Угода між Урядом України та Урядом Угорської Республіки з питань водного господарства на прикордонних водах
Угода Кабінету Міністрів України; Угорщина; Міжнародний документ від 11.11.1997
Документ 348_001-97, чинний, поточна редакція — Підписання від 11.11.1997
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 15.05.1999, підстава - v2422321-18. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Урядом України  та Урядом Угорської Республіки  з питань водного господарства  на прикордонних водах


Дата вчинення:

11.11.1997


Дата набрання чинності для України:

15.05.1999

Уряд України та Уряд Угорської Республіки, названі надалі Договірні Сторони,

усвідомлюючи, що захист від шкоди, завданої прикордонними водами, раціональне використання прикордонних вод та охорона їх від забруднення можуть бути здійснені більш ефективно шляхом погодженої водогосподарської діяльності Договірних Сторін,

бажаючи вирішувати питання водного господарства на прикордонних водах у дусі добро-сусідст-ва, співробітництва, взаємної вигоди,

враховуючи, що ця Угода є удосконаленим варіантом міжурядової Угоди з питань водного господарства на прикордонних водах, підписаної в Будапешті 28 липня 1993 року,

посилаючись на відповідні положення

- "Конвенції по охороні, використанню рік і озер, які перетинають Державні кордони", прийнятої 16 березня 1992 р. в м. Хельсінки, та

- "Конвенції про співробітництво щодо захисту та збалансованого водокористування ріки Дунай", прийнятої 29 червня 1994 р. в м. Софія,

вирішили погодитися у наступному

Стаття 1
Предмет і сфера застосування

Ця Угода поширюється на:

1. Прикордонні води є ділянки рік та інших поверхневих водотоків, якими проходить державний кордон між Договірними Сторонами, поверхневі та підземні води в місцях, де їх перетинає державний кордон.

2. Транскордонний вплив - будь-які значні шкідливі наслідки, що виникають унаслідок зміни стану транскордонних вод, викликаного діями людини, фізичне джерело якого розміщене повністю або частково в районі, що перебуває під юрисдикцією тієї або іншої Договірної Сторони, для навколишнього середовища в районі, який знаходиться під юрисдикцією іншої Договірної Сторони.

3. На здійснювані на прикордонних водах та ті, що впливають на прикордонні води, заходи і споруди в галузі водного господарства, які стосуються:

а) охорони і захисту від шкідливої дії вод та льодових явищ;

б) використання вод;

в) протипаводкових, гідромеліоративних споруд і споруд по забезпеченню водою та очистці її від забруднення, відводу забрудненої води, по регулюванню русла, а також мостів й інших гідротехнічних споруд;

г) контролю за якістю прикордонних вод і захисту їх від забруднення;

д) контролю за впливом водогосподарської діяльності на природу;

і) захисту від попадання до водозаборів риби та її молоді;

є) пов’язаного з пунктами а) - і) вивчення, проектування, будівництва, експлуатації, спостереження та обміну інформацією.

Стаття 2
Загальні зобов’язання

Договірні Сторони зобов’язуються, що їх відповідні органи:

- будуть утримувати та використовувати прикордонні води, споруди на них та протипаводкові об’єкти на своїй території таким чином, щоб іншій Договірній Стороні не було завдано шкоди або не були погіршені водогосподарські умови;

- будуть узгоджувати плани водогосподарських заходів на прикордонних водах та подавати один одному допомогу в реалізації цих планів відповідно до Статті 7 цієї Угоди;

- будуть обмінюватися інформацією й узгоджувати можливі впливи здійснених і намічених водогосподарських заходів на гідрологічний режим та якість прикордонних вод у басейні річки Тиса;

- вживатимуть заходи для того, щоб випереджувати, контролювати і зменшувати весь шкідливий вплив, який може перетинати кордон.

Стаття 3
Використання водних ресурсів

1. Відповідні органи Договірних Сторін будуть постійно проводити гідрологічні та гідрогеологічні спостереження на прикордонних водах, здійснювати за взаємною згодою спільні вимірювання характерних витрат води тощо, проводити необхідні гідрологічні розрахунки, а також складати водогосподарські баланси.

2. На прикордонних водах Договірні Сторони мають право до того часу, коли буде встановлено інший порядок, використовувати не більше половини узгодженої кількості водних ресурсів.

Стаття 4
Охорона вод від забруднення

1. Договірні Сторони зобов’язуються, що на своїй території їх відповідні органи згідно господарських та технічних можливостей будуть зберігати чистоту прикордонних вод та знижувати їх забруднення, визначати кінцевий стан якості води за взаємно погодженими критеріями і показниками.

2. Відповідні органи Договірних Сторін будуть:

- систематично стежити за якістю прикордонних вод шляхом спільного відбору проб, їх аналізу та спільної оцінки результатів цих аналізів на підставі узгоджених критеріїв;

- у випадку непередбаченого забруднення прикордонних вод негайно інформувати про це один одного та вживати на своїй території необхідні заходи до усунення причин забруднення, запобігання або скорочення збитків від забруднення вод;

- у разі необхідності надавати взаємодопомогу у ліквідації наслідків непередбаченого забруднення прикордонних вод. Витрати, пов’язані з ліквідацією забруднення, несе забруднювач.

Стаття 5
Збереження встановленого положення українсько-угорського державного кордону

1. Договірні Сторони зобов’язуються виконувати все необхідне, щоб не допускати зміни русел прикордонних річок та їх притоків, якими проходить державний кордон.

2. У випадку, якщо здійснення водогосподарських заходів може викликати зміну положення русел прикордонних річок та їх притоків, якими проходив, або які перетинає державний кордон, у такому разі Договірні Сторони повинні укласти окремий договір.

3. При здійсненні регулювання русел прикордонних рік та інших водотоків й нагляду за ними Договірні Сторони повинні не допускати пошкодження знаків, що позначають державний кордон, а також їх переміщення без попереднього узгодження з прикордонними органами.

Стаття 6
Проектні роботи

1. Кожна Договірна Сторона самостійно розробляє проекти водогосподарських заходів, які повинні бути здійснені на прикордонних водах на її території.

2. Проекти водогосподарських заходів на прикордонних водах подаються на взаємне узгодження.

3. Якщо одна з Договірних Сторін побажає передати виконання проектних робіт на прикордонних водах на власній території іншій Договірній Стороні, або якщо ці роботи проводитимуться спільно, виконання їх буде здійснюватися відповідно до окремого договору або контракту.

4. Договірні Сторони зобов’язуються взаємно надавати одна одній всі наявні в їх розпорядженні дані, необхідні для розробки проектів та виконання вишукувальних робіт на прикордонних водах.

Стаття 7
Будівельні роботи

1. Кожна Договірна Сторона здійснює після узгодження, згаданого в Статті 2, водогосподарські заходи на своїй території, як правило, самостійно.

2. Якщо одна Договірна Сторона побажає довірити виконання водогосподарських заходів на прикордонних водах іншій Договірній Стороні, або якщо вони будуть виконуватися спільно, виконання їх буде здійснюватися за окремим договором або контрактом.

3. Виконання водогосподарських заходів, що становлять взаємний інтерес, здійснюється Договірними Сторонами за окремим договором або контрактом, укладеним компетентними органами Договірних Сторін.

4. Договірні Сторони не будуть без взаємної згоди доручати виконання проектних та будівельних водогосподарських робіт на прикордонних водах будь-якій третій Стороні.

Стаття 8
Витрати на проведення водогосподарських заходів та порядок розрахунків

1. Кожна з Договірних Сторін проводить водогосподарські заходи на своїй території за власний рахунок.

2. У разі заінтересованості Договірних Сторін у заходах, які проводяться на території іншої Договірної Сторони, витрати на проведення таких заходів згідно з домовленістю будуть поділені між Договірними Сторонами пропорційно ефекту, який здобуде кожна із Договірних Сторін. Порядок розрахунків за виконані роботи встановлюється окремими договором чи контрактом.

3. Якщо водогосподарські заходи виконуються в інтересах однієї Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони, вони виконуються повністю за рахунок заінтересованої Сторони згідно окремого договору чи контракту.

4. При виконанні водогосподарських заходів, передбачених цією Угодою, в інтересах Договірних Сторін, можливе залучення, за їх згодою, коштів міжнародних фондів, кредитів банків.

Стаття 9
Захист від паводків та затоплень безстічними внутрішніми водами

1. Договірні Сторони зобов’язуються не допускати на своїй території таких дій, які можуть призвести до значного збільшення узгоджених розмірів максимальної витрати прикордонних вод.

2. Заходи по захисту від затоплень, нагляд під час паводків та скид внутрішніх вод кожна з Договірних Сторін на своїй території здійснює за свій рахунок.

3. Для своєчасного проведення ремонтних робіт у період високого рівня прикордонних вод та запобігання затопленням Договірні Сторони зобов’язуються утримувати у належному стані та відповідній кількості необхідні матеріали, інструменти та механізми.

4. У період надзвичайної небезпеки затоплень під час паводків, а також затоплень безстічними внутрішніми водами у разі необхідності Договірні Сторони будуть у міру можливості надавати взаємодопомогу у вигляді робочої сили, механізмів, транспортних засобів, матеріалів та інструментів. У цьому разі витрати бере на себе та Договірна Сторона, якій надається допомога, про що складається протокол відповідними компетентними органами Договірних Сторін.

5. Договірні Сторони будуть надавати всіляку допомогу своїм відповідним органам у плані підтримання між ними регулярного зв’язку та реалізації заходів по захисту населення і майна від затоплень.

6. Відповідні органи Договірних Сторін під час проходження паводків та з метою захисту від затоплень внутрішніми безстічними водами будуть підтримувати один з одним постійний зв’язок і погоджувати заходи боротьби з паводками.

Стаття 10
Обмін інформацією

Відповідні органи Договірних Сторін у порядках і обсягах, погоджених заздалегідь, будуть регулярно обмінюватися:

- гідрометеорологічною інформацією, гідрологічними прогнозами та даними спостережень на гідрологічних станціях і постах, невідкладно попереджувати про різкий підйом рівнів води і несприятливі льодові явища;

- інформацією про пошкодження водогосподарських споруд на прикордонних водах;

- інформацією про діяльність, яка має вплив на кількість і якість поверхневих та підземних прикордонних вод.

Стаття 11
Перехід українсько-угорського державного кордону

1. Особи Договірних Сторін, котрим для виконання завдань, пов’язаних з цією Угодою, необхідно переходити державний кордон, повинні бути забезпечені прикордонними посвідченнями, укладеними українською та угорською мовами, які дозволяють спрощений перехід державного кордону. Зразки прикордонних посвідчень додаються до цієї Угоди (додаток 1).

2. Договірні Сторони повідомляють по дипломатичних каналах назву органу, уповноваженого на видачу посвідчення на перехід кордону.

3. Посвідчення на перехід кордону видаються строком на 5 років.

4. Власникам посвідчень на перехід кордону за характером своєї діяльності дозволяється знаходитися на території іншої Договірної Сторони у денний та у виключних випадках нічний час доби:

- на відстані до 5 км від державного кордону;

- на території, захищеній від повені дамбами та іншими гідротехнічними спорудами, а також на гідромеліоративних системах, згаданих у Статті 1 цієї Угоди;

- у руслах прикордонних річок;

- у населених пунктах з української сторони - Ужгород, Чоп, Берегово, Виноградів; з угорської сторони - Захонь, Ніредьхаза, Кішварда, Вашарошнамень.

5. Власники посвідчень на перехід кордону мають право в будь-який час переходити державний кордон як на прикордонних переходах, так і за їх межами, де це необхідно для виконання завдань цієї Угоди.

6. Власники посвідчень на перехід кордону при необхідності переходу державного кордону за межами прикордонних переходів повинні своєчасно, не пізніше ніж за 48 годин, а у випадках особливої небезпеки затоплення терміново інформувати прикордонних уповноважених своєї Сторони про місце, час та мету переходу державного кордону, а також про строки діяльності на території іншої Договірної Сторони. Прикордонні уповноважені однієї Договірної Сторони будуть негайно повідомляти про це прикордонних уповноважених іншої Договірної Сторони.

7. При необхідності надання допомоги одній із Договірних Сторін, територія якої знаходиться під загрозою затоплення або при ліквідації аварійного забруднення вод, пропуск через державний кордон здійснюється для працівників аварійно-рятувальних бригад з необхідними аварійно-ремонтними засобами - за документами, що засвідчують особу, та списками, засвідченими Уповноваженим Уряду по виконанню положень цієї Угоди або його заступником, призначеними згідно Статті 13 цієї Угоди з дозволу прикордонних уповноважених. Разом з особою, яка має посвідчення на перехід кордону, можуть перейти кордон в будь-якому місці інші особи згідно списку (додаток 2).

8. У список можуть бути включені не більше 20 осіб. Список повинен бути складений у 2 примірниках, один з яких необхідно передати прикордонному органу.

9. Права та обов’язки осіб, указаних у списку, аналогічні з тими, якими користуються власники посвідчень.

10. Власники посвідчень на перехід кордону зобов’язані подавати їх для перевірки за вимогою прикордонних органів Договірних Сторін.

11. У випадку втрати або знищення посвідчення на перехід кордону його власник зобов’язаний негайно повідомити про це найближчі прикордонні органи, які складають про це документ, на основі якого його власнику дозволяється перехід кордону.

12. Посвідчення на перехід кордону, час дії яких скінчився або власники яких втратили право на користування ними, негайно повертаються органам, які видали ці посвідчення.

Стаття 12
Митні пільги

1. При проведенні водогосподарських робіт, які виконуються відповідно до цієї Угоди, будівельні матеріали, механізми, транспортні засоби та засоби зв’язку, інструменти та інші знаряддя праці, які ввозяться з території однієї з Договірних Сторін на територію іншої Договірної Сторони, оформляються відповідно до законодавства Договірної Сторони, звільняються від мита. Після закінчення робіт механізми, транспортні засоби та засоби зв’язку, інструменти та інші знаряддя праці, а також невикористані матеріали мають бути вивезені на територію власника.

2. Митні пільги для осіб, які працюють на території іншої Договірної Сторони, надаються на підставі національного законодавства цієї Договірної Сторони.

Стаття 13
Уповноважені Урядів

1. Кожна Договірна Сторона призначає Уповноваженого Уряду, який іменується надалі Уповноважений, та двох його заступників для виконання положень цієї Угоди.

2. Для розгляду питань, які регулюються цією Угодою, Уповноважені проводять наради, як правило, один раз на рік, а у разі необхідності, можуть домовитися про проведення позачергових нарад.

3. Наради Уповноважених проводяться по черзі на територіях кожної з Договірних Сторін, якщо не буде встановлений інший порядок.

4. Нарада скликається Уповноваженим тієї Договірної Сторони, на території якої вона проходить. Позачергова нарада проводиться на території тієї сторони, на вимогу якої скликається нарада.

5. Порядок денний наради Уповноважені встановлюють перед нарадою. За згодою Уповноважених порядок денний може бути скоригований або доповнений на нараді.

6. Наради Уповноважених проводяться українською та угорською мовами, а також фіксуються у протоколах у двох примірниках, кожен двома мовами.

7. Протоколи нарад Уповноважених затверджуються Договірними Сторонами і набувають сили з моменту обміну повідомленнями про їх затвердження.

8. Для вирішення оперативних задач, які випливають із Статей цієї Угоди, Уповноважені узгоджують і у разі потреби вносять відповідні доповнення у порядки співробітництва (по захисту від шкідливої дії вод, по гідрометеорології і водних ресурсах, по охороні вод від забруднення тощо).

Стаття 14
Порядок роботи Уповноважених

1. Уповноважені самі встановлюють порядок своєї роботи.

2. Уповноважені та їх заступники у період між нарадами здійснюють практичне вирішення питань, пов’язаних з виконанням положень цієї Угоди, та рішень указаних нарад. Уповноважені підтримують безпосередній зв’язок між собою, мають право залучати у необхідних випадках експертів та організовувати їх зустрічі, можуть запрошувати експертів на наради Уповноважених і заступників, розглядати поточні питання.

3. Уповноважені або їх заступники разом з експертами проводять періодичний огляд стану захисних дамб та інших гідротехнічних споруд, а також засобів рибозахисту на прикордонних водах, проводять заходи по проходженню паводків, захисту територій від затоплення внутрішніми водами, захисту вод від забруднення, а також організують обмін проектними матеріалами та передачу інформації, що передбачено цією Угодою.

4. Уповноважені встановлюють й узгоджують показники стану прикордонних вод і домовляються про шляхи співробітництва при виконанні окремих робіт, які витікають з цієї Угоди, якщо вони не виконуються згідно з окремим контрактом чи договором.

5. Уповноважені сприяють один одному в науково-дослідних, проектних, будівельних роботах, які виконуються на прикордонних водах за окремими контрактами чи договорами.

6. Витрати, пов’язані з технічним забезпеченням і організацією нарад Уповноважених, а також заступників та експертів, несе та Договірна Сторона, на території якої відбувається зустріч. Витрати на відрядження Уповноважених, заступників та експертів несе відряджаюча Сторона.

Стаття 15
Вирішення суперечок

Суперечки Договірних Сторін щодо тлумачення або виконання положень цієї Угоди, які не вирішуються безпосередніми переговорами і дипломатичним шляхом, а також у випадках, коли неможливо знайти інші методи, Договірні Сторони вирішують шляхом арбітражу, принципи якого викладені в додатку IV "Конвенції по охороні, використанню рік і озер, які перетинають Державні кордони", підписаної й прийнятої 16 березня 1992 року в м. Хельсінки.

Стаття 16
Застосування багатосторонніх міждержавних і міжурядових Угод

Уповноважені Договірних Сторін, враховуючи багатосторонні міжнародні та міжурядові Угоди, які були укладені їх Урядами, постійно удосконалюють або у разі необхідності на основі цієї статті Угоди розробляють нові порядки співробітництва щодо застосування положень цих Угод відносно водного господарства.

Стаття 17
Заключні положення

1. Ця Угода набуває чинності на 30 день з моменту отримання останнього письмового повідомлення кожної із Договірних Сторін про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття Угодою чинності.

2. До цієї Угоди можуть бути внесені зміни або доповнення за домовленістю Договірних Сторін.

3. Ця Угода діє протягом 5 років. Вона підлягає автоматичному продовженню на наступні 5 років, якщо жодна з Договірних Сторін не пізніше як за півроку до закінчення цього терміну не повідомить у письмовій формі другу Договірну Сторону про свій намір не продовжувати дії цієї Угоди.

Вчинено у Будапештї 11 листопада 1997 року у двох примірниках, кожний українською та угорською мовами, причому обидва тексти її автентичні.


(підпис)

(підпис)


За Уряд України

За Уряд Угорської Республіки

{Додатки не наводяться}вгору