛ
між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Поліцією Угорщини про співробітництво в Спільному контактному пункті "Захонь"


Дата підписання:

30.11.2016


Дата набрання чинності для України:

30.12.2016

Адміністрація Державної прикордонної служби України і Поліція Угорщини (далі - Сторони), на підставі Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про контроль прикордонного руху в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення від 4 травня 2012 року (далі - Угода),

керуючись Угодою між Урядом України і Урядом Угорської Республіки про взаємодію в боротьбі з організованою злочинністю від 19 травня 1995 року, Договором між Україною і Угорською Республікою про режим українсько-угорського державного кордону, співробітництво та взаємодопомогу з прикордонних питань від 19 травня 1995 року,

з метою створення та забезпечення функціонування спільного контактного пункту на українсько-угорському державному кордоні, призначеного для організації взаємодії, обміну інформацією та координації виконання спільних заходів у питаннях охорони спільної ділянки державного кордону, а також забезпечення узгоджених спільних заходів в інтересах протидії протиправній діяльності на спільному державному кордоні

домовились про таке:

Стаття 1

1. На підставі статті 7 Угоди в інтересах забезпечення співпраці органів охорони державного кордону та обміну інформацією Сторони створюють у пункті пропуску для автомобільного сполучення "Чоп - Захонь" на території Угорщини спільний контактний пункт, який матиме назву "Спільний контактний пункт "Захонь" (далі - СКП).

2. Організаційно-штатна структура СКП і детальні правила його функціонування визначаються Прикордонними Уповноваженими держав Сторін.

Стаття 2

1. СКП функціонує цілодобово, щоденно з 00.00 до 24.00. За потреби Сторони за взаємною згодою можуть вносити зміни у графік роботи СКП.

2. Назва СКП і графік його роботи повинні бути зазначені на українській та угорській мовах. СКП позначається прапором і гербом держав Сторін.

3. У СКП здійснюватимуть взаємодію співробітники органів охорони державного кордону Сторін (далі - персонал).

4. Персонал СКП від однієї Сторони повинен володіти державною мовою іншої Сторони або іноземною мовою, яка забезпечить спілкування.

5. Прикордонні Уповноважені держав Сторін, на паритетній основі, визначають кількість персоналу СКП, яка необхідна для виконання поставлених завдань.

6. З метою керівництва роботою СКП Прикордонні Уповноважені держав Сторін з числа персоналу СКП визначають по одній особі в якості керівника, який окрім загальних керівних функцій, пов'язаних з його посадовими обов'язками, самостійно організовує, координує, а в разі потреби узгоджує порядок виконання завдань.

7. Керівники СКП несуть відповідальність за дотримання законності в роботі СКП, у тому числі дотримання національного законодавства держав Сторін і двосторонніх міжнародних договорів.

8. З метою вирішення спірних питань керівники СКП направляють у встановленому порядку письмові запити Прикордонним Уповноваженим держав Сторін.

9. Давати вказівки персоналу СКП можуть лише власні керівники.

Стаття 3

1. Взаємодія між персоналом, який несе службу в СКП, здійснюється за такими напрямками:

1) обмін інформацією, яка безпосередньо стосується охорони державного кордону та здійснення прикордонного контролю;

2) узгодження прикордонного контролю, його прискорення;

3) обмін даними та співпраця стосовно категорії злочинів, пов'язаних з незаконним переміщенням людей, а. також з незаконним перетинанням державного кордону відповідно до статті 2 та статті 6 Угоди між Урядом України і Урядом Угорської Республіки про взаємодію в боротьбі з організованою злочинністю від 19 травня 1995 року;

4) підготовка та співпраця у здійсненні прийому-передачі осіб, що забувається на підставі Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, підписаної в м. Люксембург 18 червня 2007 року;

5) узгодження форм та методів співпраці у спільній протидії незаконній міграції та злочинам, пов'язаним з даним видом протиправної діяльності;

6) узгодження дій, пов'язаних з підготовкою та здійсненням у встановленому порядку видворення осіб;

7) сприяння роботі Прикордонних Уповноважених держав Сторін та їх заступників;

8) виконання завдань щодо перекладу матеріалів, які стосуються вище зазначеної діяльності.

Стаття 4

1. Персонал в інтересах виконання завдань здійснює обмін інформацією, що містить персональні дані, відповідно до вимог національного законодавства держав Сторін з урахуванням положень Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, підписаної у м. Страсбург 28 січня 1981 року.

2. Сторони зобов'язані захищати від несанкціонованого доступу, зміни чи оприлюднення отримані від іншої Сторони персональні та інші дані, що передаються.

3. Офіційні запити та відповіді на них з питань, зазначених у статті 3 цього Протоколу, здійснюються у письмовій формі мовою Сторони, яка передає інформацію, оформлені відповідно до національного законодавства держав Сторін. В обґрунтованих випадках обмін інформацією може здійснюватись в іншій формі з негайним письмовим підтвердженням не пізніше двадцяти чотирьох (24) годин.

4. Інформація, яка передається через СКП, підлягає реєстрації.

5. Запит про надання інформації повинен бути мотивованим та мати відповідну підставу із зазначенням конкретної мети використання інформації.

6. Сторона, яка отримала запит, має право, у встановленому порядку звернутись до Сторони, яка направила запит, з метою отримання роз'яснень, якщо неможливо встановити, про яку саме інформацію йдеться чи з якою метою інформація буде використана.

7. У наданні інформації може бути відмовлено повністю або частково, якщо це може завдати шкоди інтересам держави запитуваної Сторони. При цьому відмова повинна бути обгрунтованою та надісланою в письмовій формі.

8. Запити, відповідь на які не входять до компетенції СКП, повертаються до Сторони, яка направила запит, із інформуванням про орган, який уповноважений виконувати такого роду запити.

Стаття 5

1. Співробітники української Сторони, які обслуговують засоби зв'язку, обчислювальну техніку та інше обладнання СКП, в інтересах виконання завдань, визначених цим Протоколом, перетинають державний кордон у пункті пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Чоп - Захонь" у порядку, визначеному чинними українсько-угорськими міжнародними договорами.

2. Персонал СКП взаємодіє та співпрацює відповідно до національного законодавства держав Сторін з урахування двосторонніх угод.

3. Український персонал СКП, який виконує службові обов'язки на території Угорщини, повинен поважати національне законодавство Угорщини. Персонал несе дисциплінарну відповідальність за правопорушення відповідно до національного законодавства своєї держави.

4. Український персонал на території Угорщини носить власну форму та оснащення, а також спеціальні ідентифікатори персоналу СКП з фотокарткою та особистими даними, за винятком табельної особистої вогнепальної зброї.

5. Безпека та первинна медична допомога персоналу під час виконання ними службових обов'язків у СКП забезпечується угорською Стороною.

Стаття 6

1. Засоби, обладнання та необхідне приладдя для забезпечення виконання персоналом своїх службових обов'язків у СКП надаються Сторонами для свого персоналу самостійно.

2. У СКП угорська Сторона безоплатно виділяє персоналу української Сторони, на період дії Протоколу, відповідне приміщення і меблі, а також надає можливість українській Стороні забезпечувати функціонування потрібних засобів зв'язку, інформатизації та обробки інформації, технічних засобів, а також створює необхідні умови для під'єднання до відповідних українських інформаційно-телекомунікаційних мереж.

3. Розміщення та установку обладнання зв'язку й обчислювальної техніки здійснюють таким чином, щоб обмін інформацією між персоналом, який несе службу в СКП, та подальша її передача відбувались якомога ефективніше.

4. За матеріальні цінності СКП несе відповідальність персонал, який їх використовує. Про пошкодження рухомого та нерухомого майна СКП, а також про надзвичайні ситуації персонал негайно доповідає своєму керівнику. Відшкодування матеріальної шкоди, завданої у результаті надзвичайний ситуації (природний катаклізм, коротке замикання, крадіжка зі зламом), несе Сторона - власник.

5. Сторони самостійно покривають витрати, необхідні для реалізації положень цього Протоколу.

Стаття 7

1. Положення цього Протоколу не зачіпають зобов'язань Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів.

2. У разі виникнення суперечок під час тлумачення або застосування положень цього Протоколу, Сторони вирішуватимуть їх шляхом консультацій і переговорів. У разі якщо Сторони не дійшли згоди, спірне питання передається для вирішення дипломатичними каналами.

Стаття 8

1. Цей Протокол набирає чинності через тридцять (30) днів з дати його підписання і припиняє свою дію одночасно з припиненням дії Угоди.

2. За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситися зміни та доповнення.

3. Кожна зі Сторін може припинити дію цього Протоколу, повідомивши про це іншу Сторону в письмовій формі дипломатичними каналами. У такому разі Протокол припиняє дію через тридцять (30) днів з дати отримання іншою Стороною такого повідомлення.

Учинено в м. Будапешт 30 листопада 2016 року в двох примірниках, кожний українською та угорською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.


За Адміністрацію
Державної прикордонної служби України

За Поліцію Угорщини


(підпис)

(підпис)
вгору